Politická kaviareň
Diskusia 696 Krajina kabelárov Väčší formát

Pavel Šuška: Historická geografia kapitalizmu a jeho kríz

Aj takto by asi mohol znieť podnázov knihy s titulom „Záhada kapitálu: Přežije kapitalismus svou poslední krizi?“ (v origináli The Enigma of Capital and the Crises of Capitalism), ktorá sa nedávno dostala na pulty kníhkupectiev. Nejde o nič menšie ako o historicky prvý preklad knihy Davida Harveya do našincovi a našinke ľahko zrozumiteľného jazyka.

David Harvey nie je len jedným z najcitovanejších žijúcich spoločenských vedcov a významným globálnym verejným intelektuálom, je navyše jedným z najkompetentnejších pri sprístupňovaní záhad vývoja politickej, ekonomickej a geografickej dynamiky kapitalizmu. Jeho akademická kariéra je spätá so vzájomným prepájaním geografie a klasickej marxistickej politickej ekonómie, oblastí, o rozvoj ktorých sa významnou mierou zaslúžil.

Jeho pôvodný záujem o mesto a hľadanie nástrojov umožňujúcich uchopenie a vysvetlenie množstva napätí a rozporov, ktoré sú jeho nedeliteľnou súčasťou, ho priviedli k odmietnutiu v tom čase bežných vysvetľovacích schém, pričom najpríhodnejším nástrojom pre ich pochopenie sa mu javila práve marxistická politická ekonómia. Tento epistemologický obrat bol v plnej dôslednosti artikulovaný v monumentálnom teoretickom diele Limits to Capital (1982), kde Harvey posúva a obohacuje teóriu akumulácie kapitálu o (nielen pre predstavovanú publikáciu kľúčové) oblasti funkcie peňazí a finančníctva i priestorových aspektov reprodukcie kapitalizmu a jeho kríz. Práve koncepcie obsiahnuté v Limitoch, hoci v Záhade nie vždy explicitne spomenuté či dôsledne teoreticky odvodené, tvoria jej základný interpretačný rámec.

Ďalšia úloha, v ktorej sa Harvey v ostatnom období výrazne presadil, je rola úspešného popularizátora systematicky sprístupňujúceho marxistickú politickú ekonómiu. Tá, vzhľadom na častú bezradnosť donedávna populárnych koncepcií, získava čoraz väčšiu pozornosť. Skutočným hitom sa stala najmä séria voľne dostupných videolekcií sprevádzajúcich čítanie Kapitálu (bolo vraj zaznamenaných už milión prezretí). Do kategórie prác prístupnejších pre širší okruh čitateľov, čo však neznamená, že nezaujímavú pre tých, čo sa s politickou ekonómiou už intímnejšie stretli, patrí tiež Záhada kapitálu.

Kríza a kapitalizmus

Harveyovým cieľom v Záhade je vysvetliť podstatu kapitálu – to, ako tento neustále prebiehajúci dynamický a expanzívny proces utvára a pretvára svet okolo nás, a dokázať systémovú podstatu náchylnosti kapitalizmu ku krízam. V ôsmich kapitolách nás prevedie súčasnou krízou, predstaví základnú analýzu kapitálu a systému postaveného na jeho neustálom pohybe, aby na záver načrtol možnosti politickej akcie pre progresívnu antikapitalistickú ľavicu.

Kniha začína príbehom objavenia sa súčasnej globálnej krízy. Táto je však následne predstavená len ako posledný moment sledu štrukturálnych kríz, ktoré postihujú rôzne hospodárske odvetvia a geografické priestory globálneho kapitalizmu od konca povojnovej konjunktúry v 70. rokoch minulého storočia. Práve vtedy vznikla potreba reakcie na klesajúce miery zisku v tradičných výrobných odvetviach.

Riešením sa stalo obmedzenie podielu, ktorý získava sféra práce z koláča produkovaného bohatstva. Konkrétnymi stratégiami boli napríklad útoky na postavenie odborov či relokácie priemyselnej produkcie do menej vyspelých krajín. Avšak pokles reálnych miezd a efektívneho dopytu zo strany bežných domácností len znovu posilnil klesajúci trend ziskovosti v produkčných odvetviach.

Udržanie spotreby i ziskov sa malo riešiť radikálnou transformáciou finančného systému, ktorý „oslobodený“ od bariér a dozoru bol zrazu schopný poskytnúť úver prakticky na čokoľvek – napríklad developerom na výstavbu domov, ako i záujemcom na ich kúpu, čím okrem iného plynuli zisky ich poskytovateľom hneď z dvoch strán. Obrovská expanzia úverových schém a rôznych finančných produktov podporovala prudký rast relatívnej výnosnosti finančného kapitálu, rovnako ako boom na trhu s nehnuteľnosťami. Následný kolaps na jednom z kľúčových trhov (realitnom) spustil dominový efekt, ktorého sme svedkami.

