Politická kaviareň
Diskusia 911 Krajina kabelárov Väčší formát

Nedomyslená privatizácia dôchodkov

Druhá vlna dôchodkových reforiem v strednej Európe

Nástupom hospodárskej krízy v roku 2008 sa viacero štátov strednej a východnej Európy ocitlo behom niekoľkých mesiacov v nezávideniahodnej situácii. Pri dvojcifernom medziročnom poklese hrubého domáceho produktu[1] a neschopnosti refinancovať svoj dlh sa všetky tri baltické štáty rozhodli dočasne znížiť príspevky do druhého dôchodkového piliera. K zníženiu percenta odvodov do druhého piliera pristúpilo v roku 2011 aj Poľsko.

Maďarsko sa rozhodlo realizovať podstatne ďalekosiahlejšiu zmenu svojho systému starobného zabezpečenia. Orbánova vláda pristúpila k de facto uzavretiu druhého piliera a znárodneniu už naakumulovaných úspor koncom roka 2010 a proces realizácie týchto zmien prebiehal postupne počas roku 2011. Tieto kroky prebiehali za hlasnej kritiky maďarskej opozície a médií.

Málokto však vie, že prví, ktorí v Maďarsku prišli s nápadom uzavrieť druhý pilier po vyše desaťročnom fungovaní, boli práve odborníci blízki dnešnej najväčšej opozičnej strane MSzP (Magyar Szocialista Párt – Maďarská Socialistická Strana). Tá koncom deväťdesiatych rokov prechod na trojpilierový model odštartovala. Myšlienka zrušiť druhý pilier sa prvýkrát objavila v článku Jánosa Kuna, v ktorom tento vtedajší zamestnanec Úradu vlády MR písal o chybných predpokladoch, na ktorých sa postavila dôchodková reforma, a o nezmyselnosti a nerealizovateľnosti prechodu zo zrelého priebežného systému na trojpilierový systém. Ďalším významným podporovateľom uzavretia druhého piliera bol aj ekonóm György Surányi, ktorý pôsobil na poste guvernéra maďarskej centrálnej banky počas koaličnej vlády liberálov a socialistov medzi rokmi 1994 až 1998.

Tento vývoj ukazuje, že kroky vlád štátov strednej a východnej Európy – aj keď úzko súviseli s akútnou potrebou získať peniaze – boli sčasti motivované aj pochopením dlhodobých následkov búrania zrelého priebežného systému dôchodkového zabezpečenia a jeho nahradenia súkromným sporením. Prameňom čiastočnej názorovej premeny na starne MSzP bolo poznanie, že maďarský druhý pilier nenapĺňa očakávania s ním spojené. Parafrázujúc Jánosa Kuna (2009), sliepka nezniesla zlaté vajcia. Kun (2009) vo svojej analýze stavu maďarského penzijného systému vychádza z empiricky pozorovanej reality. Zdôrazňuje existenciu cirkulárneho pohybu peňazí kvôli penzijnej reforme, kedy dlh vznikajúci kvôli existencii druhého piliera je krytý nákupom štátnych dlhopisov práve dôchodkovými fondmi.[2] Ďalej poukazuje na nízke reálne výnosy a na značnú volatilitu hodnoty portfólia dôchodkových fondov.

Maďarský druhý pilier naozaj nenaplnil očakávania s ním spojené. Je však otázne, či dôchodkové sporenie ako hospodárska politika vôbec môže tieto očakávania naplniť. Prameňom možných problémov prvého piliera je predpokladaný pokles outputu zapríčinený poklesom aktívnej časti obyvateľstva pri náraste počtu dôchodcov. Sporenie na dôchodkových účtoch tento problém nijako nerieši. V podmienkach uzavretej ekonomiky povedie nárast spotreby krytý nahromadenými úsporami a súčasne pokles outputu k inflácii, a teda aj k poklesu kúpyschopnosti dôchodkov, či už z prvého alebo z druhého piliera. Z tohto hľadiska je úplne jedno či sú dôchodky poskytované štátom z odvodov, alebo zakúpené v podobe anuít z finančných prostriedkov, ktoré sa v minulosti z povinných odvodov odložili na osobných účtoch a následne sa z(ne)hodnocovali niekoľko rokov (Barr 2012).

V podmienkach otvorenej ekonomiky by teoreticky mohli penzijné fondy peniaze svojich klientov investovať v štátoch s priaznivejším demografickým vývojom a tým umožniť dôchodcom zo starnúcich štátov získať podiel na outpute produkovanom v (zatiaľ) relatívne mladších spoločnostiach. V praxi by sme sa teda mali snažiť o investovanie prostriedkov v penzijných fondoch krajín OECD do rozvojových štátov. V takomto prípade je však nevyhnutné rátať s nárastom rizikovosti investícií, monetárnymi obmedzeniami, volatilitou výmenných kurzov, a v neposlednom rade aj s politickými problémami. Vo svojej stati na túto tému Bebczuk a Musalem (2009) dochádzajú k záveru, že investovanie v rozvojovom svete by malo práve kvôli spomínaným rizikám pre fondy dôchodkového zabezpečenia štátov OECD sporný výsledok.

Ak sa však väčšina prostriedkov usporených v dôchodkových fondoch alokuje do štátov so starnúcou populáciou, ekonomické problémy plynúce z demografického vývoja tak či tak poznačia výsledky penzijných fondov, a tým aj naše budúce dôchodky z druhého piliera. Nakoľko je podstatná časť prostriedkov v slovenských penzijných fondoch investovaná do finančných inštrumentov emitovaných v rozvinutých (a starnúcich) štátoch OECD, očakávať nárast reálnej hodnoty dôchodkov pre našich budúcich penzistov vďaka druhému pilieru je značne naivné. Realizácia dôchodkovej privatizácie v podstate týmto stráca zmysel. Výsledky fondov budú úzko späté s ekonomickou situáciou domáceho štátu a zvyšku EÚ, preto negatívny vplyv demografického vývoja zanechá svoj vplyv aj na druhom pilieri.

