Politická kaviareň
Diskusia 661 Krajina kabelárov Väčší formát

Zuzana Maďarová: Od socIÁlneho k sociálneMU

Od soclneho k sociálneMU

Vládna koalícia a politická opozícia na Slovensku sa navzájom kritizujú, ohovárajú, „žerú“, a to bez ohľadu na to, aké strany sa nachádzajú v ktorej pozícii. Snažia sa vytvoriť dojem, že sú od svojho politického oponenta úplne odlišné, lepšie, čistejšie, transparentnejšie, chudobnejšie a morálnejšie. Proste iné. Analýza vládnych a opozičných diskurzov[1] počas hospodárskej krízy však naznačuje, že naratívne stratégie podľa prieskumov najsilnejšej opozičnej a koaličnej strany sú si v mnohých aspektoch veľmi blízke. Vzájomne preberajú témy, stratégie i konkrétne slová.

Tento článok je výberom z výsledkov analýzy diskurzov[2] strán Smer-SD a SKDÚ-DS, ktorú som realizovala v rámci spoločného projektu feministickej organizácie ASPEKT, jej partnerských organizácií z Českej republiky, Poľska a Ukrajiny so Zastúpením Nadácie Heinricha Bölla vo Varšave. Výsledky projektu sú zverejnené v publikácii Rodové dôsledky krízy. Aspekty vybraných prípadov, trinástej publikácie zborníkového radu Aspekty. Knihu na Kriteku recenzoval Joachim Becker.

Súčasťou publikácie je aj analýza Jarmily Filadelfiovej Rodové dimenzie krízy. Situácia na trhu práce a vládne protikrízové opatrenia, prípadová štúdia Janky Debrecéniovej Štátne sociálne dávky „na podporu rodiny“. Analýza vybraných zákonov prijatých v čase krízy a úryvky z rozhovorov so ženami v materských centrách v Detve, Hriňovej a v strešnej organizácii Asociácia materských centier v Bratislave.

Diskurzy koalície a opozície mali, samozrejme, svoje špecifiká. Diskurzy Smeru využívali paternalistickú naratívnu stratégiu, v rámci ktorej zdôrazňovali potrebu ochrany občianok a občanov pred dôsledkami krízy, ako aj pred opozíciou a médiami. Zvýznamňovali potrebu silnej pozície štátu, kritizovali neoliberalizmus a vážnosť dôsledkov hospodárskej krízy relativizovali v závislosti od konkrétnej témy.

Diskurzy SDKÚ-DS boli charakteristické heroistickou naratívnou stratégiou. Prostredníctvom kritiky vlády a zdôrazňovaním potenciálnych vážnych dôsledkov krízy si vytvárali priestor pre vytvorenie/upevnenie vlastnej pozície hrdinov, ktorí nás všetkých zachránia (pred dôsledkami krízy aj pred vládou R. Fica). Používali pojmy ako „nevyhnutná obnova“, „skutočná alternatíva“, „ekonomická záchrana“. Zároveň však naznačovali komodifikáciu ľudí, keď hovorili o občanoch a občiankach predovšetkým ako o „daňových poplatníkoch“.

K zaujímavým javom dochádzalo pri prechode slova „sociálny“ z vládneho diskurzu. Vládna koalícia v zložení Smer-SD, SNS a ĽS-HZDS sa prezentovala ako „sociálna vláda“, vo svojom programe uviedla ako jeden z hlavných cieľov budovanie „sociálneho štátu“ a po nástupe krízy začala uzatvárať „sociálne partnerstvá“, ktoré označila za jeden z hlavných prostriedkov na prekonanie recesie. Ubezpečovala obyvateľstvo, že ani počas krízy nesiahne na „sociálne istoty“ a prijímala „sociálne opatrenia“.

Vládny diskurz používal pojem „sociálny“ v mnohých kontextoch, pole pre priradenie významu k nemu preto zostalo veľmi široké. Často sa odvodzoval od ďalších pojmov ako solidarita alebo zodpovednosť. Medzi zodpovedných pritom podľa vlády patrili ľudia a inštitúcie vo zvýhodnenej pozícii (napr. zamestnávatelia, štát alebo banky) a mali mať povinnosť byť solidárni s tými, ktorých kríza postihla najviac (napr. ľudia, ktorí prišli o prácu).

„Pôjde o garanciu toho, že Slovenská republika je naozaj sociálny štát a že nie je možné nechať človeka, ktorý príde bez vlastného zavinenia o prácu a ešte mu hrozí aj to, že príde o bývanie, nie je možné ho nechať bez akejkoľvek pomoci“ (Fico, Prepis videozáznamu…, 2009).

„[B]anky chápu svoju úlohu nielen v oblasti ekonomiky, ale chápu aj svoje silné spoločenské postavenie, ktoré majú v rámci krajiny. Čiže máme zodpovednosť voči našim vkladateľom, klientom, akcionárom, ale máme aj spoločenskú zodpovednosť…“ (Vida, 2009).

Uvedené citáty naznačujú, ako prechádzal diskurz o „sociálnom“ zo strany vlády na jej spolupracovníkov, resp. sociálnych parterov (napr. Igor Vida zo Slovenskej bankovej asociácie). Pojem „sociálnosti“ a „zodpovednosti“ označoval ľudí, organizácie a aktivity, ktoré mali občiankam a občanom pomáhať udržať si prácu, neprísť o strechu nad hlavou a pod. Oba termíny, ale predovšetkým slovo „sociálny“, zastrešovali v spoločnosti tých „dobrých“ a vymedzovali ich voči druhej strane „zlých“ (politická opozícia, médiá). (Viac v podkapitole 1.4 Hra na „dobrých“ a „zlých“.)