Kapitál je neustály pohyb, je to tok, ktorý, keď sa zastaví, spôsobuje problém. Akékoľvek spomalenie, či nebodaj zahatanie hladkého toku kapitálu nekonečným opakovaním akumulačných cyklov vedie k ničeniu hodnôt a ku krízam. Kapitalistické krízy môžu nadobúdať nespočetné množstvo podôb, no ich základnou príčinou je problém absorpcie prebytku kapitálu, teda nedostatok možností výnosného investovania časti zisku z minulých investícií.

Ak musí pre svoje bezproblémové fungovanie a reprodukciu globálna ekonomika dlhodobo ročne rásť priemerne o 3 percentá, rastie s ňou aj nutnosť výnosne investovať prebytky z realizovaného rastu. Zatiaľ čo v r. 1950 bolo treba efektívne investovať navyše 0,15 bilióna USD (toho nášho, teda 1012), dnes je to 1,6 bil. a ak bude obnovené tempo trojpercentného ročného rastu, v samotnom roku 2030 bude musieť svetová ekonomika efektívne absorbovať prebytočný kapitál v objeme 3 biliónov USD. Na jednej strane vyvstáva otázka, dokedy je takýto exponenciálny rast možný, druhým problémom je, ako udržať tento rastúci a zrýchľujúci sa kolobeh v pohybe.

Podľa Harveya je chybou hľadať jedinú príčinu zlyhávania procesov absorpcie kapitálu a náchylnosti kapitalizmu ku krízam. Miesto toho uvažuje o viacerých typoch „bariér“, vďaka ktorým môže dôjsť k spomaleniu cirkulácie. Identifikuje a bohato ilustruje šesť potenciálnych typov takýchto bariér, kde sa teoreticky môžu vyskytnúť a historicky sa vyskytli problémy: 1. nedostatočný počiatočný peňažný kapitál; 2. nedostatočná ponuka pracovnej sily alebo politické ťažkosti s jej zaistením; 3. nedostačujúce produkčné prostriedky, vrátane tzv. prírodných limitov; 4. nevhodné technológie a organizačné formy; 5. rezistencia alebo neefektívnosť v pracovnom procese; 6. nedostatočný kúpyschopný dopyt.

Kríza v momentoch spomalenia alebo zadrhnutia cirkulácie funguje ako „iracionálny racionalizátor“ systému, keď môže dôjsť napr. k znehodnoteniu prebytkov, pre ktoré sa nepodarilo nájsť výhodné odbytiská, k zničeniu neefektívneho kapitálu, stlačeniu miezd, k odpísaniu dlhov a pod., čím vznikajú podmienky pre nový rast. Nutnosť prekonávania konkrétnych problémov v rámci jednotlivých typov bariér vedie k vnútornej dynamike a (často dramatickým) transformáciám kapitalizmu. Avšak riešenia, ktoré táto dynamika prináša, sú len dočasné a skôr či neskôr nevyhnutne narazia na, alebo samy priamo vyprodukujú, ďalšie obmedzenia. Krízové momenty tak putujú rôznymi odvetviami alebo geografickými priestormi.

Navyše každá takáto iracionálna racionalizácia a prekonanie bariéry so sebou prináša nemalé sociálne náklady. Vyjadrenie amerického ministra financií a jedného z najbohatších mužov svojej doby A. Mellona z roku 1929, podľa ktorého počas krízy dochádza k navráteniu majetkov do rúk právoplatných vlastníkov, poukazuje na skutočnosť, že bohatí toto bremeno nenesú. „Kríza nie je koniec-koncov ničím menším než fázou masívneho vyvlastňovania“ (s. 239).

Evolúcia kapitalizmu a nerovnomerný geografický vývoj

V niekoľkých nasledujúcich kapitolách Harvey rozvíja vlastnú, veľmi zaujímavú teóriu historického vývoja kapitalizmu. Každú spoločnosť v konkrétnych historicko-geografických súradniciach môžeme do veľkej miery definovať vnútornou organizáciou a vzájomnou konfiguráciou siedmich základných sfér ľudských aktivít: technológie a organizačné formy; sociálne vzťahy; inštitucionálne a administratívne usporiadania; produkčné a pracovné procesy; vzťahy k prírode; reprodukcia každodenného života a biologického druhu; a mentálne koncepcie sveta.

Žiadna zo sfér nedominuje, no nie je ani úplne nezávislá na ostatných, ani kolektívne determinovaná ostatnými. Každá sa vyvíja po svojom, ale vždy je v dynamickej interakcii s ostatnými a spoločne utvárajú dialektický koevolučný proces reprodukcie kapitalizmu. Vzťahy medzi sférami nemusia byť vždy harmonické, no pnutia posúvajú dynamiku ďalej smerom k stavu dočasnej rovnováhy. Zoberme si ako dramaticky sa postupne museli transformovať všetky spomenuté sféry ľudských aktivít pri prechode od feudalizmu ku kapitalizmu, ale tiež akými premenami tieto prešli i v prípade nástupu a etablovania sa neoliberalizmu.

