Politická kaviareň
Diskusia 1 403 Krajina kabelárov Väčší formát

Řešení krize je v rámci daného systému nemožné

Po dvojtýždňovej vianočnej prestávke na blogu Kritická ekonómia opäť spúšťame prevádzku. Rok začíname rozhovorom s našou autorkou Ilonou Švihlíkovou. Rozhovor vyšiel koncom minulého roka v našom partnerskom Deníku Referendum. (kriteko)

Právě vychází Vaše kniha Globalizace a krize. Jakými zásadními změnami si prošla ekonomika v posledních desetiletích?
Ve své knize vycházím z hypotézy, že v sedmdesátých letech nastaly ve vyspělých zemích zásadní změny, které jsou dnes celkově ztotožňovány s procesem globalizace. Nejhlubší změnou, která je přímo navázána na Kondratjevovy cykly, je nasycení ekonomiky – dokončení poválečné obnovy a nástup pracovně úsporných technologií. Na tuto hloubkovou změnu pak reagovala ekonomická teorie – ústup od keynesiánství směrem k monetarismu a ekonomii strany nabídky, ze kterých postupně vykrystalizoval neoliberalismus. Tento ideologický směr, který je ovšem často vydáván za jedinou univerzální pravdu, pak zcela proměnil postavení státu jako suverénního ekonomického aktéra, podpořil rozšíření aktivit nadnárodních firem a mobilitu finančního kapitálu.

Změny se nevyhnuly ani trhu práce…
Ano, jednou z reakcí na pracovně úsporné technologie byla tzv. flexibilizace, která měla skrýt klesající možnost dostat plnohodnotný úvazek. Pracovní síla se zároveň z průmyslu začala přelévat do sektoru služeb s výsadním postavením finančnictví.

Nové, tzv. úsporné technologie, které zlevňují výrobu tak, že potřebují méně lidské práce, způsobují vysokou nezaměstnanost. Jak politici a ekonomové tento jev řeší a jak by se měl řešit?
Jak už jsem zmínila, jednou z reakcí bylo, že se začal odstraňovat „plýtvavý” sociální stát. Nejde primárně o jeho ufinancovatelnost – co je pro ekonomiku zhoubnější, sociální systém, nebo masová nezaměstnanost se všemi patologickými jevy? – ale o rozostřování společenských rozdílů, které se projevilo a stále bohužel projevuje ve stále menší ochotě střední třídy přispívat na sociální oblast. Přitom sociální stát nejenže vytváří stabilní společnost, ale také ji pro své fungování potřebuje. Flexibilizace práce byla takovou vlajkovou lodí USA – Spojené státy se dlouho chlubily, že mají poloviční nezaměstnanost vůči „rigidní” Evropě. Téměř nikdo už ale nezanalyzoval, jak vysoký je v USA podíl nedobrovolných částečných úvazků a rozšíření pracující chudoby. Až současná krize – kdy nezaměstnanost v USA je stejná jako průměr EU a má dlouhodobý charakter, ukazuje mýty o americkém trhu práce natvrdo. Takže řešení větším tlakem na pracovní sílu zcela selhalo a naopak ještě krizi zesílilo, protože vytvořilo alarmující nerovnosti.

Jak na tuto situaci reagovat?
V první řadě je třeba si uvědomit pravý stav věcí. Vypadá to banálně, ale byl by to velký úspěch. Řešení je několik, ale dokonce i ekonomové uvažující v rámci volného trhu jako třeba Brain či Ford se shodují v tom, že je nemůžeme čekat od trhu. Některá řešení zahrnují snížení pracovní doby – zde je možno zmínit francouzský návrh snížení na 35 hodin týdně. Jiné návrhy jdou dále, podstatou ale zůstává, že jejich uvedení v chod nemůže zařídit nikdo jiný než stát či obec.