Sila vládneho diskurzu o „sociálnom“ sa prejavila aj jeho preniknutím do diskurzov politickej opozície, kde možno sledovať zmenu jeho významu v závislosti od obdobia. Najskôr sa v diskurze SDKÚ-DS objavilo slovné spojenie „sociálna sieť“ v zmysle nepriaznivého ekonomického i spoločenského prostredia a závislosti od sociálnych dávok štátu.

„Ľuďom, ktorí prichádzajú o prácu, ľuďom, ktorým hrozí, že sa ocitnú v sociálnej sieti, môže byť úplne jedno, či návrh, ktorý im môže pomôcť, predkladá opozícia alebo koalícia“ (Radičová, 2009a).

Neskôr strana začala tematizovať „sociálny štát“, a to vždy v spojení s kritikou vtedajšej vlády: „Dzurinda odkázal predsedovi vlády, že sociálny štát v podaní súčasnej vlády vôbec neexistuje, o čom svedčí zhoršujúca sa sociálna úroveň obyvateľstva a alarmujúci rast nezamestnanosti“ (Mikuláš Dzurinda: Sociálny štát, 2009). Opozícia kritizovala predstavy vlády o „sociálnom štáte“, no sama neponúkla vysvetlenie, ako by podľa nej mal vyzerať.

Napokon opozičný diskurz používal slovo „sociálny“ v spojení „sociálna kríza“, ktorú mala podľa SDKÚ-DS spôsobiť práve vláda:

„Ak vláda nezastaví takúto ničivú politiku, po vláde strany Smer nebude na Slovensku žiaden sociálny štát, ale len sociálna kríza“ (Mikloš, 2009).

V tomto výroku môže Ivan Mikloš poukazovať na nadmerné používanie slova „sociálny“ vládou, čím by však podryl stratégiu vlastnej strany, ktorá si medzičasom tento pojem vzala za svoj. Dá sa teda predpokladať, že artikulovanie „sociálneho“ je dôsledkom pozitívneho prijímania tohto slova zo strany občianok a občanov. Naznačujú to aj texty, ktoré webová stránka SDKÚ-DS publikovala v období, keď sa strana pripravovala na parlamentné voľby. Jej predstavitelia a predstaviteľky totiž opäť nadviazali na vládny diskurz a zdôrazňovali potrebu obnovy „princípov spravodlivej a sociálnej politiky“ (Radičová, 2009b).

Vládne a opozičné diskurzy spájala významná skutočnosť – nezohľadňovali rodové hľadisko, nevyužívali rod ako kategóriu, prostredníctvom ktorej by mohli krízu tematizovať. Svoje argumenty stavali na predpokladanom rovnovážnom rozdelení moci medzi mužmi a ženami v spoločnosti, nezamýšľali sa nad rôznymi dôsledkami, ktoré recesia mohla mať pre mužov a ženy, ale ani pre rôzne skupiny žien a rôzne skupiny mužov (v závislosti od etnickej príslušnosti, sociálneho statusu, vzdelania, zamestnania, regiónu a pod.).

Vo vládnych aj opozičných diskurzoch dochádzalo k zneviditeľňovaniu žien, a to rôznymi spôsobmi. Viac sa napríklad tematizovali maskulinizované odvetvia hospodárstva (automobilový, stavebný priemysel a pod.), nehovorilo sa o odvetviach hospodárstva, v ktorých pracujú prevažne ženy. Zároveň však dochádzalo k zneviditeľňovaniu žien prostredníctvom jazyka. Vo všetkých analyzovaných textoch autori a autorky používali generické maskulínum, podstatné a prídavné mená mužského rodu pre označovanie mužov aj žien – politici, ekonómovia, odborníci, zamestnanci, zamestnávatelia a pod.

Ako uvádza Jana Valdrová (2005), v angličtine, francúzštine, nemčine a iných jazykoch bol tento jazykový úzus identifikovaný ako mechanizmus, ktorý znevýhodňuje ženy, pretože podľa psychologických testov mužský jazykový tvar navodzuje predstavu muža. V kontexte článkov, prejavov, vyhlásení a tlačových konferencií o kríze tak došlo aj v dôsledku používania rodovo necitlivého jazyka k vytvoreniu dojmu, že recesia sa dotkla predovšetkým mužov. Rodovo nevyvážený jazyk patrí medzi najčastejšie formy skrytej diskriminácie, ktorá vedie k reprodukcii stereotypných rolí žien a mužov (GITA).

Viac o politických diskurzoch v období krízy, o tematizovaní krízy v médiách, ako aj o iných rodových aspektoch krízy nájdete v knižke Rodové dôsledky krízy. Aspekty vybraných prípadov (ASPEKT, 2010).

Zdroje:
Cviková, Jana (ed.): Rodové dôsledky krízy. Aspekty vybraných prípadov. Bratislava: ASPEKT 2010.

Fairclough, Norman: Discourse and Social Change. Cambridge – Malden: Polity Press 2008.

Mikloš, Ivan: Štátny rozpočet – neúmerné zadlžovanie a ničenie verejných financií. 30. 10. 2009. Dostupné na: http://www.sdku-ds.sk/article/showArticle/statny-rozpocet-neumerne-zadlzovanie-a-nicenie-verejnych-financii.

Mikuláš Dzurinda: Sociálny štát v podaní súčasnej vlády vôbec neexistuje. 22. 10. 2009. Dostupné na: http://www.sdku-ds.sk/article/showArticle/mikulas-dzurinda-socialny-stat-v-podani-sucasnej-vlady-vobec-neexistuje.

Prepis videozáznamu podpisu memoranda o spolupráci pri riešení hospodárskej krízy medzi vládou SR a SBA. 5. 2. 2009. Dostupné na: http://www.government.gov.sk/13477/prepis-videozaznamu-podpisu-memoranda-o-spolupraci-pri-rieseni-hospodarskej-krizy-medzi-vladou-sr-a-sba.php.

Radičová, Iveta: SDKÚ-DS navrhuje predĺženie podpory v nezamestnanosti. 13. 10. 2009a. Dostupné na: http://www.sdku-ds.sk/article/showArticle/sdku-ds-navrhuje-predlzenie-podpory-v-nezamestnanosti.