Doposiaľ načrtnutá teória akumulácie kapitálu obmedzená na historickú vertikálu evolučného vývoja je následne obohatená o svoj nevyhnutný priestorový aspekt. Harvey tu vysvetľuje a bohato ilustruje tézu, že kapitalizmus počas troch storočí svojej existencie prekonával vlastné vnútorné rozpory a krízové momenty prostredníctvom deštrukcie starých a produkcie nových priestorov a priestorových vzťahov. Haussmannov Paríž, povojnová metropolizácia New Yorku, súčasná globálna urbanizácia tak jasne viditeľná v Číne (kde sa dnes spotrebúva polovica svetovej produkcie cementu a tretina ocele) – sú príklady toho, ako nové fyzické prostredia a priestorovo-sociálne interakcie pomáhajú efektívne realizovať kapitálové prebytky.

Ďalším z množstva príkladov vkladania priestorových aspektov do teórií vysvetľujúcich fungovanie kapitalizmu je konceptualizácia neoliberálneho imperializmu ako aktuálneho výsledku napätia medzi dvoma rozdielnymi priestorovými mocenskými logikami. Mocenskou logikou štátu (teritorialita) a kapitálu (neobmedzené sieťové prepájanie), pričom neoliberálna globalizácia je charakterizovaná reálnym posilňovaním druhého princípu v existujúcom štátno-finančnom nexe.

S postupnými procesmi privatizácie, liberalizácie a deregulácie sa mení úloha štátu, ktorý kedysi zastupoval domácu populáciu a ekonomiku, no čoraz viac sa stáva facilitátorom kapitálových tokov. Úspešnosť štátnej politiky sa potom hodnotí na základe schopnosti smerovať tieto toky cez vlastné teritórium, pričom sa očakáva, že sociálne náklady vzniknuté priamym uplácaním, stimulmi a odstraňovaním najrôznejších regulácií budú aspoň z časti vyvážené pozitívami sedimentov, ktoré tu tieto toky uložia.

Teória a prax sociálnej zmeny

Môže kapitalizmus prežiť svoju súčasnú traumu? Samozrejme, že môže, odpovedá Harvey. Otázkou je výška a distribúcia bremena sociálnych a environmentálnych nákladov, ktoré si ďalšie iracionálne racionalizácie fungovania systému vyžiadajú. Môže existovať etický, nevykorisťovateľský a sociálne spravodlivý kapitalizmus, ktorý prispieva k prospechu všetkých? Tu Harvey odpovedá jednoznačne: nie! Išlo by totiž o protirečenie samotnej podstate toho, čím kapitalizmus je (s. 233). Tak čo s tým?

Harvey, verný Marxovmu odkazu, nechce byť len filozofom, ktorý svet chápe a vysvetľuje, chce ho i meniť. A tak sa púšťa do uvažovania o podmienkach realizácie pozitívnej sociálnej zmeny, teda otázky tradične rozdeľujúcej ľavicové prúdy na často nezmieriteľné a zúrivo sa konfrontujúce frakcie. Harvey sa tu najskôr vracia k svojej evolučnej dialektike vývoja siedmich sfér ľudských aktivít. Tou je na jednej strane možné popísať vznik, historické transformácie a priestorové rozdiely kapitalizmu, na strane druhej musí byť na začiatku uvažovania o akejkoľvek sociálnej zmene.

Tak, ako historická evolúcia kapitalizmu postupovala prostredníctvom vzájomne prepletených zmien v každej zo siedmich sfér, rovnako prechod k demokratickej rovnostárskej postkapitalistickej spoločnosti musí obsahovať transformáciu všetkých. Nie je až také dôležité, v ktorej z nich prvotný pohyb nastane, pôjde o to, aby sa tento prenášal do ostatných sfér vzájomne sa posilňujúcim spôsobom. Práve nedocenenie tejto dialektickej nevyhnutnosti a sústredenie sa iba na niektoré zo sfér považuje Harvey za príčinu neúspechu minulých revolučných projektov.

Svoje úvahy Harvey uzatvára zľahka optimistickou víziou možnej kolaborácie piatich opozičných prúdov, ktoré rôznym spôsobom reprezentujú  široké vrstvy odcudzených, deprivovaných, vyvlastnených a marginalizovaných. Medzi potenciálnych nositeľov pozitívnej zmeny tak radí predstaviteľov rôznych mimovládnych organizácií, anarchistické, autonomistické a grassroots organizácie, tradičné ľavicové politické strany (najmä progresivitu si uchovávajúce subjekty napr. v Latinskej Amerike), v zásade apolitické pragmatické hnutia, ktorých cieľom je vyhnúť sa najrôznejším negatívnym dosahom neoliberálnych reforiem, a emancipačné hnutia založené na otázkach identity.

Ich vzájomné odlišnosti predstavujú výzvu pre projekt posilnenia vzájomnej spolupráce, no táto odlišnosť a zakorenenosť v rôznych sférach ľudských aktivít vytvára predpoklad pre splnenie nevyhnutnej podmienky utvárania „ko-revolučnej politiky“ vzdorujúcej dominantnej praxi.