Ak však druhý pilier nedokáže uchrániť obyvateľstvo pred následkami demografických zmien, vzniká otázka, prečo sme sa vôbec podujali realizovať takto nákladnú reformu. Podľa slov bývalého ministra práce Mihála ročný výpadok príjmov Sociálnej poisťovne z dôvodu reformy predstavuje približne 900 miliónov eur[3], a tento ukazovateľ bude v nasledujúcich desaťročiach ďalej rásť (Ódor a Novysedlák 2005). Snaha vykryť tieto transformačné náklady škrtmi v iných oblastiach alebo privatizáciou bude mať mimoriadne vážne sociálne následky.

Odpoveď zástancov reformy by asi znela, že pojem transformačných nákladov je úplne mylný. Nejde o náklady na reformu, ale o jednoduché zexplicitnenie implicitného dlhu. Tento argument neobstojí. Takzvaný implicitný dlh je teoretický konštrukt, dlh predpokladaný, ktorý má vzniknúť o niekoľko desaťročí voči vlastným občanom a na základe vlastnej domácej dôchodkovej legislatívy. Jeho konečná výška bude úzko súvisieť od parametrických zmien ktoré sa dovtedy udejú v prvom pilieri. Naproti tomu, takzvaný zexplicitnený implicitný dlh je veľmi reálny dlh často voči zahraničným veriteľom, na ktoré sú naviazané aj úroky. Na túto tému zajtra na Kriteku napíše Jan Drahokoupil.

Myšlienka, že explicitný dlh vznikajúci kvôli druhému pilieru je rovný implicitnému dlhu prvého piliera, a teda že dôchodková reforma je účtovne neutrálna operácia, je mylná, nakoľko charakter týchto dvoch typov dlhov je kvalitatívne úplne odlišný. Ak by sme však uznali argument o zexplicitnovaní implicitného dlhu a neexistencii tzv. transformačných nákladov, potom vzniká otázka, v čom tkvie výhodnosť transformácie implicitného dlhu napr. z roku 2030 na explicitný dlh v roku 2010. Takáto premena nie je zrejme nijako výhodná pre štát – požičiavame si dnes na výdavky, ktoré budú aktuálne až o dvadsať rokov,  a samozrejme platíme za túto pôžičku aj zodpovedajúce úroky. No reformátori penzijných systémov nášho regiónu mali to šťastie, že sa ich v čase realizácie dôchodkovej privatizácie nikto na tieto súvislosti nepýtal.

Maďarskú reformu roku 2010 je potrebné vnímať aj v kontexte vyššie uvedených makroekonomických súvislostí. Je pravda, že neexistuje dôkaz o tom, že by vládu Viktora Orbána motivovali k znárodneniu druhého piliera práve úvahy o inherentnej nefunkčnosti druhého piliera. V prípade Maďarska bol vývoj zrejme značne ovplyvnený potrebou štátu získať peniaze na krytie dlhu, snahou zbaviť sa transformačných nákladov a konzervatívnou etatistickou povahou Fideszu. Paradoxne však výsledkom týchto krokov bolo odstránenie jednej nepotrebnej a veľmi nákladnej súčasti dôchodkových systémov – druhého dôchodkového piliera.[4]

Viac o politickej ekonómií novej vlny penzijných reforiem v štátoch V4 a Slovinsku sa môžete dočítať tu: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2033353

Odkazy:

Barr, N. A. 2012. The Economics of the Welfare State. Oxford: Oxford University Press.

Bebczuk, Ricardo N., and Alberto R. Musalem. 2009. ‘Does Investing in Emerging Markets Help?’ In Aging Population, Pension Funds, and Financial Markets, 97–117. The World Bank. https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/2606/476870Replacem101OFFICIAL0USE0ONLY1.pdf?sequence=1.

Cienski, Jan. 2011. ‘Retirement: Pensions Changes Now a Big Political Issue’. FT.com, May 19. http://www.ft.com/intl/cms/s/0/2add2cae-80ec-11e0-8351-00144feabdc0.html#axzz1tVu2T5oM.

Kun, János. 2009. ‘A Tyúk Nem Tojik Aranytojást’. Népszabadság, April 30. http://www.nol.hu/velemeny/lap-20090430-20090430-35.

Ódor, Ľudovít, and Viktor Novysedlák. 2005. ‘Zodpovednosť Vo Verejných Financiách a Penzijná Reforma’. Inštitút finančnej politky – Ministry of Finance of the Slovak Republic. Presentation given at conference Prezentácia na seminár „Strategiehospodářsképolitiky a udržitelnostveřejnýchfinancí. http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/Odor2_J05_pdf.pdf.

Viszkievicz, András. 2011. ‘Egyéni Számlás Öregségi Nyugdíjrendszer Magyarországon: A Svéd Modell Alkalmazásának Lehetőségei [Private Account-based Old-age Pension System in Hungary: The Implementation of the Swedish Model]’. Századvég Gazdaságkutató Zrt. http://www.szazadveg-eco.hu/files/muhelytanulmanyok/SzazadvegEco_Muhelytanulmany_2011_I..pdf.


[1] Situácia bola najvážnejšia Lotyšsku, kde došlo na základe údajov Eurostatu k medziročnému poklesu HDP v roku 2009 na úrovni 17,7 %. HDP Estónska a Litvy v rovnakom období pokleslo o 14,3 a 14,8 %.

[2] Uvedený jav bol typický pre maďarské fondy. Podľa štatistík maďarského orgánu pre dohľad nad finančnými organizáciami PSzÁF (http://www.pszaf.hu/en/), na konci roku 2010 mali dlhopisy a pokladničné poukážky emitované MR 47-percentný podiel na portfóliu dôchodkových fondov. Na závažnosť tohto javu poukázal aj poľský minister financií Jacek Rostowski, nakoľko v Poľsku dosahoval tento ukazovateľ až 70 % (Cienski 2011).

