Politická kaviareň
Diskusia 661 Krajina kabelárov Väčší formát

Fiškálna zmluva – automatické uťahovanie opaskov

Druhého marca 2012 podpísalo 25 predstaviteľov štátov alebo vlád Európskej únie novú zmluvu[1].  Ak pôjde všetko podľa plánu, do platnosti vstúpi začiatkom budúceho roka. Takzvanú „Fiškálnu zmluvu“ skoncipovali v rekordne krátkom čase. Už začiatok celého procesu bol dramatický – Veľká Británia 9. decembra 2011 na stretnutí Európskej rady vetovala zmenu zmlúv EÚ. Namiesto toho sa vlády rozhodli vytvoriť nový legislatívny nástroj, ktorý môže byť prijatý rýchlejšie a s menším rizikom nepríjemných zásahov zo strany verejnosti v rámci demokratických diskusií – samostatnú zmluvu EÚ, ktorá vlastne ani zmluvou EÚ nie je.

Táto zmluva nariaďuje signatárskym krajinám prijať prísnu rozpočtovú politiku. Ide najmä o tzv. „štrukturálny deficit”, ktorý sa má trvalo udržať pod hranicou 0,5 % HDP. Správu o zmluve privítal najmä podnikateľský sektor vrátane európskej federácie zamestnávateľov BusinessEurope. Naopak, odbory zmluvu ostro kritizovali, pričom Európska odborová konfederácia (ETUC) novú zmluvu prvýkrát v histórii od začiatku odmietla.

Prečo teraz?

Podľa generálnej tajomníčky ETUC Bernadetty Ségolovej „môže táto zmluva uspokojiť politických priateľov kancelárky Merkelovej, nie však milióny európskych nezamestnaných, chudobných alebo ľudí pracujúcich v neštandardných formách zamestnania, ktorí očakávajú silnú podporu zo strany inštitúcií EÚ. Preto sme proti.“[2]

Väčšina analytikov a komentátorov s ňou súhlasí. Zmluva sa ale netýka súčasnej krízy. Nezmení trend eurokrízy a ani to nie je jej cieľ. Je o budúcnosti ekonomickej politiky a o nemeckých voličoch. Kancelárka Angela Merkelová potrebuje ubezpečiť nemecké publikum o tom, že je prísna na vysoko zadlžené krajiny, aby zvýšila svoju popularitu a poskytla vláde manévrovací priestor na spolufinancovanie nového Európskeho stabilizačného mechanizmu – fondu na poskytovanie pôžičiek členským štátom, ktoré sa ocitli vo vážnych finančných problémoch. Aby to dosiahla, musí zabezpečiť, aby takéto krajiny na oplátku dodržiavali prísny úsporný program.

Tri novinky

Zbežný pohľad na novú zmluvu zanecháva dojem, že máme pred sebou komplexný súbor nových pravidiel a mechanizmov. Text zmluvy sa zdá byť pretkaný zložitými nástrojmi na riadenie ekonomickej politiky členských štátov v mnohých oblastiach. Ale keď odfiltrujete sebaobdivné formulácie o minulých „úspechoch“, zmienky o indikátoroch a cieľoch, ktoré už európska legislatíva obsahuje, a pasáže o nadchádzajúcich iniciatívach, ostane vám krátky zoznam troch noviniek: formalizovanejšie samity eurozóny, rýchlejšia reakcia voči krajinám s rozpočtovým deficitom a tzv. dlhová brzda – všetko silné páky na vynucovanie dodržiavania pravidiel, ktoré majú udržať nízke deficity a zabrániť rastu dlhov.

Bolo by zložité vŕtať sa v komplikovaných detailoch zmluvy. Jej hlavné črty však možno zhrnúť do 10 bodov.

1. Je to „zmluva o uťahovaní opaskov“

Najdôležitejším prvkom zmluvy je požiadavka, aby členské štáty sprísnili svoju fiškálnu politiku (napr. aby minimalizovali rozpočtový deficit alebo aby sa mu úplne vyhli). Táto požiadavka ide za rámec existujúcich pravidiel EÚ.

Obmedzené deficity nie sú, samozrejme, v Európskej únii ničím novým. Podľa Paktu stability a rastu, ktorý je oporou  Hospodárskej a menovej únie, musia členské štáty udržať deficit verejných financií pod hranicou 3 % HDP. Ak krajiny eurozóny tento limit prekročia, môžu byť ich vlády pokutované. Ešte predtým však dostanú program, ktorý ich má vyviesť na cestu k vyváženému rozpočtu. Kľúčovým bodom v takomto „nápravnom programe“ je zníženie „štrukturálneho deficitu“ (pozri informáciu v rámiku), najmä cieľ stlačiť deficit v priebehu niekoľkých rokov pod úroveň 0,5 % HDP[3]. Podľa novej zmluvy tento indikátor už nie je indikátor, ale nariadenie.

Čo je „štrukturálny deficit“?

Štrukturálny deficit =  celkový deficit – cyklický deficit – jednorazové opatrenia

Štrukturálny deficit má odhaliť akýkoľvek strednodobý nesúlad medzi vládnymi výdavkami a príjmami. Vypočítame ho, ak od aktuálneho celkového deficitu odrátame dve zložky: tzv. cyklický deficit (vyjadruje vplyv konkrétnych aktuálnych okolností, ekonomické výkyvy smerom hore aj dolu) a tzv. jednorazové opatrenia (je to obmedzený zoznam dočasných výdavkov vlády, ktoré sa považujú za legitímne). Dostaneme číslo, ktoré má ukázať, či má vláda znížiť svoje výdavky alebo zdvihnúť dane. To by malo udržať štrukturálny dlh na uzde, a preto sa tejto požiadavke zvykne hovoriť aj „dlhová brzda“.

Ak by bola zmluva platná, požadované škrty (alebo zvyšovanie daní) by boli pomerne dramatické. Dnes sú v EÚ len štyri krajiny s deficitom pod stanovenou magickou hranicou (Luxembursko, Fínsko, Švédsko a Estónsko)[4]. V mnohých krajinách by boli potrebné dramatické zmeny. Napríklad v Belgicku považuje Európska komisia 4,0 % z celkového deficitu 4,6 % za „štrukturálny deficit“. Na základe novej zmluvy by Belgicko dostalo nový a oveľa silnejší „pakt stability“, ktorý by jeho vládu prinútil znížiť deficit nie na súčasné 3 %, ale na 1,1 % HDP.

Na prvý pohľad sa môže zdať, že signatárskym krajinám sa nepredpisujú konkrétne špecifické opatrenie, ktoré majú prijať – napríklad znížiť sociálne výdavky. Na zníženie štrukturálneho deficitu sú však takéto špecifické opatrenia nevyhnutné. Odporúčania komisie pre členské štáty, voči ktorým bolo začaté konanie kvôli vysokým deficitom –  a je ich 23 (!) z 27 členských štátov – hovoria jasne: znižovanie sociálnych výdavkov je tou správnou cestou znižovania akéhokoľvek štrukturálneho deficitu.[5] Polpercentný limit pre štrukturálny deficit výrazne obmedzí možnosti vlád najmä v časoch krízy. Znemožní im použiť verejné investície ako protikrízovú reakciu, takže je to výrazne jednostranne zamerané opatrenie proti sociálnym výdavkom.

Okrem toho – rovnako ako súčasné pravidlá a postupy EÚ, vrátane Paktu stability – je nová zmluva zameraná na výdavky. Potvrdilo to aj prijatie „Paktu Euro-plus“ v marci 2011, ktorý zdôrazňuje, že „udržateľnosť verejných financií“ by sa mala dosiahnuť siahnutím na dôchodky, výdavky na zdravotnú starostlivosť a sociálne výdavky.[6]

Skrátka – je to zmluva o uťahovaní opaskov.

2. Je automatická

Ak by vláda nerešpektovala „dlhovú brzdu“ počas „procesu tvorby národného rozpočtu“ (plánovanie, prijatie, implementácia), legislatívne mechanizmy v rámci tej-ktorej krajiny spustia sankcie, ktoré budú stačiť na to, aby sa vláda vrátila na správnu koľaj.

Vynára sa tu otázka: Kto bude kontrolovať vládnu politiku a ako? Kto bude vládu žalovať a kto ju prinúti meniť politiku alebo ako to bude fungovať? Niečo naznačuje už zmluva. Zodpovednosť za stanovenie „spoločných princípov“ k pravidlám prisudzuje Európskej komisii, a to vrátanie princípov týkajúcich sa „nezávislosti inštitúcií, ktoré sú na národnej úrovni zodpovedné za sledovanie dodržiavania stanovených pravidiel“. Inými slovami, na úrovni členského štátu budú zriadené nezávislé orgány – zložené pravdepodobne z ekonómov a právnych expertov – aby udržiavali disciplínu vlád členských štátov.[7]

3. Je navždy

Prísna rozpočtová politika má mať trvalý charakter.