Záver

Záhada kapitálu prostredníctvom veľmi živo a zrozumiteľne napísaného textu, pretkaného príkladmi konkrétnych momentov vývoja kapitalizmu zachytených v najrôznejších mierkach, historických momentoch a geografických lokáciách, poskytuje množstvo námetov na kritické premýšľanie. Rozširuje skupinu alternatívnych interpretácií (nielen súčasnej) krízy kapitalizmu o radikálnu kritiku, podľa ktorej kontradikcie v samotnej podstate fungovania tohto systému znemožňujú nájsť dlhodobé riešenie bez jeho radikálnej transformácie. Kniha tiež predstavuje dobrý úvod k spoznávaniu aktualizovaného Marxa. Rúca množstvo u nás stále zažitých a často i zámerne reprodukovaných prekrútení marxistických interpretácií vývoja spoločnosti, kde si mnohí dodnes s Marxom spájajú mechanické pôsobenie ekonomickej základne na nadstavbu, nevyhnutnosť dejinného smerovania či výnimočného postavenia industriálneho proletariátu a pod. Navyše, na rozdiel od viacerých dostupných, i na Slovensku nedávno uverejnených diel, ktoré sú často príliš zamerané na konkrétne jednotlivosti či špecifické aspekty politickej ekonómie, Záhada ponúka prostredníctvom najširšej možnej kontextualizácie prebiehajúcej krízy i relatívne komplexný pohľad na teóriu akumulácie kapitálu.

Autor pôsobí v Geografickom ústave SAV.

YouTube Preview Image
Share |

Komentáre (80)

 • yve 22.02.2013 13:46

  socialnoinziniersky zvast, zamienajuci si kapitalizmus s korporativizmom uceno objavujuci, ze niekde ludia bohatnu a tam sa stavia. Pravdu hovori jedine o z retaze odtrhnutom financnom sektore, ale i tam identifikuje nepravych vynnikov. Autor i glosator z geogr. ustavu patria do uplne ineho ustavu.

 • P. Karpaty 22.02.2013 14:39

  Pluralita názorov nespočíva v tom, že s takými, ktoré nám nekonvenujú, budeme nakladať ako intelektuálne menejcennými a budeme ich autorov chcieť poslať pod ochranný dozor (ak som správne pochopil komentátorovú narážku). Je jednoduché a zbabelé sa na informačnej diaľnici schovať pod nejaké YVE a pózovať ako vševediaci sudca a nepriniesť iný pohľad vo vlastnej recenzii.
  D. Harvey patrí určite k zaujímavým postávam spoločenských vied a recenzia jeho “Enigmy” môže obohatiť akademické aj neakademické diskurzy.

 • yve 22.02.2013 15:10

  Jedine tak. Obohatiť diskurzy, no súčasne ochudobnit daňových poplatníkov (to nie sú len zli kapitalisti) ktorí tieto pseudointelektualne zvasty univerzitných a akademických povalacov platia. A to v tom lepšom prípade, kým tito sociálni inžinieri nezaznu opäť oheň revolúcie novodobých guevarov, ktoré prinesú len ďalšie obrovské zabíjanie, ožobračovanie a utrpenie.

 • karkula 22.02.2013 15:40

  mile yve, a preco nam nedas nejaku svoju teoriu o pricinach krizy. budem hadat za vsetko moze stelesnene Z.L.O. = stat = postrach vsetkych liberetardianov.