[3] Viď odpoveď Jozefa Mihála na otázku, či by sa mali znížiť odvody do druhého piliera: http://odbornedebatuj.sme.sk/2012/03/volby-2012-mali-by-sme-znizit-vysku-odvodu-v-ramci-druheho-dochodkoveho-piliera/ .

[4] Samostatnou otázkou presahujúcou limity tohto blogu je problematika ďalšej reformy priebežného systému v Maďarsku. Zrušenie druhého piliera vyriešilo niektoré problémy, s ktorými by sa maďarský štátny rozpočet nebol vedel vysporiadať. No existujúci priebežný systém zrejme tiež bude musieť prejsť parametrickými zmenami, príp. hlbšími systémovými zmenami bez znovuzavedenia súkromného sporenia. Jednou z možností je zavedenie švédskeho modelu, ako to bolo načrtnuté Viszkieviczom (2011) z mimovládnej organizácie Századvég blízkej Fideszu.

Share |

Komentáre (110)

 • ivansml 02.05.2012 13:19

  “potom vzniká otázka, v čom tkvie výhodnosť transformácie implicitného dlhu napr. z roku 2030 na explicitný dlh v roku 2010. Takáto premena nie je zrejme nijako výhodná pre štát – požičiavame si dnes na výdavky, ktoré budú aktuálne až o dvadsať rokov,”

  Co ja viem, napriklad to moze byt vyhodne pre samotnych obcanov? Mat explicitnu pohladavku voci statu v podobe dlhopisu je pre mna urcite istejsie ako implicitnu pohladavku na dochodok z priebezneho systemu o 30-40 rokov.

 • Stefan 02.05.2012 17:47

  Dakujem za reakciu.
  Ak sa na Tebou nacrtnuty problem pozerame z hladiska jednotlivca, za predpokladu, ze ide o rydzo individualne riesenie, naozaj plati, ze pohladavka voci statu v podobe napr. dlhopisu s istou splatnostou je istejsia ako prislup o buducich dochodkoch.
  Pri investovani cez DSS sa znacna cast uspor naozaj vraza do dlhopisov domovskeho statu. Ak sa takato politika robi na vysokej urovni, cize dlhopis si nenakupil iba Ty, ale spolu s Tebou dalsich niekolko stocisic alebo az miliony ludi z tvojej generacie, tak sa z dlhopisu v drzbe obcanov stava rovnaky ‘slub’ akym je slub o buducich dochodkoch. Ak je stat schopny vsetkym vam, domacim fyzickym osobam-drzitelom dlhopisov vyplatit istinu spolu s urokmi, tak by bol schopny vam vyplatit tu istu sumu aj na dochodkoch (teoreticky by sa totiz tieto dve veliciny mali rovnat ak sa predpoklada, ze tvoje uspory v DSS budu alokovane do statnych dlhopisov, aby si tym ziskal silnejsi prislub o vyplate financnych prostriedkov v dalekej buducnosti). Ak stat bude v situacii, ze nie je schopny vyplatit dnes naslubovane dochodky, tak rovnako nebude schopny splatit ani dlh viazany na dlhopisy ktore mas Ty a dalsich niekolko stotisic ludi vo svojom portfoliu.

 • peet 03.05.2012 4:47

  Explicitná pohľadávka voči štátu je v tomto prípade rovnako neistá, ako implicitná. Menovú politiku má v konečnom dôsledku v rukách predsa len štát. Takže aj pomocou veľmi miernej inflácie sa v priebehu 40 rokov dokáže bez problémov zbaviť veľkej časti tohoto explicitného dlhu.
  Neistota implicitného dlhu spočíva v tom, že budúce vlády môžu prostredníctvom politického rozhodnutia voči dôchodcom vlastniacim implicitnú pohľadávku zaujať bezohľadný postoj. To však koniec koncov môžu aj voči tým ktorí vlastnia pohľadávku explicitnú. Dovolím si pripomenúť, že v 20 storočí sa zmenil režim 4krát a mena sa menila 5krát. Prečo by malo byť 21 storočie iné?

 • vrav 03.05.2012 10:11

  Povodne som nechcel reagovat, ale neda mi.
  2. pilier bol vytvoreny nato, aby odlahcil verejnym financiam (aj kvoli nepopieratelne zlej demografickej situacii). Ked sa budu dochodky vyplacat z 1. aj z 2. piliera naraz, klesne zataz na verejne financie a tym sa postupne zacne vykryvat deficit SP, ktory vznika tym, ze dnesni dochodcovia nemali 2.pilier (a kvoli vianocnym dochodkom, vselijakym absurdnym davkam a pod.). V clanku je vsak demagogicky spomenuty iba odlev penazi zo Socialnej Poistovne. Peniaze do 2. piliera by vlastne nemali vobec ist cez SP, to len zakon tak nastavil kvoli tomu, ze SP ma predsa lepsie moznosti vymahat neplatene odvody ako DSS.
  Z pohladu sporitelov v 2.pilieri je velmi dolezite, ze si sporia sami na seba zasluhovo (kolko zarobia, tolko tam poslu), kedze 1.pilier ma velmi chabu zasluhovost. Dalsou dolezitou vecou je diverzifikacia. Sporitel si svoju implicitnu pohladavku voci SR (statny dochodok) premeni na explicitnu pohladavku voci sirokemu spektru emitentov dlhopisov a inych cennych papierov s roznymi splatnostami. Ked SR nahodou zdefaultuje, stale sporitel nepride o vsetko. V slovenskych aktivach maju dochodkove fondy spravovane DSS iba 20-30% svojich portfolii (kvoli kreditnemu riziku).
  V celom clanku je ale viacero nedostatkov. Ake by malo byt alternativne riesenie bez 2.piliera? Co by sme ziskali zrusenim? Kratkodobu ulavu a dlhodoby problem? Preco by malo byt dlhodobo problemove Madarsko pre nas prikladom? Alebo pobalstske staty, ktore znasaju dosledky extremneho prehriatia svojich ekonomik a naviazania svojich mien na euro. Alebo Polsko, ktore uz ma teraz seriozny problem s riesenim svojho dlhu kvoli ustavnej dlhovej brzde.

