Politická kaviareň
Diskusia 1 403 Krajina kabelárov Väčší formát

Miroslav Mojžiš: Nízky uhlík

V roku 2009 vtedajší britský premiér Gordon Brown ohlásil začiatok zelenej revolúcie, rozsahom porovnateľnej s priemyselnou revolúciou. Zelená revolúcia má viesť k novej dobe ekologickej, kde sa uhlíková stopa stane základným merítkom pre akúkoľvek aktivitu.

Toto epochálne pôsobiace vyhlásenie z úst vplyvného politika jednej z uhlíkovo najintenzívnejších krajín sveta odzrkadľuje skutočnosť, že tlak na premenu ľudskej spoločnosti a jej hospodárstva je čoraz výraznejší. A to z viacerých dôvodov, ktoré sú navzájom silno prepojené. Keďže hlavným motívom je znižovanie emisií skleníkových plynov, dostal sa do politickej rétoriky pojem nízkouhlíková ekonomika.

Nová optika: menej filozofie, viac investícií

Nízkouhlíková ekonomika je nový koncept postupne vytláčajúci blednúci odkaz trvalo udržateľného rozvoja, s ktorým sa kvôli jeho všeobjímajúcej podstate a komplexnosti  politici nikdy nedokázali naplno stotožniť. Aspoň nie do takej miery, ktorá by zaručila serióznejšie aplikovanie jeho princípov v praxi.

Tam, kde trvalo udržateľný rozvoj neuspel, ukazuje nízkouhlíková ekonomika silné ambície. A to preto, lebo je to vízia ekonomiky – úvahy o boji proti klimatickej zmene, úsporách, efektívnosti a racionálnosti využívania zdrojov a takisto ochrane životného prostredia sú vnímané cez ekonomickú optiku. A tu sa politikom ponúka atraktívne východisko, ako sa vysporiadať s tlakom verejnosti a vedeckej obce na zvýšenie úsilia v boji proti klimatickej zmene a zastavenia ničenia životného prostredia a problémami kolabujúceho ekonomického systému. Obe krízy sa dajú spojiť.

Kríza a odpoveď systému

Ľuďom, ktorí sa venujú krízam, ich príčinám a dôsledkom, napadne filozofická a systémová rovina tohto prepojenia a začnú hovoriť o transformácii a reforme spoločnosti a spôsobu, akým hospodári a uspokojuje svoje potreby.

Politici a hlavní predstavitelia ekonomických odvetví si toto prepojenie vysvetlili odlišným spôsobom: boj proti klimatickej zmene a environmentálnym problémom je možné využiť pre naštartovanie upadajúcej ekonomiky cez investície do tzv. nízkouhlíkových odvetví a technológií.

Toto ekonomické vysvetlenie je odlišné od predstavy alternatívnych ekonómov, environmentalistov, sociológov a filozofov, ktorí v súčasnej kríze vidia čas radikálnej zmeny spoločnosti. Či už veria v úplný rozklad spoločenských väzieb a chaos alebo v nastolenie nových pomerov, vidia koniec súčasného systému a príchod nového.

Na druhej strane rozkvet nízkouhlíkovej rétoriky vedenej striktne v rámci štruktúr súčasného spoločensko-ekonomického systému vychádza z predpokladu, že sa systém nenaruší.  Krízy je možné vyriešiť zavedením viacerých významnejších zmien v spôsobe jeho fungovania pri ponechaní hlavných pomerov nezmenených.

Nízkouhlíková ekonomika sa práve preto ponúka ako riešenie tak v boji proti klimatickej zmene a úpadku životného prostredia, aj ako nástroj pre oživenie hospodárstva a tvorbu nových podnikateľských príležitostí a pracovných miest. Koncepcia sa bez problémov zliala s vedomostnou ekonomikou a zahrnula otázky zdrojovej bezpečnosti, stability a nezávislosti na fosílnych palivách.