 • yve 22.02.2013 16:07

  Za kapitalizmus sa zvyčajne označuje hospodársky systém, v ktorom sa podnikáso súkromným kapitálom. Jeho vlastníci sa musia rozhodnúť, ako ho najlepšie investujú. Pritom sa treba spoliehať na prezieravosť a kreatívne idey podnikateľova novátorských mysliteľov. Systém individuálnej slobody a zodpovednosti necháva málo priestoru štátu, aby ovplyvňoval hospodárske rozhodnutia. Úspech znamená zisk, neúspech stratu. Podniky môžu existovať len tak dlho, pokiaľ sú slobodní jednotlivci ochotní kupovať ich výrobky.
  Na začiatku 19. storočia získal kapitalizmus schopnosť trvalej inovácie a stal sa dominantným prvkom trhu. Štáty, ktoré prevzali kapitalistický systém, dosiahli bezkonkurenčnú úroveň blahobytu, presadila sa v nich radosť z práce, docielili prudký rast produktivity práce a masovo začali likvidovať chudobu. Tento kapitalistický systém bol však poškodený. Štát prevzal na seba zodpovednosť. Stará sa o všetko – od príjmov strednej triedy cez mieru ziskovosti podnikov po priemyselný rozvoj. To už viac nie je kapitalizmus, ale hospodársky poriadok, ktorý sa podobá na Bismarckov model z konca 19. a Mussoliniho model z 20. rokov minulého storočia a nazýva sa korporativizmus.Korporativizmus mnohorakým spôsobom dusí práve tú dynamiku, ktorá zabezpečuje príťažlivú prácu, rýchly hospodársky rast a veľké príležitosti všetkým aktérom trhu. Na úkor rozvíjajúcich sa a nových firiem a podpory ich dobrých vzťahov sa udržujú nad vodou neživotaschopné, stratové a neproduktívne podniky.Deklarované ciele ako industrializácia, hospodársky rozvoj a národná veľkosť sa dosahujú na úkor hospodárskej slobody a zodpovednosti jednotlivcov. V súčasnosti sa od istej veľkosti považujú sa veľmi dôležité letecké spoločnosti, automobilky, agrárne hospodárstva, médiá, investičné banky, hedžové fondy a mnoho iných podnikateľských subjektov, ktoré nemožno vytesniť z trhu. Štátnu pomoc dostávajú “vo verejnom záujme”.Cena za korporativizmus je viditeľná všade okolo nás. Prejavuje sa podnikmi, ktorých funkcia je narušená, ktoré prežívajú napriek svojej neschopnosti; skostnatenými národnými ekonomikami so slabým rastom produktivity, nedostatkom príťažlivej práce a chabými šancami pre mladých ľudí; vládami, ktoré v dôsledku svojho úsilia zmierniť tieto problémy stoja pred bankrotom. Vidieť to aj v sústreďovaní bohatstva v rukách tých, ktorí vďaka dobrým vzťahom stoja pri podpisovaní korporativistických dohôd na správnej strane.Presun moci od vlastníkov a novátorov na štátnych funkcionárov predstavuje protiklad kapitalizmu. A predsa majú obrancovia a profitéri z tohto systému slobodu, aby všetky chyby zvaľovali na “bezohľadný kapitalizmus” a poukazovali na “nedostatok regulácie”. Chcú získať ešte viac dohľadu a regulácie, čo je v skutočnosti len volanie po ešte väčšej úlohe štátu v ekonomike.
  (Pravda marxisti chcú iné, krv, kradnutie, revolúcie pozn. Yve:)
  Nie je pravdepodobné, že takýto ničivý systém je ešte dlho udržateľný. Korporativistický model nedáva mladším generáciám nijaký zmysel…. http://finweb.hnonline.sk/c1-56098120-vo-svete-moze-vyrast-novy-kapitalizmus

 • yve 22.02.2013 16:12

  Dal by som i odkaz, ale táto lavicovodemokraticka stránka to cenzuruje. Coz fantasticnego! :-)

 • yve 22.02.2013 16:35

  Ale aby som nekrivdil “geografickým marxistom”. Ti na také ciele blazeovane kaslu, ti chcú “demokricku rovnostarsku spoločnosť” (rozumej komunizmus) spájaním “ anarchistické, autonomistické a grassroots organizácie, tradičné ľavicové politické strany (najmä progresivitu si uchovávajúce subjekty napr. v Latinskej Amerike” ” pre splnenie nevyhnutnej podmienky utvárania „ko-revolučnej politiky“ vzdorujúcej dominantnej praxi.”
  Fantastická slovná ekvilibristika nazvať boľševicky teror a nastolenie novej totality a štvanie nejakých starých pamprdov dosadenych do tých ústavov ktoré proti ľuďom a demokracii na rozostvavanie a balamutenie využívajú, ešte krvavými komunistickými vrahmi. Veľmi by som ss nedivil, ak by tomu tak bolo.
  (Rozostvavaci patria do ústavu)

 • yve 22.02.2013 17:01

  Takže ešte jedno ospravedlnenie, nie starý pamprda, ale mladý talentovaný vedec:) Niečo ako (keď sa nepocuva) akoby členom smeru, I .G. , medailou na hrade oceneným sociálnym vedcom ľubošom blahom:)
  http://www.fns.uniba.sk/index.php?id=186&tx_ttnewspointer=2&tx_ttnewstt_news=2071&tx_ttnewsbackPid=7&cHash=1e55c2a340

 • yve 22.02.2013 17:07

  Nejak to odkazy odkrajuje, tak kto ma záujem, môže si najsť na prírodovedeckej fakulte uk ba, v položke aktuálne:

  2013/03/19 – Obhajoba dizertačnej práce – Mgr. Pavel Šuška

  Kategória: Kalendár, Obhajoby PhD

  Kedy: 19.03.2013 o 10:30 hod. Kde: v Geografickom ústave SAV v Bratislave

 • Tashunko Sapa 22.02.2013 17:19

  nas neunavny militantny tro(t)ll, dnes pod nickom “yve”, bojovnik s vlastnym mozgom a webovy budovatel utopickeho total-virgin-kapitalizmu pod ochranou zlamanych kridiel vatikanskych archanjelov alias na jetotak.sk tiez znamy – “skeptik”, “zvedavy”, “s”…; na sme.sk.. “her”(zrusene), “edh” (zrusene), “he”, …; .tyzden.sk – “lol”.. , pravespektrum – “jg” (jg@jg.com), jgalt .. , dolezite.sk – “Leonidas . davavajy1″, a ktovie co vsetko este.. odpalil opat velmi hodnotnym prispevkom diskusiu
  .
  najprv som si myslel, ze sa standardne jedna o nejaky pripad z menejstatuviacgoril.sk, ale v tomto pripade mam taky pocit, ze pod nickom “yve” a jeho variaciami v tunajsich diskusiach si ulavuje isty Jan Gonda, udajne student filozofie, a jeho “manifesty” najdete napr. na weboch postoy.sk, changenet.sk, recesia.sk.. to len info pre pravidelnych diskutujucich, aby vedeli aj v buducich diskusiach s kym maju zrejme pod tu uz chronicky znamymi vyssie uvedenymi nickmi docinenia, pretoze tento diskutujucich a autorov urazajuci infikovany fanatik je tu castym glosatorom

