Politická kaviareň
Diskusia 2 113 Krajina kabelárov Väčší formát

Řešení krize je v rámci daného systému nemožné

Po dvojtýždňovej vianočnej prestávke na blogu Kritická ekonómia opäť spúšťame prevádzku. Rok začíname rozhovorom s našou autorkou Ilonou Švihlíkovou. Rozhovor vyšiel koncom minulého roka v našom partnerskom Deníku Referendum. (kriteko)

Právě vychází Vaše kniha Globalizace a krize. Jakými zásadními změnami si prošla ekonomika v posledních desetiletích?
Ve své knize vycházím z hypotézy, že v sedmdesátých letech nastaly ve vyspělých zemích zásadní změny, které jsou dnes celkově ztotožňovány s procesem globalizace. Nejhlubší změnou, která je přímo navázána na Kondratjevovy cykly, je nasycení ekonomiky – dokončení poválečné obnovy a nástup pracovně úsporných technologií. Na tuto hloubkovou změnu pak reagovala ekonomická teorie – ústup od keynesiánství směrem k monetarismu a ekonomii strany nabídky, ze kterých postupně vykrystalizoval neoliberalismus. Tento ideologický směr, který je ovšem často vydáván za jedinou univerzální pravdu, pak zcela proměnil postavení státu jako suverénního ekonomického aktéra, podpořil rozšíření aktivit nadnárodních firem a mobilitu finančního kapitálu.

Změny se nevyhnuly ani trhu práce…
Ano, jednou z reakcí na pracovně úsporné technologie byla tzv. flexibilizace, která měla skrýt klesající možnost dostat plnohodnotný úvazek. Pracovní síla se zároveň z průmyslu začala přelévat do sektoru služeb s výsadním postavením finančnictví.

Nové, tzv. úsporné technologie, které zlevňují výrobu tak, že potřebují méně lidské práce, způsobují vysokou nezaměstnanost. Jak politici a ekonomové tento jev řeší a jak by se měl řešit?
Jak už jsem zmínila, jednou z reakcí bylo, že se začal odstraňovat „plýtvavý” sociální stát. Nejde primárně o jeho ufinancovatelnost – co je pro ekonomiku zhoubnější, sociální systém, nebo masová nezaměstnanost se všemi patologickými jevy? – ale o rozostřování společenských rozdílů, které se projevilo a stále bohužel projevuje ve stále menší ochotě střední třídy přispívat na sociální oblast. Přitom sociální stát nejenže vytváří stabilní společnost, ale také ji pro své fungování potřebuje. Flexibilizace práce byla takovou vlajkovou lodí USA – Spojené státy se dlouho chlubily, že mají poloviční nezaměstnanost vůči „rigidní” Evropě. Téměř nikdo už ale nezanalyzoval, jak vysoký je v USA podíl nedobrovolných částečných úvazků a rozšíření pracující chudoby. Až současná krize – kdy nezaměstnanost v USA je stejná jako průměr EU a má dlouhodobý charakter, ukazuje mýty o americkém trhu práce natvrdo. Takže řešení větším tlakem na pracovní sílu zcela selhalo a naopak ještě krizi zesílilo, protože vytvořilo alarmující nerovnosti.

Jak na tuto situaci reagovat?
V první řadě je třeba si uvědomit pravý stav věcí. Vypadá to banálně, ale byl by to velký úspěch. Řešení je několik, ale dokonce i ekonomové uvažující v rámci volného trhu jako třeba Brain či Ford se shodují v tom, že je nemůžeme čekat od trhu. Některá řešení zahrnují snížení pracovní doby – zde je možno zmínit francouzský návrh snížení na 35 hodin týdně. Jiné návrhy jdou dále, podstatou ale zůstává, že jejich uvedení v chod nemůže zařídit nikdo jiný než stát či obec.

Jak podle Vás v tržní ekonomice vznikají krize, jsou přirozené, nebo se jim dá vyhnout a jak?
Toto je jedna z nejspornějších otázek v ekonomické teorii. To, že se v kapitalistickém systému objevují hluboké krize, je nepopiratelné. Sporné je, jaké faktory jsou odpovědné za tzv. hospodářský cyklus. Osobně se domnívám, že příčinou krizí v kapitalistickém systému je otázka míry zisku (klesající míra zisku, nasycení ekonomiky, nadvýroba) spojená s technologickým vlivem, který ale není dán „vnějšně“, ale naopak je endogenní veličinou, je tedy propojen se systémem a vychází z něj. Je potřeba ovšem rozlišovat krátkodobé cykly, které mohou být způsobeny kombinací řady vlivů, a cykly dlouhodobé – Kondratjevovy. Krizím v tomto pojetí se vyhnout nedá – představují prostě zlom, a jsou pro kapitalistický systém dokonce nutností, což ovšem vede některé ekonomy až k tomu, že krize považují za žádoucí (navzdory všem sociálním dopadům).

V jaké fázi je monopolizace mezinárodních trhů? Je relevantní dnes hovořit o „volném trhu“?
Většina učebnic ekonomie vychází z ideálu tzv. dokonalé konkurence, kterou ovšem v reálu nenajdeme. Naopak, současný globální trh má v řadě odvětví silně oligopolní podobu. Vzhledem k tomu, že řada odvětví má silně klesající úspory z rozsahu, je logické, že až do krize pokračovala velice silná koncentrace – fúze a akvizice ve vyspělých zemích byly hlavním zdrojem přímých zahraničních investic. Fúze byly i jednou z cest, jak reagovat na ekonomické problémy: slučováním do stále větších a větších firem docházelo k úspoře nákladů, např. mzdových. Takže se národní státy střetávají se stále většími a většími firmami, s obrovským vlivem a aktivy, které překračují HDP středně velkých zemí.