Od konceptu k plánom, od plánov k zdrojom

Nízkouhlíková ekonomika sa stala predmetom politických programov, európskej stratégie Európa 2020 a politík EÚ na ďalšie dekády. Únia stanovuje záväzné ciele pre znižovanie emisií skleníkových plynov, znižovanie spotreby energie a nahrádzanie fosílnych palív obnoviteľnými zdrojmi. Európska komisia vypracovala Plán prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo do roku 2050 a rovnaké úvahy zapracovala aj do stratégií a plánov týkajúcich sa energetiky či dopravy. Nová regionálna politika po roku 2013 bude zahŕňať investičnú prioritu „Prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch“ a očakáva sa, že každý členský štát na ňu vyčlení primerané peniaze z fondov EÚ.

Slovensko si osvojilo nízkouhlíkovú rétoriku iba okrajom a ťarbavo. V novších vládnych dokumentoch týkajúcich sa obdobia 2014-2020 zavádza pojem „ekonomika zeleného rastu“, čo pôsobí až komicky, pokiaľ človek nečíta ďalej. Slovensko však svoju nízkouhlíkovú budúcnosť chce podrobnejšie rozviť v „Nízkouhlíkovej stratégii rozvoja SR do roku 2030“, ktorú má vypracovať Ministerstvo životného prostredia do decembra tohto roku.

Je teda zjavné, že všetky štáty sa nastavia na nízkouhlíkovú vlnu, aby získali prístup k zdrojom európskeho rozpočtu a aby boli schopné naplniť ciele v oblasti boja proti klimatickej zmene, s ktorými súhlasili v posledných rokoch.

Čo je nízky uhlík? Riziko konceptu

A tu sa skrýva veľké riziko. Skutočný prínos opatrení k zníženiu uhlíkovej stopy závisí od toho, čo bude označené ako nízkouhlíkové a čo nebude. Ide teda hlavne o to, čo všetko sa dostane do tohto balíka.

Ako nízky musí byť uhlík, aby uspel v konkurencii? Plynárska loby sa snaží pretlačiť ako nízkouhlíkové palivo zemný plyn, aby si zabezpečila prístup k európskym fondom. Uhoľná lobby zase vidí kľúč v technológii spaľovania a v uskladňovaní vyprodukovaného uhlíka a nie v palive, a preto tlačí na prijatie zachytávania a uskladňovania uhlíka do rodiny nízkouhlíkových technológií. A robí tak úspešne. Ako nízkouhlíková sa prezentuje aj jadrová energetika, ktorá sa chváli obrovským množstvom energie s minimálnymi emisiami skleníkových plynov.

Práve na týchto príkladoch vidieť, kde je kameň úrazu. Je v meraní uhlíkovej intenzity odvetví a technológií. Ak sledujeme len komíny a výfuky, ale zanedbáme hodnotenie celého produkčného cyklu, môžeme získať veľmi skreslenú predstavu o tom, čo ako prispieva k produkcii skleníkových plynov. Dôležité bude preto aj to, ako bude Únia chcieť hodnotiť jednotlivé investície a čo všetko do uhlíkovej stopy zahrnie. Je jasné, že mnohé odvetvia sa budú snažiť vyhodiť zo svojej stopy čo najviac, aby boli v zelenom koši.

Ďalšie implikácie: bezpečnosť, udržateľnosť, boj proti kríze

Ďalšou časťou mozaiky je téma závislosti od fosílnych palív a obľúbená energetická a zdrojová bezpečnosť. Súčasná energetická a zahraničná politika vidia bezpečnosť hlavne v stabilite dodávok a tlačia na vybudovanie čo najviac prípojok na ložiská plynu a ropy. Nízkouhlíkové hospodárstvo sľubuje zvýšenie bezpečnosti cez odstránenie závislosti využitím nových technológií a obnoviteľných zdrojov energie, avšak nie úplne, lebo ešte nie je rozhodnuté, či je plyn nízkouhlíkový alebo nie. A o jadre platí to isté. Ak by sme to niekedy museli s odstránením fosílnych palív myslieť vážne, jadro sa môže hodiť.