  Nepopieram ze 2.pilier ma svoje neduhy, ale jeho zrusenie je krok spat o 10 rokov. Verejne financie su neudrzatelne, pretoze stale menej pracujucich plati za stale viac dochodcov.

 • JS 04.05.2012 6:22

  Pro vrava: Myslim, ze jste tomu bud neporozumel, nebo pripoustite nekde pokles duchodu/mezd, nebo predpokladate, ze se staneme kolonialni mocnosti.

  Z posledni vety to jasne vyplyva. Pokud mene pracujicich plati stale vic duchodcu, v cem je problem? Pokud produktivita roste, mohou pracujici platit vic a jejich zivotni uroven bude presto rust.

  Druha moznost je, ze si myslite, ze produktivita neroste. Pak to ovsem nevyresi zadne ucetni triky, ale proste _budou_ nizsi duchody nebo nizsi mzdy.

  Treti moznost je, ze predpokladate, ze ten vypadek produktivity doma ziskame nejak v zahranici, treba exportem. Tedy v podstate, ze se staneme kolonialni velmoci a jine staty budou pracovat na nase blaho. No to byl asi kazdy stat. Hodne stesti.

 • jd 04.05.2012 12:52

  A jeste pro vrava: JS hezky shrnul/a hlavni problem argumentace. Ten priklad diverzifikace rizik je vsak natolik usmevny, ze si zasluhuje take reakci. Privatizace skutecne diverzifikuje politicke/regulatorni riziko a (implicitni) vynos (nediverzifikuje ekonomicka a demograficke rizika, jak ukazal JS vyse). vrav vsak nazorne ukazuje, co se za slovickem diverzifikace muze skryvat: kdyz SR vyhlasi default, mozna se v chaosu az nekolik mesicu nebudou penze vyplacet. Jakmile se ale stat da do kupy a zacne vybirat dane, penze v prvnim piliri se dale budou vyplacet. Default vsak bude znamenat znehodnoceni portfolii v druhem piliri (tam se za soucasneho stavu prijde skoro o vsechno). Tedy presne opacny efekt nez, co predpoklada vrav.

  Mimochodem, ten narok vuci statu na penzi neni prece implicitni. Pro ty, co prispeli do PAYG, je myslim pravne vymahatelny. Takze diverzifikace zde take moc neplati.

  O diverzifikaci vice Nicholas Barr na str. 21-25: http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2000/wp00139.pdf

 • Braňo 04.05.2012 17:01

  JS,
  problem moze byt v nakladoch mrtvej vahy. Ano, dane nie su len o distribucii bohatstva, ale ovplyvnuju aj jeho vysku. Ak bude tolko dochodcov, ze stat bude zdanovat 70% prijmu, tak ludia urcite nebudu (legalne ci nelegalne) pracovat tolko, co dnes. A kde nie je praca, tam nie je bohatstvo.

  PS: Exportom ekonomika nerastie.

 • Kveto 05.05.2012 9:02

  Nie som ekonóm, ale vidím to nasledovne: Parametrické zmeny v zmysle zvyšovania veku odchodu do dôchodku v konečnom dôsledku nič nevyriešia, pretože pre starších ľudí aj tak nemáme prácu. V konečnom dôsledku to bude znamenať, že až do dosiahnutia dôchodkového veku budú odkázaní na sociálne dávky a ich dôchodok bude nakoniec aj tak veľmi nízky.
  Kardinálnym problémom je output ekonomiky: Máme 400 000 nezamestnaných a 200 000 ľudí pracuje v zahraničí. Ak nevieme vyčerpať tento potenciál, tak parametrické zmeny znamenajú len útok na dôchodcov.
  Druhý pilier je v mjich očiach nezmyslom, ktorý nielen nevie vyriešiť problém outputu, ale prináša zbytočnú záťaž verjených financií a ešte tie vklady nedokáže zhodnotiť.
  Argument, že ľudia sa budú starať o svoje dôchodky vyvrátila prax posledných rokov: maldí ľudia často ani len nevedia, či sú v nejakom druhom pilieri, nechápu princíp investovania, sú absolútne pasívni pri správa svojich dôchodkových účtov.
  Zrušenie druhého pileira by bolo to najrozumnejšie, čo by bolo tmožné urobiť.