Liší se současná krize od těch předchozích?
Pokud těmi předchozími krizemi myslíme krize devadesátých let, pak jednoduše tím, že vypukla v srdci kapitalistického systému – ve Spojených státech. I když se o ní hovoří jako o globální, není to zcela korektní. Zasáhla samozřejmě celý svět, ale řada rozvíjejících se ekonomik zaznamenává silný růst. Ekonomický propad a nárůst nezaměstnanosti byl převážně zaznamenán ve vyspělých zemích – protože ty se nacházejí v jiné fázi vývoje, v jiné fázi Kondratjevovy vlny, než např. Čína či Brazílie. Předchozí krize devadesátých let demonstrovaly fundamentální nerovnováhy v systému, ale dařilo se – především pomocí finančních trhů – přelévat je na semiperiferie. To, že nyní krize musela vypuknout ve Spojených státech, jen demonstruje, že problémy byly natolik závažné, že nešly nikam „přelít“. Zároveň je možno se domnívat, že se pro vyspělé země jedná o tzv. formační krizi – tedy o krizi, jejíž řešení je v rámci daného systému nemožné.

Co způsobuje nerovnost v systému?
Nerovnost je kapitalistickému systému vlastní. Dlouhou dobu bylo tabu ptát se, do jaké míry je nerovnost přirozená a pro společnost zdravá. Spolu s tím, jak od sedmdesátých let klesá podíl mezd na HDP na úkor zisku – silnějším faktorem je tedy kapitál než práce – se nerovnost prohlubuje. Nárůst polarizace společnosti je dán i reakcí neoliberálních ekonomických receptů – prominentním příkladem je snižování daní nejbohatším za George Bushe ml. zdůvodňované politikou „trickle down“, tedy že bohatství od těch nejbohatších proteče dolů. Další argument, proč přispívat bohatým, najdeme také v ČR: jedná se o ideologickou konstrukci, že bohatí jsou vždy nejschopnější a nejpilnější, a je tedy nesprávné je „trestat“ vyššími daněmi. Není divu, že v posledních desetiletích nerovnost ve většině vyspělých zemí silně narůstá, extrémem jsou ovšem Spojené státy, kde jedno procento nejbohatších zbytku společnosti úplně odlétlo. Mzdy se zcela odpojily od produktivity práce – mzda manažera je dnes i pětsetkrát větší než dělníka.

Jaký je vztah mezi globalizací a krizí?
Tak to je zásadní otázka celé knihy, čtenář ji tedy musí hledat tam, protože je obtížné do několika vět shrnout obsah celé knihy.

Dobrá, tedy jinak. Ekonomiku podle Vás ovládá již dávno pouze finanční sektor. Jaké to má důsledky?
Já se nedomnívám, že finanční sféra je epicentrem krize. Ona je spíš takovým obalem, kde se problémy – hluboké problémy nerovnosti, nerovnováhy a chybné reakce na technologickou změnu – projevily. Je to spíš symptom než pravá příčina. Finanční sféra bobtná od sedmdesátých let a postupně se projevuje vliv spekulací finančních derivátů a dalších inovativních prvků. Hlavní příčinou financializace je ovšem dle mého názoru obrovské množství likvidity, hotových peněz z nadměrných zisků, které hledají, kam se „vrtnout”. Reálné ekonomiky pro tyto zisky nejsou dostatečně atraktivní, a tak se zisky, byť často jen virtuální, hledají ve finanční sféře, což se projevuje nejen v bublinách různých aktiv (nemovitosti, ropa), ale nakonec i v krizích.

Do jaké míry se současná krize dotýká české ekonomiky a jak se k situaci staví naše vláda?
Krize se samozřejmě dotýká i nás, i když se nám ministr Kalousek ještě na sklonku roku 2008 snažil všem namluvit, že jsme jakýsi ostrůvek stability, který je „mimo dění“. Sice se nás krize primárně nedotkla přes kanál bankovně-finanční, ale musela se nás dotknout přes reálnou ekonomiku. Naše vláda, mám pocit, úplně rezignovala na jakékoliv pokusy o strategii české ekonomiky a místo toho jde cestou tupých škrtů – buď opravdu sami věří tomu, že „trh to zařídí sám od sebe“ a my se proškrtáme k prosperitě tím, jak se zcela nalepíme na vývoz Německa, nebo je to jen záminka k privatizaci veřejných služeb, od školství po zdravotnictví a hlavně penzijního systému.

A jak by tedy měla vláda situaci stabilizovat podle Vás?
Tak toto je opravdu zásadní otázka! Stabilizovat, jak, čím? Vyzkoušelo se všechno možné v těch uplynulých dekádách od sedmdesátých let – marginalizace faktoru práce, financializace, zadlužování na všech úrovních, zbrojení a vojenské konflikty, a nic z toho nevyřešilo ten kardinální problém pracovně úsporných technologií a nižší potřeby pracovní síly. Současná krize je plným vyhřeznutím akumulovaných problémů. Já se domnívám, že stabilizace v rámci současného systému není možná – není to spor o to, jestli bude nebo nebude fungovat kvantitativní uvolňování v USA, nebo jestli Čína revalvuje svůj yuan. Tato krize klade mnohem hlubší otázku: jak dál. V systémové teorii se systém v určité fázi zastabilizovat nedá – zvyšuje se chaos, a já se domnívám, že právě v současné době jsme v této fázi.

Co je to bifurkační bod, o kterém ve své knize píšete?
Bifurkační bod souvisí se zmiňovanou situací v předchozí otázce. Tento bod se objeví tehdy, kdy systém již není schopen se vnitřně stabilizovat. Bifurkace naznačuje přítomnost chaosu a formačního charakteru krize – otevírá se okno, které umožňuje řešení včetně radikální změny systému. Je ovšem naprosto klíčové tuto změnu podchytit, protože v průběhu bifurkace se radikálně (často velmi rychle a skokově) mění celý systém.