Jak podle Vás v tržní ekonomice vznikají krize, jsou přirozené, nebo se jim dá vyhnout a jak?
Toto je jedna z nejspornějších otázek v ekonomické teorii. To, že se v kapitalistickém systému objevují hluboké krize, je nepopiratelné. Sporné je, jaké faktory jsou odpovědné za tzv. hospodářský cyklus. Osobně se domnívám, že příčinou krizí v kapitalistickém systému je otázka míry zisku (klesající míra zisku, nasycení ekonomiky, nadvýroba) spojená s technologickým vlivem, který ale není dán „vnějšně“, ale naopak je endogenní veličinou, je tedy propojen se systémem a vychází z něj. Je potřeba ovšem rozlišovat krátkodobé cykly, které mohou být způsobeny kombinací řady vlivů, a cykly dlouhodobé – Kondratjevovy. Krizím v tomto pojetí se vyhnout nedá – představují prostě zlom, a jsou pro kapitalistický systém dokonce nutností, což ovšem vede některé ekonomy až k tomu, že krize považují za žádoucí (navzdory všem sociálním dopadům).

V jaké fázi je monopolizace mezinárodních trhů? Je relevantní dnes hovořit o „volném trhu“?
Většina učebnic ekonomie vychází z ideálu tzv. dokonalé konkurence, kterou ovšem v reálu nenajdeme. Naopak, současný globální trh má v řadě odvětví silně oligopolní podobu. Vzhledem k tomu, že řada odvětví má silně klesající úspory z rozsahu, je logické, že až do krize pokračovala velice silná koncentrace – fúze a akvizice ve vyspělých zemích byly hlavním zdrojem přímých zahraničních investic. Fúze byly i jednou z cest, jak reagovat na ekonomické problémy: slučováním do stále větších a větších firem docházelo k úspoře nákladů, např. mzdových. Takže se národní státy střetávají se stále většími a většími firmami, s obrovským vlivem a aktivy, které překračují HDP středně velkých zemí.

Liší se současná krize od těch předchozích?
Pokud těmi předchozími krizemi myslíme krize devadesátých let, pak jednoduše tím, že vypukla v srdci kapitalistického systému – ve Spojených státech. I když se o ní hovoří jako o globální, není to zcela korektní. Zasáhla samozřejmě celý svět, ale řada rozvíjejících se ekonomik zaznamenává silný růst. Ekonomický propad a nárůst nezaměstnanosti byl převážně zaznamenán ve vyspělých zemích – protože ty se nacházejí v jiné fázi vývoje, v jiné fázi Kondratjevovy vlny, než např. Čína či Brazílie. Předchozí krize devadesátých let demonstrovaly fundamentální nerovnováhy v systému, ale dařilo se – především pomocí finančních trhů – přelévat je na semiperiferie. To, že nyní krize musela vypuknout ve Spojených státech, jen demonstruje, že problémy byly natolik závažné, že nešly nikam „přelít“. Zároveň je možno se domnívat, že se pro vyspělé země jedná o tzv. formační krizi – tedy o krizi, jejíž řešení je v rámci daného systému nemožné.

Co způsobuje nerovnost v systému?
Nerovnost je kapitalistickému systému vlastní. Dlouhou dobu bylo tabu ptát se, do jaké míry je nerovnost přirozená a pro společnost zdravá. Spolu s tím, jak od sedmdesátých let klesá podíl mezd na HDP na úkor zisku – silnějším faktorem je tedy kapitál než práce – se nerovnost prohlubuje. Nárůst polarizace společnosti je dán i reakcí neoliberálních ekonomických receptů – prominentním příkladem je snižování daní nejbohatším za George Bushe ml. zdůvodňované politikou „trickle down“, tedy že bohatství od těch nejbohatších proteče dolů. Další argument, proč přispívat bohatým, najdeme také v ČR: jedná se o ideologickou konstrukci, že bohatí jsou vždy nejschopnější a nejpilnější, a je tedy nesprávné je „trestat“ vyššími daněmi. Není divu, že v posledních desetiletích nerovnost ve většině vyspělých zemí silně narůstá, extrémem jsou ovšem Spojené státy, kde jedno procento nejbohatších zbytku společnosti úplně odlétlo. Mzdy se zcela odpojily od produktivity práce – mzda manažera je dnes i pětsetkrát větší než dělníka.

Jaký je vztah mezi globalizací a krizí?
Tak to je zásadní otázka celé knihy, čtenář ji tedy musí hledat tam, protože je obtížné do několika vět shrnout obsah celé knihy.