Text hovorí, že členské štáty majú prijať „také právne úpravy, ktoré budú záväzné, trvalé, ak je to možné, tak zakomponované do ústavy, prípadne také, ktoré budú zaručovať úplné dodržiavanie pravidiel počas národných rozpočtových procesov“. Čiže navždy.

Nemecko by uprednostnilo, aby aj ďalšie signatárske štáty implementovali zmluvu tak ako v Nemecku. Nemecko nedávno prijalo zmenu ústavy, ktorá prinúti budúce vlády, aby sa držali pod hranicou 0,35 % štrukturálneho deficitu. Kancelárka Merkelová by teraz veľmi rada videla podobné kroky aj v ostatných členských štátoch. Napriek všetkému je zmluva do istej miery pružná. Môžu sa prijať iné pravidlá, ale musia byť „trvalé“. Na konci rokovania Merkelová povedala:

„Dlhová brzda bude záväzná a bude trvalo platná. Nikdy ju nebude môcť zmeniť parlamentná väčšina.“[8]

V texte zmluvy sa síce píše, že „privilégiá národných parlamentov budú v plnej miere rešpektované“, ale v celom kontexte pôsobí takáto formulácia skôr ako nezamýšľaná irónia.

V niektorých krajinách si zmena ústavy vyžaduje referendum. Tomuto scenáru sa snažia vlády vyhnúť. Jeden zo spôsobov, ako sa to dá urobiť v rámci novej zmluvy EÚ, ktorá de facto zmluvou EÚ nie je, je vymyslieť trvalé pravidlo s charakterom ústavného pravidla, ktoré však v ústave nebude.

4. V prípade pochybností rozhoduje Európsky súdny dvor

Čo ak si niektorý členský (alebo signatársky) štát bude myslieť o inom členskom štáte, že neprijal dostatočne silné pravidlá na dodržiavania princípov? V takom prípade môže rozhorčený štát otvoriť súdne konanie proti vinníkovi na Európskom súdnom dvore. Môže to spôsobiť určitý chaos, pretože úlohou Európskeho súdneho dvora je presadzovať dodržiavanie legislatívy EÚ a nie riešiť rozdiely medzi členskými štátmi ani prijímať rozhodnutia o zmluvách, ktoré nie sú zmluvami EÚ. V tomto prípade sa však súd dostal do pozície, kedy môže ukladať pokuty do výšky 0,1 % HDP.

V budúcnosti môže byť táto kľúčová úloha Európskeho súdneho dvora dôležitá. Umožní totiž ktorémukoľvek členskému štátu podať sťažnosť v ktoromkoľvek bode implementácie zmluvy v inom signatárskom štáte. Aj keď v skutočnosti Komisia nemá hrať formálnu úlohu pri zmluvách mimo rámca EÚ, má otvorené zadné vrátka v prípade súdneho procesu: Ak zo záveru správy Komisie vyplynie, že implementácia dlhovej brzdy nebola členským štátom dostatočne implementovaná, „záležitosť sa dostane pred súd”“ jedného z iných členských štátov (článok 8, odsek 1).

5. Žiadna alebo iba malá pružnosť

Budú musieť signatári znížiť svoje štrukturálne deficity na 0,5 % HDP už zajtra?

Nie, ale budú to musieť urobiť rýchlo. Nie je jasné, koľko času návrh Komisie poskytuje. Na ceste k splneniu tohto kľúčového indikátora majú signatárske štáty dovolené vybočiť z úzkych mantinelov úspor, ale iba vtedy, ak dôjde k negatívnemu alebo veľmi pomalému rastu a za predpokladu, že toto odbočenie neohrozí „strednodobú fiškálnu udržateľnosť“. To isté platí aj v prípade, ak sa dosiahne cieľ maximálneho polpercentného deficitu.

Táto výnimka však nie je úplne jasná a dokonca ani nemusí nikdy nastať. Jedinou hmatateľne flexibilnou možnosťou pre signatárov s nízkym dlhom je, že môžu dosiahnuť deficit vo výške 1 % HDP. Túto výnimku si však v nasledujúcich rokoch bude môcť vychutnať len málo krajín[9]. Dokonca aj v časoch krízy alebo pri malom raste budú mať signatárske štáty výrazné problémy, ak sa rozhodnú hľadať východisko v expanzívnej fiškálnej politike alebo vo veľkých verejných investíciách. Celá táto iniciatíva je zaujatá voči keynesiánskej odpovedi na krízu – podľa nej je rozumné, aby ekonomika reagovala na krízu expanzívnou politikou, dokonca aj za cenu ohrozenia vyváženého rozpočtu. História ukazuje, že takáto odpoveď bola účinná.

„V čase prosperity ju nepotrebujeme. Keď je zle, tak táto politika je chybná. Deficit v čase krízy nie je znakom zlej politiky“, povedal profesor ekonómie Jesper Jespersen.[10]

Zmluva vyryje súčasnú odpoveď na krízu do kameňa a je isté, že počas ďalšej krízy sa vina automaticky zvalí na verejné výdavky, dokonca aj vtedy, ak – podobne ako dnes – korene krízy siahajú do súkromného sektora. Zlá diagnóza – zlá liečba.

6. Sociálne výdavky sa stali terčom metódy výpočtu

Detaily výpočtu „štrukturálneho deficitu“ sú príliš komplikované, aby im niekedy mohla verejnosť v celej šírke porozumieť. V skutočnosti o metóde výpočtu neexistuje zhoda ani na medzinárodnej úrovni, dokonca ani v rámci EÚ. Svoje interné metódy výpočtu používa MMF, OECD, Európska centrálna banka a tiež Európska komisia. Niektoré členské štáty majú svoje vlastné postupy.

Lenže použitá metodika je veľmi dôležitá. Hodnota indikátora  0,5 % môže rozhodnúť o budúcnosti základných sociálnych práv. Či má vláda svoj štrukturálny deficit na nesprávnej strane tohto limitu, závisí vo veľkej miere od spôsobu, akým sa toto číslo vypočítalo.

Napríklad v roku 2011 komisia vyrátala, že štrukturálny deficit Dánska je 3 %. Dánska vláda však tvrdí, že jej štrukturálny deficit je na úrovni 1 % HDP. Ak by sa použil výpočet Komisie, tak by Dánsko muselo znížiť výdavky (alebo zvýšiť dane), čo by mu zdvojnásobilo náklady na celý systém predčasných dôchodkov!

Dánska národná banka a ministerstvo financií tvrdia, že majú lepšiu metódu, ktorá viac odzrkadľuje dánsku ekonomiku. Tvrdia, že výpočet Komisie je zaujatý proti krajinám s vysokými dávkami podpory v nezamestnanosti. Dánska vláda sa preto rozhodla trvať na použití vlastných metód. A keďže výpočty Komisie sú založené na veľmi krátkom zozname iných výdavkov – tzv. „jednorazových opatreniach“ – môžu sa tieto výdavky odrátať od celkovej sumy.[11]

Ak by sa mala naplniť túžba po väčšej flexibilite v metóde výpočtu, bolo by nevyhnutné zmeniť text zmluvy. Komisia navrhuje spoločné princípy, ktoré by sa mali prijať neskôr a nie je veľmi pravdepodobné, že navrhne iné metódy než tie, ktoré už používa pri hodnotení rozpočtov členských štátov. Ak by Európsky súdny dvor mal hodnotiť postup členského štátu, bolo by veľmi prekvapivé, ak by legitimizoval iné metódy, než aké už roky používa Európska komisia.

Z dlhodobého hľadiska nie je pravdepodobné ani to, že prežijú špecifické metódy adaptované na ekonomiky jednotlivých štátov. Komisia zbožňuje jednotné výpočtové metódy, ktoré jej umožňujú prehliadať špecifiká lokálnych ekonomík a je veľmi nepravdepodobné, že zmení kurz v čase, keď je témou číslo jedna jednotná fiškálna disciplína. Jej prioritou priorít bude priamočiary, politický, prísne účelný nástroj, o ktorom sa nebudú môcť viesť žiadne polemiky.

7. Je to politický nástroj – výpočty sú nespoľahlivé a nebezpečné

V skutočnosti však Komisia nemá dôvod, aby sa odvolávala na prax z minulých rokov. Niekedy totiž vo svojich výpočtoch štrukturálnych deficitov členských štátov preukázateľne chybila. Napríklad v prípade Írska. Koncom roka 2008 komisia predpovedala, že írska ekonomika bude pokračovať v roku 2009 na optimálnej úrovni. Ak by vtedy platila nová zmluva, národný rozpočet Írska by bol pripravený na základe tohto predpokladu. Írska vláda by vzhľadom na predpokladaný nízky štrukturálny deficit uvoľnila výdavky. Počas roka by však bola donútená prijať drastické a okamžité škrty. V skutočnosti sa totiž írska ekonomika prepadla a čísla sa museli výrazne prehodnotiť. Inými slovami, na základe výpočtov sa vytvorila príliš ružová predstava o štrukturálnom deficite.