Pak se tedy na závěr nabízí ještě tato otázka: Jak by měl vypadat ekonomicko-sociální systém, ve kterém by krize nehrozila?
Pokud přijmeme hypotézu, že krize jsou ozdravné a že signalizují, že se systémem není jaksi něco v pořádku a jemné dolaďování nepomůže, pak krize můžeme chápat pozitivně jako určitou očistu, která nás navede na lepší a správnější cestu. Systém, který by měl naději na vyváženější fungování, musí být harmonický: environmentální a sociální oblast nesmějí být „luxusními“ přívěšky, ale integrální součástí ekonomického rozvažování ve všech oblastech. Současný systém je naprosto neudržitelný a škodí nejen ekosystému, ale naprosté většině lidstva. Zisk nemůže být měřítkem veškerého konání. Měl by to být systém demokratický – ovšem v plném a pravém smyslu toho slova, ne v té parodii, kterou zažíváme dnes. Je ale nasnadě, že skutečně odlišný systém vyžaduje i hlubokou změnu v uvažování člověka – k tomu, čemu Erich Fromm říká spíš „být nežli mít“.

Share |

Komentáre (176)

 • Peter Copian 08.01.2011 15:14

  Riesit nezamestnanost znizovanim pracovneho casu sa mi zda divne. Ako keby ekonomicka cinnost bola privilegiom, ktore musi byt pridelovane vladou. Co keby radsej tie vysoko efektivne firmy jednoducho svoj super zisk sposobeny narastom produktivity prace radsej investovali (chceli/museli investovat) do kultury, vzdelania, vyskumu a vyvoja… Urcite by sa pri tom uzivilo aj zopar ludi, ktori ostali nepotrebni. Otazkou znie, ako kapitalistu donutit vzdat sa zisku, ktory ziskal mimochodom vlastne iba tym, ze vlastni vyrobne zdroje. Do najvyssej obete ho dnes nuti socialny stat, ktory sice drobnymi zapchava usta chudobe, ale nespravodlivost systemu, nerovnost rozdelenia moci a ani buducnost tejto planety neriesi, prinajlepsom tieto problemy zmiernuje. Naviac socialny stat v case, ked svedsky robotnik sutazi s indonezskym, je prakticky utopiou.

 • Avatar 08.01.2011 19:16

  Problém č. 1 je globalizácia, ktorá umožňuje globálnemu kapitálu vykorosťovať toho, koho práve potrebuje.
  Riešenie – jednine devolúcia na spôsob Moralesa, Cháveza … Nepriateľ je ten, kto má z krízy úžitok a toho treba poraziť – to je prvý nevyhnutný krok. Bez toho sa nepohneme nikam. Treba byť ale pripravený na to, že sa len tak nevzdá. Majú v rukách len papiere a čísla a serveroch a zatiaľ armádu.

  Toto je veľmi dobrý film:

  http://dokumentarni.tv/penize-ekonomika/andreas-clauss-penize-a-pravo-geld-und-recht

 • Continued 16.04.2017 19:59

  I simply want to mention I am all new to blogging and site-building and certainly enjoyed this web page. Almost certainly I’m going to bookmark your blog post . You amazingly have outstanding stories. Cheers for sharing your web page.

 • jasmine essential oil 22.04.2017 3:43

  Hi are using WordPress for your site platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get started and create my own. Do you need any coding expertise to make your own blog? Any help would be greatly appreciated!

 • other 22.04.2017 14:13

  It happens to be convenient occasion to generate some schemes for the long-term. I have scan this piece of writing and if I may just, I desire to recommend you some entertaining tips and advice.

 • you could try here 22.04.2017 21:05

  Hullo there, just started to be alert to your article through Search engine, and realized that it’s really helpful. I’ll value should you keep up this.

 • Tanner Kroemer 23.04.2017 10:16

  Be sure that you have Silhouette Studio Designer Edition running and adhere to these easy actions to start! While it is crucial to have Silhouette Studio Designer Edition to import SVGs there is yet another step you’ve got to take to receive them actually cut. I am aware I’ve missed lots of nice anime collection, so should you have any suggestion, don’t hesitate to share about it in the comment section!

 • hop over to this website 23.04.2017 12:28

  I really intend to reveal to you that I am new to posting and very much valued your webpage. Likely I am prone to bookmark your blog post . You indeed have extraordinary article content. Acknowledge it for expressing with us your internet site article

 • my site 24.04.2017 5:30

  I simply need to notify you that I am new to writing and completely enjoyed your page. Most likely I am going to save your blog post . You seriously have superb article information. Get Pleasure From it for share-out with us your favorite domain article

 • from this source 24.04.2017 9:59

  Howdy here, just started to be aware of your wordpress bog through Yahoo and bing, and realized that it’s seriously beneficial. I’ll appreciate if you decide to retain this informative article.

 • visit the site 26.04.2017 7:08

  It’s convenient time to prepare some schedules for the longer term. I’ve read this write-up and if I have the ability to, I wish to suggest to you you some significant suggestions.

 • wikipedia reference 26.04.2017 7:20

  Hiya here, just got familiar with your blog page through Bing and yahoo, and discovered that it’s very helpful. I will appreciate should you keep up this.

 • Arts & Entertainment 26.04.2017 9:58

  You actually make it seem so easy together with your presentation but I in finding this topic to be actually something that I feel I might by no means understand. It kind of feels too complex and extremely broad for me. I am taking a look forward on your subsequent put up, I¡¦ll attempt to get the dangle of it!

 • Tractor Workshop Manuals 26.04.2017 12:28

  Just a question. Do you think you could add a little more in the way of content here? I think youve got some interesting points, but Im just not sold. If you really want to get the crowd behind you, youve got to entertain us, man. Maybe you could add a video or two to drag the message home.

 • navigate to this site 26.04.2017 14:38

  Heya there, just became familiar with your writings through yahoo, and found that it’s pretty beneficial. I will take pleasure in if you persist this approach.

 • click here to investigate 26.04.2017 14:40

  I really need to show you that I am new to putting up a blog and completely valued your webpage. Probably I am probably to remember your blog post . You literally have excellent article material. Love it for giving out with us your current internet document

 • Travel Guides 27.04.2017 10:34

  I just could not depart your site prior to suggesting that I really loved the usual information a person supply in your guests? Is gonna be back ceaselessly to inspect new posts.