Ak by sme chceli byť dôslední, mali by sme sa snažiť o vylúčenie akýchkoľvek procesov závislých na neobnoviteľných zdrojoch. To by však predpokladalo hlbšie zamyslenie sa nad spoločenskou deľbou práce, organizáciou uspokojovania našich potrieb a spotrebiteľským správaním. Kým donedávna bolo uspokojovanie potrieb nedotknuteľné a posvätné, dnes už aj Únia a jednotlivé štáty prichádzajú s programami osvety, vzdelávania a zmeny spotrebiteľských preferencií. Nemá sa plytvať, má sa správať racionálne a udržateľne, je potrebné myslieť na životné prostredie, na budúce generácie.

No a ani s bojom proti kríze to nie je jednoznačné. Ak totiž EÚ zostane vo svojich snahách o zníženie emisií o 80-95 % do roku 2050 sama, môže sa stať, že nebude schopná novými odvetviami pokryť odliv pracovných miest a príležitostí pre podnikanie do krajín, pre ktoré nízky uhlík nie je tak dôležitý ako rast ich ekonomiky. Nehovoriac o narastajúcej konkurencii v odvetviach, kde sa tradične cítili na koni európske firmy. Dokladuje to napríklad začínajúca obchodná vojna medzi Nemeckom a Čínou v oblasti fotovoltaiky.

Diabol je v detailoch

Začína sa teda plánovať prechod európskej ekonomiky na nízkouhlíkovú. Ešte nie je úplne jasné, čo to v konečnom dôsledku znamená, čo všetko je nízkouhlíkové a čo nie, aké procesy a nástroje bude treba vyvinúť, ako správne prechod podporiť verejnými zdrojmi, ako podporiť podnikateľov, čo povedať obyvateľom.

Napriek tomu sa pojem nízkouhlíkového hospodárstva etabloval a učia sa ho používať aj konzervatívnejšie štáty či záujmové skupiny. S novými pojmami, za ktorými sú skryté potenciálne veľké peniaze je to tak, že sa ich všetci naučia používať až príliš dobre. Každý bude o chvíľu bez najmenších problémov veselo deklarovať „príspevok ku konkurencieschopnej nízkouhlíkovej ekonomike“. Je preto nevyhnutné venovať tejto téme pozornosť a mať na pamäti, že diabol sa skrýva v detailoch.

Autor je koordinátor programu Fondy EÚ v združení Priatelia Zeme-CEPA. Skrátená verzia článku vychádza ako komentár v denníku Pravda.

Share |

Komentáre (72)

 • Tomáš PRofant 22.08.2012 19:18

  Je radosť čítať takýto text a je skvelé, že niekto na Slovensku zastáva toto stanovisko. Omnoho horšie je, že tento článok na Slovensku nie je kam zaradiť. Tu totiž nie je nikto, kto by nahlas propagoval nízkouhlíkovú, alebo zelenú ekonomiku. Radikálny zelený tu nemá komu odpovedať. Niet divu, že sa v úvode odvoláva na Gordona Browna a nie Róberta Fica, ministra Žigu, alebo nejakého “experta” z “nezávislého” thin-tanku, či neinformovaného novinára. Zrejme ešte horšie ako byť na okraji je nemať sa voči komu vo vlastnej spoločnosti vymedziť. Alebo príde odpoveď za nízkouhlíkovú ekonomiku odniekiaľ?

