Politická kaviareň
Diskusia 1 364 Krajina kabelárov Väčší formát

Nedomyslená privatizácia dôchodkov

Druhá vlna dôchodkových reforiem v strednej Európe

Nástupom hospodárskej krízy v roku 2008 sa viacero štátov strednej a východnej Európy ocitlo behom niekoľkých mesiacov v nezávideniahodnej situácii. Pri dvojcifernom medziročnom poklese hrubého domáceho produktu[1] a neschopnosti refinancovať svoj dlh sa všetky tri baltické štáty rozhodli dočasne znížiť príspevky do druhého dôchodkového piliera. K zníženiu percenta odvodov do druhého piliera pristúpilo v roku 2011 aj Poľsko.

Maďarsko sa rozhodlo realizovať podstatne ďalekosiahlejšiu zmenu svojho systému starobného zabezpečenia. Orbánova vláda pristúpila k de facto uzavretiu druhého piliera a znárodneniu už naakumulovaných úspor koncom roka 2010 a proces realizácie týchto zmien prebiehal postupne počas roku 2011. Tieto kroky prebiehali za hlasnej kritiky maďarskej opozície a médií.

Málokto však vie, že prví, ktorí v Maďarsku prišli s nápadom uzavrieť druhý pilier po vyše desaťročnom fungovaní, boli práve odborníci blízki dnešnej najväčšej opozičnej strane MSzP (Magyar Szocialista Párt – Maďarská Socialistická Strana). Tá koncom deväťdesiatych rokov prechod na trojpilierový model odštartovala. Myšlienka zrušiť druhý pilier sa prvýkrát objavila v článku Jánosa Kuna, v ktorom tento vtedajší zamestnanec Úradu vlády MR písal o chybných predpokladoch, na ktorých sa postavila dôchodková reforma, a o nezmyselnosti a nerealizovateľnosti prechodu zo zrelého priebežného systému na trojpilierový systém. Ďalším významným podporovateľom uzavretia druhého piliera bol aj ekonóm György Surányi, ktorý pôsobil na poste guvernéra maďarskej centrálnej banky počas koaličnej vlády liberálov a socialistov medzi rokmi 1994 až 1998.

Tento vývoj ukazuje, že kroky vlád štátov strednej a východnej Európy – aj keď úzko súviseli s akútnou potrebou získať peniaze – boli sčasti motivované aj pochopením dlhodobých následkov búrania zrelého priebežného systému dôchodkového zabezpečenia a jeho nahradenia súkromným sporením. Prameňom čiastočnej názorovej premeny na starne MSzP bolo poznanie, že maďarský druhý pilier nenapĺňa očakávania s ním spojené. Parafrázujúc Jánosa Kuna (2009), sliepka nezniesla zlaté vajcia. Kun (2009) vo svojej analýze stavu maďarského penzijného systému vychádza z empiricky pozorovanej reality. Zdôrazňuje existenciu cirkulárneho pohybu peňazí kvôli penzijnej reforme, kedy dlh vznikajúci kvôli existencii druhého piliera je krytý nákupom štátnych dlhopisov práve dôchodkovými fondmi.[2] Ďalej poukazuje na nízke reálne výnosy a na značnú volatilitu hodnoty portfólia dôchodkových fondov.

Maďarský druhý pilier naozaj nenaplnil očakávania s ním spojené. Je však otázne, či dôchodkové sporenie ako hospodárska politika vôbec môže tieto očakávania naplniť. Prameňom možných problémov prvého piliera je predpokladaný pokles outputu zapríčinený poklesom aktívnej časti obyvateľstva pri náraste počtu dôchodcov. Sporenie na dôchodkových účtoch tento problém nijako nerieši. V podmienkach uzavretej ekonomiky povedie nárast spotreby krytý nahromadenými úsporami a súčasne pokles outputu k inflácii, a teda aj k poklesu kúpyschopnosti dôchodkov, či už z prvého alebo z druhého piliera. Z tohto hľadiska je úplne jedno či sú dôchodky poskytované štátom z odvodov, alebo zakúpené v podobe anuít z finančných prostriedkov, ktoré sa v minulosti z povinných odvodov odložili na osobných účtoch a následne sa z(ne)hodnocovali niekoľko rokov (Barr 2012).

V podmienkach otvorenej ekonomiky by teoreticky mohli penzijné fondy peniaze svojich klientov investovať v štátoch s priaznivejším demografickým vývojom a tým umožniť dôchodcom zo starnúcich štátov získať podiel na outpute produkovanom v (zatiaľ) relatívne mladších spoločnostiach. V praxi by sme sa teda mali snažiť o investovanie prostriedkov v penzijných fondoch krajín OECD do rozvojových štátov. V takomto prípade je však nevyhnutné rátať s nárastom rizikovosti investícií, monetárnymi obmedzeniami, volatilitou výmenných kurzov, a v neposlednom rade aj s politickými problémami. Vo svojej stati na túto tému Bebczuk a Musalem (2009) dochádzajú k záveru, že investovanie v rozvojovom svete by malo práve kvôli spomínaným rizikám pre fondy dôchodkového zabezpečenia štátov OECD sporný výsledok.

Ak sa však väčšina prostriedkov usporených v dôchodkových fondoch alokuje do štátov so starnúcou populáciou, ekonomické problémy plynúce z demografického vývoja tak či tak poznačia výsledky penzijných fondov, a tým aj naše budúce dôchodky z druhého piliera. Nakoľko je podstatná časť prostriedkov v slovenských penzijných fondoch investovaná do finančných inštrumentov emitovaných v rozvinutých (a starnúcich) štátoch OECD, očakávať nárast reálnej hodnoty dôchodkov pre našich budúcich penzistov vďaka druhému pilieru je značne naivné. Realizácia dôchodkovej privatizácie v podstate týmto stráca zmysel. Výsledky fondov budú úzko späté s ekonomickou situáciou domáceho štátu a zvyšku EÚ, preto negatívny vplyv demografického vývoja zanechá svoj vplyv aj na druhom pilieri.

Ak však druhý pilier nedokáže uchrániť obyvateľstvo pred následkami demografických zmien, vzniká otázka, prečo sme sa vôbec podujali realizovať takto nákladnú reformu. Podľa slov bývalého ministra práce Mihála ročný výpadok príjmov Sociálnej poisťovne z dôvodu reformy predstavuje približne 900 miliónov eur[3], a tento ukazovateľ bude v nasledujúcich desaťročiach ďalej rásť (Ódor a Novysedlák 2005). Snaha vykryť tieto transformačné náklady škrtmi v iných oblastiach alebo privatizáciou bude mať mimoriadne vážne sociálne následky.

Odpoveď zástancov reformy by asi znela, že pojem transformačných nákladov je úplne mylný. Nejde o náklady na reformu, ale o jednoduché zexplicitnenie implicitného dlhu. Tento argument neobstojí. Takzvaný implicitný dlh je teoretický konštrukt, dlh predpokladaný, ktorý má vzniknúť o niekoľko desaťročí voči vlastným občanom a na základe vlastnej domácej dôchodkovej legislatívy. Jeho konečná výška bude úzko súvisieť od parametrických zmien ktoré sa dovtedy udejú v prvom pilieri. Naproti tomu, takzvaný zexplicitnený implicitný dlh je veľmi reálny dlh často voči zahraničným veriteľom, na ktoré sú naviazané aj úroky. Na túto tému zajtra na Kriteku napíše Jan Drahokoupil.

Myšlienka, že explicitný dlh vznikajúci kvôli druhému pilieru je rovný implicitnému dlhu prvého piliera, a teda že dôchodková reforma je účtovne neutrálna operácia, je mylná, nakoľko charakter týchto dvoch typov dlhov je kvalitatívne úplne odlišný. Ak by sme však uznali argument o zexplicitnovaní implicitného dlhu a neexistencii tzv. transformačných nákladov, potom vzniká otázka, v čom tkvie výhodnosť transformácie implicitného dlhu napr. z roku 2030 na explicitný dlh v roku 2010. Takáto premena nie je zrejme nijako výhodná pre štát – požičiavame si dnes na výdavky, ktoré budú aktuálne až o dvadsať rokov,  a samozrejme platíme za túto pôžičku aj zodpovedajúce úroky. No reformátori penzijných systémov nášho regiónu mali to šťastie, že sa ich v čase realizácie dôchodkovej privatizácie nikto na tieto súvislosti nepýtal.

Maďarskú reformu roku 2010 je potrebné vnímať aj v kontexte vyššie uvedených makroekonomických súvislostí. Je pravda, že neexistuje dôkaz o tom, že by vládu Viktora Orbána motivovali k znárodneniu druhého piliera práve úvahy o inherentnej nefunkčnosti druhého piliera. V prípade Maďarska bol vývoj zrejme značne ovplyvnený potrebou štátu získať peniaze na krytie dlhu, snahou zbaviť sa transformačných nákladov a konzervatívnou etatistickou povahou Fideszu. Paradoxne však výsledkom týchto krokov bolo odstránenie jednej nepotrebnej a veľmi nákladnej súčasti dôchodkových systémov – druhého dôchodkového piliera.[4]

Viac o politickej ekonómií novej vlny penzijných reforiem v štátoch V4 a Slovinsku sa môžete dočítať tu: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2033353

Odkazy:

Barr, N. A. 2012. The Economics of the Welfare State. Oxford: Oxford University Press.

Bebczuk, Ricardo N., and Alberto R. Musalem. 2009. ‘Does Investing in Emerging Markets Help?’ In Aging Population, Pension Funds, and Financial Markets, 97–117. The World Bank. https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/2606/476870Replacem101OFFICIAL0USE0ONLY1.pdf?sequence=1.

Cienski, Jan. 2011. ‘Retirement: Pensions Changes Now a Big Political Issue’. FT.com, May 19. http://www.ft.com/intl/cms/s/0/2add2cae-80ec-11e0-8351-00144feabdc0.html#axzz1tVu2T5oM.