 • Travel World 27.04.2017 13:36

  I loved as much as you’ll receive carried out right here. The sketch is attractive, your authored material stylish. nonetheless, you command get bought an edginess over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again since exactly the same nearly a lot often inside case you shield this hike.

 • business opportunities 28.04.2017 4:08

  Good write-up, I¡¦m regular visitor of one¡¦s blog, maintain up the excellent operate, and It is going to be a regular visitor for a long time.

 • alternative medicine 28.04.2017 4:09

  you’re in reality a good webmaster. The website loading velocity is incredible. It seems that you are doing any unique trick. Furthermore, The contents are masterpiece. you’ve done a fantastic task on this matter!

 • kitchen remodel cost 28.04.2017 4:26

  I like what you guys are up also. Such smart work and reporting! Carry on the excellent works guys I¡¦ve incorporated you guys to my blogroll. I think it will improve the value of my website :)

 • cruises 28.04.2017 4:27

  I have been checking out a few of your stories and i can state pretty good stuff. I will surely bookmark your website.

 • Dating & Relationship 28.04.2017 5:25

  I loved as much as you’ll receive carried out right here. The sketch is attractive, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get got an nervousness over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again as exactly the same nearly a lot often inside case you shield this hike.

 • Computer & Technology 28.04.2017 7:46

  You made several fine points there. I did a search on the subject and found most persons will have the same opinion with your blog.

 • Science & Education 28.04.2017 12:23

  I have not checked in here for a while because I thought it was getting boring, but the last few posts are great quality so I guess I will add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend :)

 • Travel Guides 28.04.2017 13:27

  I’ve been browsing online more than three hours today, yet I never found any interesting article like yours. It’s pretty worth enough for me. In my opinion, if all web owners and bloggers made good content as you did, the internet will be much more useful than ever before.

 • Auto Search 28.04.2017 14:27

  I loved as much as you’ll receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get got an shakiness over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again as exactly the same nearly very often inside case you shield this hike.

 • portland seo 28.04.2017 19:28

  It is usually perfect opportunity to prepare some schedules for the long-term. I have go through this posting and if I have the ability to, I want to suggest you handful of insightful tips and advice.

 • where do bed bugs bite you 28.04.2017 23:43

  Other testimonials point out the sides are actually steep descending which holds true. We have certainly not had any kind of concerns along with rolling off as an end result.

 • portland seo expert 29.04.2017 2:03

  Heya there, just got aware about your post through The Big G, and discovered that it is very educational. I’ll appreciate in the event you keep up these.

 • SUVs 29.04.2017 5:15

  You made several fine points there. I did a search on the topic and found nearly all people will go along with with your blog.

 • Auto Insurance 29.04.2017 9:40

  certainly like your web site however you have to take a look at the spelling on quite a few of your posts. Many of them are rife with spelling issues and I in finding it very bothersome to tell the reality nevertheless I¡¦ll definitely come again again.

 • Business Development 29.04.2017 15:50

  I¡¦ve been exploring for a bit for any high quality articles or blog posts in this sort of area . Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this web site. Studying this information So i¡¦m happy to convey that I have a very excellent uncanny feeling I came upon just what I needed. I so much certainly will make certain to don¡¦t overlook this website and provides it a look on a constant basis.

 • Bmw X6 29.04.2017 17:04

  I enjoy, cause I discovered just what I was looking for. You’ve ended my 4 day lengthy hunt! God Bless you man. Have a nice day. Bye

 • Business Wealth Management Firms 30.04.2017 12:23

  Hello.This article was extremely interesting, particularly since I was searching for thoughts on this subject last Saturday.

 • Visit Website 30.04.2017 18:24

  When put together as a whole bedroom, my spouse and I rested very well on these mattresses; quite comfy and master measurements.

 • Business Information Data Financial 30.04.2017 23:21

  You really make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be actually something which I think I would never understand. It seems too complex and extremely broad for me. I am looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

 • ralph lauren discount code 01.05.2017 9:45

  Worth it to read information!Optimal precisely what I found myself trying to get!

 • Used Cars For Sale 01.05.2017 10:45

  Whats Taking place i’m new to this, I stumbled upon this I’ve found It positively helpful and it has aided me out loads. I am hoping to contribute & assist different users like its aided me. Good job.

 • why not try this out 02.05.2017 5:18

  It happens to be appropriate day to make some goals for the foreseeable future. I have looked over this article and if I should, I wish to encourage you some significant pointers.

 • Careers Government 02.05.2017 6:01

  I really enjoy looking at on this internet site , it contains good content . “Dream no small dreams. They have no power to stir the souls of men.” by Victor Hugo.

 • article source 02.05.2017 9:36

  Really compelling details that you have remarked, a big heads up for adding.

 • Coverage Health Insurance 02.05.2017 9:41

  What i don’t realize is in reality how you are no longer really a lot more smartly-preferred than you may be right now. You are very intelligent. You know thus significantly when it comes to this topic, produced me in my view consider it from a lot of varied angles. Its like women and men aren’t interested until it is one thing to accomplish with Girl gaga! Your personal stuffs great. Always maintain it up!

 • you can check here 02.05.2017 9:50

  It’s right time to construct some goals for the foreseeable future. I’ve scan this document and if I may, I want to suggest to you you few appealing proposal.

 • Home improvement blog 02.05.2017 14:37

  You actually make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be really something that I think I would never understand. It seems too complex and extremely broad for me. I am looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of it!

 • original site 02.05.2017 19:18

  Good day there, just turned alert to your article through Yahoo and bing, and found that it is very educational. I will take pleasure in in the event you carry on these.

 • go to this site 02.05.2017 22:07

  I simply hope to show you that I am new to putting up a blog and totally adored your information. Quite possibly I am inclined to bookmark your blog post . You definitely have great article information. Acknowledge it for swapping with us your own internet article

 • site 03.05.2017 3:53

  I simply want to advise you that I am new to writing and totally admired your page. Quite possibly I am inclined to remember your blog post . You undoubtedly have excellent article blog posts. Value it for discussing with us your favorite site article

 • see this website 03.05.2017 16:15

  Fairly stimulating advice that you have mentioned, a big heads up for putting up.