Dobrá, tedy jinak. Ekonomiku podle Vás ovládá již dávno pouze finanční sektor. Jaké to má důsledky?
Já se nedomnívám, že finanční sféra je epicentrem krize. Ona je spíš takovým obalem, kde se problémy – hluboké problémy nerovnosti, nerovnováhy a chybné reakce na technologickou změnu – projevily. Je to spíš symptom než pravá příčina. Finanční sféra bobtná od sedmdesátých let a postupně se projevuje vliv spekulací finančních derivátů a dalších inovativních prvků. Hlavní příčinou financializace je ovšem dle mého názoru obrovské množství likvidity, hotových peněz z nadměrných zisků, které hledají, kam se „vrtnout”. Reálné ekonomiky pro tyto zisky nejsou dostatečně atraktivní, a tak se zisky, byť často jen virtuální, hledají ve finanční sféře, což se projevuje nejen v bublinách různých aktiv (nemovitosti, ropa), ale nakonec i v krizích.

Do jaké míry se současná krize dotýká české ekonomiky a jak se k situaci staví naše vláda?
Krize se samozřejmě dotýká i nás, i když se nám ministr Kalousek ještě na sklonku roku 2008 snažil všem namluvit, že jsme jakýsi ostrůvek stability, který je „mimo dění“. Sice se nás krize primárně nedotkla přes kanál bankovně-finanční, ale musela se nás dotknout přes reálnou ekonomiku. Naše vláda, mám pocit, úplně rezignovala na jakékoliv pokusy o strategii české ekonomiky a místo toho jde cestou tupých škrtů – buď opravdu sami věří tomu, že „trh to zařídí sám od sebe“ a my se proškrtáme k prosperitě tím, jak se zcela nalepíme na vývoz Německa, nebo je to jen záminka k privatizaci veřejných služeb, od školství po zdravotnictví a hlavně penzijního systému.

A jak by tedy měla vláda situaci stabilizovat podle Vás?
Tak toto je opravdu zásadní otázka! Stabilizovat, jak, čím? Vyzkoušelo se všechno možné v těch uplynulých dekádách od sedmdesátých let – marginalizace faktoru práce, financializace, zadlužování na všech úrovních, zbrojení a vojenské konflikty, a nic z toho nevyřešilo ten kardinální problém pracovně úsporných technologií a nižší potřeby pracovní síly. Současná krize je plným vyhřeznutím akumulovaných problémů. Já se domnívám, že stabilizace v rámci současného systému není možná – není to spor o to, jestli bude nebo nebude fungovat kvantitativní uvolňování v USA, nebo jestli Čína revalvuje svůj yuan. Tato krize klade mnohem hlubší otázku: jak dál. V systémové teorii se systém v určité fázi zastabilizovat nedá – zvyšuje se chaos, a já se domnívám, že právě v současné době jsme v této fázi.

Co je to bifurkační bod, o kterém ve své knize píšete?
Bifurkační bod souvisí se zmiňovanou situací v předchozí otázce. Tento bod se objeví tehdy, kdy systém již není schopen se vnitřně stabilizovat. Bifurkace naznačuje přítomnost chaosu a formačního charakteru krize – otevírá se okno, které umožňuje řešení včetně radikální změny systému. Je ovšem naprosto klíčové tuto změnu podchytit, protože v průběhu bifurkace se radikálně (často velmi rychle a skokově) mění celý systém.

Pak se tedy na závěr nabízí ještě tato otázka: Jak by měl vypadat ekonomicko-sociální systém, ve kterém by krize nehrozila?
Pokud přijmeme hypotézu, že krize jsou ozdravné a že signalizují, že se systémem není jaksi něco v pořádku a jemné dolaďování nepomůže, pak krize můžeme chápat pozitivně jako určitou očistu, která nás navede na lepší a správnější cestu. Systém, který by měl naději na vyváženější fungování, musí být harmonický: environmentální a sociální oblast nesmějí být „luxusními“ přívěšky, ale integrální součástí ekonomického rozvažování ve všech oblastech. Současný systém je naprosto neudržitelný a škodí nejen ekosystému, ale naprosté většině lidstva. Zisk nemůže být měřítkem veškerého konání. Měl by to být systém demokratický – ovšem v plném a pravém smyslu toho slova, ne v té parodii, kterou zažíváme dnes. Je ale nasnadě, že skutečně odlišný systém vyžaduje i hlubokou změnu v uvažování člověka – k tomu, čemu Erich Fromm říká spíš „být nežli mít“.