Kun, János. 2009. ‘A Tyúk Nem Tojik Aranytojást’. Népszabadság, April 30. http://www.nol.hu/velemeny/lap-20090430-20090430-35.

Ódor, Ľudovít, and Viktor Novysedlák. 2005. ‘Zodpovednosť Vo Verejných Financiách a Penzijná Reforma’. Inštitút finančnej politky – Ministry of Finance of the Slovak Republic. Presentation given at conference Prezentácia na seminár „Strategiehospodářsképolitiky a udržitelnostveřejnýchfinancí. http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/Odor2_J05_pdf.pdf.

Viszkievicz, András. 2011. ‘Egyéni Számlás Öregségi Nyugdíjrendszer Magyarországon: A Svéd Modell Alkalmazásának Lehetőségei [Private Account-based Old-age Pension System in Hungary: The Implementation of the Swedish Model]’. Századvég Gazdaságkutató Zrt. http://www.szazadveg-eco.hu/files/muhelytanulmanyok/SzazadvegEco_Muhelytanulmany_2011_I..pdf.


[1] Situácia bola najvážnejšia Lotyšsku, kde došlo na základe údajov Eurostatu k medziročnému poklesu HDP v roku 2009 na úrovni 17,7 %. HDP Estónska a Litvy v rovnakom období pokleslo o 14,3 a 14,8 %.

[2] Uvedený jav bol typický pre maďarské fondy. Podľa štatistík maďarského orgánu pre dohľad nad finančnými organizáciami PSzÁF (http://www.pszaf.hu/en/), na konci roku 2010 mali dlhopisy a pokladničné poukážky emitované MR 47-percentný podiel na portfóliu dôchodkových fondov. Na závažnosť tohto javu poukázal aj poľský minister financií Jacek Rostowski, nakoľko v Poľsku dosahoval tento ukazovateľ až 70 % (Cienski 2011).

[3] Viď odpoveď Jozefa Mihála na otázku, či by sa mali znížiť odvody do druhého piliera: http://odbornedebatuj.sme.sk/2012/03/volby-2012-mali-by-sme-znizit-vysku-odvodu-v-ramci-druheho-dochodkoveho-piliera/ .

[4] Samostatnou otázkou presahujúcou limity tohto blogu je problematika ďalšej reformy priebežného systému v Maďarsku. Zrušenie druhého piliera vyriešilo niektoré problémy, s ktorými by sa maďarský štátny rozpočet nebol vedel vysporiadať. No existujúci priebežný systém zrejme tiež bude musieť prejsť parametrickými zmenami, príp. hlbšími systémovými zmenami bez znovuzavedenia súkromného sporenia. Jednou z možností je zavedenie švédskeho modelu, ako to bolo načrtnuté Viszkieviczom (2011) z mimovládnej organizácie Századvég blízkej Fideszu.

Share |

Komentáre (312)

 • ivansml 02.05.2012 13:19

  “potom vzniká otázka, v čom tkvie výhodnosť transformácie implicitného dlhu napr. z roku 2030 na explicitný dlh v roku 2010. Takáto premena nie je zrejme nijako výhodná pre štát – požičiavame si dnes na výdavky, ktoré budú aktuálne až o dvadsať rokov,”

  Co ja viem, napriklad to moze byt vyhodne pre samotnych obcanov? Mat explicitnu pohladavku voci statu v podobe dlhopisu je pre mna urcite istejsie ako implicitnu pohladavku na dochodok z priebezneho systemu o 30-40 rokov.

 • Stefan 02.05.2012 17:47

  Dakujem za reakciu.
  Ak sa na Tebou nacrtnuty problem pozerame z hladiska jednotlivca, za predpokladu, ze ide o rydzo individualne riesenie, naozaj plati, ze pohladavka voci statu v podobe napr. dlhopisu s istou splatnostou je istejsia ako prislup o buducich dochodkoch.
  Pri investovani cez DSS sa znacna cast uspor naozaj vraza do dlhopisov domovskeho statu. Ak sa takato politika robi na vysokej urovni, cize dlhopis si nenakupil iba Ty, ale spolu s Tebou dalsich niekolko stocisic alebo az miliony ludi z tvojej generacie, tak sa z dlhopisu v drzbe obcanov stava rovnaky ‘slub’ akym je slub o buducich dochodkoch. Ak je stat schopny vsetkym vam, domacim fyzickym osobam-drzitelom dlhopisov vyplatit istinu spolu s urokmi, tak by bol schopny vam vyplatit tu istu sumu aj na dochodkoch (teoreticky by sa totiz tieto dve veliciny mali rovnat ak sa predpoklada, ze tvoje uspory v DSS budu alokovane do statnych dlhopisov, aby si tym ziskal silnejsi prislub o vyplate financnych prostriedkov v dalekej buducnosti). Ak stat bude v situacii, ze nie je schopny vyplatit dnes naslubovane dochodky, tak rovnako nebude schopny splatit ani dlh viazany na dlhopisy ktore mas Ty a dalsich niekolko stotisic ludi vo svojom portfoliu.

 • peet 03.05.2012 4:47

  Explicitná pohľadávka voči štátu je v tomto prípade rovnako neistá, ako implicitná. Menovú politiku má v konečnom dôsledku v rukách predsa len štát. Takže aj pomocou veľmi miernej inflácie sa v priebehu 40 rokov dokáže bez problémov zbaviť veľkej časti tohoto explicitného dlhu.
  Neistota implicitného dlhu spočíva v tom, že budúce vlády môžu prostredníctvom politického rozhodnutia voči dôchodcom vlastniacim implicitnú pohľadávku zaujať bezohľadný postoj. To však koniec koncov môžu aj voči tým ktorí vlastnia pohľadávku explicitnú. Dovolím si pripomenúť, že v 20 storočí sa zmenil režim 4krát a mena sa menila 5krát. Prečo by malo byť 21 storočie iné?

 • vrav 03.05.2012 10:11

  Povodne som nechcel reagovat, ale neda mi.
  2. pilier bol vytvoreny nato, aby odlahcil verejnym financiam (aj kvoli nepopieratelne zlej demografickej situacii). Ked sa budu dochodky vyplacat z 1. aj z 2. piliera naraz, klesne zataz na verejne financie a tym sa postupne zacne vykryvat deficit SP, ktory vznika tym, ze dnesni dochodcovia nemali 2.pilier (a kvoli vianocnym dochodkom, vselijakym absurdnym davkam a pod.). V clanku je vsak demagogicky spomenuty iba odlev penazi zo Socialnej Poistovne. Peniaze do 2. piliera by vlastne nemali vobec ist cez SP, to len zakon tak nastavil kvoli tomu, ze SP ma predsa lepsie moznosti vymahat neplatene odvody ako DSS.
  Z pohladu sporitelov v 2.pilieri je velmi dolezite, ze si sporia sami na seba zasluhovo (kolko zarobia, tolko tam poslu), kedze 1.pilier ma velmi chabu zasluhovost. Dalsou dolezitou vecou je diverzifikacia. Sporitel si svoju implicitnu pohladavku voci SR (statny dochodok) premeni na explicitnu pohladavku voci sirokemu spektru emitentov dlhopisov a inych cennych papierov s roznymi splatnostami. Ked SR nahodou zdefaultuje, stale sporitel nepride o vsetko. V slovenskych aktivach maju dochodkove fondy spravovane DSS iba 20-30% svojich portfolii (kvoli kreditnemu riziku).
  V celom clanku je ale viacero nedostatkov. Ake by malo byt alternativne riesenie bez 2.piliera? Co by sme ziskali zrusenim? Kratkodobu ulavu a dlhodoby problem? Preco by malo byt dlhodobo problemove Madarsko pre nas prikladom? Alebo pobalstske staty, ktore znasaju dosledky extremneho prehriatia svojich ekonomik a naviazania svojich mien na euro. Alebo Polsko, ktore uz ma teraz seriozny problem s riesenim svojho dlhu kvoli ustavnej dlhovej brzde.

  Nepopieram ze 2.pilier ma svoje neduhy, ale jeho zrusenie je krok spat o 10 rokov. Verejne financie su neudrzatelne, pretoze stale menej pracujucich plati za stale viac dochodcov.

 • JS 04.05.2012 6:22

  Pro vrava: Myslim, ze jste tomu bud neporozumel, nebo pripoustite nekde pokles duchodu/mezd, nebo predpokladate, ze se staneme kolonialni mocnosti.

  Z posledni vety to jasne vyplyva. Pokud mene pracujicich plati stale vic duchodcu, v cem je problem? Pokud produktivita roste, mohou pracujici platit vic a jejich zivotni uroven bude presto rust.

  Druha moznost je, ze si myslite, ze produktivita neroste. Pak to ovsem nevyresi zadne ucetni triky, ale proste _budou_ nizsi duchody nebo nizsi mzdy.

  Treti moznost je, ze predpokladate, ze ten vypadek produktivity doma ziskame nejak v zahranici, treba exportem. Tedy v podstate, ze se staneme kolonialni velmoci a jine staty budou pracovat na nase blaho. No to byl asi kazdy stat. Hodne stesti.

 • jd 04.05.2012 12:52

  A jeste pro vrava: JS hezky shrnul/a hlavni problem argumentace. Ten priklad diverzifikace rizik je vsak natolik usmevny, ze si zasluhuje take reakci. Privatizace skutecne diverzifikuje politicke/regulatorni riziko a (implicitni) vynos (nediverzifikuje ekonomicka a demograficke rizika, jak ukazal JS vyse). vrav vsak nazorne ukazuje, co se za slovickem diverzifikace muze skryvat: kdyz SR vyhlasi default, mozna se v chaosu az nekolik mesicu nebudou penze vyplacet. Jakmile se ale stat da do kupy a zacne vybirat dane, penze v prvnim piliri se dale budou vyplacet. Default vsak bude znamenat znehodnoceni portfolii v druhem piliri (tam se za soucasneho stavu prijde skoro o vsechno). Tedy presne opacny efekt nez, co predpoklada vrav.