 • Home Shopping Guide 03.05.2017 17:38

  Nice blog here! Also your web site loads up very fast! What host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my web site loaded up as quickly as yours lol

 • Career And Jobs 03.05.2017 19:09

  Some really nice and useful info on this web site, also I conceive the style and design has superb features.

 • visit this website 03.05.2017 19:38

  Good day here, just became aware about your article through yahoo, and have found that it is really beneficial. I will be grateful for should you decide continue these.

 • Home Improvement 03.05.2017 20:02

  You can certainly see your enthusiasm in the work you write. The world hopes for more passionate writers like you who aren’t afraid to mention how they believe. All the time follow your heart. “We may pass violets looking for roses. We may pass contentment looking for victory.” by Bern Williams.

 • Relaxation 04.05.2017 1:10

  You are a very clever person!

 • kitchen remodel ideas 04.05.2017 3:34

  What i don’t understood is in reality how you are now not actually much more neatly-liked than you may be right now. You’re very intelligent. You realize thus considerably with regards to this matter, made me in my view believe it from so many varied angles. Its like women and men don’t seem to be fascinated except it¡¦s something to accomplish with Lady gaga! Your personal stuffs nice. At all times deal with it up!

 • home improvement stores 04.05.2017 3:35

  certainly like your web-site however you need to check the spelling on several of your posts. Many of them are rife with spelling issues and I find it very bothersome to tell the truth however I will definitely come again again.

 • marketing 04.05.2017 3:41

  I have been reading out some of your articles and it’s pretty clever stuff. I will make sure to bookmark your website.

 • Airfare 04.05.2017 4:21

  I was just seeking this info for some time. After 6 hours of continuous Googleing, at last I got it in your website. I wonder what’s the lack of Google strategy that don’t rank this kind of informative web sites in top of the list. Normally the top web sites are full of garbage.

 • Insurance 04.05.2017 13:37

  Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted to say that I’ve really enjoyed browsing your blog posts. After all I will be subscribing to your feed and I hope you write again very soon!

 • Holiday Tours 04.05.2017 16:37

  Well I definitely liked studying it. This article offered by you is very constructive for correct planning.

 • discount armani tracksuits uk 04.05.2017 22:53

  I take advantage of all of them the information usually. I really like to quite definitely.

 • Travel 05.05.2017 4:42

  I do not even know how I ended up here, but I thought this post was good. I do not know who you are but definitely you are going to a famous blogger if you aren’t already ;) Cheers!

 • Pets 05.05.2017 4:47

  I’ve read a few excellent stuff here. Definitely value bookmarking for revisiting. I wonder how a lot attempt you put to make the sort of great informative web site.

 • Technology 05.05.2017 4:56

  Very interesting subject , appreciate it for putting up. “Integrate what you believe into every single area of your life.” by Meryl Streep.

 • Resticking a Cricut Mat 06.05.2017 5:52

  How To Restick Your Cricut Mat – Having a super sticky mat is incredibly important in ensuring that your craft cutting machine cuts accurately and precisely, just where you need it to. And while most of the questions we get regarding cleaning and resticking cutting mats are from Cricut users, our advice can be applied to any machine that requires a cutting mat to work — including Silhouette. We’ve compiled this guide to how to make a Cricut mat sticky again, with tips and tricks for cleaning and resticking.

 • Home Shopping 06.05.2017 7:54

  Good website! I truly love how it is easy on my eyes and the data are well written. I am wondering how I might be notified whenever a new post has been made. I have subscribed to your RSS feed which must do the trick! Have a great day!

 • goyard online outlet 06.05.2017 8:32

  You have got pointed out a fairly good requirements , happy publish.

 • Education 06.05.2017 16:44

  A person necessarily help to make seriously articles I might state. That is the first time I frequented your web page and to this point? I amazed with the analysis you made to make this particular post extraordinary. Fantastic activity!

 • Travel 06.05.2017 16:58

  Good – I should certainly pronounce, impressed with your site. I had no trouble navigating through all the tabs and related information ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, web site theme . a tones way for your client to communicate. Nice task.

 • Autos 06.05.2017 17:09

  Hi, Neat post. There is a problem with your site in internet explorer, could test this… IE nonetheless is the marketplace leader and a big component to other people will pass over your magnificent writing because of this problem.

 • Dating 06.05.2017 17:19

  You have noted very interesting points! ps decent website.

 • Health and Relationship 07.05.2017 17:18

  Wow, awesome weblog structure! How lengthy have you been running a blog for? you made running a blog look easy. The whole glance of your site is magnificent, let alone the content!

 • Health and Diet 08.05.2017 4:58

  As soon as I discovered this internet site I went on reddit to share some of the love with them.

 • Health and Relationship 08.05.2017 9:35

  hi!,I love your writing so much! percentage we be in contact extra about your article on AOL? I require an expert in this space to resolve my problem. Maybe that is you! Having a look ahead to look you.

 • Dating 08.05.2017 11:42

  I went over this web site and I think you have a lot of great info, saved to favorites (:.

 • Shopping 08.05.2017 11:44

  Its good as your other articles : D, appreciate it for putting up. “I catnap now and then, but I think while I nap, so it’s not a waste of time.” by Martha Stewart.

 • Web Design 08.05.2017 12:02

  You are my breathing in, I have few blogs and occasionally run out from brand :) . “‘Tis the most tender part of love, each other to forgive.” by John Sheffield.

 • home improvement cast 08.05.2017 20:45

  Pretty section of content. I just stumbled upon your blog and in accession capital to assert that I acquire actually enjoyed account your blog posts. Any way I will be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently quickly.

 • businesses 08.05.2017 21:01

  Magnificent goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you’re just extremely great. I really like what you’ve acquired here, certainly like what you’re saying and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still care for to keep it wise. I cant wait to read far more from you. This is actually a wonderful website.

 • Health and Diet 09.05.2017 9:48

  Hello, you used to write fantastic, but the last several posts have been kinda boring¡K I miss your great writings. Past several posts are just a little bit out of track! come on!