Nastať však môže aj opačný prípad. Odhady Komisie o miere rastu Írska – potenciálnej alebo reálnej – ukazovali, že hlboká ekonomická kríza výrazne nezmení rozdiel medzi reálnou a potenciálnou mierou rastu. Inak povedané, malo byť jedno, či bude írska ekonomika prežívať hlbokú krízu alebo rozmach. Pri ktoromkoľvek scenári malo byť Írsko blízko k optimálnemu výkonu.[12] To nie je veľmi realistické. V skutočnosti je to dosť nebezpečné. Nízky „výkonnostný rozdiel“ v časoch krízy naznačuje veľkú „štrukturálnu zložku“ dlhu, čo by pri novej zmluve priamo viedlo k masívnym a okamžitým škrtom.

Nie je to len preto, že Komisia nemá žiadnu krištáľovú guľu. Štrukturálny deficit sa počíta v niekoľkých krokoch, ktoré zahŕňajú aj hrubý odhad. V metóde, ktorú Komisia používa na zistenie cyklického deficitu, sa spolu násobia dva odhady. Hrubo povedané, násobí sa neistota neistotou.[13]

Koncept „štrukturálneho deficitu“ nebol zvolený pre jeho schopnosť poskytnúť presný pohľad na stav ekonomiky. Na svoj súčasný status bol povýšený preto, aby slúžil ako politický nástroj, pomocou ktorého možno zvaliť vinu za problémy v ekonomike na rozpočty a meniť ekonomickú politiku členských štátov.

8. Eurozóna na sedadle šoféra

Okrem „dlhovej brzdy“ má zmluva dve ďalšie dôležité časti.

Prvou je formálne prijatie rozhodnutia z októbra 2011, aby sa konali najmenej dva samity eurozóny každý rok. Predsedať im má nový prezident eurozóny, ktorý bude „vymenovaný jednoduchou väčšinou predstaviteľov štátov alebo vlád tých signatárov, kde je zavedené euro. V tom istom čase si bude na to isté obdobie Európska rada voliť svojho prezidenta.“ Táto časť zmluva bola kontroverzná. Krajiny, ktoré nepatria do eurozóny, na čele s Poľskom, sa necítia veľmi dobre pri predstave, že sú postavené mimo euroklubu a to zo strachu, že euroklub začne rozhodovať o veciach Únie ako celku. Eurozóna vyžaduje kvalifikovanú väčšinu. Na znak dobrej vôle sa môžu krajiny nepatriace do eurozóny zúčastňovať diskusií samitu eurozóny o konkrétnych otázkach a aj na samostatnom výročnom stretnutí signatárov novej zmluvy.

9. Okamžitá poslušnosť a pokuty pre krajiny s deficitom

Druhý prvok, ktorý sa opäť mení, sa týka pravidiel pre krajiny s deficitom. Podľa novej zmluvy sú členské štáty povinné rešpektovať hranicu 3 % deficitu v štátnom rozpočte. Ak tento limit porušia, môže sa proti nim začať konanie –  tzv. procedúra nadmerného deficitu. Toto konanie sa skladá z niekoľkých krokov. Najskôr sa musí rozhodnúť o jeho začatí, potom musí vláda dotknutého členského štátu pripraviť správu o tom, ako bude problém riešiť. Ak nebude konať dostatočne presvedčivo, v ďalšom kroku dostane oficiálne varovanie. A nakoniec, ak ide o krajinu eurozóny, môže dostať pokutu. V roku 2011 bola táto procedúra vo veľkej miere naviazaná na rozhodnutie využiť volebný systém v Rade, tzv. pravidlo obrátenej kvalifikovanej väčšiny. To znamená, že nato, aby sa mohol návrh vyhlásiť za neplatný a konanie sa mohlo posunúť ďalej, je potrebná kvalifikovaná väčšina. Toto pravidlo sa v súčasnosti využíva pri každom kroku konania okrem začatia konania.

Ako však môže zmluva, ktorá ani nie je zmluvou EÚ, narúšať smernice EÚ? Nebude sa treba obrátiť na Európsky parlament a podstúpiť ďalšie kroky, potrebné na zmenu pravidiel EÚ?

Tieto postupy sa na základe novej zmluvy obídu organizovaním samostatných volieb eurozóny. Základné rozhodnutie teda je, že pred voľbou v Rade sa eurozóna rozhodne na samostatnom stretnutí. Keďže eurozóna predstavuje v Rade kvalifikovanú väčšinu, tak môže mať viac menej všetko pod kontrolou. Ak nastane situácia, či má Rada podporiť návrh Komisie na začatie konania voči členskému štátu, musí byť v rámci euroskupiny proti takémuto opatreniu kvalifikovaná väčšina, ak má byť začatie konania odmietnuté. Ak nie, tak eurozóna bude voliť en bloc, čiže spolu, aby podporili začatie procedúry z dôvodu nadmerného deficitu. Ak sa o tejto procedúre rozhodne mimo rámca EÚ, nezmení to formálne postupy EÚ a Európsky parlament o záležitosti nebude rozhodovať.[14]

V tomto prípade je porazeným Francúzsko, ktoré sa v roku 2011 postavilo proti využitiu pravidla obrátenej kvalifikovanej väčšiny v prípade rozhodnutí o začatí konania. Teraz je tento spôsob hlasovania zakotvený v novej zmluve.

Toto bude v nadchádzajúcich rokoch čoraz dôležitejšie. V súčasnosti majú podľa najnovších štatistík Eurostatu[15] všetky krajiny okrem štyroch[16] deficit nad povolené 3 % a len v štyroch krajinách nezačala procedúra z dôvodu nadmerného deficitu.

10. Stane sa (reálnym) zákonom EÚ

Táto zmluva nie je zmluvou EÚ. Aj tak však Komisii rozširuje kompetencie a úlohy a poveruje Európsky súdny dvor novými a impozantnými právomocami. Bližšie už k nástroju EÚ nemôže mať. Do piatich rokov má byť zmluva integrovaná do zmluvy o EÚ a ak sledujeme súčasné diskusie na túto tému, je veľmi pravdepodobné, že sa tak aj stane. Momentálne sa zmluva netýka len Českej republiky a Veľkej Británie. Odpor Veľkej Británie bol spočiatku zarytý a ostrý. Odvtedy sa ale nálada upokojila a vďaka existujúcim opatreniam by mohla byť Veľká Británia ľahko vyňatá z nových ustanovení v zmluve EÚ.

Hrozba pre sociálny štát a demokraciu

Dovtedy na tom už pravdepodobne nebude záležať. Skutočná zmena nastane čoskoro. Len minulý rok boli výrazne posilnené pravidlá proti nadmerným rozpočtovým deficitom. Krajiny s deficitom čelia prísnejším termínom, požiadavkám na urýchlenie riešení, naliehavejším požiadavkám na reformy, ktoré uprednostňujú škrty v sociálnych výdavkoch a aj vyšším pokutám. Paktom Euro-plus a reformami ekonomického riadenia, ktorým sa tiež hovorí six-pack, sa tento trend ešte posilní. So zmluvou o uťahovaní opaskov sa škripec naťahuje. Predznamenáva ďalší krok pri vytváraní komplexnej siete smerníc, ktorými sa škrty stávajú všeobecnou odpoveďou na krízu a zasadzujú tvrdý úder európskemu sociálnemu štátu.

Neprejde to však ľahko. To, že zmluvu podpísalo 25 predstaviteľov štátov alebo vlád, ešte neznamená, že je všetko vybavené. Najskôr bude musieť byť zmluva ratifikovaná. A aj keď bola koncipovaná tak, aby bolo možné obísť hlasovanie verejnosti, írska vláda bola prinútená usporiadať koncom tohto roka referendum. Dokonca aj keby bola zmluva ratifikovaná a implementovaná, je pravdepodobné, že sa stretne so značným odporom, najmä keď začnú byť jasné jej dôsledky.

Prevzaté z webu Priateľov Zeme-CEPA. Pôvodný materiál Automatic Austerity (10 things you need to know about the ‘Fiscal Compact’) vydala v marci 2012 organizácia Corporate Europe Observatory (CEO). Táto výskumno-kampaňová skupina odhaľuje a pranieruje privilegovaný prístup korporácií a ich lobistických skupín k politikom a inštitúciám EÚ a ich vplyv na tvorbu politík EÚ. Preklad: Renata Tížiková Nemcová. Foto: Open Europe Blog.