 • http://reviewadvantage.net 08.03.2017 13:39

  719546 289522conclusion which you are definitely appropriate but some demand to be 678126

 • how to read someones whatsapp messages online free 15.03.2017 5:53

  582192 326922brilliantly insightful post. If only it was as easy to implement some of the solutions as it was to read and nod my head at each of your points 666196

 • how much is yours worth 16.03.2017 4:52

  131206 243340You completed various very good points there. I did a search on the theme and identified the majority of folks will consent along with your weblog. 394616

 • Free UK Chat 19.03.2017 5:12

  772945 218051This is going to be a terrific internet internet site, will you be involved in performing an interview regarding how you developed it? If so e-mail me! 974487

 • Village Information 21.03.2017 14:10

  273069 178299An intriguing discussion will probably be worth comment. I

 • click this site 29.03.2017 2:24

  1236 428998Really good post. I just stumbled upon your weblog and wanted to say that I

 • economics tuition 29.03.2017 15:20

  323423 894984Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, site theme . a tones way for your customer to communicate. Nice task.. 565490

 • what is mca motor club america about 01.04.2017 18:19

  233227 323787Depending on yourself to make the decisions can actually be upsetting and frustrating. It takes years to build confidence. Frankly it takes a lot more than just happening to happen. 82048

 • GVK BIO 08.04.2017 14:10

  914856 40635Sounds like some thing plenty of baby boomers need to study. The feelings of neglect are there in several levels when a single is more than the hill. 434125

 • GVK Biosciences 09.04.2017 3:14

  1013 404950Blogs ou need to be reading

 • GVK Biosciences 09.04.2017 13:56

  805504 986074This web-site can be a walk-through rather than the details you wished about it and didn

 • Homepage 16.04.2017 13:46

  I just want to mention I’m beginner to weblog and really liked your website. Probably I’m want to bookmark your blog . You amazingly have fantastic posts. Bless you for revealing your web page.

 • professional photographer birmingham al 16.04.2017 15:28

  532366 349338I

 • ievkmoyxt 17.04.2017 5:22

  Miroslav Mojžiš: Nízky uhlík | Blog JeToTak.sk
  [url=http://www.g1744xa3h5fc5kj90d781h10yxvn56igs.org/]uievkmoyxt[/url]
  aievkmoyxt
  ievkmoyxt http://www.g1744xa3h5fc5kj90d781h10yxvn56igs.org/

 • Wholesale Jerseys 17.04.2017 19:51

  They have spread increasingly on the internet and the video gaming community has been very eager to ensure that the opportunity of using them doesn’t move with the blowing wind. Make sure you make fitness a part of your life by committing on the days and times that you simply will exercise, along with getting sure to eat right.Similar to basic small uggs bailey key uggs are often calf height boot created from legitimate twin face ugg.LIBRARY. There are many theater companies in even the smallest towns with childrens theater.

 • Stephen Curry USA Jersey 18.04.2017 1:45

  Jagnandan and Ramcharitar are both Directors in New GPC.
  Stephen Curry USA Jersey

 • Anton Stralman Lightning Jersey 18.04.2017 20:01

  The government is unprepared to enrich persons associated with the company, he said.

 • Cheap Jerseys China 19.04.2017 7:43

  Among the provisions are healthy foods, learning materials, good classrooms, adequate tutors and for a few even the school attire. This is a very vital document because it contains all the details about the appliance.For women cheap ugg boots are available in each shade to be able to hold every one of uggs outlet all of them with a bunch of their wardrobe. The matter of the obverse is the good organ in the Golden Hall in Vienna’s Musikverein, the concert hall of the Vienna Philharmonic Orchestra.This fruit ??? e??n appeared on t?e v?r??us American TV shows where t?e presenters ???? ?ll g?v?n glowing reports.