  Mimochodem, ten narok vuci statu na penzi neni prece implicitni. Pro ty, co prispeli do PAYG, je myslim pravne vymahatelny. Takze diverzifikace zde take moc neplati.

  O diverzifikaci vice Nicholas Barr na str. 21-25: http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2000/wp00139.pdf

 • Braňo 04.05.2012 17:01

  JS,
  problem moze byt v nakladoch mrtvej vahy. Ano, dane nie su len o distribucii bohatstva, ale ovplyvnuju aj jeho vysku. Ak bude tolko dochodcov, ze stat bude zdanovat 70% prijmu, tak ludia urcite nebudu (legalne ci nelegalne) pracovat tolko, co dnes. A kde nie je praca, tam nie je bohatstvo.

  PS: Exportom ekonomika nerastie.

 • Kveto 05.05.2012 9:02

  Nie som ekonóm, ale vidím to nasledovne: Parametrické zmeny v zmysle zvyšovania veku odchodu do dôchodku v konečnom dôsledku nič nevyriešia, pretože pre starších ľudí aj tak nemáme prácu. V konečnom dôsledku to bude znamenať, že až do dosiahnutia dôchodkového veku budú odkázaní na sociálne dávky a ich dôchodok bude nakoniec aj tak veľmi nízky.
  Kardinálnym problémom je output ekonomiky: Máme 400 000 nezamestnaných a 200 000 ľudí pracuje v zahraničí. Ak nevieme vyčerpať tento potenciál, tak parametrické zmeny znamenajú len útok na dôchodcov.
  Druhý pilier je v mjich očiach nezmyslom, ktorý nielen nevie vyriešiť problém outputu, ale prináša zbytočnú záťaž verjených financií a ešte tie vklady nedokáže zhodnotiť.
  Argument, že ľudia sa budú starať o svoje dôchodky vyvrátila prax posledných rokov: maldí ľudia často ani len nevedia, či sú v nejakom druhom pilieri, nechápu princíp investovania, sú absolútne pasívni pri správa svojich dôchodkových účtov.
  Zrušenie druhého pileira by bolo to najrozumnejšie, čo by bolo tmožné urobiť.

 • Stefan 05.05.2012 17:18

  Vrav:
  “2. pilier bol vytvoreny nato, aby odlahcil verejnym financiam (aj kvoli nepopieratelne zlej demografickej situacii).”
  - Na zaklade Ageing Reportu 2009 Europskej komisie, stav kedy sa vyrovna to co ziskame ocakavanym poklesom vydavkov prveho piliera a odlevom prijmov kvoli zavedeniu druheho piliera bude okolo roku 2040… konkretne v r. 2040 ma byt bilancia reformy uz mierne pozitivna na urovni 0.1% HDP. V tomto pokial dobre viem nie su zaratane uroky, ktore budeme musiet este aj v roku 2040-50, mozno aj 2060 splacat za dlhy ktore sme si narobili v desatrociach transformacie. To co momentalne vidime z reformy, tj. rocny odlev prijmov 900 mil eur (cca. 1.3% HDP) je iba zaciatok. Teraz zacnu odchadzat do dochodku najsilnejsie rocniky (nar. 1950-1955), ktore sa vacsinou do druheho piliera nezapojili. Druhy pilier bude zatazovat rozpocet este aj v dlhodobom horizonte. Je pravda, ze demograficka situacia je zla. To nepopieram. To, comu odmietam automaticky uverit je, ze demograficka situacia ma automaticky negativny vplyv aj na output. Ale predpokladajme ze mas pravdu aj v tomto, teda demograficke starnutie sposobi pokles outputu. Potom vznika otazka ako ma vznik druheho piliera vyriesit problem nedostatocne velkeho outputu, aby uspokojil aj pracujucich, aj dochodcov? Cez svoju zasluhovot? Alebo diverzifikaciu?
  “Z pohladu sporitelov v 2.pilieri je velmi dolezite, ze si sporia sami na seba zasluhovo (kolko zarobia, tolko tam poslu), kedze 1.pilier ma velmi chabu zasluhovost.”
  – Mat zasluhovy dochodkovy system je aj podla mna dolezite. Ja ale tvrdim (aj ked som to v clanku nepisal, nakolko som povodne chcel mat omnoho kratsi post na blogu)ze statom manazovany NDC system je lepsi ako stredoeuropske trojpilierove systemy.
  “Dalsou dolezitou vecou je diverzifikacia. Sporitel si svoju implicitnu pohladavku voci SR (statny dochodok) premeni na explicitnu pohladavku voci sirokemu spektru emitentov dlhopisov a inych cennych papierov s roznymi splatnostami.”
  - jednak diverzifikacia portfolio v praxi nie je az taka siroka ako si sa ju snazil predstavit. Je zaujimave, ze aj tak vacsina dlhopisov v portfoliu DSSiek je od statov, ktore rovnako starnu ako my, cize by mali byt vystaveny tym istym udajne nezvratitelnym vplyvom ako my. Toto je potom diverzifikacia iba na oko. Ale naklady na tuto takzvanu diverzifikaciu su naopak velmi realne a nezanedbatelne: obcan-sporitel plati za spravu fondu, dalej pri kupe anuity tiez dojde k dalsej strate na majetku sporitela. Stoji tato diverzifikacia za to?
  “Ake by malo byt alternativne riesenie bez 2.piliera? Co by sme ziskali zrusenim? Kratkodobu ulavu a dlhodoby problem? Preco by malo byt dlhodobo problemove Madarsko pre nas prikladom?”-
  Ja som zastancom notionally defined contributions, so snacnou zasluhovostou pri urcovani dochodkov prispievatelov a parametrickych uprav, najma zvysovania veku odchodu do dochodku. Viem, ze to druhe je velmi nepopularne, bohuzial je to ale nevyhnutnost. Zrusenim druheho piliera by sme sa zbavili suboptimalneho riesenia predpokladaneho problem poklesu outputu kvoli starnutiu obyvatelstva. Ze preco by malo byt Madarsko vzorom? Pravda, nemusi byt, aj ked este v roku 2003-2004 bolo udajne dlhodobo problemove Madarsko vzorom aj pre Slovensko pri dochodkovej reforme. Pre nas ale moze byt pokojne vzorom akakolvek krajina, alebo ani nemusime hladat vzor.

 • Inga 06.05.2012 15:05

  “Z pohladu sporitelov v 2.pilieri je velmi dolezite, ze si sporia sami na seba zasluhovo (kolko zarobia, tolko tam poslu), kedze 1.pilier ma velmi chabu zasluhovost.” Vrav
  ————————————————————-
  Re: Na rozdiel od všetkých diskutujúcich a autora nie som vôbec zástankyňou striktného zásluhového modelu. Dôchodok by mal byť egalitárnou sociálnou dávkou v starobe, ktorá by mala veľmi dôstojne pokryť všetky náklady ekonomický neaktívneho dôchodcu. Ďalšie luxusné výdaje by si mal dôchodca pokryť z nasporených podotýkam vlastných peňazí, alebo predajom nehnuteľností ak sa rozhodne penziu stráviť v domove dochodcov.

  Kto nedokáže pochopiť, (napr. vrav), čo sa vlastne stalo zavedením privátneho (egoistického) II. piliera, tak to popíšem na príklade rozprávky o troch grošoch.

  Kým v rozprávkovom príbehu syn jeden groš vracia otcovi, druhý požičiava svojmu synovi (aby mu ho, keď bude starý vrátil) a z tretieho žije.

  Tak márnotratný egoistický syn zapojený do II. piliera robí zhruba toto:
  Z jedného groša žije, z druhého groša, ktorý mal vrátiť otcovi si polovicu egoistický a nemorálne ulieva pre seba “na horšie časy”! Lebo už teraz zle vychováva a ukracuje vlastného syna !!! Takže čaká, že sa jeho syn k nemu zachová podobne!

  Aby mu otec nezahynul hladom, (keď poplatí vysoké účty) tak si pre neho požičiava peniaze za ktoré bude musieť splatiť naakumulované úroky! (nevie sa poučiť, že kríza vznikla aj preto, že ľudia žijú na vysokej nohe na dlh nad svoje príjmy!)
  Úplnou zvrátenosťou je fakt, že tretí groš, ktorý mal syn investovať do vlastného syna (dedovho vnuka) nie je celý, lebo sa mu z neho budú odpočítavať úroky, ktoré bude musieť aj vnuk splácať za svojho márnotratného egoistického otca, lebo na to, aby uživil v starobe deda si musel si jeho otec polovicu požičať! Navyše si paradoxne budúce naakumulované dlhy sú spojené s úrokmi.

  Takže kto na tom zarobí? Trochu egoistický syn, ale najmä príživnické DSS a banky, lebo využívajú chamtivosť a lakomosť egoistických “sporiteľov”.
  Jednoznačne na tejto egoistickej lakomosti otca prerobia dedo a vnuk. Lebo už počas života deda musí marnotratný egoistický syn splácať úroky. Preto ani tá úbohá polovica, ktorú dedovi vracia nemá takú hodnotu ako keby si nebol požičiaval polovicu pre deda a bol by celý groš vrátil svojmu otcovi (dedovi).

  RESUME:
  Takže ak sa egoistický II. pilier nezruší úplne ako v Maďarsku, tak budeme riešiť len to o koľko deda okradneme teraz a vnuka v budúcnosti?
  Len preto, že sme lakomí a marnotratní synovia a dcéry!

  PS: Odporúčam všetkým si prečítať si knihu Kronová hostina, aby pochopili elementárnu podstatu demografie.