 • Legal 10.05.2017 0:40

  Hello my loved one! I wish to say that this article is amazing, great written and come with almost all important infos. I would like to peer more posts like this.

 • Business Service 10.05.2017 4:49

  Perfectly indited content , regards for information .

 • Woman 10.05.2017 7:05

  I have been exploring for a little bit for any high-quality articles or blog posts on this kind of area . Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this web site. Reading this info So i¡¦m glad to show that I’ve an incredibly excellent uncanny feeling I came upon exactly what I needed. I most indubitably will make sure to do not put out of your mind this web site and provides it a look regularly.

 • House & Home Improvement 10.05.2017 8:39

  Hello, you used to write wonderful, but the last few posts have been kinda boring¡K I miss your great writings. Past few posts are just a bit out of track! come on!

 • House & Home Improvement 10.05.2017 8:40

  Good site! I truly love how it is easy on my eyes and the data are well written. I’m wondering how I could be notified whenever a new post has been made. I have subscribed to your RSS which must do the trick! Have a great day!

 • Business Service 11.05.2017 1:40

  Hello, i think that i saw you visited my site so i came to “return the favor”.I’m attempting to find things to enhance my website!I suppose its ok to use a few of your ideas!!

 • Business Service 11.05.2017 7:08

  Some really nice and useful information on this site, besides I think the design contains fantastic features.

 • Automotive 11.05.2017 10:34

  Helpful information. Fortunate me I discovered your website unintentionally, and I am surprised why this coincidence didn’t came about in advance! I bookmarked it.

 • Education and Training 11.05.2017 18:03

  Wow, awesome blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your website is fantastic, as well as the content!

 • Education 11.05.2017 18:19

  I have not checked in here for some time since I thought it was getting boring, but the last few posts are great quality so I guess I will add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend :)

 • Education 11.05.2017 18:50

  I gotta favorite this internet site it seems very beneficial extremely helpful

 • Education and Training 11.05.2017 23:03

  Hello, Neat post. There’s a problem along with your website in internet explorer, could check this¡K IE nonetheless is the marketplace leader and a huge element of people will leave out your wonderful writing due to this problem.

 • Arts & Entertainments 12.05.2017 9:32

  I simply could not leave your website prior to suggesting that I actually enjoyed the standard info an individual provide in your visitors? Is gonna be back frequently to check up on new posts

 • Diesel Engine 12.05.2017 12:37

  Well I truly enjoyed studying it. This information offered by you is very constructive for proper planning.

 • Education and Training 12.05.2017 12:38

  Wow, wonderful blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your web site is fantastic, let alone the content!

 • Travel International 12.05.2017 13:37

  I have been surfing online more than three hours today, yet I never found any interesting article like yours. It’s pretty worth enough for me. Personally, if all website owners and bloggers made good content as you did, the internet will be a lot more useful than ever before.

 • Reklama w Internecie Cennik 12.05.2017 23:36

  Good – I should definitely pronounce, impressed with your website. I had no trouble navigating through all tabs as well as related info ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, web site theme . a tones way for your customer to communicate. Excellent task.

 • Family Law 13.05.2017 0:40

  What i do not realize is actually how you’re not really much more neatly-preferred than you might be now. You are so intelligent. You understand thus considerably in relation to this subject, made me in my opinion consider it from numerous various angles. Its like men and women aren’t interested until it¡¦s one thing to do with Girl gaga! Your individual stuffs nice. All the time care for it up!

 • Auto Care and Service 13.05.2017 8:26

  I went over this site and I think you have a lot of good info, saved to fav (:.

 • Education 13.05.2017 13:56

  naturally like your web site however you need to check the spelling on quite a few of your posts. Many of them are rife with spelling issues and I find it very troublesome to inform the truth then again I’ll definitely come back again.

 • Education 13.05.2017 14:05

  I was examining some of your articles on this site and I conceive this site is very instructive! Retain putting up.

 • Education 13.05.2017 14:16

  I think you have remarked some very interesting details , appreciate it for the post.

 • lucy ann 13.05.2017 17:29

  neBjGn Wow, great blog.Really looking forward to read more. Keep writing.

 • Auto Care and Service 14.05.2017 3:50

  I get pleasure from, lead to I discovered just what I used to be looking for. You’ve ended my 4 day long hunt! God Bless you man. Have a nice day. Bye

 • Auto Care and Service 14.05.2017 7:00

  Hey there, You have done a fantastic job. I will certainly digg it and personally recommend to my friends. I’m sure they will be benefited from this website.

 • House & Home Improvement 14.05.2017 10:37

  hi!,I like your writing so so much! share we communicate more approximately your post on AOL? I need a specialist in this space to resolve my problem. Maybe that’s you! Taking a look forward to peer you.

 • mycsub login 15.05.2017 4:07

  I just want to suggest you a useful website to Transfer PDF Online

 • Education 15.05.2017 22:34

  You could certainly see your skills within the work you write. The world hopes for more passionate writers like you who aren’t afraid to say how they believe. Always follow your heart. “Until you walk a mile in another man’s moccasins you can’t imagine the smell.” by Robert Byrne.

 • Home Improvement 15.05.2017 22:49

  I gotta bookmark this website it seems extremely helpful very beneficial

 • Home Improvement 15.05.2017 22:56

  I really enjoy examining on this internet site , it has wonderful posts . “I have a new philosophy. I’m only going to dread one day at a time.” by Charles M. Schulz.

 • Cuba Travel 16.05.2017 0:56

  Good site! I really love how it is simple on my eyes and the data are well written. I am wondering how I could be notified whenever a new post has been made. I’ve subscribed to your RSS which must do the trick! Have a nice day!

 • Technology Definition 17.05.2017 1:42

  You can definitely see your skills within the paintings you write. The sector hopes for more passionate writers such as you who are not afraid to mention how they believe. Always follow your heart.

 • Walek Do Zageszczarki 17.05.2017 4:03

  I view something genuinely interesting about your weblog so I saved to bookmarks .