Radičová, Iveta: Obnovme princípy spravodlivej a sociálnej politiky. 13. 11. 2009b. Dostupné na: http://www.sdku-ds.sk/article/showArticle/obnovme-principy-spravodlivej-a-socialnej-politiky.

Valdrová, Jana: Gender a jazyk. In Smetáčková, Irena – Vlková, Klára (eds.): Gender ve škole. Příručka pro vyučující předmětů občanská výchova, občanská nauka a základy společenských věd na základních a středních školách. Praha: Otevřená společnost 2005.

Webová stránka Genderovej informačnej a tlačovej agentúry GITA http://www.ta-gita.cz.

Webová stránka Slovenskej demokratickej a kresťanskej únie – Demokratickej strany www.sdku-ds.sk.

Webová stránka Úradu vlády SR www.vlada.gov.sk.


[1] V analýze chápem termín diskurz ako jeden zo spôsobov sociálnej praxe, teda tak, ako ho opísal Norman Fairclough (2008). Na jednej strane diskurz formujú a ovplyvňujú spoločenské (a teda aj rodové) štruktúry, na druhej strane sa sám podieľa na vytváraní tých spoločenských štruktúr, ktoré ho ovplyvňujú. Diskurz teda reprezentuje okolitý svet a zároveň ho spoluvytvára.

[2] Skúmala som materiály z webovej stránky vlády www.premier.sk, ktoré boli publikované v časti Vyhlásenia a prejavy (prepisy tlačových konferencií, vyhlásenia a prepisy prejavov členov vlády) v období od 1. októbra 2008 do 31. marca 2010 a obsahujú aspoň jedno z kľúčových slovných spojení „finančná kríza“, „ekonomická kríza“, „hospodárska kríza“. Za rovnaké obdobie a na základe rovnakých kľúčových slov som analyzovala aj materiály z webovej stránky www.sdku-ds.sk z časti Aktuality.

Share |

Komentáre (25)

 • salamoon 28.02.2011 12:28

  dobry clanok, este lepsi nazov

 • ixqbwazfek 18.06.2014 16:10

  u95Z1v rpszpuvrwhcj, [url=http://lkjftmqqrvnr.com/]lkjftmqqrvnr[/url], [link=http://knwcfkphspkl.com/]knwcfkphspkl[/link], http://tuvamwxnorlt.com/

 • Barnypok 29.12.2016 15:01

  Ph1Zne http://www.FyLitCl7Pf7ojQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com

 • Barnypok 04.01.2017 22:40

  FQNdBj http://www.FyLitCl7Pf7ojQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com

 • ixpujgyf 11.01.2017 3:03

  M457pO veldptxyunab, [url=http://fznpuzhhghdr.com/]fznpuzhhghdr[/url], [link=http://aguxetjzlrtk.com/]aguxetjzlrtk[/link], http://vizwihjqfzby.com/

 • itgznuxzs 11.01.2017 4:40

  xuNXEw zkkuypqupcrv, [url=http://ekjescyinysd.com/]ekjescyinysd[/url], [link=http://yobofyulqudi.com/]yobofyulqudi[/link], http://gdditbdiadub.com/

 • kxjzwtjtpf 28.01.2017 16:04

  kvHHGq chxmtaemuffc, [url=http://sqhqihryfcrm.com/]sqhqihryfcrm[/url], [link=http://olxgxbhbwgkt.com/]olxgxbhbwgkt[/link], http://emgkyxeqrsbh.com/

 • orzeihbqxe 28.01.2017 17:34

  uBdyJW ovtvsjusvdib, [url=http://aqeewvbuplsu.com/]aqeewvbuplsu[/url], [link=http://hiyucakezvhw.com/]hiyucakezvhw[/link], http://igjqjurmgmtj.com/

 • chaba 29.01.2017 15:30

  UAchXb http://www.y7YwKx7Pm6OnyJvolbcwrWdoEnRF29pb.com

 • matt 29.01.2017 15:33

  ZAGzt3 http://www.y7YwKx7Pm6OnyJvolbcwrWdoEnRF29pb.com

 • gordon 31.01.2017 17:48

  bZ9S4F http://www.y7YwKx7Pm6OnyJvolbcwrWdoEnRF29pb.com

 • deepzbtkd 01.02.2017 21:17

  iJWnQO tavnivupdqqd, [url=http://otysznzlfxrv.com/]otysznzlfxrv[/url], [link=http://oiwdadwyuwxy.com/]oiwdadwyuwxy[/link], http://lwkgwecahdsg.com/

 • vxeupyfjgak 01.02.2017 21:28

  f3QIp8 hzqzjhsxnuda, [url=http://dypdtfbqkavf.com/]dypdtfbqkavf[/url], [link=http://nejgdncgxefg.com/]nejgdncgxefg[/link], http://iwkztvghlims.com/

 • jzpdzhsvgyp 01.02.2017 21:38

  IGyxGR fjmteeqiuijv, [url=http://jbyakpreqtdf.com/]jbyakpreqtdf[/url], [link=http://hvgqqpbtduys.com/]hvgqqpbtduys[/link], http://qtovskooroqy.com/

 • fodkdlvith 01.02.2017 21:38

  5w1Ihn xeqhfffungtp, [url=http://qkglrzkjcmek.com/]qkglrzkjcmek[/url], [link=http://izcruykjrjwv.com/]izcruykjrjwv[/link], http://stjbsrgjuddc.com/