 • vrav 07.05.2012 8:26

  Som rad, ze kriticka argumentacia prispivatelov zostala viacmenej vo vecnej rovine, to sa ceni.
  Co sa tyka buducnosti, nepochybujem, ze dochodky budu nizsie a dochodkovy vek sa bude posuvat dalej. Dalej v podstate suhlasim, ze prerobenie dochodkoveho systemu je vec dlhodoba, 20-30 rokov dokial sa vypadok prijmov vyrovna. Podla mojho nazoru by bolo logicke tento vypadok ciastocne vykryt z privatizacie, pretoze to su statky, ktore vytvorila generacia odchadzajuca do dochodku. To ja ale mimo tejto diskusie.

  Pre Stefana: Ano, silna generacia narodena v rokoch 50-55 bude problemom pre stat a ano, zapojila sa len ciastocne do 2P. 2P zacne odlahcovat verejne financie az ked z neho budu vychadzat dochodcovia, ktori si tam nasporili podstatnu cast svojho celkoveho dochodku, podla mojho nazoru az o cca 5-10 rokov.
  Co sa tyka outputu a diverzifikacie, 2P nevyriesi problem outputu, ale moze efektivnejsie redistribuovat penazne toky. A jeho zrusenie ze zvysi output? Akoze naakumulovane peniaze zostatnime a politici si ich prihraju svojim kamaratom na nezmyselne predrazene zakazky typu oprava BA hradu? Nemyslim si, ze to je dobry napad. Iba ak by tie peniaze boli investovane s cielom zvysit output a riesit demografiu v buducnosti (co nepredpokladam).
  Fakt, ze sa investuje do dlhopisov inych statov s demografickou situaciou tychto statov suvisi iba velmi okrajovo.
  Co sa tyka nakladov, kazdy sa obuva do nakladov na 2P (sprava fondov a anuity a pod.), pretoze sa daju relativne lahko vycislit. Ale kolko vlastne stoji 1P? Kolko z nasich odvodov ide skutocne na dochodky?

  Pre JD: Realne skusenosti z bankrotov statov hovoria o tom, ze obvykle je tzv. recovery rate na urovni 25-50% (napr. http://ksuweb.kennesaw.edu/~dtang/CRM/Moodys_SovereignDefault.pdf), takze je nespravne hovorit o tom, ze clovek v druhom pilieri pride o vsetko. V slovenskych statnych dlhopisoch je pritom momentalne investovanych 20-30% celkovych aktiv v 2P. Mimochodom, Barr neuvadza ziadne silne argumenty proti diverzifikacii do vacsieho mnozstva emitentov.

  Inga: Tu vasu demagogicku rozpravku poupravim. Otec ma nastastie dvoch synov a jednu dceru a ti mu zabezpecuju, ze ten svoj gros dostava a aj nieco malo navyse. Akoze marnotratny syn si odklada polovicu grosa na seba, ale ma iba jedneho syna, lebo sa mu nechce/nemoze mat viac, musel by si zo svojho grosa ukrojit. Jeho syn nastastie moze zdedit tie nasporene polgrose, ak sa jeho otec nedozije dochodku, takze tie peniaze sa nestratia. Ale fakt je, ze najmladsi akter pribehu to bude mat tazke kvoli nahromadenemu dlhu (nie vsak kvoli dedovi, ale kvoli drahemu systemu, ktory vyplaca grose kde kade aj tym, co na ne nemaju narok)

 • JS 10.05.2012 15:00

  Brano, muzete mi vysvetlit, jak rozhodnuti pri 70% danich nepracovat zvysuje muj osobni zisk? Tedy, proc bych se mel tak rozhodnout? Nedava to smysl.

  Jediny duvod, proc nepracovat je usetrit vic volneho casu. Pokud by mi pri vyssich danich realne klesly prijmy, pak bych mel prave pracovat vice (abych vyrovnal svou volbu mezi ziskem z prace a volnym casem). Pokud tedy mate teorii o tom, ze vyssi zdaneni ovlivnuje, jak moc lide pracuji, vyplyva z ni naopak, ze pri vyssim zdanenim budou lide pracovat vice.

  To s tim exportem jsem napsal v kontextu toho, stat se kolonialni velmoci, tedy nejakym zpusobem vysavat ekonomicky jine zeme. Bud to muzete udelat vojenskou silou, nebo na zaklade vzajemneho obchodu, ale pak musite mit co nabidnout – tedy export (obvykle zbozi s vysokou pridanou hodnotou vymenou za prirodni zdroje). Muzete mit rust i bez exportu, na zaklade rustu produktivity, ale to uz jsem pokryl v bode 2.

 • DenxePar 20.12.2016 19:11

  Простой и надежный обменник валют ссылка

 • the youngest pussy 03.03.2017 14:05

  511228 736594This is the suitable blog for anybody who needs to seek out out about this topic. You notice so a lot its virtually laborious to argue with you (not that I truly would want

 • Skrota bilen få pengar 05.03.2017 2:22

  567929 827429Methods for dilution antimicrobial susceptibility beadlets for beagles that grow aerobically-fifth edition. 243406

 • love anal 06.03.2017 2:18

  Pt7S2s This is one awesome article post. Will read on

 • tsx com quotes 06.03.2017 21:21

  This is one awesome article post. Fantastic.

 • http://Localdentalservices.info 06.03.2017 21:40

  957613 78890quite very good post, i surely genuinely like this exceptional internet site, continue it 479714

 • replacement windows price 06.03.2017 23:07

  PleasаА аЂа• let mаА аЂа• know аАаб‚Т€Т“f thаАаб‚Т€Т“s ok ?ith аАааБТ“ou.

 • Iphone_6S 07.03.2017 0:08

  This is a topic which is near to my heart Take care! Exactly where are your contact details though?

 • pets 07.03.2017 1:11

  Wow, fantastic blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your site is fantastic, let alone the content!

 • classifieds 07.03.2017 2:13

  magnificent points altogether, you just won a brand new reader. What may you suggest in regards to your publish that you made a few days ago? Any sure?

 • his comment is here 07.03.2017 3:18

  Wow, wonderful weblog structure! How lengthy have you ever been running a blog for? you made blogging glance easy. The whole look of your site is fantastic, let alone the content!

 • live tsx stock market 07.03.2017 6:32

  Pretty! This was An fascinating discussion

 • Kings XI Punjab vs Gujarat Lions 07.03.2017 13:10

  It as not that I want to replicate your website, but I really like the layout. Could you let me know which style are you using? Or was it custom made?

 • pet dog 07.03.2017 15:24

  whoah this weblog is great i really like studying your articles. Stay up the great work! You already know, lots of persons are looking round for this information, you can aid them greatly.

 • seo quotes australia 07.03.2017 17:36

  What as up colleagues, how is everything, and what you wish for to say on the topic of this paragraph, in my view its in fact remarkable for me.

 • www.getbookreviews.org 07.03.2017 18:44

  logiciel lire mkv logiciel amplificateur wifi

 • fashion 07.03.2017 20:55

  Wow, marvelous blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your web site is wonderful, let alone the content!

 • Andis 07.03.2017 22:01

  Only wanna input that you have a very decent website , I like the design it actually stands out.

 • phuket holiday rentals 08.03.2017 0:17

  Say, you got a nice article post.Really looking forward to read more. Want more.

 • premium cccam 08.03.2017 1:28

  Looking forward to reading more. Great article post.Really looking forward to read more. Really Cool.

 • Property 08.03.2017 9:59

  It as not that I want to duplicate your website, but I really like the pattern. Could you let me know which design are you using? Or was it especially designed?

 • organic seo company 08.03.2017 11:08

  Wow, superb blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your web site is wonderful, as well as the content!

 • sp ar condicionado automotivo 08.03.2017 14:34

  Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you penning this article and also the rest of the site is extremely good.

 • SEO company and services consultant Kelliher 08.03.2017 15:44

  once per week. I opted in for your Feed too.

 • oud 08.03.2017 18:02

  Incredible points. Outstanding arguments. Keep up the amazing work.

 • PICKS 08.03.2017 20:21

  pretty nice post, i surely like this web site, persist in it

 • taldenafil australia 10.03.2017 9:21

  I value the blog post.Really looking forward to read more. Really Great.

 • data recovery in salt lake 10.03.2017 15:46

  market which can be given by majority in the lenders

 • Hamsterkafig angebot 10.03.2017 21:39

  You have remarked very interesting details ! ps nice web site.

 • dang ky ban quyen logo 11.03.2017 2:25

  This website was how do you say it? Relevant!! Finally I ave found something which helped me. Cheers!

 • Information System 11.03.2017 3:37

  I’а†ve read several good stuff here. Definitely price bookmarking for revisiting. I surprise how so much effort you put to create this kind of great informative web site.

 • scr888 casino malaysia 11.03.2017 22:34

  796900 572045I real delighted to discover this website on bing, just what I was searching for : D also bookmarked . 641631

 • hibiscus tips 12.03.2017 23:14

  Some really prime blog posts on this site, saved to favorites.

 • Hotel reservations 13.03.2017 0:24

  Just added this blog to my favorites. I enjoy reading your blogs and hope you keep them coming!

 • genetic Test 13.03.2017 1:34

  You have remarked very interesting details ! ps nice web site. We make ourselves a ladder out of our vices if we trample the vices themselves underfoot. by Saint Augustine.

 • Yacht Charter Greece 13.03.2017 2:45

  the time to read or check out the content material or websites we ave linked to beneath the

 • Click here 13.03.2017 9:12

  rest аА аБТ•f the аАаб‚Т€а‚ite аАаб‚Т€Т“аАаб‚Т€а‚ also reаА аЂаlly

 • global trade 13.03.2017 13:45

  This is just what I ave been sharp on behalf of all day. Achieve not bring to a halt updating your blog.