 • tashunko sapa_x 22.02.2013 18:13

  re: “yve” …kedze mi predosly moj prispevok nepridalo skusim este raz..hovori ti nieco niektory z tychto nickov ? – “skeptik”… “zvedavy”.. “s”.. “her”.. “edh” ..”he” .. “lol”.. “jg”.. “jgalt”..”Leonidas.davavajy1″… “upho”… ?

 • karkula 22.02.2013 19:28

  yve, si si trepol speed? alebo tieto vytrysky kreativity mavas nejako spontanne?
  inac, tl;dr, sorry, zastavil som sa na konci druheho odstavca, myslel som ze sa dozviem nejake fakty, ale zase sama ideologicka fikcia.

 • Jakub 22.02.2013 23:06

  clanok ktory hovori o ekonomike, avsak nechape ze pise o psychike….kapitalizmus pre mnohych znm. nieco ine…pre mna znamena seba rozvoj, pre niekoho hromadenie kapitalu…to vsak neznamena ze to je zle…..socializmus je zly nie v systeme ekonomiky, teda, aj ten by bol mozny, avsak nemohol by to byt taky socializmus ale nieco ako liberalizmus, len viac intervencii……..ale zaklad soc. , aj kapitalizmu je, on je bohaty a ja nie, to neznamena ze ja chcem byt chudbobny, tak nech aj on je chudobny…alebo on jebohaty, aj ja chcem byt bohaty….je to ludska zavist a chamtivost…….nech to je hocijaky rezim, stale je clovek chamtivy…ked si pozriete Cinu teraz, alebo v minulosti ZSSR, zistite ze vsetci mali tak rovnako, len ti ktori mali vplyv, moc boli bohatsi, lenze vtedy neboli take spravy o tom…..teraz miliardari v Cine musia mat napojenie na vladu, aj ked 124 milionov zije pod hranicou chudoby…….ale v kazdom pripade si myslim ze sloboda s rozumnymi mantinelmi je dobry sposob….teda ziadny neoliberalizmus, ziadny kapitalizmus, ani socializmus – laizzes faire je rozumne riesenie…..lenze ludom nikdy nie je nic dobre….

 • Jakub 22.02.2013 23:29

  A ESTE SOM ZABUDOL…AK CHCE NIEKTO VIAC AKO MAJU INY JE TO ZLE ? AK CHCE ZIT INAK JE TO ZLE ? PODLA MNA NIE…vsetky tie veci o tom ze peniaze sa daju ziskat len ked podvadzas a pod. je iba nasledkom toho ze SR je este mozno stale pod vladou Ruska…podla mna KGB, nasledne na SR STB, doteraz maju vplyv na SR, a je jasne ze vsade su rozviedky……hovorit o krizach a vynit len bohatych je podla mna len ideologicke…..takisto..o ocm hovori socializmus….narod je dolezitejsi ako jedinec…a takisto je to v kapitalizme….ak USA napr. napadne nejaky stat, kvoli rope, aj ked to neni az tak v skutocnosti, ale berme to tak, a kona v zaujme naroda, pretoze tak si moze zabezpecit konkurencieschopnost….tak je to take iste ako ked ZSSR napadla Ukrajinu aby sa vsetko konalo na 100 % a ludia boli spokojny…ja v tom zasade nevidim rozdiel….krizy by vznikli aj v systeme v ktorom maju mat vsetci tak rovnako….

 • yve 23.02.2013 14:23

  Veľmi povrchná recenzia diletansky a nekriticky iba verklikuje socialno inžinierske bludy, ktoré už spôsobili obrovske masové tragédie ludstva, od “filozofa, ktorý svet chápe a vysvetľuje, chce ho i meniť ” ! (sic). Ako, to uz som citoval vyssie. 
  Vsetky taketo doterajsie socialne experimenty na ludoch im priniesli katastrofu, a to este hovorim mierne. Zverejneny text ale absolutne nekriticky taketo notoricky zname fakty zamlciava, naopak podtrhuje cit.: “radikalnu kritiku kapitalizmu” , absolutne nezmienuje rozdiel medzi volnotrhovym kapitalizmom a korporativizmom, neobsahuje ziadny dokaz a prinasa mnozstvom balastu zasifrovane posolstvo potreby utvárania „ko-revolučnej politiky“ (!)
  A to všetko v sekcii venovanej kritickému mysleniu a ekonomike! Že tam nie je nič o ekonomike, prosím, autor je geograf, ale úplná absencia kritického myslenia u niekoho kto “pôsobí v SAV”?