 • Stefan 05.05.2012 17:18

  Vrav:
  “2. pilier bol vytvoreny nato, aby odlahcil verejnym financiam (aj kvoli nepopieratelne zlej demografickej situacii).”
  - Na zaklade Ageing Reportu 2009 Europskej komisie, stav kedy sa vyrovna to co ziskame ocakavanym poklesom vydavkov prveho piliera a odlevom prijmov kvoli zavedeniu druheho piliera bude okolo roku 2040… konkretne v r. 2040 ma byt bilancia reformy uz mierne pozitivna na urovni 0.1% HDP. V tomto pokial dobre viem nie su zaratane uroky, ktore budeme musiet este aj v roku 2040-50, mozno aj 2060 splacat za dlhy ktore sme si narobili v desatrociach transformacie. To co momentalne vidime z reformy, tj. rocny odlev prijmov 900 mil eur (cca. 1.3% HDP) je iba zaciatok. Teraz zacnu odchadzat do dochodku najsilnejsie rocniky (nar. 1950-1955), ktore sa vacsinou do druheho piliera nezapojili. Druhy pilier bude zatazovat rozpocet este aj v dlhodobom horizonte. Je pravda, ze demograficka situacia je zla. To nepopieram. To, comu odmietam automaticky uverit je, ze demograficka situacia ma automaticky negativny vplyv aj na output. Ale predpokladajme ze mas pravdu aj v tomto, teda demograficke starnutie sposobi pokles outputu. Potom vznika otazka ako ma vznik druheho piliera vyriesit problem nedostatocne velkeho outputu, aby uspokojil aj pracujucich, aj dochodcov? Cez svoju zasluhovot? Alebo diverzifikaciu?
  “Z pohladu sporitelov v 2.pilieri je velmi dolezite, ze si sporia sami na seba zasluhovo (kolko zarobia, tolko tam poslu), kedze 1.pilier ma velmi chabu zasluhovost.”
  – Mat zasluhovy dochodkovy system je aj podla mna dolezite. Ja ale tvrdim (aj ked som to v clanku nepisal, nakolko som povodne chcel mat omnoho kratsi post na blogu)ze statom manazovany NDC system je lepsi ako stredoeuropske trojpilierove systemy.
  “Dalsou dolezitou vecou je diverzifikacia. Sporitel si svoju implicitnu pohladavku voci SR (statny dochodok) premeni na explicitnu pohladavku voci sirokemu spektru emitentov dlhopisov a inych cennych papierov s roznymi splatnostami.”
  - jednak diverzifikacia portfolio v praxi nie je az taka siroka ako si sa ju snazil predstavit. Je zaujimave, ze aj tak vacsina dlhopisov v portfoliu DSSiek je od statov, ktore rovnako starnu ako my, cize by mali byt vystaveny tym istym udajne nezvratitelnym vplyvom ako my. Toto je potom diverzifikacia iba na oko. Ale naklady na tuto takzvanu diverzifikaciu su naopak velmi realne a nezanedbatelne: obcan-sporitel plati za spravu fondu, dalej pri kupe anuity tiez dojde k dalsej strate na majetku sporitela. Stoji tato diverzifikacia za to?
  “Ake by malo byt alternativne riesenie bez 2.piliera? Co by sme ziskali zrusenim? Kratkodobu ulavu a dlhodoby problem? Preco by malo byt dlhodobo problemove Madarsko pre nas prikladom?”-
  Ja som zastancom notionally defined contributions, so snacnou zasluhovostou pri urcovani dochodkov prispievatelov a parametrickych uprav, najma zvysovania veku odchodu do dochodku. Viem, ze to druhe je velmi nepopularne, bohuzial je to ale nevyhnutnost. Zrusenim druheho piliera by sme sa zbavili suboptimalneho riesenia predpokladaneho problem poklesu outputu kvoli starnutiu obyvatelstva. Ze preco by malo byt Madarsko vzorom? Pravda, nemusi byt, aj ked este v roku 2003-2004 bolo udajne dlhodobo problemove Madarsko vzorom aj pre Slovensko pri dochodkovej reforme. Pre nas ale moze byt pokojne vzorom akakolvek krajina, alebo ani nemusime hladat vzor.

 • Inga 06.05.2012 15:05

  “Z pohladu sporitelov v 2.pilieri je velmi dolezite, ze si sporia sami na seba zasluhovo (kolko zarobia, tolko tam poslu), kedze 1.pilier ma velmi chabu zasluhovost.” Vrav
  ————————————————————-
  Re: Na rozdiel od všetkých diskutujúcich a autora nie som vôbec zástankyňou striktného zásluhového modelu. Dôchodok by mal byť egalitárnou sociálnou dávkou v starobe, ktorá by mala veľmi dôstojne pokryť všetky náklady ekonomický neaktívneho dôchodcu. Ďalšie luxusné výdaje by si mal dôchodca pokryť z nasporených podotýkam vlastných peňazí, alebo predajom nehnuteľností ak sa rozhodne penziu stráviť v domove dochodcov.

  Kto nedokáže pochopiť, (napr. vrav), čo sa vlastne stalo zavedením privátneho (egoistického) II. piliera, tak to popíšem na príklade rozprávky o troch grošoch.

  Kým v rozprávkovom príbehu syn jeden groš vracia otcovi, druhý požičiava svojmu synovi (aby mu ho, keď bude starý vrátil) a z tretieho žije.

  Tak márnotratný egoistický syn zapojený do II. piliera robí zhruba toto:
  Z jedného groša žije, z druhého groša, ktorý mal vrátiť otcovi si polovicu egoistický a nemorálne ulieva pre seba “na horšie časy”! Lebo už teraz zle vychováva a ukracuje vlastného syna !!! Takže čaká, že sa jeho syn k nemu zachová podobne!

  Aby mu otec nezahynul hladom, (keď poplatí vysoké účty) tak si pre neho požičiava peniaze za ktoré bude musieť splatiť naakumulované úroky! (nevie sa poučiť, že kríza vznikla aj preto, že ľudia žijú na vysokej nohe na dlh nad svoje príjmy!)
  Úplnou zvrátenosťou je fakt, že tretí groš, ktorý mal syn investovať do vlastného syna (dedovho vnuka) nie je celý, lebo sa mu z neho budú odpočítavať úroky, ktoré bude musieť aj vnuk splácať za svojho márnotratného egoistického otca, lebo na to, aby uživil v starobe deda si musel si jeho otec polovicu požičať! Navyše si paradoxne budúce naakumulované dlhy sú spojené s úrokmi.

  Takže kto na tom zarobí? Trochu egoistický syn, ale najmä príživnické DSS a banky, lebo využívajú chamtivosť a lakomosť egoistických “sporiteľov”.
  Jednoznačne na tejto egoistickej lakomosti otca prerobia dedo a vnuk. Lebo už počas života deda musí marnotratný egoistický syn splácať úroky. Preto ani tá úbohá polovica, ktorú dedovi vracia nemá takú hodnotu ako keby si nebol požičiaval polovicu pre deda a bol by celý groš vrátil svojmu otcovi (dedovi).

  RESUME:
  Takže ak sa egoistický II. pilier nezruší úplne ako v Maďarsku, tak budeme riešiť len to o koľko deda okradneme teraz a vnuka v budúcnosti?
  Len preto, že sme lakomí a marnotratní synovia a dcéry!

  PS: Odporúčam všetkým si prečítať si knihu Kronová hostina, aby pochopili elementárnu podstatu demografie.