[1] Fiškálna zmluva alebo “Zmluva o stabilite, koordinácii a spravovaní ekonomickej a monetárnej únie”, http://www.european-council.europa.eu/media/579087/treaty.pdf

[2] Tlačová správa ETUC, 31 januára 2012, http://etuc.org/a/9605

[3] Smernica 1466/97, článok 5,

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1997R1466:20111213:EN:PDF

[4] Štatistiky Eurostatu, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsieb080&plugin=1

[5] Európska ekonomika, občasník č. 65, 2010, http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2010/pdf/ocp65_en.pdf

[6] Pakt pre Euro, str. 19, závery Rady, 24-25. marec 2011, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/120296.pdf

[7] O silnej úlohe nezávislých orgánov sa v rámci inštitúcií EU diskutovalo už dlhší čas a zdá sa, že nová legislative je už na obzore.

[8] The Guardian, 30 január 2012, http://www.guardian.co.uk/business/2012/jan/30/eu-summit-eurozone-treaty-deal?newsfeed=true

[9] Tlačová správa Eurostatu, 6. február 2012, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-06022012-AP/EN/2-06022012-AP-EN.PDF

[10] Rozhovor s profesorom Jesperom Jespersenom, 24 február 2012.

[11] Európska komisia, Európska ekonomika č. 3, 2006, http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication423_en.pdf

[12] Na základe príkladov Pata McArclea; “Eurokríza: fiškálna zmluva a fiškálna politika”, pozičný materiál 6, Institute of International and European Affairs, 2012, str. 13.

http://www.iiea.com/publications/the-euro-crisis-the-fiscal-compact-and-fiscal-policy

[13] Komplexnú kritiku metódy komisie pripravila Dánska národná banka (ekonomické oddelenie): Ann-Louise Winther; “Konjunkturudsving og offentlige finanser”, Kvartalsoversigt, 1. Kvartal 2011 del 1, Danmarks Nationalbank, 2011, pp. 71- 91. https://www.nationalbanken.dk/C1256BE2005737D3/side/7E21A951977D9382C1257855004AE526/$file/konjunkturudsving.pdf

[14] V skutočnosti by v tom nebol žiadny rozdiel. Väčšina v Európskom parlamente by tento postup podporila. Jasne to vyplýva z diskusií v roku 2011 o posiľnení Paktu stability a rastu.

[15] Štatistika Eurostatu; http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsieb080&plugin=1

[16] Výnimku tvoria Švédsko, Fínsko, Estónsko a Luxembursko. Pozri http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/deficit/index_en.htm

Share |

Komentáre (17)

 • ngotqdep 10.12.2016 15:48

  Fznsdo ilbvhkbpllqs, [url=http://euwdlkqjgwfb.com/]euwdlkqjgwfb[/url], [link=http://aggnxkiqezwa.com/]aggnxkiqezwa[/link], http://zhlimkxmnorg.com/

 • Barnypok 06.01.2017 17:59

  dc3z4X http://www.FyLitCl7Pf7ojQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com

 • anlruemjkj 10.01.2017 19:35

  sDYxCo ehuuhpggblmj, [url=http://mvhyxhtcjuau.com/]mvhyxhtcjuau[/url], [link=http://xqtlthcvnkxj.com/]xqtlthcvnkxj[/link], http://drpespmxgasj.com/

 • smczah 28.01.2017 9:32

  KQ2xmG opcqeapwfcnl, [url=http://gcotatzwhysk.com/]gcotatzwhysk[/url], [link=http://xwyifbittxcr.com/]xwyifbittxcr[/link], http://jzlqucehiwcc.com/

 • Markus 06.02.2017 14:51

  What do you like doing in your spare time? can you take valtrex and acyclovir at the same time
  The Democratic-led U.S. Senate on Tuesday voted to killRepublicans’ latest attempts to modify an emergency governmentfunding bill, stripping proposed amendments from the spendingbill and sending back to the House a “clean” bill that wouldextend funding for government agencies until Nov. 15.
  magna rx yorum “This relies on companies like Facebook being sensible and responsible, however in this case sadly I think Facebook is late in responding to feedback and it is very disappointing to see them not being proactive in addressing a serious issue such as this.
  does ambien get you into rem sleep Although some of the changes the planet will experience in the next few decades are already “baked into the system,” how different the climate looks at the end of the 21st century will depend largely on how humans respond.
  vydox pros and cons LONDON, Sept 9 (Reuters) – Britain’s top share index fellfrom three-week highs on Monday, with a warning of lower outputfrom energy major BG and simmering concerns about Syriaoutweighing strong Chinese data.
  yohimbine hcl adrenals there is a silver lining to the huge cost of rebuilding, this will be less money going to Obama and the communists during the next election cycle. colorado is a blue state and deserves to suffer by voting in the ultimate suffering of the entire country. You get what you vote for,
  tabletki intimax 100 Misoprostol, a prostaglandin inhibitor, is usually used as part of a two-part, FDA-approved medical abortion with mifepristone or RU486. Alone, it is routinely used off-label for obstetrical and gynecological procedures such as cervical ripening, labor induction and mid-trimester terminations. It can be used to induce miscarriage, typically up to nine weeks, but can also be safely given in through the second semester.
  caverta 50 details After Veronica’s birth mother, who is not a member of the Cherokee tribe, rejected Dusten Brown’s marriage proposal, he was not present for the pregnancy and did not pay child support after Veronica was born.
  indomethacin treatment cluster headaches Newspaper and magazine editors are calling out deniers – including members of Congress – who ignore scientifically and economically accurate facts when it’s convenient to do so. And they’re refusing to print pieces, including letters to the editor, based on falsehoods. It’s about time.
  prix cialis en pharmacie suisse Prime Minister Viktor Orban’s government, the largest single shareholder in MOL, said it would ask MOL’s management to consider selling its near-50 percent stake in INA to the Croatian government or a third party, after what it said were “unacceptable” steps taken by Zagreb against MOL.
  clomid first cycle after miscarriage But Fire Island isn’t the only place where Verizon is installing Voice Link. The company began working on the Voice Link system well before the storm, testing it in places like Florida and Virginia as a way to connect customers without having to repair existing copper lines.
  avanafil precio bogota As it should. Auto-play videos could end up a giant distracting nuisance to people scrolling through newsfeeds if the company doesn’t get it right. The placement and size of videos, how often they show in a feed, whether they stack (will we ever see more than one playing on a screen at a time — please no) — all of this will determine whether users can stomach the change.
  tetracycline to doxycycline dose conversion If Senate Minority Leader Mitch McConnell and Sen. John Cornyn, R-Texas, “can stand up to the hard right with primary challenges nipping at their heels, Speaker Boehner, who’s safe in his seat, ought to be able to do the same thing,” Schumer added.

 • Jeromy 06.02.2017 18:51

  I’m happy very good site order online vasotrexx Leaving critical research like this to languish in labs rather than building on it and bringing it to the bedside is not only a tragic waste of resources, it will lead to an unnecessary loss of lives. Cancer research requires a commitment to stable and ongoing fiscal support. If Congress does not commit to a long-term solution to these challenges, research data will be lost and cutting-edge projects won’t reach their potential.
  avena sativa vitamin world The child was delivered by C-section and even left doctors amazed. The Armstrong County Memorial Hospital, where baby Addyson was born, said it doesn’t keep records on “record” births, but doctors say they’ve never delivered a baby who weighed this much.
  forzest tablets ranbaxy
  There were also nearly four times as many safety violations at craft breweries in recent years than at large breweries. And brewery experts say the safety oversight at smaller companies is worse than official statistics might suggest because injuries, even severe ones, often go unreported.
  selling ambien on the street The Daily News has some of the most memorable photos in sports history. From legendary boxers and iconic tennis players to golfing greats and fabled Olympians, the Daily News has the photos you want of the once-in-a-lifetime sports moments. Find yours today and relive history.
  zyprexa 60/20 mg Here’s award-winning feedback from Steve Harrington, who runs a hairdresser in Southsea: “Why can you not tell me where my money is? Twice in a year you have disrupted The Harrington Jenkins Salon with poor service.”
  can you take ibuprofen if you are taking prednisone More subtle issues include the fact that customers who shunone company after a breach might spend just as much elsewhere.The greatest losses might be in abandoned innovation andhigh-paying jobs after digital technology is stolen and imitatedelsewhere. But it can take years to replicate such products, andthe receiving companies could actually lose as well if they cometo rely on theft and cut back on their own research, CSIS said.
  climax control large condoms “Lyme disease is an infection with Borrelia burgdorferi, passed on to humans by a tick, usually a deer tick,” explained Karen Wilkins, RN, Director of Infection Prevention. “The disease includes not only a characteristic rash but fever, headache, stiff neck, body aches and fatigue. If left untreated, the disease can progress to persistent, sometimes chronic, symptoms such as fatigue, arthritis, heart or nerve problems (sometimes including partial facial paralysis) and even disturbances of memory and attention.”
  super beta prostate nutritional facts “(Obama) hadn’t made a decision, so I don’t read this as some kind of mutiny,” said one former administration official, referring to opposition among Obama’s fellow Democrats to Summers. “But he has plenty of challenges on his plate, so maybe this spares him one.”
  co to jest tadagra A-Rod’s a sure-fire Hall of Famer when it comes to the ladies. This time around he’s dating Torrie Wilson, a former wrestling diva who used to work for World Championship Wrestling (WCW) and World Wrestling Entertainment (WWE). Not to mention, she also worked on her physique.
  zyprexa injection “I don’t want a gang of shouting, arguing, lawbreaking photographers who camp out everywhere we are all day every day to continue traumatizing my kids,” Garner told the Assembly Public Safety Committee, which voted to support the bill on Tuesday.
  propranolol oral tablet 10 mg information Growing student-loan debt, likewise, comes with both positive and negative news. College-educated Americans generally have far better job prospects and lifetime earnings than their counterparts who only have high school diplomas.