 • service host 13.03.2017 14:59

  Sorry for my bad English.Wow, marvelous blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your site is great, let alone the content!

 • Melbourne investors 13.03.2017 16:11

  That as a enormous intolerably astonishing hint which have situate up. Gratitude to the remarkably amazing publish!

 • fun88 login 13.03.2017 18:35

  There is certainly a great deal to learn about this issue. I love all the points you made.

 • Internet Marketing Reviews 14.03.2017 14:03

  Well I really liked studying it. This post provided by you is very useful for correct planning.

 • vestidos de fiesta online 14.03.2017 17:57

  you might have a terrific weblog right here! would you wish to make some invite posts on my weblog?

 • Cda Window Cleaners 14.03.2017 19:06

  Whoa! This blog Whoa! This blog looks just like my old one! It as on a totally different subject but it has pretty much the same layout and design. Outstanding choice of colors!

 • Jasa Like Facebook 14.03.2017 21:22

  Really enjoyed this blog post. Fantastic.

 • schilder middelburg 14.03.2017 22:35

  What as up, I just wanted to mention, you are dead wrong. Your blog doesn at make any sense.

 • Wickeltasche angebot 14.03.2017 23:47

  you are just too great. I really like what you

 • Trump�s Immigration Ban 15.03.2017 9:46

  Wow! This can be one particular of the most useful blogs We have ever arrive across on this subject. Actually Great. I am also an expert in this topic so I can understand your hard work.

 • Marrakech Camel 15.03.2017 15:13

  You are so awesome! I do not believe I ave truly read anything like this before.

 • dropacademy.com 15.03.2017 17:41

  Loving the information on this internet site , you have done great job on the blog posts.

 • μοντερνα επιπλα 16.03.2017 12:28

  I would like to start making money blogging. Can someone lead me in the right direction? There are so many free sites, kits, etc? Don at know where to start?.

 • money earning 16.03.2017 17:29

  Some truly nice and utilitarian information on this website , also I think the design holds good features.

 • nanny 16.03.2017 22:22

  Sweet blog! I found it while surfing around on Yahoo News. Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News? I ave been trying for a while but I never seem to get there! Cheers

 • พี่เลี้ยงเด็ก 16.03.2017 23:35

  Keep up the superb piece of work, I read few posts on this website and I believe that your web site is really interesting and has got circles of superb information.

 • stock markets today tsx 17.03.2017 3:19

  like to find something more secure. Do you have any suggestions?

 • 913-782-8440 17.03.2017 4:34

  know what you are talking about! Bookmarked. Kindly also seek

 • Umzuge Berlin 17.03.2017 5:48

  This is very interesting, You are a very skilled blogger. I ave joined your feed and look forward to seeking more of your wonderful post. Also, I ave shared your site in my social networks!

 • explore 17.03.2017 7:05

  Incredible! This blog looks just like my old one! It as on a totally different subject but it has pretty much the same layout and design. Excellent choice of colors!

 • jav sex free 17.03.2017 9:34

  Very good blog! Do you have any hints for aspiring writers? I am hoping to start my own site soon but I am a little lost on everything.

 • here 17.03.2017 12:03

  You might add a related video or a related picture or two to grab readers excited about

 • c39wym64xve6ccyetmcw45t4tno4t 19.03.2017 9:28

  Title…

  [...]please pay a visit to the web-sites we follow, which includes this a single, because it represents our picks from the web[...]…

 • PgMP 19.03.2017 9:42

  Well I sincerely enjoyed studying it. This subject offered by you is very constructive for correct planning.

 • Double Bitcoins 19.03.2017 22:05

  Well I definitely liked studying it. This information offered by you is very practical for correct planning.

 • high pr backlinks 20.03.2017 11:14

  Wow! This could be one particular of the most helpful blogs We ave ever arrive across on this subject. Basically Excellent. I am also an expert in this topic therefore I can understand your effort.

 • Bird Feeders 20.03.2017 12:33

  Its hard to find good help I am constantnly saying that its hard to procure quality help, but here is

 • and Texas Thinking 20.03.2017 13:53

  I used to be suggested this website by way of my cousin.

 • ball lip balm lipstick 20.03.2017 15:13

  you are really a good webmaster. The website loading speed is amazing. It seems that you are doing any unique trick. Also, The contents are masterpiece. you have done a excellent job on this topic!

 • travel to peru 20.03.2017 16:37

  Louis Vuitton Monogram Galliera Pm Handbag Bag

 • cheap funny shirts 20.03.2017 19:19

  Saved as a favorite, I like your website!

 • blitz brigade hack pc 20.03.2017 21:36

  I am so grateful for your post. Will read on…

 • sell gift cards online 21.03.2017 3:15

  Really informative blog article.Really looking forward to read more. Really Cool.

 • numerology birth date 21.03.2017 4:23

  Appreciate you sharing, great blog post. Really Great.

 • try this out 21.03.2017 5:30

  Really appreciate you sharing this blog. Great.

 • war and order cheats no survey 21.03.2017 7:47

  Im grateful for the blog post.Really looking forward to read more. Keep writing.

 • central park pedicabs 21.03.2017 9:06

  Wow! This can be one particular of the most useful blogs We have ever arrive across on this subject. Actually Great. I am also an expert in this topic therefore I can understand your effort.

 • Trojan Virus 21.03.2017 20:24

  Maria Hello.This post was extremely interesting, particularly since I was looking for thoughts on this matter last Sunday.

 • click here 22.03.2017 12:33

  Incredible points. Solid arguments. Keep up the great effort.

 • click here 22.03.2017 13:53

  same comment. Is there a way you are able to remove me

 • markham black soap 22.03.2017 16:39

  Your style is very unique in comparison to other folks I ave read stuff from. I appreciate you for posting when you ave got the opportunity, Guess I will just book mark this page.

 • stock trading course 23.03.2017 9:50

  Perfect piece of work you have done, this website is really cool with superb information.

 • highland park real estate agent 23.03.2017 14:01

  Roda JC Fans Helden Supporters van Roda JC Limburgse Passie

 • eagle rock realtor 23.03.2017 15:23

  Nice Page , guys! Good Articles aswell. Bookmarked

 • arcadia real estate agent 23.03.2017 16:46

  This is one awesome blog article. Want more.

 • xarelto injury attorney 23.03.2017 18:09

  Well I truly enjoyed studying it. This article provided by you is very useful for good planning.

 • what is digital marketing 24.03.2017 14:01

  You are my inspiration , I have few blogs and often run out from to brand.

 • photo editor 24.03.2017 16:39

  This is really interesting, You are a very skilled blogger. I ave joined your feed and look forward to seeking more of your magnificent post. Also, I ave shared your web site in my social networks!

 • Abschleppstange schnappchen 24.03.2017 18:01

  Looking forward to reading more. Great blog post. Keep writing.

 • bucksking gulch tours 24.03.2017 22:13

  This very blog is without a doubt awesome and also amusing. I have discovered a bunch of interesting things out of it. I ad love to return every once in a while. Cheers!

 • chronic pain pain 24.03.2017 23:37

  I truly appreciate this post.Really looking forward to read more. Fantastic.

 • Los Angeles Personal Injury Attorneys 25.03.2017 1:02

  Woh I like your articles , saved to favorites !.

 • st george acupuncture 25.03.2017 2:27

  It happens to all of us whenever we enter into the period referred to as puberty. The hormonal

 • Home & Garden 25.03.2017 10:55

  Incredible! This blog looks exactly like my old one! It as on a totally different topic but it has pretty much the same page layout and design. Wonderful choice of colors!

 • Roofer Jersey City 25.03.2017 16:36

  Wow, great blog post.Really looking forward to read more. Awesome.

 • have a look at 25.03.2017 20:47

  What as up, just wanted to mention, I loved this article. It was practical. Keep on posting!

 • Intro 25.03.2017 22:12

  Looking mail to reading added. Enormous article.Really looking to the fore to interpret more. Keep writing.

 • gorgeous nude and non nude photo galleries 25.03.2017 23:38

  There as a lot of folks that I think would really enjoy your content.

 • rabbit traps 27.03.2017 6:47

  It as really very complicated in this active life to listen news on Television, therefore I simply use the web for that purpose, and get the most recent information.

 • premium e liquid 27.03.2017 8:11

  This is really interesting, You are a very skilled blogger. I have joined your rss feed and look forward to seeking more of your magnificent post. Also, I ave shared your site in my social networks!

 • soft baby blankets 27.03.2017 10:59

  It is super blog, I would like to be like you

 • rapid fire controllers ps3 27.03.2017 11:31

  Supreme Group Supreme Group Supreme Group Supreme Group Supreme Group Supreme Group Supreme Group Supreme Group Supreme Group Supreme Group

 • Home appliances 27.03.2017 20:18

  Wow, great blog.Really looking forward to read more. Great.

 • garden pest control 27.03.2017 23:10

  There is visibly a bundle to identify about this. I consider you made various good points in features also.

 • what is health tourism definition 28.03.2017 0:36

  magnificent submit, very informative. I wonder why the opposite experts of this sector do not realize this. You should continue your writing. I am confident, you ave a great readers a base already!

 • Asphyxiation 28.03.2017 2:08

  I want to start a fashion blog but have no idea where to start?

 • wo kredit aufnehmen 28.03.2017 7:57

  Preliminary writing and submitting is beneficial.

 • difference between goggles and sunglasses 28.03.2017 9:24

  When are you going to take this to a full book?

 • car seat covers 28.03.2017 13:45

  My brother recommended I might like this blog. He used to be totally right.

 • thajsko ubytovani 29.03.2017 7:06

  Wow, great article post.Really looking forward to read more. Fantastic.

 • Photo Booth Rentals 29.03.2017 10:04

  Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you writing this article and also the rest of the website is extremely good.