 • vrav 07.05.2012 8:26

  Som rad, ze kriticka argumentacia prispivatelov zostala viacmenej vo vecnej rovine, to sa ceni.
  Co sa tyka buducnosti, nepochybujem, ze dochodky budu nizsie a dochodkovy vek sa bude posuvat dalej. Dalej v podstate suhlasim, ze prerobenie dochodkoveho systemu je vec dlhodoba, 20-30 rokov dokial sa vypadok prijmov vyrovna. Podla mojho nazoru by bolo logicke tento vypadok ciastocne vykryt z privatizacie, pretoze to su statky, ktore vytvorila generacia odchadzajuca do dochodku. To ja ale mimo tejto diskusie.

  Pre Stefana: Ano, silna generacia narodena v rokoch 50-55 bude problemom pre stat a ano, zapojila sa len ciastocne do 2P. 2P zacne odlahcovat verejne financie az ked z neho budu vychadzat dochodcovia, ktori si tam nasporili podstatnu cast svojho celkoveho dochodku, podla mojho nazoru az o cca 5-10 rokov.
  Co sa tyka outputu a diverzifikacie, 2P nevyriesi problem outputu, ale moze efektivnejsie redistribuovat penazne toky. A jeho zrusenie ze zvysi output? Akoze naakumulovane peniaze zostatnime a politici si ich prihraju svojim kamaratom na nezmyselne predrazene zakazky typu oprava BA hradu? Nemyslim si, ze to je dobry napad. Iba ak by tie peniaze boli investovane s cielom zvysit output a riesit demografiu v buducnosti (co nepredpokladam).
  Fakt, ze sa investuje do dlhopisov inych statov s demografickou situaciou tychto statov suvisi iba velmi okrajovo.
  Co sa tyka nakladov, kazdy sa obuva do nakladov na 2P (sprava fondov a anuity a pod.), pretoze sa daju relativne lahko vycislit. Ale kolko vlastne stoji 1P? Kolko z nasich odvodov ide skutocne na dochodky?

  Pre JD: Realne skusenosti z bankrotov statov hovoria o tom, ze obvykle je tzv. recovery rate na urovni 25-50% (napr. http://ksuweb.kennesaw.edu/~dtang/CRM/Moodys_SovereignDefault.pdf), takze je nespravne hovorit o tom, ze clovek v druhom pilieri pride o vsetko. V slovenskych statnych dlhopisoch je pritom momentalne investovanych 20-30% celkovych aktiv v 2P. Mimochodom, Barr neuvadza ziadne silne argumenty proti diverzifikacii do vacsieho mnozstva emitentov.

  Inga: Tu vasu demagogicku rozpravku poupravim. Otec ma nastastie dvoch synov a jednu dceru a ti mu zabezpecuju, ze ten svoj gros dostava a aj nieco malo navyse. Akoze marnotratny syn si odklada polovicu grosa na seba, ale ma iba jedneho syna, lebo sa mu nechce/nemoze mat viac, musel by si zo svojho grosa ukrojit. Jeho syn nastastie moze zdedit tie nasporene polgrose, ak sa jeho otec nedozije dochodku, takze tie peniaze sa nestratia. Ale fakt je, ze najmladsi akter pribehu to bude mat tazke kvoli nahromadenemu dlhu (nie vsak kvoli dedovi, ale kvoli drahemu systemu, ktory vyplaca grose kde kade aj tym, co na ne nemaju narok)

 • JS 10.05.2012 15:00

  Brano, muzete mi vysvetlit, jak rozhodnuti pri 70% danich nepracovat zvysuje muj osobni zisk? Tedy, proc bych se mel tak rozhodnout? Nedava to smysl.

  Jediny duvod, proc nepracovat je usetrit vic volneho casu. Pokud by mi pri vyssich danich realne klesly prijmy, pak bych mel prave pracovat vice (abych vyrovnal svou volbu mezi ziskem z prace a volnym casem). Pokud tedy mate teorii o tom, ze vyssi zdaneni ovlivnuje, jak moc lide pracuji, vyplyva z ni naopak, ze pri vyssim zdanenim budou lide pracovat vice.

  To s tim exportem jsem napsal v kontextu toho, stat se kolonialni velmoci, tedy nejakym zpusobem vysavat ekonomicky jine zeme. Bud to muzete udelat vojenskou silou, nebo na zaklade vzajemneho obchodu, ale pak musite mit co nabidnout – tedy export (obvykle zbozi s vysokou pridanou hodnotou vymenou za prirodni zdroje). Muzete mit rust i bez exportu, na zaklade rustu produktivity, ale to uz jsem pokryl v bode 2.

 • DenxePar 20.12.2016 19:11

  Простой и надежный обменник валют ссылка

 • the youngest pussy 03.03.2017 14:05

  511228 736594This is the suitable blog for anybody who needs to seek out out about this topic. You notice so a lot its virtually laborious to argue with you (not that I truly would want

 • Skrota bilen få pengar 05.03.2017 2:22

  567929 827429Methods for dilution antimicrobial susceptibility beadlets for beagles that grow aerobically-fifth edition. 243406

 • love anal 06.03.2017 2:18

  Pt7S2s This is one awesome article post. Will read on

 • tsx com quotes 06.03.2017 21:21

  This is one awesome article post. Fantastic.

 • http://Localdentalservices.info 06.03.2017 21:40

  957613 78890quite very good post, i surely genuinely like this exceptional internet site, continue it 479714

 • replacement windows price 06.03.2017 23:07

  PleasаА аЂа• let mаА аЂа• know аАаб‚Т€Т“f thаАаб‚Т€Т“s ok ?ith аАааБТ“ou.

 • Iphone_6S 07.03.2017 0:08

  This is a topic which is near to my heart Take care! Exactly where are your contact details though?

 • pets 07.03.2017 1:11

  Wow, fantastic blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your site is fantastic, let alone the content!

 • classifieds 07.03.2017 2:13

  magnificent points altogether, you just won a brand new reader. What may you suggest in regards to your publish that you made a few days ago? Any sure?

 • his comment is here 07.03.2017 3:18

  Wow, wonderful weblog structure! How lengthy have you ever been running a blog for? you made blogging glance easy. The whole look of your site is fantastic, let alone the content!