 • Karla 24.02.2013 9:46

  yve by mohol svoj spravodlivy hnev obratit aj proti ostatnym, kto su zodpovedni za to, ze sa u nas toto dielo objavilo. Od vydavatela a prekladatela az po brigadnicky v martinuse. Urcite aj v ich pripade moze vyuzit svoje detektivne a kadrovacie zrucnosti.

 • zeno 24.02.2013 14:03

  yve, urcite daj vediet, ked budes organizovat verejne palenie vsetkych zavadnych knih. verim, ze ich zoznam si vedies a je dost dlhy.

 • southbay 24.02.2013 22:05

  Povod kriz? No urcite za to nemoze nejaky abstraktny pojem a´la “ekonomika” alebo “kapitalizmus”. Kazda kriza niekomu pomaha a vzdy pomaha tym istym, takze pricinou kazdej krizy je kapitalizmus, ktory ma proste zle vlastnosti uz od zaciatku? Jasne

 • peter1 25.02.2013 10:17

  Špecifikum práve prebiehajúcej krízy je že producentom tovarov a nových užitných hodnôt, krajinám BRICS, tlačia peniaze v ECB, FEDe, … a kontrolujú cez BIS. Dokedy sa tento globálny stav udrží ? Jedno zo špecifík tejto aktuálnej krízy. http://www.stripkyzesveta.cz/cz/politika/402/sergej-glazev-putinuv-poradce-anoncuje-zmenu

 • Peter G 25.02.2013 12:30

  Kniha to môže byť zaujímavá, ale určite nie z ekonomického hľadiska…Je súčasná kríza, len krízou kapitalizmu? Je aj krízou politického zriadenia? Je to kríza demokracie? Je to kríza podstaty štátu ako takého?…
  Zatiaľ som sa dozvedel, že je to vlastne kríza všetkého čo sa týka ľudskej spoločnosti. Len “pravica” v tom vidí krízu štátu a “ľavica” krízu kapitalizmu. Bohužiaľ obe strany majú pravdu a obe dokážu identifikovať problém: buď na strane štátu, ale aj na strane “veľkého” kapitálu… Argument, že sa za všetko môže len jedna skupina je podľa mňa nesprávny.

 • Peter G 25.02.2013 13:44

  To ale neznamená, že súhlasím zo všetkým čo píše jetotak… alebo menej štátu. Identifikovať problém dokážeme všetci, rovnako vnímame, že sa niečo musí zmeniť. Otázka je čo a ako? Na jednej strane máme libertariánov ala yve ktorí veria, anarchia a kapitalizmus môžu kráčať v ruka v ruke. Pričom samozrejme absolútne ignorujú historickú a kultúrnu skúsenosti… ja ich osobne označujem ako romantických kapitalistov. Na druhej strane počúvame volanie po centralizme, tu je skúsenosť ešte horšia a viera, že politici o niečo lepší ako “veľkokapitalisti” je rovnako scestná… Ako teda ďalej? Možno v tom spočíva otázka človeka, ktorý sa pozerá na dva tábory ktoré núkajú nezmyselnejšiu alternatívu súčasnému “zlému” svetu.

 • Peter G 25.02.2013 15:07

  Niečo populárne napísané: http://www.businessinsider.com/twelve-reasons-why-globalization-is-a-huge-problem-2013-2

 • Ján M. 25.02.2013 16:20

  Yve, teba je tam škoda. Nech už je to kdekoľvek.

 • yve 26.02.2013 18:23

  Peter G: kde som sa zmieňoval že “anarchia a kapitalizmus môžu kráčať ruka v ruke”? :-) nebluzni a neodvádzaj diskusiu ku mne. Témou je nekriticke šírenie extremizmu vyzyvajuceho na nasilny odpor demokratickej vacsine, pričom sa to robí v akadémii vied a v akademickom prostredí vôbec. Hovoriť o tom neznamena “páliť knihy či obracať spravodlivy hnev na knihovníkov” ako tara karla či zeno, ale keď to z nedostatkom elementárnej kritiky a vedeckej poctivosti (zrejme z nejakého svojho marxistického fanatizmu) činí kabinetnym spôsobom zamestnanec daňových poplatníkov, je nevyhnutne, aby sa to maximalne verejne diskutovalo. Portál ajetotak zmazal kritické pripomienky na to upozorňujuce, admin sa v diskusii odbavoval urážkami a posmeskami na slušne argumenty, vulgarizmy “oponentov” ale ponechal a nakoniec cítiac úplnú argumentačnu a morálnu úbohosť, selektívne kritiku zmazal. Niet lepšieho dokladu

 • yve 26.02.2013 19:17

  Tashunko Sapa – teraz sa mi zviditeľnil tvoj “diskusny príspevok” so starým dátumom (i moje staršie, ktoré mi vtedy nevzalo) Teda ty nemáš nič k téme, utocis na mňa a neviem ešte aké veterné mlyny, tak to zhrniem: argumenty nemáš tak si rovno vymýšľaš konšpiračné teórie, len aby si spochybnil fakty a ich nositeľa. Tak viditeľne fakty: nič militantné som nepísal, nikoho som tu neurážal. Som rozhodným odporcom extremizmu a násilia, a ti, čo k nemu štvú iných, patria pod ustavnu kontrolu. To nie je urazka, ale spolocenska ochrana. Slova o trotloch sú tvoje…

 • ivan lesay 26.02.2013 20:23

  len na margo “cenzury”: protispamovy system automaticky blokuje dlhsie komentare a tie, ktore obsahuju linky. ja ako admin potom raz za cas povolim vsetky komentare, ktore nie su spam. ziadna cenzura tu neexistuje, hoci chapem, ze by to par ludi potesilo.