 • Chuyen phat Hanoi Lao 30.03.2017 15:41

  Maybe you can write subsequent articles relating to this

 • league of legend rp hack 31.03.2017 7:16

  Just a smiling visitant here to share the love (:, btw outstanding pattern.

 • big cloud vapor bar burnaby bc 31.03.2017 12:27

  like they are left by brain dead people?

 • app download for pc 31.03.2017 21:33

  This is a topic which is close to my heart Cheers! Exactly where are your contact details though?

 • free download for pc 31.03.2017 23:06

  The Constitution gives every American the inalienable right to make a damn fool of himself.

 • maleya 01.04.2017 0:40

  Some really choice blog posts on this site, saved to favorites.

 • Versicherungsmakler Stuttgart 01.04.2017 2:13

  you have got an amazing weblog right here! would you wish to make some invite posts on my weblog?

 • online medical marijuana dispensary 01.04.2017 6:55

  You have mentioned very interesting details ! ps nice site. аЂа‹аЂ O human race born to fly upward, wherefore at a little wind dost thou fall.аЂ аЂа› by Dante Alighieri.

 • SuperLotto Plus 01.04.2017 11:46

  Recherche voyante horoscope lion gratuit du jour

 • guitarrista 01.04.2017 12:28

  Muchos Gracias for your blog post.Really looking forward to read more.

 • Fake 01.04.2017 16:30

  Very good article. I will be facing many of these issues as well..

 • master reseller hosting centriohost 01.04.2017 18:06

  very nice post, very nice post, i surely really like this site, keep on it

 • Web Designing Course Delhi 01.04.2017 19:41

  Say, you got a nice blog post. Want more.

 • parijs energie 01.04.2017 22:53

  Very good post. I certainly appreciate this site. Continue the good work!

 • indoor plant 02.04.2017 0:28

  More about the author Why does Firefox not work since I downloaded yahoo instant messenger?

 • Search Marketing 03.04.2017 14:16

  Your style is so unique compared to other people I ave read stuff from. I appreciate you for posting when you have the opportunity, Guess I will just book mark this web site.

 • Daily Facts 03.04.2017 15:49

  When I initially commented I clicked the Notify me when new comments are added checkbox and now each time a comment

 • men's leather wallets 03.04.2017 19:05

  Merely a smiling visitant here to share the love (:, btw outstanding design. Individuals may form communities, but it is institutions alone that can create a nation. by Benjamin Disraeli.

 • ���� ���� �� ����� �� �������������� �������� 03.04.2017 20:43

  very nice publish, i definitely love this website, carry on it

 • game of war gold generator 04.04.2017 7:10

  You have made some really good points there. I checked on the internet for additional information about the issue and found most people will go along with your views on this web site.

 • organic tampons uk 04.04.2017 10:41

  You made some clear points there. I did a search on the issue and found most people will consent with your website.

 • screw 04.04.2017 12:19

  Nice blog here! Also your website loads up fast! What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my website loaded up as fast as yours lol

 • จัดหาแม่บ้าน 04.04.2017 13:55

  Wow, awesome weblog structure! How long have you ever been running a blog for? you make blogging look easy. The entire look of your web site is great, let alone the content!

 • kids movies 04.04.2017 17:12

  pris issue a ce, lettre sans meme monde me

 • โรงงานผลิตสบู่ 04.04.2017 18:50

  This is really interesting, You are a very skilled blogger.

 • Ejaculation 04.04.2017 22:15

  Very good info. Lucky me I recently found your site by chance (stumbleupon). I ave saved as a favorite for later!

 • avg free download 2017 05.04.2017 3:20

  webpage or even a weblog from start to end.

 • Dog Muzzle 05.04.2017 5:03

  The top and clear News and why it means a lot.

 • online donations 05.04.2017 8:19

  What a lovely blog page. I will surely be back. Please maintain writing!

 • JavaScript Stock Charts 05.04.2017 9:03

  womens ray ban sunglasses ??????30????????????????5??????????????? | ????????

 • I am Frankie 05.04.2017 9:58

  I think this site holds some very fantastic info for everyone . аЂа‹аЂ The public will believe anything, so long as it is not founded on truth.аЂ аЂа› by Edith Sitwell.

 • digital scrapbooking 05.04.2017 11:38

  Muchos Gracias for your post. Really Cool.

 • wall mount faucet 07.04.2017 7:05

  the time to read or stop by the material or web-sites we have linked to below the

 • Humanz 2017 download album 07.04.2017 9:10

  This blog site is pretty good. How can I make one like this !

 • indoor antennas that work 07.04.2017 12:35

  You ave made some decent points there. I checked on the internet to find out more about the issue and found most individuals will go along with your views on this site.

 • healthy family meals on a budget 07.04.2017 19:17

  Some truly fantastic info , Glad I found this.

 • qa testing course 07.04.2017 20:58

  I relish, result in I found exactly what I used to be having a look for. You have ended my four day lengthy hunt! God Bless you man. Have a nice day. Bye

 • nikon d7200 specification 07.04.2017 22:39

  If you are even remotely interested, feel free to send me an e-mail.

 • Living Trust San Diego 08.04.2017 2:05

  Really superb information can be found on site.

 • Pakistan Beautiful Places 08.04.2017 9:01

  I visited many sites except the audio quality for audio songs current at this web

 • Houston SEO 08.04.2017 19:19

  the most beneficial in its field. Awesome blog!

 • snowmobiling gopro 08.04.2017 21:01

  I welcome all comments, but i am possessing problems undering anything you could be seeking to say

 • mediu university 08.04.2017 22:45

  Wow, amazing weblog format! How lengthy have you been blogging for?

 • The Santorini Condo 09.04.2017 0:28

  wonderful issues altogether, you simply gained a emblem new reader. What may you recommend in regards to your put up that you just made a few days ago? Any positive?

 • medical 09.04.2017 2:11

  I really liked your post.Really looking forward to read more. Cool.

 • BITCOIN 09.04.2017 3:56

  Wow, awesome blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your web site is wonderful, let alone the content!

 • แม่บ้าน 09.04.2017 7:34

  Super-Duper blog! I am loving it!! Will be back later to read some more. I am bookmarking your feeds also

 • kids activities 09.04.2017 14:29

  You made some really good points there. I looked on the net for more info about the issue and found most individuals will go along with your views on this website.

 • Jasa Youtube 09.04.2017 18:00

  I visited various blogs but the audio quality for

 • trap beats for sale 10.04.2017 10:27

  Really informative blog article.Really looking forward to read more. Cool.

 • Corsets in Baltimore 10.04.2017 16:44

  Very couple of internet sites that occur to become in depth below, from our point of view are undoubtedly well worth checking out.

 • windows 8 password reset 10.04.2017 22:04

  Loving the information on this web site , you have done outstanding job on the articles.

 • Indigo Printing 11.04.2017 1:38

  Looking around I like to surf around the internet, regularly I will go to Stumble Upon and follow thru

 • read this 11.04.2017 2:03

  I just want to tell you that I am all new to blogs and truly savored you’re website. Very likely I’m planning to bookmark your blog . You definitely have awesome writings. Regards for revealing your webpage.

 • plagiarism checker by google 11.04.2017 3:26

  What i do not realize is in fact how you are now not actually much more well-favored than you may be right now.

 • Boston Car Service 11.04.2017 5:15

  Really appreciate you sharing this blog. Really Great.

 • whale cruises 11.04.2017 7:30

  Looking around While I was browsing yesterday I saw a excellent article about

 • gold trade 11.04.2017 10:37

  Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you writing this article plus the rest of the site is also really good.

 • Fitness Tips 11.04.2017 11:00

  some material for your blog in exchange for a link back to

 • paramedic 11.04.2017 12:44

  Muchos Gracias for your blog post. Awesome.

 • webseite erstellen lassen 11.04.2017 14:09

  You need to be a part of a contest for one of the highest

 • SATA Cable 11.04.2017 17:45

  Wow, marvelous blog layout! How long have you been running a blog for? you made running a blog look easy. The overall glance of your site is excellent, as well as the content material!

 • elite academy 11.04.2017 21:21

  You can certainly see your enthusiasm within the paintings you write. The sector hopes for even more passionate writers like you who are not afraid to say how they believe. Always follow your heart.

 • Instagram ads training 11.04.2017 23:08

  Really appreciate you sharing this article post.Really looking forward to read more.

 • New Sensations 12.04.2017 0:55

  This is very interesting, You are a very skilled blogger. I ave joined your rss feed and look forward to seeking more of your magnificent post. Also, I ave shared your site in my social networks!

 • cheap ray ban glasses 12.04.2017 2:43

  Really appreciate you sharing this article post.Really looking forward to read more. Fantastic.

 • bathroom accessories online 12.04.2017 8:52

  I view something really special in this site.

 • happy birthday images 12.04.2017 12:39

  Peculiar article, totally what I wanted to find.

 • How Long Does A Landlord Have To Fix Your Problem 12.04.2017 16:19

  You have made some decent points there. I checked on the net for additional information about the issue and found most individuals will go along with your views on this web site.

 • promotional code for amazon in 12.04.2017 20:00

  this is wonderful blog. A great read. I all certainly be back.

 • teal bathroom decor 12.04.2017 21:50

  Woh I love your articles , saved to favorites !.

 • check out 12.04.2017 23:40

  We stumbled over here by a different website and thought I might as well check things out.

 • html website designs 13.04.2017 1:38

  This is really interesting, You are a very skilled blogger. I ave joined your feed and look forward to seeking more of your fantastic post. Also, I have shared your website in my social networks!

 • Legespiel schnappchen 13.04.2017 3:29

  whoah this blog is magnificent i love reading your articles. Keep up the good work! You know, many people are hunting around for this info, you can aid them greatly.

 • pc games full version download 13.04.2017 7:11

  usually posts some extremely exciting stuff like this. If you are new to this site

 • games for windows pc download 13.04.2017 10:52

  This is very interesting, You are a very skilled blogger. I ave joined your feed and look forward to seeking more of your wonderful post. Also, I have shared your web site in my social networks!