 • mattresses adjustable beds 17.05.2017 14:22

  Thought for the price, if nothing at all else I could contribute that.

 • Home Improvement 17.05.2017 22:22

  I haven’t checked in here for some time as I thought it was getting boring, but the last several posts are great quality so I guess I will add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend :)

 • Home Improvement 17.05.2017 22:26

  I enjoy you because of each of your work on this web site. My mother delights in doing investigation and it’s easy to understand why. A lot of people notice all about the lively ways you make invaluable steps by means of the blog and as well strongly encourage response from others on this issue then my simple princess is truly understanding a great deal. Enjoy the rest of the year. You’re the one performing a tremendous job.

 • Home Improvement 17.05.2017 22:40

  Hello, Neat post. There’s an issue together with your site in internet explorer, would test this… IE nonetheless is the market chief and a big part of people will leave out your great writing because of this problem.

 • Technology 17.05.2017 23:49

  fantastic publish, very informative. I’m wondering why the opposite experts of this sector don’t notice this. You must proceed your writing. I am sure, you’ve a huge readers’ base already!

 • New Company 17.05.2017 23:49

  Whats Taking place i am new to this, I stumbled upon this I have found It absolutely helpful and it has helped me out loads. I hope to contribute & assist other customers like its aided me. Good job.

 • Milan plan 18.05.2017 0:39

  Compare Sat images at GlobalMaps.xyz

 • Advertisement Ideas 19.05.2017 2:44

  whoah this blog is fantastic i like reading your posts. Keep up the great work! You recognize, many people are searching around for this info, you can aid them greatly.

 • Lesotho peta satelit 19.05.2017 19:11

  Check World online maps project at GlobalMaps.xyz

 • Home Improvement 19.05.2017 19:44

  I think you have remarked some very interesting details , appreciate it for the post.

 • Business 19.05.2017 20:11

  I conceive this web site holds some really superb information for everyone :D . “The test of every religious, political, or educational system is the man that it forms.” by Henri Frdric Amiel.

 • Business 19.05.2017 20:18

  I see something truly interesting about your blog so I saved to fav.

 • Business 19.05.2017 20:23

  I loved as much as you will receive carried out right here. The sketch is attractive, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get got an nervousness over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again as exactly the same nearly a lot often inside case you shield this hike.

 • Kitchen Renovation 20.05.2017 2:02

  you are in point of fact a just right webmaster. The website loading speed is incredible. It sort of feels that you are doing any unique trick. In addition, The contents are masterpiece. you have performed a great job on this topic!

 • adjustable air beds 21.05.2017 11:43

  Merely put swimming pool noodles under the matched piece on each side up until they receive utilized to it if it is actually a concern for little ones. Love this!

 • Business 21.05.2017 21:28

  As soon as I detected this internet site I went on reddit to share some of the love with them.

 • John Deere Service Manuals 22.05.2017 7:16

  Its like you read my mind! You appear to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you can do with some pics to drive the message home a bit, but instead of that, this is wonderful blog. A fantastic read. I’ll certainly be back.

 • adjustable bed frames 22.05.2017 12:36

  He previously had a futon to utilize for being in the band area for someone sleeping or group resting when possessing close friends over, however this operates much better.

 • Auto Manufacture 28.05.2017 16:14

  Hi my loved one! I wish to say that this post is amazing, great written and include approximately all important infos. I¡¦d like to see extra posts like this .

 • electric adjustable bed frame 29.05.2017 0:10

  This mattress STAYS. Affection this Love it Love it!

 • arts and music 29.05.2017 6:06

  Wonderful beat ! I wish to apprentice while you amend your website, how can i subscribe for a blog site? The account helped me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast offered bright clear concept

 • arts to school 30.05.2017 15:04

  Wow, awesome weblog format! How lengthy have you ever been blogging for? you make running a blog glance easy. The full look of your website is magnificent, as well as the content!

 • educational games for kids 30.05.2017 15:05

  I think this is among the most significant info for me. And i’m glad reading your article. But should remark on few general things, The site style is great, the articles is really great : D. Good job, cheers

 • Shopping History 30.05.2017 19:28

  You are a very smart individual!

 • reviews adjustable beds 30.05.2017 21:58

  Modify after virtually 2 years: Mattress is still standing up fantastic. No hanging in any way. Still dissatisfied along with the froth leading holding heat. Still really delighted total along with the purchase.

 • Automobile 31.05.2017 16:27

  fantastic points altogether, you simply received a new reader. What could you recommend about your publish that you simply made a few days in the past? Any certain?

 • medicine 02.06.2017 0:40

  Pretty section of content. I just stumbled upon your web site and in accession capital to assert that I acquire actually enjoyed account your blog posts. Any way I will be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently quickly.

 • home improvement 02.06.2017 0:41

  Very well written article. It will be valuable to anybody who employess it, including me. Keep doing what you are doing – can’r wait to read more posts.

 • airfare 02.06.2017 0:41

  I would like to thnkx for the efforts you have put in writing this site. I am hoping the same high-grade site post from you in the upcoming as well. In fact your creative writing abilities has encouraged me to get my own site now. Actually the blogging is spreading its wings rapidly. Your write up is a good example of it.

 • education news 02.06.2017 0:42

  Hey, you used to write excellent, but the last several posts have been kinda boring¡K I miss your super writings. Past several posts are just a little out of track! come on!

 • Ariana Newnham 04.06.2017 22:07

  This is the right blog for anyone who hopes to find out about this topic. You know so much its almost hard to argue with you (not that I really would want laugh out loud). You certainly put a brand new spin on a subject that’s been written about for many years. Excellent stuff, just excellent!

 • Velg And Tier 05.06.2017 22:12

  Hey there, You have done an incredible job. I will definitely digg it and personally recommend to my friends. I’m sure they’ll be benefited from this web site.

 • Car Designing 07.06.2017 0:43

  Hey, you used to write magnificent, but the last several posts have been kinda boring¡K I miss your tremendous writings. Past few posts are just a little bit out of track! come on!