Share |

Komentáre (34)

 • Peter Copian 08.01.2011 15:14

  Riesit nezamestnanost znizovanim pracovneho casu sa mi zda divne. Ako keby ekonomicka cinnost bola privilegiom, ktore musi byt pridelovane vladou. Co keby radsej tie vysoko efektivne firmy jednoducho svoj super zisk sposobeny narastom produktivity prace radsej investovali (chceli/museli investovat) do kultury, vzdelania, vyskumu a vyvoja… Urcite by sa pri tom uzivilo aj zopar ludi, ktori ostali nepotrebni. Otazkou znie, ako kapitalistu donutit vzdat sa zisku, ktory ziskal mimochodom vlastne iba tym, ze vlastni vyrobne zdroje. Do najvyssej obete ho dnes nuti socialny stat, ktory sice drobnymi zapchava usta chudobe, ale nespravodlivost systemu, nerovnost rozdelenia moci a ani buducnost tejto planety neriesi, prinajlepsom tieto problemy zmiernuje. Naviac socialny stat v case, ked svedsky robotnik sutazi s indonezskym, je prakticky utopiou.

 • Avatar 08.01.2011 19:16

  Problém č. 1 je globalizácia, ktorá umožňuje globálnemu kapitálu vykorosťovať toho, koho práve potrebuje.
  Riešenie – jednine devolúcia na spôsob Moralesa, Cháveza … Nepriateľ je ten, kto má z krízy úžitok a toho treba poraziť – to je prvý nevyhnutný krok. Bez toho sa nepohneme nikam. Treba byť ale pripravený na to, že sa len tak nevzdá. Majú v rukách len papiere a čísla a serveroch a zatiaľ armádu.

  Toto je veľmi dobrý film:

  http://dokumentarni.tv/penize-ekonomika/andreas-clauss-penize-a-pravo-geld-und-recht

 • Continued 16.04.2017 19:59

  I simply want to mention I am all new to blogging and site-building and certainly enjoyed this web page. Almost certainly I’m going to bookmark your blog post . You amazingly have outstanding stories. Cheers for sharing your web page.

 • jasmine essential oil 22.04.2017 3:43

  Hi are using WordPress for your site platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get started and create my own. Do you need any coding expertise to make your own blog? Any help would be greatly appreciated!

 • other 22.04.2017 14:13

  It happens to be convenient occasion to generate some schemes for the long-term. I have scan this piece of writing and if I may just, I desire to recommend you some entertaining tips and advice.

 • you could try here 22.04.2017 21:05

  Hullo there, just started to be alert to your article through Search engine, and realized that it’s really helpful. I’ll value should you keep up this.

 • Tanner Kroemer 23.04.2017 10:16

  Be sure that you have Silhouette Studio Designer Edition running and adhere to these easy actions to start! While it is crucial to have Silhouette Studio Designer Edition to import SVGs there is yet another step you’ve got to take to receive them actually cut. I am aware I’ve missed lots of nice anime collection, so should you have any suggestion, don’t hesitate to share about it in the comment section!

 • hop over to this website 23.04.2017 12:28

  I really intend to reveal to you that I am new to posting and very much valued your webpage. Likely I am prone to bookmark your blog post . You indeed have extraordinary article content. Acknowledge it for expressing with us your internet site article

 • my site 24.04.2017 5:30

  I simply need to notify you that I am new to writing and completely enjoyed your page. Most likely I am going to save your blog post . You seriously have superb article information. Get Pleasure From it for share-out with us your favorite domain article

 • from this source 24.04.2017 9:59

  Howdy here, just started to be aware of your wordpress bog through Yahoo and bing, and realized that it’s seriously beneficial. I’ll appreciate if you decide to retain this informative article.

 • visit the site 26.04.2017 7:08

  It’s convenient time to prepare some schedules for the longer term. I’ve read this write-up and if I have the ability to, I wish to suggest to you you some significant suggestions.

 • wikipedia reference 26.04.2017 7:20

  Hiya here, just got familiar with your blog page through Bing and yahoo, and discovered that it’s very helpful. I will appreciate should you keep up this.

 • Arts & Entertainment 26.04.2017 9:58

  You actually make it seem so easy together with your presentation but I in finding this topic to be actually something that I feel I might by no means understand. It kind of feels too complex and extremely broad for me. I am taking a look forward on your subsequent put up, I¡¦ll attempt to get the dangle of it!