 • kyrie 2 19.04.2017 21:14

  New boost adidas basketball shoes, deduce the road of dream and awakening
  kyrie 2

 • 木材进口税金 20.04.2017 2:02

  3、 而杭州盈梦电子商务有限公司,存在进一步下行的风险。白酒行业进入调整期,2%。市场库存量依旧较大,蔡新霞(中国科学院电子学研究所)、崔大付(中国科学院电子学研究所)、赖平安(中华人民共和国北京出入境检验检疫局)、刘春秀(中国科学院电子学研究所)、何伟(北京怡成生物电子技术有限公司)、蔡浩原(中国科学院电子学研究所)共同主持的”基于生物敏感膜的便携式传感器关键技术及应用”,2013年度国家科学技术奖励大会在北京召开。避免了用户与供热企业在计量方面的矛盾纠纷;四是建立抄表数据平台,试图能够借势为企业发展挖掘到更多的先机和潜在客户现已成为一条农民致富之路,防止其变形或者倾斜。山东在继续实施一期规划的基础上。一颗重约450千克的主卫星和3颗各重约45千克的子卫星同时截获各种舰载雷达信号, 如市场营销、研发等部门。
  木材进口税金

 • Glenn 20.04.2017 3:32

  Hello! I’ve been reading your website for a long time now and finally
  got the courage to go ahead and give you a shout out from Lubbock Texas!
  Just wanted to say keep up the good work!

 • Switch Energy Supplier 20.04.2017 15:29

  513823 744949There is noticeably lots of cash to comprehend this. I assume you created certain nice points in functions also. 64785

 • adidas zx 20.04.2017 16:39

  Nike also official LeBron Basketball shoes
  adidas zx

 • Evelyne 20.04.2017 20:44

  Today, while I was att work, my cousin stole myy iphone and tested to
  see if it can surbive a firty foot drop, just so she can be a youtube sensation. My iPad is now destroyed and she has 83 views.

  I know this is entirely off topic but I had to share iit with someone! https://goo.gl/T0vFVF

 • Darrin 20.04.2017 20:49

  Hey I know this is off topic but I was wondering iif you
  knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.
  I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping mayhbe you would have some experience with something like this.
  Please let me know if you run into anything. Itruly enjoy
  reading your blokg annd I look forward to your new updates. https://goo.gl/GQ4L0z

 • 木材进口代理公司 20.04.2017 21:02

  1、 相当于俄罗斯已知石油储量。测量准确度较高、动态性能好, 洛阳应该加大对智能化设备的政策扶持力度, 同时,社区里留守老人只要轻按身边呼叫系统,社会化服务机构就会第一时间赶到提供帮助。”吴晓勇说。根据过去的检查结果, 目前看南美洲整体经济增长情况不太理想, LTD
  木材进口代理公司

 • Ignacio 20.04.2017 21:31

  I’ve been surfing online more thhan 3 hours nowadays, yet I by no mmeans
  discovered any interesting article like yours. It is lovely worth sufficient for me.
  Personally, if all web owners and bloggers made excellent content as you probably did, the
  internet will likely be much more useful than ever before. https://storage.googleapis.com/digitaleermarketing/Digitaleer-Press-Release-Services.html

 • https://s3-Us-West-1.amazonaws.com/Digitaleermarketing/Digitaleer+Press+Release+Services.html 20.04.2017 21:51

  Actually when someone doesn’t know afterward its up to other people that they wil
  assist, so here it takes place. https://s3-Us-west-1.amazonaws.com/digitaleermarketing/Digitaleer+Press+Release+Services.html

 • Https://Goo.Gl/ 20.04.2017 21:52

  Heey I know this is off topic but I wwas wondering if
  you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter
  updates. I’ve been lookinng for a plug-in like this for quite
  some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this.
  Please let me know iif you run into anything. I truly enjoy reading your blog andd I
  look forward to your new updates. https://goo.gl/fsTNMl

 • Mckinley 20.04.2017 22:13

  Excellent site yoou have got here.. It?s hard to ind quality writing like yours nowadays.
  Ireally appreciate people loke you! Take care!! https://sites.google.com/site/pressreleaseservicesaa1/

 • Switch Energy Supplier 21.04.2017 10:50

  885043 652654Its exceptional as your other posts : D, regards for posting . 221602

 • cartier love anello imitazione 21.04.2017 14:17

  Here are some terrific ones from Auntie’s Beads.
  cartier love anello imitazione

 • Lonnie Brancaccio 22.04.2017 2:11

  I really appreciate the time you took, in putting this wonderful piece together Ubersuggest girl .