 • Otelia Turano 07.06.2017 9:07

  http://www.clickblue.us/storage-sheds-for-sale

 • Trip Advisor 08.06.2017 0:41

  This is very interesting, You’re a very skilled blogger. I’ve joined your feed and look forward to seeking more of your magnificent post. Also, I have shared your site in my social networks!

 • Selena Mickulskis 08.06.2017 1:45

  http://pokeballchargerbank.com/ visit also http://bookahomekeeper.com/ check out this website http://mayhemsecurity.com/

 • square trampolines for sale 08.06.2017 21:34

  safe trampolines for sale

 • http://cutt.us/6GXf 09.06.2017 6:32

  http://cutt.us/bti3f

 • Healthy Snack Foods 12.06.2017 13:44

  excellent put up, very informative. I’m wondering why the opposite experts of this sector do not understand this. You should proceed your writing. I’m confident, you’ve a great readers’ base already!

 • Internet Access 12.06.2017 15:57

  Keep working ,terrific job!

 • Park City 12.06.2017 16:28

  I was just searching for this information for a while. After 6 hours of continuous Googleing, at last I got it in your website. I wonder what is the lack of Google strategy that don’t rank this type of informative sites in top of the list. Usually the top sites are full of garbage.

 • Educational Research 12.06.2017 17:18

  I loved as much as you will receive carried out right here. The sketch is attractive, your authored material stylish. nonetheless, you command get bought an shakiness over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again as exactly the same nearly very often inside case you shield this increase.

 • Sports League 12.06.2017 17:46

  You really make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be really something that I think I would never understand. It seems too complicated and very broad for me. I am looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

 • http://refrigeratorsforsaless.blogspot.com/ 13.06.2017 12:56

  http://refrigeratorsforsalesale.blogspot.com/

 • Sylvester Gidwani 13.06.2017 18:52

  http://scootersfordisabled.net

 • Carpet Installation 15.06.2017 7:50

  naturally like your web-site but you have to check the spelling on several of your posts. A number of them are rife with spelling issues and I in finding it very bothersome to inform the reality on the other hand I¡¦ll surely come back again.

 • Hotels 15.06.2017 8:22

  I haven¡¦t checked in here for some time as I thought it was getting boring, but the last few posts are good quality so I guess I will add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend :)

 • Container Gardening 15.06.2017 13:00

  As I web-site possessor I believe the content material here is rattling excellent , appreciate it for your efforts. You should keep it up forever! Good Luck.

 • Business Ideas 17.06.2017 22:35

  I think this is one of the most important info for me. And i am glad reading your article. But should remark on few general things, The site style is wonderful, the articles is really nice : D. Good job, cheers

 • Games Software 18.06.2017 2:00

  Hey, you used to write fantastic, but the last few posts have been kinda boring¡K I miss your tremendous writings. Past several posts are just a little bit out of track! come on!

 • Building Remodeling 18.06.2017 13:47

  Valuable info. Lucky me I discovered your web site unintentionally, and I’m stunned why this accident didn’t took place in advance! I bookmarked it.

 • Roseline Egert 18.06.2017 14:52

  I am extremely impressed along with your writing abilities as smartly as with the layout for your blog. Is this a paid subject matter or did you customize it your self? Either way stay up the excellent high quality writing, it’s uncommon to look a great weblog like this one today..

 • Business Building 18.06.2017 20:28

  Hello there, just became aware of your blog through Google, and found that it’s really informative. I am gonna watch out for brussels. I will be grateful if you continue this in future. A lot of people will be benefited from your writing. Cheers!

 • Technology Contest 18.06.2017 23:33

  Of course, what a fantastic website and illuminating posts, I definitely will bookmark your website.Have an awsome day!

 • Agustin Coyco 19.06.2017 7:24

  IMy partner and IMy spouse and IWe absolutely love your blog and find nearly all ofmany ofa lot ofmost ofthe majority ofalmost all of your post’s to be just whatexactlyprecisely whatwhat preciselyexactly whatjust what I’m looking for. Does oneDo youWould youcan you offer guest writers to write content for youavailable for youfor you personallyfor yourselfto suit your needsin your case? I wouldn’t mind composingcreatingproducingpublishingwriting a post or elaborating on a lot of themany of themost of thesome of thea few of thea number of the subjects you write in relation toconcerningaboutregardingrelated towith regards to here. Again, awesome web sitesiteweblogweb logblogwebsite!

 • Carey Niccoli 19.06.2017 23:33

  Ahaa, its nicepleasantgoodfastidious discussionconversationdialogue regardingconcerningabouton the topic of this articlepostpiece of writingparagraph hereat this place at this blogweblogwebpagewebsiteweb site, I have read all that, so nowat this time me also commenting hereat this place.

 • Google 20.06.2017 3:36

  Google…

  Below you will obtain the link to some websites that we believe you’ll want to visit….

 • xmt85c4wx5ctwxw3tcerthve56 20.06.2017 10:42

  Title…

  [...]just beneath, are many totally not connected web-sites to ours, nonetheless, they are certainly really worth going over[...]…

 • Local Contractors 21.06.2017 4:15

  Well I sincerely liked reading it. This information procured by you is very practical for good planning.

 • Archery 21.06.2017 9:42

  I like the valuable info you provide in your articles. I’ll bookmark your weblog and check again here frequently. I am quite sure I will learn many new stuff right here! Good luck for the next!

 • http://falschgeldkaufen.blogspot.com/2017/01/wo-kann-ich-falschgeld-kaufen.html 22.06.2017 1:52

  Title…

  [...]always a huge fan of linking to bloggers that I like but don’t get a whole lot of link love from[...]…

 • read this article 22.06.2017 20:12

  I simply want to say I’m beginner to blogging and site-building and certainly savored your blog site. More than likely I’m likely to bookmark your website . You amazingly have good posts. Appreciate it for sharing with us your web page.

 • Good Health 23.06.2017 2:15

  I haven¡¦t checked in here for a while since I thought it was getting boring, but the last several posts are great quality so I guess I will add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend :)

Pridaj komentár