 • Geoffrey 07.02.2017 1:52

  Sorry, you must have the wrong number duphalac czy jest na recepte Money market funds are typically ultra-safe places to park money. They invest primarily in short-term debt that can be easily bought and sold, such as U.S. Treasurys or commercial paper, short-term debt issued by large companies to fund their day-to-day expenses. In a money market fund, investors expect to get back every dollar they invest.
  can you develop a tolerance to klonopin Many people will argue that we already have the evidence we need to know that Assad is guilty. The weapons were used in a part of Damascus where his troops had been vainly trying to dislodge rebels. Assad has a big stash of chemical weapons and the means to deliver them. What’s more, he refused to give U.N. investigators immediate access to the site – seemingly the action of a man who wants to cover up a crime rather than that of an innocent who has been slandered.
  testosyn offer Holder says his letter follows news reports that Snowden, who leaked information on largely secret electronic surveillance programs, has filed papers seeking temporary asylum in Russia on grounds that if he were returned to the United States, he would be tortured and would face the death penalty.
  masteron di-propionate dosage “The current charade of international control over Bashar’schemical arsenal would be funny if it were not so blatantlyperfidious. And designed not only to give Mr. Obama anopportunity to back down (from military strikes), but also tohelp Assad to butcher his people,” said Prince Turki, a memberof the Saudi royal family and former director of Saudiintelligence.
  can you take metaxalone and naproxen together As for the Rangers, who were leading the AL West by 3 ½ games in late August, they’ve just been playing bad baseball all around, 2-12 in September, to fall out of contention in the West. On their just-concluded six-game home stand, the Rangers barely averaged three runs per game and did not hit a home run. They have hardly looked like a team heading to the postseason. The Rangers’ September swoon has been all-too-reminiscent of last year, when they lost nine of their last 13 games to go from first place to out of the postseason altogether. If they repeat that this year, Washington will almost certainly be fired.
  steel libido birth defects
  The young pass rusher suffered a hairline fracture in his ankle against the Jags and will have a “medical procedure” on Tuesday, though the Jets wouldn’t specify beyond that. He’s out at least for the preseason and beyond that indefinitely.
  one more knight purchase In addition to the more than 30 local vendors selling art, clothing, jewelry and other wares, shoppers can take in other aspects of the Czech watering hole with drink specials and food from the garden grill.
  maximum dose of dapoxetine
  “The key is to make sure that you’re not up front excludinga lot of people who would otherwise be eligible and would begood borrowers,” said John Taylor, chief executive of theNational Community Reinvestment Coalition, a consumer andhousing advocacy group, which had argued for dropping the downpayment requirement.
  beli propranolol The group reiterated its expectation for a mid-to-high single digit percentage fall in revenue this year, while operating costs are now seen increasing by a low-to-mid single digit rate. Earnings are expected to decline significantly more than revenue in 2013.
  cheapest omeprazole online Asiri also used a double-initiation system for igniting the bomb and enclosed the device in caulk to prevent leakage of any explosive vapors that could be detected by airport equipment or bomb-sniffing dogs, Pistole said.

 • Isabelle 07.02.2017 11:04

  Could I ask who’s calling? comprar tadalista 20 mg “We know this may come as a surprise to someone as self-absorbed as Ms. Remini, but we could care less if she wins or loses on Dancing With the Stars,” a rep for the Church of Scientology said in a statement.
  prevacid vs zantac acid reflux The Fed also lowered its forecasts for economic growth. It now sees growth in a 2 percent to 2.3 percent range this year, down from 2.3 percent to 2.6 percent in its June estimates. The downgrade for next year was even sharper, 2.9 percent to 3.1 percent compared with 3.0 percent to 3.5 percent.
  menevit vs blackmores Pushing the Muslim Brotherhood underground is a definite possibility and a frightening one: their supporters will be convinced not only that the heathen government hates Islamic rule (however you define that), but also there is now a new batch of supporters who have experienced street combat.
  ordem paxillosida Cory’s death was sad and tragic. But he should not be singled out. Years from not people will be shaking their heads at his inclusion. Look at these actors he is pictured with. There is nothing in his career that measures to these Iconic people. Each of these actor are Iconic..they were people that made a mark. The characters they created inspired others.
  nexium drug test “No, no, no, it’s still there. I’m happy, for sure, because I’m happy to be here in New York and I’m happy to be back here another season. But other than that, the chip is still there,” Felton said after practice Monday in Greenburgh. “I have a bitter taste in my mouth. I think we all have that same taste in our mouth for the way the season ended last year. So the chip is still there. If anything, it’s another chip, and it’s on the other shoulder now. But whatever, I’m still coming out and still got the same attitude, and still have a lot to prove.”
  montelukast sodium tablets “Little attention has been paid to the fact that among the abusers were a headmaster and several senior administrators,” Cumming told the Daily News. “So there’s a lot more that hasn’t come out — but will.”
  rexavar uae Meanwhile, Google will also display your 1s or reviews in non-ad content. If you gave a 4-star review to a band’s album on Google Play, for example, your friend might see that review displayed when he navigates to the band’s Google Play page. There’s no way to opt out of this.
  side effects of ativan use
  “Everything’s a read,” Michael Del Zotto said of a defenseman’s responsibilities in Vigneault’s system, meaning within the structure, it’s on individual players “to know when to go and when not to go.” Those split-second decisions are far from instinctive for the Rangers’ back-end, and it’s showing in their inability to contain.
  orlistat availability uk july 2012 “We call upon Japan to rigorously honor their expression and commitment to deeply reflect on their history of invasion … or there will be no future to Japan’s relations with its Asian neighbors,” the statement said.
  how much weight can you lose on phentermine
  Those of us who had no choice find those who choose “Scottish only” pretty fascinating. You could argue that anyone who wants independence is seeking to fashion a new identity by making a new country, but things are not quite so simple. I wouldn’t make a big deal of the fact that my family name derives from a bunch of hooligans in the debatable lands, but it’s a fact. Other facts in this Scotland can be traced to India or Ireland, Poland or England. Things get complicated.
  phentermine and bactrim The job market’s recovery is seen as key to the future ofFed policy. The Fed has said it will keep interest rates athistoric lows, where they have been for more than four years,until the U.S. unemployment rate drops to 6.5 percent.
  valium over the counter in mexico The Trust is already vaccinating badgers on its land in Killerton, Devon to see if this is a suitable alternative to culling. But the board said it was too early to rule out culling on its own land and tenanted farms.
  comment marche le clomid “The only thing I would say is, I think there’s a lot of future value in Blackberry,” Sculley told the newspaper. “But without experienced people who have run this type of business, and without a strategic plan, it would be really challenging.”
  stendra rx The train involved, made by Bombardier and Talgo, was a series 730 that Renfe uses for its Alvia service, which is faster than conventional trains but slower than AVE trains that criss-cross Spain at even higher speeds.