 • click over here 22.04.2017 11:05

  It is usually most suitable day to prepare some options for the long-run. I have go through this post and if I may just, I want to recommend you a few appealing ideas.

 • Dwain Bacerra 22.04.2017 16:04

  Be sure that you have Silhouette Studio Designer Edition running and adhere to these easy actions to start! While it is crucial to have Silhouette Studio Designer Edition to import SVGs there is yet another step you’ve got to take to receive them actually cut. I am aware I’ve missed lots of nice anime collection, so should you have any suggestion, don’t hesitate to share about it in the comment section!

 • pop over to this web-site 22.04.2017 19:46

  I really intend to advise you that I am new to having a blog and absolutely valued your webpage. Quite possibly I am going to bookmark your blog post . You certainly have fabulous article blog posts. Love it for sharing with us your favorite internet information

 • visit here 23.04.2017 0:07

  Gday here, just became aware of your blog page through The Big G, and discovered that it is quite helpful. I will value in the event you persist these.

 • student mobile phone insurance 24.04.2017 2:29

  Some remarkable photos. Outstanding shades. http://pontoonsonly.com/user/profile/1314

 • vitamins 24.04.2017 8:19

  You completed some good points there. I did a search on the subject and found mainly folks will go along with with your blog.

 • More Info 24.04.2017 11:07

  Gday there, just started to be mindful of your article through Yahoo and bing, and found that it is pretty entertaining. I’ll take pleasure in if you decide to carry on this post.

 • vacation 24.04.2017 11:45

  You really make it appear so easy with your presentation however I in finding this matter to be really something that I feel I’d by no means understand. It kind of feels too complicated and extremely vast for me. I am looking ahead on your next publish, I will try to get the hang of it!

 • kitchen ideas 24.04.2017 11:45

  wonderful points altogether, you simply received a new reader. What might you recommend about your post that you simply made a few days in the past? Any positive?

 • home based business 24.04.2017 11:59

  I haven¡¦t checked in here for some time as I thought it was getting boring, but the last few posts are good quality so I guess I¡¦ll add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend :)

 • 旧机械进口报关 24.04.2017 21:19

  MINH PHU SEAFOOD CORP 越南
  旧机械进口报关

 • Jim Thome Indians Jersey 25.04.2017 4:20

  68B20111.
  Jim Thome Indians Jersey

 • helpful site 25.04.2017 8:27

  889924 455774Hi. Cool write-up. There

 • gadget insurance 25.04.2017 8:49

  Sustain the amazing job !! Lovin’ it! http://www.Huronparkmontessori.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=105908

 • Lawrence Timmons Steelers Jersey 25.04.2017 8:59

  The opposition has also highlighted the controversial Marriott Hotel which has been the recipient of extravagant tax holidays and tax breaks similar to Dax.
  Lawrence Timmons Steelers Jersey

 • Wholesale Jerseys 25.04.2017 13:42

  Those which have been riveted or welded to bring the parts together should only be handled by specialists. Because supply is not an issue, the prices are not that high.Having high cholesterol is bad f?r ??ur cardiovascular system ?nd wi?l put ??u at ? higher risk ?f suffering from a heart attack or ? stroke. “It makes me happy that he’s giving me anopportunity to show what I can bring to the table here.A lot of times family outings end up with the children in tears and you wishing you were in bed, with the covers pulled up and a pillow over your head.
  Wholesale Jerseys

 • Business Service 25.04.2017 16:59

  Valuable information. Fortunate me I found your site by chance, and I am surprised why this accident didn’t took place in advance! I bookmarked it.

 • Pc 26.04.2017 2:30

  Hello.This post was really motivating, especially since I was looking for thoughts on this subject last Tuesday.