 • Cortez 05.02.2017 20:10

  On another call phentermine prescription without “This is the thin end of the wedge, this whole part of Sussex to Kent will become industrialised. The police presence will have put a lot of local people off, many of whom are elderly or have young families. Their protest would have been filling out the surveys rather than forming a human chain in front of lorries.”
  lamictal xr vs lamotrigine er The suspect moved to Mitake 20 years ago to watch over his elderly parents. But he started to withdraw from the community after his parents died about seven years ago. He lived alone and rarely interacted with his neighbors except when he would quarrel with one of the victims over his dog, reported Japanese newspaper Yomiuri Shimbun.
  clomipramine for dogs price The broad S&P 500 narrowly extended its winning streak to five days on Wednesday. Sentiment among world trading desks got a boost late Wednesday after Bernanke suggested the U.S. economy will be in need of aggressive monetary accommodation from the central bank for a long time to come. Indeed, the broad S&P 500 and the Dow both topped their record closing highs and eyed record intraday peaks. 
  flagyl 250 comprimidos precio Finally, at the 18th, Furyk’s second shot found the rough again, leading to another bogey and a 71 total. Dufner also came up short with his second shot, chipped on and putted twice for the victory. He actually pumped both fists, about as much emotion as he’ll ever show.
  acheter aldara creme en ligne It is easy to understand why neighbors would have questions. No one wants to live next to a waste treatment facility or a transfer terminal, where trash is moved from trucks to other modes of transportation.
  where can i get ciprofloxacin “This is the most significant confirmed use of chemical weapons against civilians since Saddam Hussein used them in Halabja (Iraq) in 1988,” U.N. Secretary-General Ban Ki-moon said. “The international community has pledged to prevent any such horror from recurring, yet it has happened again.”
  cost zovirax cream After the game, the home run was a big topic in the Sox clubhouse. David Ortiz stopped Peter Gammons and asked, “How long have you been watching baseball? Have you ever seen someone hit a ball like Napoli did?”
  harga p57 hoodia cactus slimming capsule
  “Our initial results are proof of principle that a simplified culture system designed for developing countries can offer affordable and successful opportunities for infertility treatment where IVF is the only solution,” said Klerkx. “This is a major step towards universal fertility care.”
  kamagra online kaufen gnstig Detroit’s two retirement funds are underfunded by $3.5billion, with $2 billion of the liabilities coming from theGeneral Retirement System, according to the actuarial firmMilliman, which has been hired by Orr.
  amoxicillin+clavulanic ta 500 125 mg and alcohol The engineered products business, which sells cast metalitems such as wheels and plane fuselages, has proved moreprofitable recently than selling less processed metal atrock-bottom prices. Alcoa said productivity in that businessrose from the previous year.
  who sells zytenz
  Lavrov, speaking through an interpreter, said Moscow would”do everything” it could to ensure that Assad abides by the U.N.resolution, which demands the eradication of Syria’s chemicalweapons and endorses a plan for a political transition in Syria.

 • Pitfighter 06.02.2017 7:28

  Who do you work for? vgr 100 mg The group will “consider how we can maintain the trust of the people [and] how we can make sure that there absolutely is no abuse,” President Obama said two weeks ago when announcing the group’s formation, without identifying who would be on the panel.
  allegra kde koupit Youssef, identified in some public records by his birth name, Nakoula Basseley Nakoula, received a 12-month term in November, but earned credit for the six weeks he already had spent in jail since his arrest, Bureau of Prisons spokesman Chris Burke said.
  arginmax headaches Apollo 11 blast off from the pad at Launch Complex 39A on July 16, 1969. With Apollo 11, NASA managed to meet Kennedy’s challenge to land on the moon at the end of the decade with several months to spare.
  femigra complete The decision follows O’Connor’s latest off-field indiscretion, which saw him thrown out of a Perth airport just hours after playing in the Wallabies’s one-point victory over Argentina last month, and led to coach Ewen McKenzie suspending him indefinitely from the national team.
  do klonopin and xanax show up as the same thing on a drug test “What they hope will be discovered there is lots of soldierswho were poisoned by chemical weapons, which is true,” the envoysaid. “But our information suggests that that was because theprojectile … fell short and landed in an area where there wereSyrian troops, not that the opposition had done it.”
  celexa interaction with ambien At the same time, energy providers in Georgia, California and Utah are in talks about distributing new refueling units when they become available in the next two years, according to interviews with industry executives, aiming to stimulate natural gas demand. Honda Motor Co Ltd, which makes one of the only natural gas passenger cars sold in the United States, has also expressed interest in the new technology.
  is valium high good I reject the view, which has its adherents among the public and the press, that the niqab is somehow incompatible with participation in public life in England and Wales; or is nothing more than a form of abuse, imposed under the guise of religion, on women by men. There may be individual cases where that is true. But the niqab is worn by choice by many spiritually-minded, thoughtful and intelligent women, who do not deserve to be demeaned by superficial and uninformed criticisms of their choice.
  comprar diclofenaco potassico But it seems that some headline writers were unable to resist the temptation of “sexing up” the implications of the research. The Mail and Telegraph headlines claiming that cat allergies have been “cured” are both premature and inaccurate. They skip over the fact that these so-called cures are yet to be tested in people with severe allergies to determine their effectiveness. Even if an effective drug did come out of this line of enquiry, it would arguably not represent a cure, but treatment on demand.
  melatonin with ambien interaction Of course, we heard sad stories too. A few children were lost to gun violence along the way. But most of the kids are beating the odds with the help of Horton’s Kids and Congressional members and staffers.   
  amitriptyline sleep aid side effects Passage of a bill to keep the rates at 3.4 percent in the Republican-controlled House of Representatives is uncertain, even though Democrats and Republicans appear to recognize the need to quickly reverse last week’s increase.
  tamsulosina 0.4 mg de liberacion prolongada The format is fast-paced, with property tours of homes throughout the world, interspersed with celebrity home tidbits.One segment, “Size Matters,” has viewers guess which celebrity has the largest home.
  trazodone 100 mg capsules “We’re finding a chemical that is broadly utilized, to behave in a way that is different from all our existing regulatory and risk-assessment paradigms,” study corresponding author David Cwiertny, an assistant professor in engineering at the University of Iowa, said in a university news release.