 • Ian 07.02.2017 15:18

  Did you go to university? condom with manforce For years, we adherents to the Modern Portfolio Theory ofdiversification have practiced the fine art of blending ourportfolios with assets that don’t typically move together. In2008, many, including me, were surprised when commodities funds,which were supposed to move in the opposite direction of stocks,followed stocks into the abyss. When nearly everything declinesin a global meltdown, there are few safe havens.
  zolpidem 10 mg en espanol The area is one of Iraq’s most disputed territories, split between supporters of the Shi’ite-led central government in Baghdad and ethnic Kurds who want the city included as part of their autonomous region in the north.
  vigora tablets hindi information Several media reports have suggested that tradersmanipulated the fixings – snapshots of where currencies aretrading at a particular time in the market – which are used toprice trillions of dollars worth of investments.
  how long does it take for bisacodyl to work The performers, appearing on a chic crimson-colored stage, illuminated by 3-D lighting effects, benefitted from the same backup band. The 14 piece unit proved equally adept at the rhythms of rock, hip-hop or soul.
  can imitrex help back pain “Business has turned around. If you talk to most of the autocompanies, it’s doom and gloom but our story is the exactopposite,” said Jeff Guyton, head of Mazda in Europe,in an interview at Frankfurt’s auto show, which ends this week.
  diamox and lasix combination While the drug reduced triglycerides in a trial known as ANCHOR, the panel was not convinced that lowering triglycerides in this patient group would lead to a reduced risk of coronary heart disease or death.
  anxiety ambien withdrawal “There were long discussions held, many memos signed on specifically this particular low-level waste movement,” Moniz told senators. “The department agreed to special activities for the disposal. The department agreed to do something unprecedented – to move this in secured transports.”
  infant dose for ibuprofen Production in the U.S. is simply less commodity-intensive,both due to lower travel and energy costs, but also because U.S.infrastructure is relatively better developed than that of Chinaor Thailand or India, making for fewer huge-energy intensivedevelopment projects.
  albuterol inhaler vs nebulizer dosage But the underlying issue is still the alleged payoff. There was already suspicion around Fusaro’s flip from Bachmann to Paul. Iowans have been given an extraordinary responsibility in holding the first caucuses. They’re starting to lose their argument for being first.
  precio de imiquimod crema en argentina
  Mari Torres, 39, poses for a picture in her office in Springfield, Va., Thursday, Aug. 1, 2013. Each year, consumers return about $264 billion worth of merchandise, almost nine percent of total sales, according to industry estimates, but many people are not aware that some of their returns are being monitored at stores that outsource information on shoppers who return merchandise to a third-party company. “I had absolutely no idea they were doing that,” said Torres. “I honestly think it’s an invasion of privacy,” she says. (AP Photo/Manuel Balce Ceneta)
  zolpidem o dormidina “The Earth’s endowment with high grade copper deposits isfinite,” says Bernstein Research analyst Paul Gait. “It is onlya question of when, not if, that limitation leads to higher realcopper prices.”

 • Elliott 07.02.2017 19:31

  Photography xeloda roche precio colombia
  The record attempt took place on August 16, but Guinness World Records took more than a month to verify that the record had been broken. Andy James and Steve Wilson held the previous record from May 2001, with a time of 16 hours, 29 minutes and 13 seconds.
  ibuprofen dosage chart by age uk Now they may be re-thinking the timing. Collins said on Tuesday that there will be much to discuss “in the next 24 hours” with GM Sandy Alderson, apparently because Satin has given them reason to ponder whether they’d be better off giving Davis more time in Triple-A to get comfortable with the changes he has made in his swing.
  voltaren resinat online kaufen Putnam research shows that employees automatically enrolled in workplace plans are on track to replace 91 percent of their pre-retirement income in retirement, and workers in auto-escalation plans are headed to 95 percent replacement rates. Those figures compare with just 73 percent for all workers who have access to a plan.
  zyban (buprpin hcl sr) This comes from our ad serving technology and is used to track how many times you have seen a particular ad on our sites, so that you don’t just see one advert but an even spread. This information is not used by us for any other type of audience recording or monitoring.
  xtrasize zlozenie “The U.S. chose to pursue macroeconomic policies thatencouraged economic growth and jobs, with fiscal correction onceprivate demand was strong enough to be self sustaining. The G-20has acknowledged the importance of getting this balance right.”
  diclofenac sandoz gel 1 prezzo It expects to take those charges – for severance, “network simplification costs” and other expenses – over the remainder of this fiscal year, which ends March 1, 2014, and in the first quarter of fiscal 2015. It had previously said it would take a $100 million charge for the current fiscal year.
  pregnancy and 100 mg topamax
  The failure to orchestrate a handshake between the two leaders, apparently due to Rouhani’s concerns about a backlash from hardliners at home and possibly Obama’s concerns about the possibility of a failed overture, underscored how hard it will be to make diplomatic progress.
  piroxicam preis The pleasure was all hers. “We’re the Millers” star Jason Sudeikis says getting a lap dance from Jennifer Aniston wasn’t one of his great experiences. “I’d imagine it’s at least in the top 100,” he told us outside a Zeigfeld screening of the film. “This was merely professional. As you will see in the film, it is anything but sexy — at least on my side.” Sudeikis assures us Aniston wasn’t his first lap dancer.
  elavil dose for ibs It’s definitely true that freshly picked green beans have a sweetness and snap that you never get from the Kenyan ones. Some years I’ve managed to grow them – yellow as well as green – and when you pick them tiny, they taste so squeaky-clean you could nibble them raw. Such beans are delicious steamed and scattered with toasted almonds; or made into a salad with basil leaves and lemon.
  unterschied kamagra kamagra gold
  “The key task is to focus on the transition, prepare ourselves well for this eventual normalization,” the committee’s chairman, Singaporean Finance Minister Tharman Shanmugaratnam, told reporters. “It’s not imminent, but it will happen.”

 • Terrell 08.02.2017 2:29

  Pleased to meet you prix pile lithium 6v 2cr5 The company works with companies in the US and beyond that need regulatory, programme-management, data-management and strategic-consulting support, with an emphasis on overseeing and executing trials in special disease and paediatric populations as well as on ethnobridging studies and cardiac safety.
  taking paxil with ambien Britain could have sold the 6 percent stake in the bankinggroup it placed with investment institutions nearly three timesover, sources said, raising the prospect it could sell all itsshares before the 2015 General Election.
  lord valium wrocław forum Graduate enrollment has declined for the past two years as high unemployment creates doubts about the value of paying for another degree, but the fall of 2012 also saw a dip in the number of undergraduates.
  testofen clinical trial The revamped Yahoo mail app for tablets, for instance, brought a 120% increase in daily active Yahoo mail users. Flickr’s redesign and offer of 1 terabyte of free space for each user lifted daily photo uploads by a factor of three, Mayer said.
  trileptal 600 mg preo In an interview with the St. Louis Post-Dispatch in 1995, Franklin admitted membership in the Ku Klux Klan and the American Nazi Party and said he had changed his own name to honor Joseph Paul Goebbels, Hitler’s minister of propaganda.
  will cephalexin cure sinus infection With 6.9 billion euros ($9.4 billion) in sales fromprescription and over-the-counter drugs in 2012, the Germangroup, which has no affiliation with its namesake U.S. peerMerck & Co, is about 1 billion short of the global pharmasector’s top 20.
  venlafaxine hcl 225 mg
  The U.S. Senate has refused to legislate cuts favored by U.S. President Barack Obama and Australia’s new conservative Prime Minister Tony Abbott, who won power last month, has promised to scrap taxes on carbon pollution.
  preco do remedio arcoxia
  Later in the game the referee wasted no time throwing his flag on Jones, nullifying a 56-yard miss by Nick Folk. The 15-yard penalty ultimately allowed the Jets to kick a 42-yard game-winner to beat the Patriots, 30-27, in overtime.
  glucophage phentermine “That’s part of the education. We hadn’t had any relationships with whites back then. (The lawsuits) forced us to have relationships with them and them to have relationships with us. And we did learn, not only to appreciate the problems they encountered, but also what it was we had to do to get to the point where we needed to be. It was educational for all of us.”
  cheapest fentanyl patch Ortiz did say that he has some sympathy for Rodriguez because Ortiz himself was fingered for testing positive in 2003 survey testing and it was later leaked. He contended that he took a supplement that triggered the positive.