 • Google 13.04.2017 16:31

  Google…

  Sites of interest we’ve a link to….

 • human trafficking 14.04.2017 22:22

  What as up, I just wanted to say, I disagree. Your point doesn at make any sense.

 • breasts 15.04.2017 11:54

  Wow, awesome weblog structure! How long have you ever been running a blog for? you make running a blog look easy. The total look of your website is excellent, let alone the content!

 • free icons 15.04.2017 13:48

  I want to encourage you to continue your great work, have a nice evening!

 • drones 15.04.2017 17:36

  You made some good points there. I looked on the internet for the subject matter and found most individuals will go along with with your blog.

 • RENDERING 15.04.2017 19:31

  you can do with a few pics to drive the message home a little bit, but other than that, this is fantastic blog.

 • cheap nba hats 17.04.2017 5:09

  Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted to say that I’ve really enjoyed surfing around your blog posts. In any case I will be subscribing to your feed and I hope you write again soon!

 • lnotzljy 17.04.2017 5:17

  Nedomyslená privatizácia dôchodkov | Blog JeToTak.sk
  lnotzljy http://www.gh7n21lv3xpuy7m2jpa612774z5ci021s.org/
  alnotzljy
  [url=http://www.gh7n21lv3xpuy7m2jpa612774z5ci021s.org/]ulnotzljy[/url]

 • Reva 17.04.2017 6:10

  Hi there everyone, it’s my first pay a quick visit at this web site, and article is truly fruitful
  in favor of me, keep up posting these articles or reviews.

 • arlington va furniture mover 17.04.2017 12:24

  mobile phones and iPod and iPad and other WIFI and most electronic appliances emit harmful microwave RADIATION

 • Marrakech Quad biking 17.04.2017 20:36

  This blog is no doubt cool additionally amusing. I have chosen a bunch of useful things out of this amazing blog. I ad love to return again and again. Cheers!

 • Washing Machine Timer 45mins 18.04.2017 1:46

  Nedomyslená privatizácia dôchodkov | Blog JeToTak.sk

 • cats 18.04.2017 4:20

  you are not more popular because you definitely have the gift.

 • Kamagra 18.04.2017 7:12

  Really appreciate you sharing this blog article.

 • Electronic Cigarette Vapor 18.04.2017 8:42

  Nedomyslená privatizácia dôchodkov | Blog JeToTak.sk

 • 1 carat diamond 18.04.2017 10:50

  your web site is excellent, let alone the content material!

 • potencja 18.04.2017 11:55

  Wohh exactly what I was looking for, regards for posting.

 • coupons 18.04.2017 12:41

  In any case I all be subscribing for your rss feed and I hope you write once more very soon!

 • Flat roofing Manchester 18.04.2017 13:51

  Time period may be the a lot of special tool to, so might be the organic options. Internet looking is definitely simplest way to preserve moment.

 • high yield investments 18.04.2017 15:48

  Search engine optimization (SEO) is the process of affecting the visibility of a website or a web page

 • baahubali 2 hindi movie online 18.04.2017 17:41

  Say, you got a nice blog article. Great.

 • shopping Malta 18.04.2017 21:28

  Perfect piece of work you have done, this internet site is really cool with superb info.

 • Porter vs Berto 18.04.2017 23:21

  You made some first rate points there. I looked on the internet for the problem and found most individuals will associate with along with your website.

 • system furniture installation 19.04.2017 1:17

  Respect to author, some fantastic entropy.

 • free wallpaper 19.04.2017 5:08

  Some really quality articles on this web site , bookmarked.

 • anime series 19.04.2017 7:04

  whites are thoroughly mixed. I personally believe any one of such totes

 • cad 19.04.2017 8:51

  Very interesting info !Perfect just what I was searching for! The only gift is a portion of thyself. by Ralph Waldo Emerson.

 • sexy lingerie 19.04.2017 8:59

  Tetraed LIMS logiciel de gestion de laboratoire Sern amet port gaslelus

 • AutoResponder 19.04.2017 10:58

  My brother rec?mmended I might like thаАаб‚Т€Т“s websаАаб‚Т€Т“te.

 • Lofts hampton 19.04.2017 14:29

  Wow! This could be one particular of the most helpful blogs We have ever arrive across on this subject. Actually Great. I am also an expert in this topic so I can understand your hard work.

 • interior design 19.04.2017 17:06

  Looking forward to reading more. Great article post. Really Great.

 • website builder in India 19.04.2017 19:02

  minute but I have saved it and also added your RSS feeds, so when I have time I

 • sport news 19.04.2017 20:56

  Really informative post.Really looking forward to read more. Really Cool.

 • glendale realtor 19.04.2017 22:51

  Nice post. I learn something totally new and challenging on sites I stumbleupon everyday. It as always useful to read articles from other authors and practice something from their websites.

 • gclub 20.04.2017 7:09

  if all webmasters and bloggers made good content as you probably did, the internet shall be much more useful than ever before.

 • Chinese business 20.04.2017 8:26

  Its hard to find good help I am forever proclaiming that its hard to find good help, but here is

 • legit work from home jobs 20.04.2017 9:18

  legit work from home jobs…

  [...]although web sites we backlink to below are considerably not connected to ours, we really feel they are actually worth a go by means of, so have a look[...]…

 • Dubai Escorts 20.04.2017 9:38

  Wow, awesome weblog structure! How long have you been blogging for? you make running a blog look easy. The full look of your web site is fantastic, as well as the content!

 • hotel en ica 20.04.2017 10:22

  style is awesome, keep doing what you are doing!

 • Indian Escorts in Dubai 20.04.2017 11:31

  Well I definitely enjoyed reading it. This tip procured by you is very effective for proper planning.

 • فوائد رجيم الماء 20.04.2017 18:11

  very nice put up, i actually love this website, carry on it

 • hip hop beats 20.04.2017 21:45

  hip hop beats…

  [...]Here are several of the websites we suggest for our visitors[...]…

 • Skull Tattoo 20.04.2017 22:02

  Whispering Misty So sorry you will pass up the workshop!

 • toronto wedding photographer 20.04.2017 23:58

  Very good information. Lucky me I recently found your site by chance (stumbleupon). I ave book marked it for later!

 • Email Mailing Lists 21.04.2017 0:53

  Hello, i think that i saw you visited my website so i came to “return the favor”.I am attempting to find things to improve my site!I suppose its ok to use some of your ideas!!|

 • viton o ring 21.04.2017 1:48

  Hi, I would like to subscribe for this webpage to get most recent updates, thus where can i do it please help out.

 • سرور مجاری فرانسه 21.04.2017 4:18

  سرور مجاری فرانسه…

  [...]Every when in a although we opt for blogs that we read. Listed below are the most current web sites that we pick out [...]…

 • Cheap 2014 MLB BP Jerseys 21.04.2017 4:48

  Cheap 2014 MLB BP Jerseys…

  [...]usually posts some very fascinating stuff like this. If you’re new to this site[...]…

 • ขายรองเท้ามือสอง 21.04.2017 5:48

  please go to the web sites we follow, like this one particular, as it represents our picks through the web

 • Marshall Adamik 22.04.2017 2:26

  I really appreciate the time you took, in putting this wonderful piece together Ubersuggest girl .

 • organic essential oils 22.04.2017 2:29

  Yesterday, while I was at work, my sister stole my iPad and tested to see if it can survive a twenty five foot drop, just so she can be a youtube sensation. My iPad is now broken and she has 83 views. I know this is completely off topic but I had to share it with someone!

 • omegle chat 22.04.2017 4:26

  I pay a visit everyday a few sites and information sites to read content, except this blog offers feature based articles.|

 • article 22.04.2017 8:26

  Hey there, just became familiar with your blog site through The Big G, and discovered that it’s quite useful. I’ll take pleasure in should you maintain this approach.

 • Tilly 22.04.2017 18:38

  I’m not that much of a online reader to be honest but your sites really nice, keep it up!
  I’ll go ahead and bookmark your website to come back down the road.
  Cheers

 • see it here 22.04.2017 21:07

  It is convenient occasion to prepare some goals for the extended term. I have read this posting and if I could, I desire to recommend you couple of enlightening instruction.

 • Jamie Lamberson 22.04.2017 22:37

  Be sure that you have Silhouette Studio Designer Edition running and adhere to these easy actions to start! While it is crucial to have Silhouette Studio Designer Edition to import SVGs there is yet another step you’ve got to take to receive them actually cut. I am aware I’ve missed lots of nice anime collection, so should you have any suggestion, don’t hesitate to share about it in the comment section!

 • Refer to This Page 23.04.2017 5:41

  Very good written story. It will be helpful to anyone who utilizes it, including me. Keep doing what you are doing – i will definitely read more posts.

 • check this 23.04.2017 7:29

  Genuinely enlightening advice you’ll have stated, a big heads up for submitting.