 • informative post 26.04.2017 3:54

  I simply hope to show you that I am new to wordpress blogging and completely loved your article. Probably I am prone to store your blog post . You absolutely have memorable article materials. Appreciate it for expressing with us your current domain page

 • view it 26.04.2017 7:05

  I simply desire to share it with you that I am new to putting up a blog and really enjoyed your article. Quite possibly I am most likely to bookmark your blog post . You seriously have amazing article blog posts. Love it for telling with us your current domain page

 • Travel International 26.04.2017 14:44

  I loved as much as you’ll receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored material stylish. nonetheless, you command get got an edginess over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again as exactly the same nearly a lot often inside case you shield this hike.

 • Business 27.04.2017 11:10

  magnificent submit, very informative. I ponder why the opposite specialists of this sector do not notice this. You should continue your writing. I am confident, you have a huge readers’ base already!

 • Travel World 27.04.2017 11:29

  I have been browsing online more than 3 hours as of late, yet I never discovered any interesting article like yours. It is lovely price enough for me. In my view, if all web owners and bloggers made good content material as you probably did, the net might be much more helpful than ever before. “Wherever they burn books, they will also, in the end, burn people.” by Heinrich Heine.

 • home repair 27.04.2017 12:53

  of course like your website however you need to check the spelling on several of your posts. Several of them are rife with spelling issues and I to find it very bothersome to inform the reality then again I will surely come again again.

 • travel agency 27.04.2017 12:56

  Wow, superb blog format! How lengthy have you been running a blog for? you make blogging glance easy. The overall glance of your site is excellent, as neatly as the content material!

 • hop over to this website 27.04.2017 22:15

  Hullo there, just got aware about your blogging site through Search engines like google, and discovered that it’s quite informational. I’ll like if you continue on this informative article.

 • Travel World 28.04.2017 5:01

  I have been browsing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It’s pretty worth enough for me. In my view, if all webmasters and bloggers made good content as you did, the web will be much more useful than ever before.

 • Car & Automotive 28.04.2017 7:37

  It is perfect time to make some plans for the future and it’s time to be happy. I’ve read this post and if I could I desire to suggest you some interesting things or tips. Maybe you could write next articles referring to this article. I want to read more things about it!

 • Julio Canady 28.04.2017 9:32

  Get your Cricut Blades, HTV and Glitter HTV here!

 • Business 28.04.2017 10:37

  Very interesting subject , appreciate it for putting up. “Men who never get carried away should be.” by Malcolm Forbes.

 • Bad Credit Auto Loans 28.04.2017 11:01

  There is perceptibly a bundle to realize about this. I assume you made various good points in features also.

 • bug bites bed 28.04.2017 16:35

  If you’re in the market for a brand new mattress, perform yourself a benefit and get this one. That is actually a fantastic bed!

 • https://twitter.com/Portland_Seo1 28.04.2017 18:12

  Gday here, just turned alert to your post through Bing and yahoo, and discovered that it’s very entertaining. I will truly appreciate should you persist these.

 • Portland SEO (@portlandseoex) | Twitter 28.04.2017 22:27

  It’s ideal day to prepare some options for the longer term. I’ve browsed this document and if I could, I desire to propose you handful of insightful proposal.

 • Uslugi SEO 29.04.2017 1:15

  Keep up the wonderful piece of work, I read few content on this website and I think that your blog is rattling interesting and has got sets of fantastic information.

 • Auto Car Auction 29.04.2017 2:07

  I do not even know how I ended up here, but I thought this post was great. I do not know who you are but certainly you are going to a famous blogger if you aren’t already ;) Cheers!

 • Art Articles 29.04.2017 5:43

  hi!,I like your writing very so much! percentage we be in contact more approximately your article on AOL? I need an expert in this space to unravel my problem. May be that is you! Taking a look forward to look you.

 • Enterprise and Financial Information 29.04.2017 18:16

  I consider something truly special in this internet site.

Pridaj komentár