 • live tsx stock market 07.03.2017 6:32

  Pretty! This was An fascinating discussion

 • Kings XI Punjab vs Gujarat Lions 07.03.2017 13:10

  It as not that I want to replicate your website, but I really like the layout. Could you let me know which style are you using? Or was it custom made?

 • pet dog 07.03.2017 15:24

  whoah this weblog is great i really like studying your articles. Stay up the great work! You already know, lots of persons are looking round for this information, you can aid them greatly.

 • seo quotes australia 07.03.2017 17:36

  What as up colleagues, how is everything, and what you wish for to say on the topic of this paragraph, in my view its in fact remarkable for me.

 • www.getbookreviews.org 07.03.2017 18:44

  logiciel lire mkv logiciel amplificateur wifi

 • fashion 07.03.2017 20:55

  Wow, marvelous blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your web site is wonderful, let alone the content!

 • Andis 07.03.2017 22:01

  Only wanna input that you have a very decent website , I like the design it actually stands out.

 • phuket holiday rentals 08.03.2017 0:17

  Say, you got a nice article post.Really looking forward to read more. Want more.

 • premium cccam 08.03.2017 1:28

  Looking forward to reading more. Great article post.Really looking forward to read more. Really Cool.

 • Property 08.03.2017 9:59

  It as not that I want to duplicate your website, but I really like the pattern. Could you let me know which design are you using? Or was it especially designed?

 • organic seo company 08.03.2017 11:08

  Wow, superb blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your web site is wonderful, as well as the content!

 • sp ar condicionado automotivo 08.03.2017 14:34

  Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you penning this article and also the rest of the site is extremely good.

 • SEO company and services consultant Kelliher 08.03.2017 15:44

  once per week. I opted in for your Feed too.

 • oud 08.03.2017 18:02

  Incredible points. Outstanding arguments. Keep up the amazing work.

 • PICKS 08.03.2017 20:21

  pretty nice post, i surely like this web site, persist in it

 • taldenafil australia 10.03.2017 9:21

  I value the blog post.Really looking forward to read more. Really Great.

 • data recovery in salt lake 10.03.2017 15:46

  market which can be given by majority in the lenders

 • Hamsterkafig angebot 10.03.2017 21:39

  You have remarked very interesting details ! ps nice web site.

 • dang ky ban quyen logo 11.03.2017 2:25

  This website was how do you say it? Relevant!! Finally I ave found something which helped me. Cheers!

 • Information System 11.03.2017 3:37

  I’а†ve read several good stuff here. Definitely price bookmarking for revisiting. I surprise how so much effort you put to create this kind of great informative web site.

 • scr888 casino malaysia 11.03.2017 22:34

  796900 572045I real delighted to discover this website on bing, just what I was searching for : D also bookmarked . 641631

 • hibiscus tips 12.03.2017 23:14

  Some really prime blog posts on this site, saved to favorites.

 • Hotel reservations 13.03.2017 0:24

  Just added this blog to my favorites. I enjoy reading your blogs and hope you keep them coming!

 • genetic Test 13.03.2017 1:34

  You have remarked very interesting details ! ps nice web site. We make ourselves a ladder out of our vices if we trample the vices themselves underfoot. by Saint Augustine.

 • Yacht Charter Greece 13.03.2017 2:45

  the time to read or check out the content material or websites we ave linked to beneath the

 • Click here 13.03.2017 9:12

  rest аА аБТ•f the аАаб‚Т€а‚ite аАаб‚Т€Т“аАаб‚Т€а‚ also reаА аЂаlly

 • global trade 13.03.2017 13:45

  This is just what I ave been sharp on behalf of all day. Achieve not bring to a halt updating your blog.

 • service host 13.03.2017 14:59

  Sorry for my bad English.Wow, marvelous blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your site is great, let alone the content!

 • Melbourne investors 13.03.2017 16:11

  That as a enormous intolerably astonishing hint which have situate up. Gratitude to the remarkably amazing publish!

 • fun88 login 13.03.2017 18:35

  There is certainly a great deal to learn about this issue. I love all the points you made.

 • Internet Marketing Reviews 14.03.2017 14:03

  Well I really liked studying it. This post provided by you is very useful for correct planning.

 • vestidos de fiesta online 14.03.2017 17:57

  you might have a terrific weblog right here! would you wish to make some invite posts on my weblog?

 • Cda Window Cleaners 14.03.2017 19:06

  Whoa! This blog Whoa! This blog looks just like my old one! It as on a totally different subject but it has pretty much the same layout and design. Outstanding choice of colors!

 • Jasa Like Facebook 14.03.2017 21:22

  Really enjoyed this blog post. Fantastic.

 • schilder middelburg 14.03.2017 22:35

  What as up, I just wanted to mention, you are dead wrong. Your blog doesn at make any sense.

 • Wickeltasche angebot 14.03.2017 23:47

  you are just too great. I really like what you

 • Trump�s Immigration Ban 15.03.2017 9:46

  Wow! This can be one particular of the most useful blogs We have ever arrive across on this subject. Actually Great. I am also an expert in this topic so I can understand your hard work.

 • Marrakech Camel 15.03.2017 15:13

  You are so awesome! I do not believe I ave truly read anything like this before.

 • dropacademy.com 15.03.2017 17:41

  Loving the information on this internet site , you have done great job on the blog posts.

 • μοντερνα επιπλα 16.03.2017 12:28

  I would like to start making money blogging. Can someone lead me in the right direction? There are so many free sites, kits, etc? Don at know where to start?.

 • money earning 16.03.2017 17:29

  Some truly nice and utilitarian information on this website , also I think the design holds good features.

 • nanny 16.03.2017 22:22

  Sweet blog! I found it while surfing around on Yahoo News. Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News? I ave been trying for a while but I never seem to get there! Cheers

 • พี่เลี้ยงเด็ก 16.03.2017 23:35

  Keep up the superb piece of work, I read few posts on this website and I believe that your web site is really interesting and has got circles of superb information.

 • stock markets today tsx 17.03.2017 3:19

  like to find something more secure. Do you have any suggestions?