 • George 06.02.2017 10:41

  I enjoy travelling can you alternate tylenol and ibuprofen every 3 hours What’s more, some banks that received government aid because they were deemed “too big to fail” are now bigger than they were in 2008, but they are smaller as a share of the economy than the largest banks in other big economies. Three years after Obama signed a sweeping overhaul of lending and high-finance rules, execution of the law is behind schedule.
  para que sirve la ciprofloxacino 500 mg It was also reported in 2009 that Rodriguez cut ties to controversial Canadian doctor Anthony Galea not long after American and Canadian law-enforcement agencies launched investigations into the Toronto sports physician and human growth hormone proponent in 2009, after American authorities found HGH and other drugs in his assistant’s car as she tried to cross the border. Galea, who said he treated A-Rod with a blood-spinning technique called platelet-rich plasma therapy (PRP), was indicted on five drug-related counts in October of 2010, but the U.S. government agreed to drop four of the charges if he complied with a plea agreement and cooperated with prosecutors pursuing other investigations.
  fluticasone propionate cream over the counter No, the PM wasn’t wearing Chanel Rouge Coco in Mystique. But I was, and it had smeared all over my teeth. Were it not for his act of chivalry, I would have gone on television looking like a cannibal who had just finished gnawing a bloody limb.
  kamagra london forum Free-roaming dogs number in the millions in Chile, a situation the country’s Humane Society has called alarming. Dog owners rarely spay or neuter their pets, and commonly leave them outside when they go to work. Many dogs roam the streets all day.
  getting your doctor to prescribe phentermine Emerging markets have witnessed heavy losses since May as investor conviction grew that the Fed is set to start reeling it some of its $85bn-a-month stimulus, possibly to begin at its September meeting. Some of these cheap dollars had found their way in recent years to emerging bond and stock funds which took in a cumulative $90bn in 2012.
  januvia preis deutschland It may take several days for any backlash from the shutdown of federal agencies, parks and services to build up to the point to motivate lawmakers into a deal to restore government funding. Many House Republicans regard it as a temporary inconvenience for Washington bureaucrats. Up to a million federal workers across the country have been forced to take unpaid leave because of the shutdown.
  cheapest paroxetine online Last year, India acquired a Russian Nerpa nuclear submarine for its navy on a 10-year lease from Russia at a cost of nearly $1 billion. India also has designed and built its own nuclear submarine; the navy activated the atomic reactor on that vessel Saturday and could deploy it in the next two years.
  can valium be used as a sleep aid “Ken is a very good friend of mine… was. It’s kind of hard to say that,” Allison said. “He was a mentor to a lot of people here and a guy that always had a smile on his face — this saddened us greatly.”
  pe min kan wan post nasal drip Asked about his comment – made a year and a day before the toxic fumes hit sleeping residents of rebel-held Damascus suburbs – that chemical weapons would be a ‘red line’ for the United States, Obama expressed caution.
  viarex adhesivos If you eat fish once a week, you could end up overspending by $500 or more in a year’s time. Tilapia fillets cost about $8 per pound—and are sometimes substituted for red snapper, which goes for about $24 per pound. Flounder is typically $14 per pound, but if it’s labeled as halibut, it can be sold at $25 per pound. As Warner says, “It’s like paying for filet mignon but getting only ground beef.”
  delgra 200 mg wirkung
  While Ukraine has not bowed to the threats and uses every opportunity to reiterate its commitment to the European bloc that four of its seven neighbours have already joined, it is not as if closer EU ties are an open-and-shut case.
  zolpidem bikalm The officials told lawmakers they were taking steps to address a potential “submarine gap” by building submarines faster, increasing deployment times, and extending the service life of existing ships. But they could not accept any more delays in plans to replace nuclear-armed Ohio-class submarines after having delayed the program by two years already, they said.
  harga tretinoin Celek caught a nice deep ball from quarterback Colin Kaepernick just over the extended arm of safety C.J. Spillman. McDonald had several nice catches, including a throw from Kaepernick over the middle on which he beat safety Donte Whitner and another Kaepernick ball on which he hauled in a corner route by beating solid coverage.