 • YOURURL.com 23.04.2017 15:55

  I just need to share it with you that I am new to wordpress blogging and clearly loved your post. Most likely I am most likely to bookmark your blog post . You indeed have memorable article content. Truly Appreciate it for swapping with us your current url write-up

 • YouTube 23.04.2017 18:20

  I am sure this paragraph has touched all the internet viewers,
  its really really good piece of writing on building up new web site. https://www.youtube.com/playlist?list=PLGjFw_mGfqEHLpPPoopmc5GnRpIGGmrCW

 • evanston 23.04.2017 21:07

  evanston…

  [...]although sites we backlink to beneath are considerably not associated to ours, we feel they may be basically worth a go by, so possess a look[...]…

 • california 24.04.2017 8:12

  california…

  [...]Wonderful story, reckoned we could combine a couple of unrelated information, nonetheless definitely worth taking a look, whoa did one particular study about Mid East has got additional problerms too [...]…

 • Wholesale NFL Jerseys Online 24.04.2017 10:43

  The relatively new Government, while it was in Opposition, tabled a motion seeking to have the tolls reduced but it had not materialized despite their majority in the tenth Parliament.
  Wholesale NFL Jerseys Online

 • Florida Marlins Jerseys 24.04.2017 10:43

  Jordan believed that the Bridge Company was deliberately delaying the implementation of the toll reduction.
  Florida Marlins Jerseys

 • Nick Castellanos Tigers Jersey 24.04.2017 11:32

  The telecommunications business is one of the biggest in the country and has been recording steady growth in recent years especially with the craze over smart phones and other streaming devices.
  Nick Castellanos Tigers Jersey

 • Matt Barkley College Jersey 24.04.2017 12:20

  He had admitted that around 2011 and 2012, it was recognized that significant failures had occurred in the cable-laying.
  Matt Barkley College Jersey

 • Willie Horton Tigers Jersey 24.04.2017 13:00

  He said also that he will circulate it to the media.
  Willie Horton Tigers Jersey

 • Florida Marlins Jerseys 24.04.2017 14:27

  Jagdeo issued the licences in November long after the dissolution of the ACB and before a broadcast authority was formed.
  Florida Marlins Jerseys

 • home remodeling 24.04.2017 15:27

  Good write-up, I¡¦m regular visitor of one¡¦s blog, maintain up the excellent operate, and It is going to be a regular visitor for a long time.

 • medical school 24.04.2017 15:29

  Wow! This can be one particular of the most useful blogs We’ve ever arrive across on this subject. Actually Wonderful. I am also an expert in this topic therefore I can understand your hard work.

 • home repair 24.04.2017 15:30

  I simply couldn’t leave your web site before suggesting that I really loved the standard info a person provide to your guests? Is going to be again often in order to check out new posts

 • David Ortiz Red Sox Jersey 24.04.2017 16:30

  These included NIS; Demerara Bank; New Building Society, Bank of Nova Scotia; Citizens Bank; Republic Bank; Guyana Bank For Trade and Industry; Hand-in-Hand Trust Corporation; Trust Company (Guyana); Hand-in-Hand Mutual Life Assurance; North American Life Insurance; North American Fire Insurance; Guyana Geology and Mines Commission; Guyana Power and Light Inc; Guyana Sugar and Trade Enterprise-Pension; Hand-in-Hand Trust Pension’ GAWU-Pension; Demerara Distillers Limited; New GPC Inc; T.
  David Ortiz Red Sox Jersey

 • architectural design 24.04.2017 17:52

  architectural design…

  [...]the time to read or stop by the content or internet sites we’ve linked to below the[...]…

 • cheap jerseys nfl wholesale 24.04.2017 18:10

  ”Jagdeo said that the private investors and NIS are essentially effectively subsidizing the bridge.
  cheap jerseys nfl wholesale

 • Authentic NFL Jerseys Wholesale China 24.04.2017 20:33

  The GNBA has been having some serious problems.
  Authentic NFL Jerseys Wholesale China

 • Cheap Jerseys Online 24.04.2017 23:39

  Get rid of the UGG ” booties ” exterior work surface while using sponge or cloth together with the blend of your compartment till this is thoroughly clean. This fact ??s b?en shown ?n numerous clinical studies. These finances not used just for anything. Author Resource:-Can you find digimon masters hack tool? Click here to know more about free hack. Find free articles in our dofollow article directory, get free website content and submit your own articles for free.
  Cheap Jerseys Online

 • Air Freight From China To Romania 25.04.2017 3:08

  Nedomyslená privatizácia dôchodkov | Blog JeToTak.sk

 • deep pot magnet 25.04.2017 7:34

  Nedomyslená privatizácia dôchodkov | Blog JeToTak.sk

 • kenmore refrigerator service 25.04.2017 8:03

  Yeah, it is clear now ! Just can not figure out how often do you update your blog?!

 • Preston Tucker Astros Jersey 25.04.2017 11:59

  So on one hand we hear it is a cash cow for PPP friends who invested but the reality is that they have not received a single cent in dividend.
  Preston Tucker Astros Jersey

 • Light expertise SanLiBang 25.04.2017 12:41

  Light expertise SanLiBang…

  [...]very handful of internet websites that occur to be comprehensive beneath, from our point of view are undoubtedly well worth checking out[...]…

 • Yeshua chords 25.04.2017 16:20

  Wow! This can be one particular of the most useful blogs We have ever arrive across on this subject. Actually Wonderful. I am also a specialist in this topic so I can understand your effort.

 • right here 25.04.2017 19:54

  Hiya here, just turned out to be alert to your blogging site through Google, and discovered that it is pretty good. I will be grateful for if you decide to continue such.

 • illegal website 26.04.2017 0:31

  If you are not willing to risk the usual you will have to settle for the ordinary.

 • click for info 26.04.2017 0:53

  It happens to be appropriate time to create some schedules for the longer term. I have study this posting and if I have the ability to, I desire to propose you few insightful ideas.

 • good body 26.04.2017 2:36

  I truly appreciate this blog article.Really looking forward to read more. Really Great.

 • yidebao.116.vipidc.com 26.04.2017 2:38

  Hi! I’ve been reading your site for some time now and finally got the bravery to go ahead and give you a shout out from Huffman Texas!
  Just wanted to say keep up the great job!

 • sexy 26.04.2017 2:54

  sexy…

  [...]Here are some of the web sites we advise for our visitors[...]…

 • check my reference 26.04.2017 3:13

  I just desire to notify you that I am new to having a blog and thoroughly admired your article. Probably I am prone to remember your blog post . You seriously have outstanding article blog posts. Be Grateful For it for share-out with us your own domain article

 • http://motuandpatlugames.com 26.04.2017 4:26

  http://motuandpatlugames.com...

  [...]one of our guests not long ago suggested the following website[...]…

 • goal 26.04.2017 4:38

  Wow, amazing blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your web site is fantastic, as well as the content!

 • Arts & Entertainment 26.04.2017 5:23

  http://www.zkrf.info

 • retirement community 26.04.2017 10:28

  retirement community…

  [...]The information mentioned in the post are a number of the top obtainable [...]…

 • click this link now 26.04.2017 12:15

  Truly alluring data you’ll have said, warm regards for setting up.

 • افلام سكس 26.04.2017 12:54

  Really enjoyed this article post. Want more.

 • kona 100% 26.04.2017 13:43

  kona 100%…

  [...]here are some hyperlinks to web sites that we link to for the reason that we believe they may be really worth visiting[...]…

 • paykasa 26.04.2017 15:34

  Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates. I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this. Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.|

 • Exmouth 26.04.2017 17:04

  Right now it appears like BlogEngine is the top blogging platform out there right now. (from what I ave read) Is that what you are using on your blog?

 • go right here 26.04.2017 17:32

  I merely have to notify you that I am new to blog posting and incredibly cherished your webpage. Very possible I am probably to remember your blog post . You literally have fantastic article materials. Get Pleasure From it for expressing with us all of your blog page

 • Hanfsamen 26.04.2017 19:06

  Nice blog here! Also your web site loads up very fast! What host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my website loaded up as quickly as yours lol

 • look at here now 26.04.2017 21:50

  Hello there, just became aware about your blog page through Yahoo and bing, and have found that it is truly informative. I will be grateful for should you decide carry on this.

 • Tablet repair 27.04.2017 3:31

  Tablet repair…

  [...]Sites of interest we’ve a link to[...]…

 • Desktop Computer 27.04.2017 3:56

  I¡¦ve been exploring for a bit for any high quality articles or weblog posts in this sort of house . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this website. Studying this information So i¡¦m happy to express that I have a very just right uncanny feeling I discovered exactly what I needed. I so much unquestionably will make certain to do not disregard this web site and give it a glance regularly.

 • Used Cars 27.04.2017 3:58

  I carry on listening to the news bulletin lecture about getting boundless online grant applications so I have been looking around for the top site to get one. Could you advise me please, where could i find some?

 • Sprinklers 27.04.2017 4:30

  Sprinklers…

  [...]although sites we backlink to below are considerably not connected to ours, we really feel they are actually really worth a go via, so possess a look[...]…

 • Travel World 27.04.2017 10:45

  I have been checking out some of your articles and i can state nice stuff. I will definitely bookmark your blog.

 • web site 27.04.2017 10:52

  web site…

  [...]the time to study or stop by the subject material or sites we have linked to below the[...]…

 • Products Reviews 27.04.2017 11:29

  Wow, amazing blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your web site is fantastic, as well as the content!

 • Business 27.04.2017 11:50

  Someone necessarily assist to make severely posts I would state. That is the first time I frequented your web page and thus far? I surprised with the research you made to make this particular publish amazing. Magnificent job!

 • nSpire Network Signup 27.04.2017 13:23

  nSpire Network Signup…

  [...]that could be the end of this report. Here you will come across some websites that we feel you’ll value, just click the links over[...]…

 • web hosting company in India 27.04.2017 13:34

  in his/her brain that how a user can be aware of it.

 • marketing 27.04.2017 19:39

  Pretty section of content. I just stumbled upon your website and in accession capital to assert that I acquire actually enjoyed account your blog posts. Any way I will be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently quickly.

 • Ashley Stewart 27.04.2017 19:51

  Very interesting information!Perfect just what I was searching for! Being rich is having money being wealthy is having time. by Margaret Bonnano.

 • Rhinestone Trim 27.04.2017 21:32

  Rhinestone Trim…

  [...]we prefer to honor a lot of other world-wide-web internet sites around the net, even when they aren’t linked to us, by linking to them. Under are some webpages really worth checking out[...]…

 • cool downloads 27.04.2017 22:08

  cool downloads…

  [...]Here are a few of the websites we advise for our visitors[...]…

Pridaj komentár