 • 913-782-8440 17.03.2017 4:34

  know what you are talking about! Bookmarked. Kindly also seek

 • Umzuge Berlin 17.03.2017 5:48

  This is very interesting, You are a very skilled blogger. I ave joined your feed and look forward to seeking more of your wonderful post. Also, I ave shared your site in my social networks!

 • explore 17.03.2017 7:05

  Incredible! This blog looks just like my old one! It as on a totally different subject but it has pretty much the same layout and design. Excellent choice of colors!

 • jav sex free 17.03.2017 9:34

  Very good blog! Do you have any hints for aspiring writers? I am hoping to start my own site soon but I am a little lost on everything.

 • here 17.03.2017 12:03

  You might add a related video or a related picture or two to grab readers excited about

 • c39wym64xve6ccyetmcw45t4tno4t 19.03.2017 9:28

  Title…

  [...]please pay a visit to the web-sites we follow, which includes this a single, because it represents our picks from the web[...]…

 • PgMP 19.03.2017 9:42

  Well I sincerely enjoyed studying it. This subject offered by you is very constructive for correct planning.

 • Double Bitcoins 19.03.2017 22:05

  Well I definitely liked studying it. This information offered by you is very practical for correct planning.

 • high pr backlinks 20.03.2017 11:14

  Wow! This could be one particular of the most helpful blogs We ave ever arrive across on this subject. Basically Excellent. I am also an expert in this topic therefore I can understand your effort.

 • Bird Feeders 20.03.2017 12:33

  Its hard to find good help I am constantnly saying that its hard to procure quality help, but here is

 • and Texas Thinking 20.03.2017 13:53

  I used to be suggested this website by way of my cousin.

 • ball lip balm lipstick 20.03.2017 15:13

  you are really a good webmaster. The website loading speed is amazing. It seems that you are doing any unique trick. Also, The contents are masterpiece. you have done a excellent job on this topic!

 • travel to peru 20.03.2017 16:37

  Louis Vuitton Monogram Galliera Pm Handbag Bag

 • cheap funny shirts 20.03.2017 19:19

  Saved as a favorite, I like your website!

 • blitz brigade hack pc 20.03.2017 21:36

  I am so grateful for your post. Will read on…

 • sell gift cards online 21.03.2017 3:15

  Really informative blog article.Really looking forward to read more. Really Cool.

 • numerology birth date 21.03.2017 4:23

  Appreciate you sharing, great blog post. Really Great.

 • try this out 21.03.2017 5:30

  Really appreciate you sharing this blog. Great.

 • war and order cheats no survey 21.03.2017 7:47

  Im grateful for the blog post.Really looking forward to read more. Keep writing.

 • central park pedicabs 21.03.2017 9:06

  Wow! This can be one particular of the most useful blogs We have ever arrive across on this subject. Actually Great. I am also an expert in this topic therefore I can understand your effort.

 • Trojan Virus 21.03.2017 20:24

  Maria Hello.This post was extremely interesting, particularly since I was looking for thoughts on this matter last Sunday.

 • click here 22.03.2017 12:33

  Incredible points. Solid arguments. Keep up the great effort.

 • click here 22.03.2017 13:53

  same comment. Is there a way you are able to remove me

 • markham black soap 22.03.2017 16:39

  Your style is very unique in comparison to other folks I ave read stuff from. I appreciate you for posting when you ave got the opportunity, Guess I will just book mark this page.

 • stock trading course 23.03.2017 9:50

  Perfect piece of work you have done, this website is really cool with superb information.

 • highland park real estate agent 23.03.2017 14:01

  Roda JC Fans Helden Supporters van Roda JC Limburgse Passie

 • eagle rock realtor 23.03.2017 15:23

  Nice Page , guys! Good Articles aswell. Bookmarked

 • arcadia real estate agent 23.03.2017 16:46

  This is one awesome blog article. Want more.

 • xarelto injury attorney 23.03.2017 18:09

  Well I truly enjoyed studying it. This article provided by you is very useful for good planning.

 • what is digital marketing 24.03.2017 14:01

  You are my inspiration , I have few blogs and often run out from to brand.

 • photo editor 24.03.2017 16:39

  This is really interesting, You are a very skilled blogger. I ave joined your feed and look forward to seeking more of your magnificent post. Also, I ave shared your web site in my social networks!

 • Abschleppstange schnappchen 24.03.2017 18:01

  Looking forward to reading more. Great blog post. Keep writing.

 • bucksking gulch tours 24.03.2017 22:13

  This very blog is without a doubt awesome and also amusing. I have discovered a bunch of interesting things out of it. I ad love to return every once in a while. Cheers!

 • chronic pain pain 24.03.2017 23:37

  I truly appreciate this post.Really looking forward to read more. Fantastic.

 • Los Angeles Personal Injury Attorneys 25.03.2017 1:02

  Woh I like your articles , saved to favorites !.

 • st george acupuncture 25.03.2017 2:27

  It happens to all of us whenever we enter into the period referred to as puberty. The hormonal

 • Home & Garden 25.03.2017 10:55

  Incredible! This blog looks exactly like my old one! It as on a totally different topic but it has pretty much the same page layout and design. Wonderful choice of colors!

 • Roofer Jersey City 25.03.2017 16:36

  Wow, great blog post.Really looking forward to read more. Awesome.

 • have a look at 25.03.2017 20:47

  What as up, just wanted to mention, I loved this article. It was practical. Keep on posting!

 • Intro 25.03.2017 22:12

  Looking mail to reading added. Enormous article.Really looking to the fore to interpret more. Keep writing.

 • gorgeous nude and non nude photo galleries 25.03.2017 23:38

  There as a lot of folks that I think would really enjoy your content.

 • rabbit traps 27.03.2017 6:47

  It as really very complicated in this active life to listen news on Television, therefore I simply use the web for that purpose, and get the most recent information.

 • premium e liquid 27.03.2017 8:11

  This is really interesting, You are a very skilled blogger. I have joined your rss feed and look forward to seeking more of your magnificent post. Also, I ave shared your site in my social networks!

Pridaj komentár