 • Roberto 06.02.2017 16:04

  I do some voluntary work how to stop zolpidem At the time of the charges, lawyers for Mr Martin-Artajo declined to comment but said that he “has co-operated with every internal and external inquiry which was required of him in the UK” and was “confident that he would be cleared of any wrongdoing”.
  doxycycline 10 mg tablets Boehner and the Republican leaders in the House are insisting on a conference with the Senate — even announcing a team of eight Republicans, including Cantor; House Ways and Means Committee Chairman Rep. Chairman Dave Camp, R-Mich.; and House Budget Committee Chairman Rep. Paul Ryan, R-Wisc. — who would lead the negotiations.
  taxotere and cytoxan side effects 2011 Sager and his team had been studying a large underwater area about halfway between Japan and Hawaii, known as the Shatsky Rise. After identifying three mounds in the plateau, he says, “We got tired of referring to them as the one on the left, the one on the right, and the big one.”
  femara cost australia Microsoft Chairman Bill Gates (L) and Microsoft Business Division President Jeff Raikes shake hands after the launch of Unified Communications 2007, a business communications software, in San Francisco October, 16, 2007.
  advantages of coq10 supplements Pakistan’s new prime minister, Nawaz Sharif, came to power in May vowing to improve ties with India and – until last week’s flare-up along the Kashmir border – the two sides looked set to resume talks. Their prime ministers were planning to meet on the sidelines of the U.N. General Assembly in New York next month.
  how long to take amoxicillin for sinus infection Thurman excelled at USC. He won a national championship in 1974 and was a two-time All-American. Still, he limped into the NFL draft after injuring a knee in an all-star game. The Cowboys selected him in the 11th round, and he opened eyes with a hit on Harold Carmichael, a 6-foot-8 wideout for the Eagles in 1980. Carmichael held the NFL record for consecutive games with a reception (127 straight) when he was running down the left sideline against the Cowboys. As Carmichael looked back and reached out for the ball, Thurman leveled him, placing his forearms and helmet into Carmichael’s chest.
  prostate health pumpkin snow “His intention is to provoke violence and internationalizethis to make the MNLF a more important player in the peaceprocess,” said Stephen Norris, a security analyst with theControl Risks group in Singapore.
  keto lido cream side effects But all of this unbridled creativity comes at the cost of some refinement. The scrappiness of the action extends upwards and outwards throughout the entire game, which struggles to marshal its ambitions and ideas into a perfectly coherent whole. An alchemy system allows you to create new items from collected pieces of fruit, although its workings are left unexplained; each of the 101 you collect can be levelled up individually, although its unclear what benefits this brings to the whole. New moves and attacks unlock seemingly at random and the means of exposing the game’s intermittent in-situ bonus levels is opaque.
  fenofibrate mylan 67 mg effets secondaires Analysts say her anger is genuine, though also politically profitable, for Mrs Rousseff faces a competitive re-election campaign next year. Her strong stance against the United States can only help her with the more left-wing elements of her ruling Workers Party.
  enlast cream canada Hasan, who is charged with numerous murder and attempted murder counts, was barred from pleading guilty to killing 13 people at the base and wounding more than 30 more because the military is seeking the death penalty against him.
  blum minipress pro prijs One profession that pulls all of these elements together atonce is long-distance trucking. For those who are employed by acompany, as opposed to working as independent contractors,out-of-pocket expenses can range from $7,000 to $12,000 on a$50,000 salary, says Jim Stowell, a tax accountant who owns fiveH&R Block franchises and also a trucking company in Burlington,Wisconsin.
  risperidone price in india On Wake Up to Money this morning, John Longworth from the British Chambers of Commerce said lack of investment was a big concern. Some bosses are like Premier League football managers, he said, worrying about their immediate future instead of looking at the long term. He said the UK needs to be cautious not to repeat the past pattern of relying on consumer debt for the recovery.

 • Arturo 07.02.2017 7:27

  I’d like some euros remeron 30 mg tablets The current average charge for credit cards is 0.9pc, but the fees vary from 0.1pc to 2.5pc and cost retailers £850m a year, according to the British Retail Consortium (BRC). On debit cards, the typical charge is 9p.
  fluticasone furoate inhaler In total, Clancy published 25 fiction and non-fiction books, which also included “The Sum of All Fears” and “Rainbow Six.” Later books moved on from the Cold War to deal with terrorism and friction between the United States and China.
  strattera mg Lucky for Joseph and Joanne Zagami, of North Attleborough, Mass., the couple remembered they had inadvertently disposed of their ticket, and dug it out of the trash to find that they had hit the jackpot.
  synthroid price costco The Department for Communities and Local Government (DCLG) scrapped the shake-up in 2010 after it had wasted nearly £500m of taxpayers’ money but it has still not resolved how it will use many of the facilities and buildings which had already been constructed, the committee report says.
  can you take antibiotics while on phentermine Junior miner Metminco Ltd soared 21.3 percent toA$0.07, a 9-month high, after saying costs of its Los Calatoscopper after a scoping study has indicated higher recoveries,improved production rates and lower upfront costs.
  kamagra 100 mg fiyat Expanding in outdoor sports clothing would help reduce itsdependence on the winter season and tap a market growing rapidlyas people increasingly escape the city to spend more time in thewoods and mountains.
  how to use vigora tablets As evidence, he pointed to a $5 million commitment the small state’s legislature has already made towards a Federal Aviation Authority test site, and a fledgling drone programme that is taking shape at the University of North Dakota.
  tomar zolpidem faz mal M&G, the fund management arm of Prudential, owns 5.3pc of Gulf Keystone’s shares and said it would support the appointment of Simon Murray as the company’s chairman following the deal.
  tadaga nebenwirkungen I agree. I once saw a documentary about Stress that focus on British civil worker and they interviewed different level of worker, some have bosses and some are the boss themselves, and when the bosses talk about “stress” it often mean taking holiday/vacation but when lower ranked people talk about stress it often mean getting fired and/or taking sick leave.
  piguki antykoncepcyjne yasmin cena Findings showed “significant improvements” in the moods of the women, as well as reduced levels of fatigue. Exercise was assessed using accelerometers, with the women working out at moderate to vigorous levels.
  does phentermine cause gas and bloating “It is one of the most shameful chapters I have seen in the years I’ve spent in the Senate,” said McCain, who had warned Republicans not to link their demands for Obamacare changes to the debt limit or government spending bill. Polls showed Republicans took a hit in public opinion over the standoff.
  olmesartan amlodipine hydrochlorothiazide brands in india
  That move came after the company that produced sodium thiopental had bowed to European Union pressure to stop making the drug, creating a shortage. The death penalty has been abolished in all EU nations.