 • Rusty 09.02.2017 7:24

  What sort of work do you do? keflex purchase online He said measuring blood pressure at home may result in more accurate readings than when people are under stress at the doctor’s office. It also gives patients and their doctors more numbers to review and consider when making treatment decisions.
  price of cymbalta in south africa Elsewhere on the schedule, Lee expects “Grey’s Anatomy” to continue for “many more years” with or without star Patrick Dempsey, who commented last week that at some point he’d like to become a full-time race car driver.
  zovirax precio venezuela Serrano, who spoke to reporters in a briefing ahead of his study’s publication in the journal Nature on Wednesday, said one of his most striking findings was that the iPS cells generated in the living mice seem to be more similar to embryonic stem cells than to iPS cells created in petri dishes.
  kamagra now website “It reduces the deficit in a balanced way,” she said. “You have to make judgments, and when you make a judgment that you’re going to, for example, throw kids out of Head Start, you’re not saving any money.”
  xzen 1200 mg Williamson said that bodes well for activity in the coming months, estimating French growth would accelerate from 0.1 percent in the third quarter to 0.3 percent in the final three months of this year.
  nitroxin o2 The European Central Bank and the Bank of England both endedpolicy meetings by leaving interest rates at record lows onThursday, a day after the Fed said the U.S. economy still neededits support and avoided any mention of a change to its stimulusmeasures.
  does adderall affect conception TOKYO – Japanese cosmetics maker Kanebo on Thursday announced it was recalling 54 skin whitening products from all over Asia after complaints they caused discoloring that does not clear up even after use was discontinued.
  coupon for allinmerch “No time has been set, and the factors are not yet in place if we want (Geneva 2) to succeed,” Assad told Lebanon-based satellite channel Al-Mayadeen, adding that there was no guarantee about “which forces are taking part.”
  does klonopin affect your memory Deputy leader Harriet Harman will issue the plea for unity as hostility to the proposed shake-up and the continued fallout from the Falkirk selection-rigging controversy dominate the annual TUC gathering.
  zithromax side effects muscle pain BEIJING/HONG KONG – China reiterated its opposition on Thursday to a European Union plan to limit airline carbon dioxide emissions and called for talks to resolve the issue a day after its major airlines refused to pay any carbon costs under the new law.
  precio de ciprofloxacino 500 mg en mexico Margins fell sharply in the company’s Australian segment.Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization,excluding special items, dropped 53 percent to $112.5 million inthe country as lower prices offset a slight rise in volume.

 • Autumn 09.02.2017 16:19

  I’d like to cancel this standing order amoxicillin 250 mg dosage for 7 year old As Canadian investigators sift through the gruesome wreckage of an oil train derailment and explosion in Lac Megantic, Quebec, the deadly crash has intensified a debate among environmentalists and energy-independence advocates as to whether it is safer to ship oil by rail or by pipeline.
  how much does ibuprofen 800 mg cost without insurance New figures from the Health and Social Care Information Centre (HSCIC) showed a very slight decrease in the number of complaints since last year, with the majority made against hospitals and community health services. Doctors and surgeons attracted a disproportionate number of complaints – far more than nurses, who represent a much larger proportion of the NHS workforce.
  flonase for children It is a far cry from several years ago when retailers andmall developers were eager to tap into Egypt’s 85 million-pluspredominantly-young population, many of who aspire to Westernshopping habits, by building Dubai-style mega-malls.
  hugegenic dosage “Things are moving in the right direction, although too slowly and we don’t have any more time to waste,” Josie Mooney, a chief negotiator for one of the unions, said at a news conference late on Saturday.
  ibuprofen or advil for swelling
  But patients with oropharyngeal cancers linked to having the HPV infection were more likely to survive than people whose cancers weren’t related to the infection. 84 per cent of people with the HPV16 antibodies in their blood were still alive five years after diagnosis, compared to 58 per cent of people without the antibodies.
  augmentin 600 urup fiyatlar UN High Commissioner for Human Rights Navi Pillay arrived in Sri Lanka this week for a seven-day visit to review progress on demilitarization, the course of NPC elections and other human rights issues. She will report back to the UNHRC in September.
  differin cream price south africa The West has long suspected that Iran is seeking a nuclear weapon. Tehran has consistently denied the charge. Mr Obama did not indicate whether he will meet with Mr Rouhani. Even a handshake would mark the first such meeting between US and Iranian leaders for 36 years.
  can terbinafine cause constipation Egypt’s government on Saturday shortened a widely-imposed evening curfew, signaling that authorities sense turmoil is waning after unrest following the president’s ouster threatened to destabilize the country this month.
  how many mg of klonopin is lethal
  * China Resources Enterprise Ltd is set to launcha strategic review of its Hong Kong meat distribution unit, aperson familiar with the matter said, as it readies funds to bidfor tycoon Li Ka-shing’s ParkNShop supermarket business.
  100 or 200 mg coq10
  This Obamacare is NOT what the President wanted. Congress (mostly Republicans) made sure that the insurance companies stayed in the mix. They ARE and have been the problem all along. They were supposed to be watching the store..they just kept raising our rates..and here we are now – 50 years later and up against that wall they talk about.

 • Edmundo 10.02.2017 15:57

  The line’s engaged cetirizine eg kopen China’s challenge then, said Paul Gruenwald, chief economistat Standard & Poor’s in Singapore, is to pull off what neitherJapan, South Korea, Chile nor the United States, to name just afew, have failed to do: deflate a credit bubble and reform theeconomy without triggering a financial crisis.
  adderall brain scan “The music I make is about living life, loving life and loving everybody — no matter who they are. That’s how I was raised, and what someone else does or says doesn’t reflect who I am or what my fans stand for.”
  kegunaan ventolin syrup salbutamol Nestor was full of gratitude for Canada’s travelling support. “They were amazing and we really appreciate the time and resources they sacrificed to come here for us,” the 41-year old Belgrade-born doubles specialist told a news conference.
  dog medicine cephalexin side effects The United States offers plaintiffs the prospect of largerrecoveries than Canada, but they would need to prove a U.S.venue would be the most convenient and appropriate. Lawyers saidthat could be tough when the damages to the rural Quebec townand its residents would likely be at the heart of any suit.
  ambien online price More than 80,000 visitors were turned away from Rocky Mountain National Park during the first 10 days of the shutdown, and the local economy lost out on an estimated $4.8 million in visitor spending, according to a report by the Coalition of National Park Service Retirees. Colorado will spend about $40,000 per day to keep the park open. Colorado’s tourism traffic also took a hit last month because of devastating floods in the state.
  gabapentin muscle pain side effect It also slammed new planning permission laws, which are replacing case-by-case arrangements between developers and local authorities with a flat rate tax based on the size of the property being built. It branded the new measures “complex, slow to introduce and onerous to apply” and called for local authorities to stick with the existing regime instead.
  can i use ibuprofen gel while pregnant The Yankees are 9-15 since July 7, failing to win a single series during that stretch. They’re 27-37 dating back to Memorial Day weekend, making their improbable 30-18 start feel like a distant memory.
  ibuprofeno 600 mg sobres precio “Considering that startups sometimes take months to raiseseed and Series A rounds, this offers a glimpse into an optionmagnitudes of order faster,” says author and entrepreneur TimFerriss. On Monday, he helped logistics startup Shyp raise$250,000 in little under an hour, coming from an AngelListsyndicate in Shyp that he led himself.
  propranolol side effects rxlist With Republicans shutting down large parts of the federal government in a bid to repeal Obama’s healthcare reform law, the Virginia election is seen as a barometer of which party is winning the battle for public opinion.
  l arginine tablets australia The first two statements were the general manager’s answers when asked twice who was to blame for the Yankees’ failure to reach the postseason amid a season-long rash of injuries, and the third was in response to whether ownership had provided him all the necessary resources to prevent the team’s 85-77 finish.
  comprar rosuvastatina drogasil Law and order have broken down in most parts of Darfur since mainly African tribes took up arms in 2003 against Sudan’s Arab-led government, which they accuse of discriminating against them. Khartoum denies this.
  rockhard weekend side effects China tightly controls the internet through a so-called Great Firewall, routinely deleting online postings and blocking access to websites it deems politically sensitive or inappropriate such as Facebook and Twitter.

 • Buford 11.02.2017 9:54

  Accountant supermarket manager is kamagra legal in the uk A bipartisan group of U.S. senators last month introduced a bill that would liquidate the companies and replace them with a government reinsurer of mortgage securities that would backstop private capital in a crisis.
  purchase cialis canada The draft plan also disclosed a preliminary deal with bondinsurer National Public Finance Guarantee over $45.1 million inoutstanding lease revenue bonds for the city’s arena that hadbeen in dispute.
  how to take cephalexin for sinus infection Understandably, a clear distinction between foreign and domestic operations and activities was originally written into our laws and regulations, and generally, a higher threshold for the surveillance of domestic threats was required.
  psoriatic arthritis treatment with methotrexate Late Wednesday, both sides confirmed the meeting had ended after several hours. A Palestinian official said they had agreed to meet weekly, alternating between Jerusalem and the West Bank town of Jericho. The official spoke on condition of anonymity because of the sides’ commitment to maintain secrecy. No further details were immediately available.
  cialis how long to take effect Callie Detar of Fargo, an event planner and mother of three, sponsored a fundraiser for the clinic’s legal fund that netted $2,000. She said she had an abortion there after becoming pregnant at age 16.
  does klonopin constrict your pupils Last week, Prime Minister Shinzo Abe ordered the government to take a more active role in controlling the overflow of radioactive water being flushed over the melted reactors in Units 1, 2 and 3 at the plant.
  cialis scaduto fa male Francis spoke of that abandonment in his homily given in the world’s most populous Catholic country where evangelical congregations have increasingly brought former Catholics to their pews by preaching a Gospel addressing their daily needs and aspirations for increased prosperity.
  doxycycline monohydrate for acne dosage
  Looking ahead, is the approaching battle between the administration and Republicans in Congress over government funding and an extension of the U.S. debt ceiling, without which the federal government could shut down in two weeks and the nation could default on its debt. Obama also must defend his signature healthcare reform against attempts to cut its funding.
  picture of metformin hcl 500 mg The maker of electric vehicles said the Chinese governmentunveiled a subsidy policy for pure electric vehicles, plug-inhybrid electric vehicles and fuel-cell battery vehicles. Thepolicy would be beneficial to a variety of Kandi’s pure electricvehicle projects in the country, chief executive Xiaoming Husaid.
  cheap amoxicillin online
  Michael Langford, national president of the Utility Workers Union of America, which represents some FirstEnergy workers, in a news release said: “Ten years later, FirstEnergy and other utility companies are still ignoring the lessons of that failure. Instead of investing in the physical and human infrastructure necessary to maintain a reliable, 21st century electric power grid, companies such as FirstEnergy have slashed utility worker staffing levels to the point that these companies are incapable of meeting the essential needs of the public during routine emergencies — let alone during disasters such as the Hurricane Sandy.
  can you take green coffee bean extract with phentermine That dagger of an interception was Manning’s third of the game, and his 15th in six games this season, matching his total from all of 2012. And it was a sadly fitting bookend to a start to the game that Manning himself described as “terrible.”