 • Tractor Workshop Manuals 26.04.2017 12:28

  Just a question. Do you think you could add a little more in the way of content here? I think youve got some interesting points, but Im just not sold. If you really want to get the crowd behind you, youve got to entertain us, man. Maybe you could add a video or two to drag the message home.

 • navigate to this site 26.04.2017 14:38

  Heya there, just became familiar with your writings through yahoo, and found that it’s pretty beneficial. I will take pleasure in if you persist this approach.

 • click here to investigate 26.04.2017 14:40

  I really need to show you that I am new to putting up a blog and completely valued your webpage. Probably I am probably to remember your blog post . You literally have excellent article material. Love it for giving out with us your current internet document

 • Travel Guides 27.04.2017 10:34

  I just could not depart your site prior to suggesting that I really loved the usual information a person supply in your guests? Is gonna be back ceaselessly to inspect new posts.

 • Travel World 27.04.2017 13:36

  I loved as much as you’ll receive carried out right here. The sketch is attractive, your authored material stylish. nonetheless, you command get bought an edginess over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again since exactly the same nearly a lot often inside case you shield this hike.

 • business opportunities 28.04.2017 4:08

  Good write-up, I¡¦m regular visitor of one¡¦s blog, maintain up the excellent operate, and It is going to be a regular visitor for a long time.

 • alternative medicine 28.04.2017 4:09

  you’re in reality a good webmaster. The website loading velocity is incredible. It seems that you are doing any unique trick. Furthermore, The contents are masterpiece. you’ve done a fantastic task on this matter!

 • kitchen remodel cost 28.04.2017 4:26

  I like what you guys are up also. Such smart work and reporting! Carry on the excellent works guys I¡¦ve incorporated you guys to my blogroll. I think it will improve the value of my website :)

 • cruises 28.04.2017 4:27

  I have been checking out a few of your stories and i can state pretty good stuff. I will surely bookmark your website.

 • Dating & Relationship 28.04.2017 5:25

  I loved as much as you’ll receive carried out right here. The sketch is attractive, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get got an nervousness over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again as exactly the same nearly a lot often inside case you shield this hike.

 • Computer & Technology 28.04.2017 7:46

  You made several fine points there. I did a search on the subject and found most persons will have the same opinion with your blog.

 • Science & Education 28.04.2017 12:23

  I have not checked in here for a while because I thought it was getting boring, but the last few posts are great quality so I guess I will add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend :)

 • Travel Guides 28.04.2017 13:27

  I’ve been browsing online more than three hours today, yet I never found any interesting article like yours. It’s pretty worth enough for me. In my opinion, if all web owners and bloggers made good content as you did, the internet will be much more useful than ever before.

 • Auto Search 28.04.2017 14:27

  I loved as much as you’ll receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get got an shakiness over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again as exactly the same nearly very often inside case you shield this hike.

 • portland seo 28.04.2017 19:28

  It is usually perfect opportunity to prepare some schedules for the long-term. I have go through this posting and if I have the ability to, I want to suggest you handful of insightful tips and advice.

 • where do bed bugs bite you 28.04.2017 23:43

  Other testimonials point out the sides are actually steep descending which holds true. We have certainly not had any kind of concerns along with rolling off as an end result.

 • portland seo expert 29.04.2017 2:03

  Heya there, just got aware about your post through The Big G, and discovered that it is very educational. I’ll appreciate in the event you keep up these.

 • SUVs 29.04.2017 5:15

  You made several fine points there. I did a search on the topic and found nearly all people will go along with with your blog.

 • Auto Insurance 29.04.2017 9:40

  certainly like your web site however you have to take a look at the spelling on quite a few of your posts. Many of them are rife with spelling issues and I in finding it very bothersome to tell the reality nevertheless I¡¦ll definitely come again again.

 • Business Development 29.04.2017 15:50

  I¡¦ve been exploring for a bit for any high quality articles or blog posts in this sort of area . Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this web site. Studying this information So i¡¦m happy to convey that I have a very excellent uncanny feeling I came upon just what I needed. I so much certainly will make certain to don¡¦t overlook this website and provides it a look on a constant basis.

 • Bmw X6 29.04.2017 17:04

  I enjoy, cause I discovered just what I was looking for. You’ve ended my 4 day lengthy hunt! God Bless you man. Have a nice day. Bye

Pridaj komentár