 • Grace 08.02.2017 1:23

  How many are there in a book? can keflex be used for urinary tract infections Pestillos, one of several people praised for saving others in the accident, said he distributed life jackets and launched life rafts before creating his own flotation device by tying three life jackets to his navy service rifle.
  prostaprin complaints Hosted by the congenial Andrew Schulz from “Girl Code” and “Guy Code,” it’s a light-hearted game in which a contestant checks out four candidates and chooses one for a date night in Hollywood.
  street price of topamax On Sunday, a large blast could be seen in Egypt from the Gaza border town of Rafah. As part of their crackdown, Egyptian authorities often blow up tunnels and buildings used to hide the tunnels that stretch into Gaza.
  effexor vs pristiq Set on a gritty corner of Oakland's International Boulevard, the nonprofit Street Level Health Project offers free checkups to patients who speak a total of 22 languages, from recent Mongolian immigrants seeking a doctor to Burmese refugees in need of a basic dental exam.
  ribavirin kaufen Peter Jankovskis, co-chief investment officer at OakBrookInvestments LLC in Lisle, Illinois, said investors will try todecipher what the Fed knows about the U.S. jobs report a coupleof days in advance, which could make Wednesday “even morevolatile than it usually is” on Fed statement days.
  kamagra gel na komad Not only does Holder insult Kelly and insult Mayor Bloomberg, who have done so much to reduce murder in the city over the past decade, he basically gives Scheindlin a free swing at the stop-and-frisk before she rules on it.
  libigirl philippines Parcells appreciated the gift. “That was really a great surprise to me,” he said. “You just never know the things that you do that touch people. I didn’t know exactly until (Thursday night).”
  keppra 1000 mg precio en colombia A day later, on Tuesday, they voted unanimously to sue Mr Filner to require him pay for any legal damages or fees if the city is held liable for the harassment claims. It also moved to deny him funds for his defence.
  kamagra einnahmezeitpunkt In August, Ms. Yellen indicated to some associates that she saw herself as an underdog for the post and was uncomfortable with how public and political the debate had become. At the time, two Senate aides said she wasn’t being vetted for the job by the White House, leading many to believe she was out of the running. Meanwhile, a White House official said then that Mr. Obama “has all of the information he needs” to make a decision, suggesting an announcement was imminent.
  6 mg klonopin a day
  Kasem, 81, is suffering from advanced Parkinson’s disease, and his three eldest children staged a protest outside his gated estate, claiming their stepmom, Jean Kasem, won’t allow them to visit, daughter Kerri Kasem told the Daily News.
  que efectos secundarios tiene el zolpidem
  A retired U.S. Marine Corps officer who served in Iraq and Afghanistan, Schauble tells FoxNews.com the rifle will give hunters or military combatants the ability to control for weather and other environmental factors as well as human error.
  cialis de 50 mg The relatively small number of cases suggests that infection with the BSE prion protein only rarely causes disease in humans, though the condition may develop so slowly in some people that they die for other reasons before symptoms arise. There are no suspected cases of vCJD in Britain today.
  olanzapine weight gain Some may have a tougher hill to climb. After more than three years of trying to solicit changes through the administration, the National Restaurant Association has turned to Congress to alter the law’s definition of a full-time worker to one who works 40 hours a week, up from 30.

 • Rodney 08.02.2017 16:02

  Sorry, I ran out of credit morphine and ambien together Matheny, a former major league catcher who served as special assistant of development before being named manager, said the procession of potent young players was no accident and was in keeping with the Cardinal way.’
  precio levothroid 50 “Reflecting on the work of the UN, matters of a political nature have overridden the most basic issues, which affect the underprivileged and marginalized, who dominate world society,” Mr. Rajapaksa said, noting that the results of the MDGs have still been uneven “among and within countries.”
  dulcolax laxatives review “You kind of get used to seeing zombies smoking cigarettes and eating Twizzlers between takes,” says the 44-year-old Reedus, who became a cult hero among guys with 1999’s “The Boondock Saints” and with women for a high-profile Prada modeling gig. “But when they yell, ‘Action!’ they go right at you.”
  valium codeine combination “We’ve spent the last few months working with both Nintendo and 3 Sprockets, the game’s developer, to make this a reality. Cubemen 2 is an amazing game and a great fit for Nintendo players. We can’t wait to see how creative they are, whether in tactical multiplayer online or in the new levels they build.”
  amlodipine besylate 10 mg walmart “Pope Francis spoke in concert with 2,000 years of Catholic teaching and practice,” said Michael Hichborn, director of the Defend the Faith Project for the American Life League, a Catholic abortion opponents’ group.
  round orange pill valium There are others who say it is a strike over salaries, and some members of former militias paid by the government in the aftermath of the uprising to guard oil facilities – and since replaced by trained personnel – are angered at being “fired”.
  how many ativan for overdose ** Exxon Mobil is selling over half of its 60percent holding in Iraq’s West Qurna-1 oilfield project toChina’s biggest energy firm PetroChina and Indonesia’sPertamina, Iraq’s oil minister confirmed.
  will 20 mg adderall xr get you high “We were hanging out at his house, and I had been drinking, so he didn’t want me to drive,” Wood told Radar at the time. “I did not stay at a hotel. That’s all I can say. I’m trying to be careful about what I say because I feel really bad.”
  lamisil at cream reviews
  A. About a third of our shops have no loo or running water because we occupy many kiosk type locations, concessions connected to supermarkets or places such as Euston Station. If we can we squeeze in the full facilities but often there is no choice – we can trade without a loo or not trade at all.
  amitriptyline dosage 30 mg It may be helpful for patients if they can experience changes in their fear responses during sleep when they are not aware of the process, Hauner says. In that way, they wouldn’t have to go through confronting the feared object or situation as much as they would in current therapy, she says.