 • Kylie 12.02.2017 8:37

  It’s a bad line is valium like weed Despite the caterwauling of so-called civil rights leaders like Al Sharpton of MSNBC and Ben Jealous of the NAACP, not every non-white person in America thinks the verdict unjust. “This case should never have been brought forward. The grand jury should never have been bypassed and Judge Nelson should never have allowed this case to get this far,” said Horace Cooper, a former law professor and co-chairman of Project 21, an organization of young black conservatives. “The rush to arrest and indict Zimmerman merely to appease the media or race-based interest groups not only jeopardized Mr. Zimmerman’s rights and liberty, but the precedent suggests that all of our rights could be infringed.”
  how much does diflucan cost without insurance After the Knicks and Raptors agreed to the deal, long-time Toronto columnist Michael Grange wrote that the Bargnani tenure was a failure “primarily because Bargnani was a franchise talent who lacked the drive to be a franchise player.” The same things were once said about Eddy Curry.
  aldara 5 kaufen “These findings confirm past results of studies done in only men or only women in limited geographical areas,” she said. “By using the REGARDS cohort, our study was able to use a larger and more diverse population to show that participating in regular physical activity is associated with lower stroke risk.”
  diflucan 100 mg and alcohol ‘Thinspo’ or ‘thinspiration’ is an image or collection of images that show an extremely thin, usually female body, sometimes accompanied by a pleasant motivational message, variations of which include ‘stay strong, starve on’, ‘do you really want that cake?’, ‘keep calm and the hunger will pass’ and ‘stop stuffing your fat face’. Thinspiration is a reliable feature of any pro-ana blog (a site that promotes anorexia as a lifestyle choice rather than an illness) and is used to provide those suffering from eating disorders with goals to strive and pictorial representations of the ‘perfect body’ that they can purportedly achieve through starvation.
  purchase online prost-p10x Sources also pointed out that M&S and Asos are “very different” businesses in terms of their scale, culture and customer. For instance, Asos largely targets fashion-conscious women in their twenties on the web, while M&S serves a much broader demographic, with its core customer being women in their fifties.
  phentermine for the second time Fonterra has disputed the accuracy of the ITI testing, butthe local company Fonterra Brands Lanka last week told Reutersit had recalled two batches of Anchor-branded products inaccordance with the health ministry directive.
  atorvastatin genoptim 40 mg cena There he encountered a wide repertoire of music which instilled in him a lifelong love for Anglican Church music and liturgy. He later became head chorister. In 1950 he started organ lessons with Huston Graham, then organist of Bangor Abbey, and in 1953 took up his first post as a church musician, as organist of Shore Street Presbyterian Church, Donaghadee .
  get amoxicillin online A leaked diplomatic cable about a meeting U.S. officials had with United Arab Emirates (UAE) security officials in Dubai in December 2009 shows that U.S. officials have been interested in him for some time.
  desvenlafaxine fumarate
  Can JPMorgan Chase find a way to deduct the $13 billion in the absence of an express prohibition? It depends, but the nature and scope of any admissions of fault may be pivotal. At the same time, some admissions may allow deductions, even for some fines or penalties.
  albuterol treatment for hyperkalemia mechanism Of the 418 companies in the S&P 500 that have reportedearnings for the second quarter through Tuesday, Thomson Reutersdata showed that 67.5 percent have topped analysts’expectations, in line with the average beat over the past fourquarters. On the revenue side, the data showed that 54 percenthave reported revenue above estimates, more than in the pastfour quarters but below the historical average.
  xenical preis trkei Nokia may be somewhat diminished from its glory days when it utterly dominated the mobile phone market, but it has enjoyed success with its recent Lumia launches. The Wall Street Journal reports that sales have hit a record high for the fourth consecutive quarter with “at least” eight million sold between July and September, up from 7.4m over the three months prior.

 • Lyman 12.02.2017 13:21

  I’m a trainee acquistare toradol One set of Scheindlin numbers: The police stopped, questioned and sometimes frisked blacks and Hispanics at rates far higher than their representation in the general public. Twisting the department’s explanation that the breakdown of who had been stopped mirrored the breakdown of criminal suspects and victims, Scheindlin leaped to accuse the NYPD of “targeting of young black and Hispanic males for stops based on the appearance of these groups in crime complaints.”
  doxycycline hyclate reviews But “Glee,” a show set in the small town of Lima, Ohio, was Monteith’s breakthrough. A big part of the show was his character’s on-again-off-again romance with glee club star Rachel Berry, an aspiring entertainer played by Lea Michele.
  hindgra / sildenafil tablets
  “Comments and scores are rapidly available to frontline staff, so practical action can be taken to address problems that concern patients, while positive comments are very important in maintaining the morale of hard-working staff.”
  amoxicillin 875 mg tablet side effects Cassiope, which is designed to monitor the space environmentaround Earth and serve as a communications satellite, and fivesecondary payloads were delivered into their intended orbits,Musk told reporters on a conference call.
  why do i still feel hungry on phentermine In the interstellar boundary region, charged particles from the sun stream outward far beyond the planets toward the gas- and dust-filled space between stars. Collisions between these particles and interstellar material create fast-moving particles with no charge, known as energetic neutral atoms, or ENAs. Some of these particles speed inward toward the sun, where IBEX can detect them from its perch 200,000 miles (322,000 kilometers) above Earth.
  ciprofloxacin uses for dogs The Giants actually opened the game by holding Philly to a three-and-out, and their first drive was impressive. Desperate times call for desperate measures, so the Giants flashed more personnel, more formations, even a little bit of pistol early on — and it worked. On their third offensive play, Manning found Hakeem Nicks from 49 yards out, setting up David Wilson’s five-yard TD run, a play that gave the Giants their first lead in their last 131:04. They hadn’t led a game since 11:37 into the first quarter of their second game of the season, an eventual loss to the Denver Broncos.
  fentanyl dose iv “Eight months pregnant with baby number three and CrossFit has been my sanity,” Ellison said in a description of the photo. “I have been CrossFitting for 2 1/2 years and…strongly believe that pregnancy is not an illness, but a time to relish in your body’s capabilities to kick ass.”
  promethazine tablets 25 mg And since Jacobs is nursing a hamstring injury, David Wilson is out with an injured neck, and only seventh-round rookie Michael Cox is healthy, Hillis may have to be ready to play a lot when the Giants face the Minnesota Vikings on Monday night.
  amitriptyline 5 mg side effects Fischer told media outlets last week that Bosch had provided performance-enhancing drugs to high school students, sparking further interest from the feds. The News first reported in January that federal investigators, including the DEA, had taken preliminary steps to launch a probe into Biogenesis.
  zyprexa make you sleepy Stuart Weinstein, Ignacio V. Ponseti chair and professor of Orthopaedic Surgery and professor of Pediatrics at UI Children’s Hospital, and Lori Dolan, a research scientist in the Department of Orthopaedics and Rehabilitation at the UI Carver College of Medicine, led a study team that set out to compare the risk of curve progression in patients with AIS who wore a brace with patients who did not. The study team, from the Bracing in Adolescent Idiopathic Scoliosis Trial, recruited patients who were at risk for continued worsening of their spinal curves based on age, skeletal immaturity, and curve severity.
  vaso 9 before and after pictures His main academic focus, sparked by the experiences of hissmall businessman grandfather, was the central role of the Fedin creating the Great Depression when it kept monetary policytoo tight and allowed banks to fail en masse.

Pridaj komentár