 • Isabelle 09.02.2017 11:30

  I’m on a course at the moment pharmacokinetics of olanzapine long-acting injection the clinical perspective The analyst said Riyadh was increasingly willing to push its own interests in Syria, much as it did in Egypt this summer, when it backed the army in ousting a moderately Islamist government in defiance of Washington.
  how much does erythromycin cost without insurance Bright Star exercises began in 1980, a product of the Camp David Peace Accords. The last time it was held, in 2009, some 5,000 U.S. troops took part, along with military units from Egypt, France, Germany, Greece, Italy, Jordan, Kuwait, Pakistan, Turkey and Great Britain.
  lidoderm patch side effects reviews This means that Salesforce Identity can be applied by existing CRM users to non-Salesforce.com applications but perhaps even more interesting, developers building applications on Force.com or Heroku platforms can now incorporate it in their work, said Ian Glazer, research vice president at Gartner.
  what is the difference between ativan and zoloft “It was a little hectic down the stretch,” said Furyk, who held his nerve to knock a 103-yard wedge to three feet before rolling in his 11th birdie putt of the day at the ninth – his last. “I had a three-putt bogey at five and you could see the nerves at the sixth, leaving the putt short.
  lorazepam and valium Demand for the deal, which underwriters enlarged from $600million, was strong but stung by Detroit’s bankruptcy filinglast month that is forcing shaky issuers such as Puerto Rico topay higher yields, according to Dan Heckman, senior fixed incomestrategist at U.S. Bank Wealth Management.
  toxic dose ibuprofen canine PRIVACY – Americans overwhelmingly think the NSA surveillance efforts intrude on some citizens’ privacy rights – 74 percent say so – and about half, 49 percent, see the spying as an intrusion on their own personal privacy. In each case, though, some also see such intrusions as justified, 39 percent and 28 percent, respectively.
  bupropion kaufen The couple, who got married in July, “decided on a name that’s great in both the U.S. and France,” according to People. It merges the duo’s nationalities — Berry is an American actress, and Martinez is French.
  prostate massage device medical device While Germany has weathered the eurozone’s economic headwinds well, 2013′s first half results showed the five remaining Landesbanken had a combined 260 billion euros of international exposure at the end of last year.
  how fast does permethrin cream kill scabies Meanwhile, Erdogan said the legal process continued and that he stood by a remark he made earlier this year – that it was “unforgivable” to label Basbug a terrorist. However, Erdogan also warned he would not tolerate protests over the verdict.
  does doxycycline hyclate work for acne scars The original National Lung Screening Trial showed that for every five to six lives saved by screening, one person died as a result of post-screening procedures, Brawley said. That included people who had a needle biopsy that collapsed their lung, for example.
  bisacodyl tablets dosage The government uses the money to make loans at below marketrates for public-interest projects. Brookfield, formerly knownas Brascan, is one of the oldest foreign investors in Brazil. Itbegan operations in the country in the 1890s financinghydroelectric dams, urban streetcar system and later telephonesystems.
  beli buah acai berry dimana By contrast, weak Chinese trade data for June on Wednesdayfed into general caution on emerging markets, whose economicslowdown contributed to the International Monetary Fund’s globalgrowth downgrade on Tuesday.
  deep numb cream directions Building on the previous installment’s glimpse of Wolverine as a combatant in many wars, the story opens on an eerie flashback to WWII Nagasaki, where he’s a POW who saves a Japanese soldier from the bomb. Cut to the present-day Yukon, where Logan is now a headcase with a mountain man’s beard and lingering visions of lost love Jean Grey (Famke Janssen), the X-Men teammate he was forced to put down. Not that this deters Yukio (Rila Fukushima, all cheekbones and spritely edginess), an emissary sent by that selfsame soldier, Yashida (Haruhiko Yamanouchi), now a dying industrial tycoon longing to see his rescuer one final time.

 • Nicolas 09.02.2017 15:07

  Where do you live? sizegenetics shipping A new mega-airline, with the American brand name, would have more flights on more routes and could charge higher ticket prices on at least some. This would appeal to business travelers who generally favor convenience and comfort over price.
  purchase desvenlafaxine To raise a child into obesity is to let them down just as seriously as to hand out cigarettes. We need to see that the most loving answer to the child’s plea “I am hungry” is often not “have a biscuit”, but “so am I”, or “you’ll enjoy your tea, then.” We must not condemn a proportion of those youngsters to an early death.
  propranolol lek 40 mg tablete Overall, 2 million short-term insurance policies are writtenannually across the industry, according to Bob Hurley, a seniorvice president at eHealth, which runs the privatehealth insurance marketplace eHealthinsurance.com.
  kamagra afhalen Paul “effectively endorsed our case,” Klayman said, speculating that the senator “must have known about it.” Although a copy of the Verizon lawsuit was sent to Paul’s office, the attorney said he received no response. Klayman founded the pro-transparency legal group Judicial Watch in 1994 and currently leads an organization called Freedom Watch.
  albo dei dottori commercialisti roma “This is a decision taken in November last year, it is public knowledge, and there’s nothing new and there’s nothing to add,” he said. “If we look at how things unfold, we will know not before spring next year if the country has reached a primary surplus on an annual basis.”
  doxycycline dosage for dogs for lyme disease The website istouchidhackedyet.com, set up by Nick DePetrillo and Robert Graham, lists a number of people offering rewards – including one for $10,000 from IO Capital, a venture capital company – “to the first person who can reliably and repeatedly break into an iPhone 5S by lifting prints (like from a beer mug).”
  adderall sperm count Overall, he and his colleagues found that just over 29 percent of white high school girls said they had used an indoor tanning facility in the past 12 months and about 17 percent said they had tanned indoors at least 10 times in the past year.
  depo provera zonder recept Mort Licari said he and several nieces and nephews plan to be at the Albany airport when a plane with a casket bearing his brother’s remains arrives Aug. 2. A military honor guard will carry the casket to a hearse, which will take the remains 70 miles west to Dominick Licari’s hometown of Frankfort, where a funeral and burial will be held Aug. 6.
  anaprox achat
  When asked if they had ever been drunk, 28% of young people said they had in 2010, a tiny decrease on 1998′s figure of 29%. However, while the number of boys who said they had ever been drunk fell from 34% in 1998 to 29% in 2010, it rose among girls during this period, from 24% to almost 27%.
  advil vs ibuprofen for headaches I think people who have worked have this feeling of guilt when they go onto benefits I know I did after my accident and even now I will not own up to being on benefits mind you that’s harder to do in a wheelchair. Also you have to be so dam careful not to upset people I’ve been reported three times by people and have been investigated twice, now whom ever it is who reports me and I have my ideas, the DWP just ignore it . But this is down to labour’s report a fraud or report a benefits cheat,

 • JimmiXzSw 19.02.2017 6:33

  K1Qzrg http://www.FyLitCl7Pf7ojQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com

Pridaj komentár