 • yve 26.02.2013 21:55

  OK, tak chápem, prečo som niečo ine i svoje nevidel, a potom posielal viackrát, vo výsledku to vyzerá blbo a v diskusii to zase (niekedy) zabráni okamžitej reakcií a vedie k celkovému prehliadnutiu príspevku.
  No to, čo ste správne označil ako cenzúra, sa udialo na FB profile jetotak. Vy k tomu mozno máte prístup, toľko úbohosti ako od tamojšieho admina a podrztasiek sa hneď tak nevidí…

 • pve 26.02.2013 23:15

  Milý Ive, budem reagovať len na jeden z tvojich famóznych príspevkov, na ďalšie nemám silu ani žalúdok. Môžeš mi prosím ťa vysvetliť, čo máš na mysli pod slovným spojením „činiť kabinetným spôsobom“? S touto záhadnou konštrukciou bude zrejme súvisieť potreba „maximálnej verejnej diskusie“. Bo v prípade iného „zamestnanca daňových poplatníkov“ – povedzme šoféra trolejbusu, by zrejme „nekritické šírenie“ čohokoľvek u teba asi takúto potrebu nevyvolalo. A možno s tým nič nemajú ani tie „kabinetné spôsoby“ ale kombinácia mnohých osobnostných defektov, ktoré si tu už úspešne odprezentoval. Pokoj tvojej ubolenej duši.

 • Peter G 27.02.2013 10:22

  Yve… ako si došiel na to, že som marxistický fanatik? Ako som prišiel na to, že si “romantický kapitalista”? Prečítaj si čo si písal o 19. storočí, a bájnej laissez-faire ekonomike. Neviem ako ty, ale mňa živia finančné trhy a nehrám sa tu na “niekoho”… Späť k téme, vieš napísať aj niečo čo by dávalo zmysel a pripadalo ako riešenie, alebo nie?

 • peter1 27.02.2013 20:01

  Sen američanov – Island. Nie ekonomické teórie potierajúce i základné zákony dialektiky poznávania !!! http://truedemocracyparty.net/2012/04/iceland-forces-debt-forgiveness-total-us-media-blackout-when-debt-is-fraud-debt-forgiveness-is-the-last-and-only-remedy/

 • yve 27.02.2013 22:57

  pve: nuž keď sa niekto prezentuje ako vedec pôsobiaci v sav a v clanku, i keď mnozstvom balastu zamaskovane, šíri extremisticku marxisticku propagandu a násilie, ale už nie je schopný o tom diskutovať, na webe, kde kvoli tomu čelí kritike sa kriticky diskutér zmaže, kde miesto vecnej diskusie zaznievajú hlasy umlciavacie kritiku, i vulgárne, i posmešne i zlahcujuce, len žiadny s argumentami, tak to je kabinetné konanie a nepripustenie diskusie. Daňový poplatník mlč, akurát môžeš tak platiť. Pochopil? Aj keď pochybujem, ty si si chcel iba rypnut, si len ďalší z tých, čo ide po “osobe”, k veci nediskutuje, zmysel diskusie vidí v odhalení “množstva kombinácii mojich osobnostných defektov” Tak len ďalej, do mna, triedneho nepriateľa :-)

 • yve 27.02.2013 23:20

  Peter G. , ty mi sice otazku nezodpovedas, no ja ti odpoviem: podľa všetkého ťa nepoznám, a na diskutéra peter g som žiadny takýto úsudok nazaujal. Vystupujes pod viacerými nickami?, lebo na osobu peter daubner by to sedelo http://www.youtube.com/watch?v=e1prDepOxHI
  A k tvojmu hodnoteniu mojej osoby ako “romantického kapitslistu”, vtipné, ale vedľa, mal si pozrieť odkaz: je to aktuálny citat clanku autorov laureáta Nobelovej ceny za ekonómiu, riaditeľa Centra kapitalizmu a spoločnosti Kolumbijskej univerzity v USA Edmunda Phelpsa a profesora ekonómie na Americkej univerzite v Bejrúte Saifedeana Ammousa. Môžeš samozrejme nesúhlasiť, ale treba dať i argumenty, ako som to urobil ja, keď som hlboko nesúhlasil s bludmi nekriticky prezentovanými p. Šuškom z geograf. ústavu SAV. A keď odo mňa chceš riešenia, tu v skratke je to ťažké, ale sú stručne obsiahnuté v článku, z ktorého som tu ten úryvok , i odkaz naň, dal. pekný večer

 • Peter G 28.02.2013 13:55

  Yve, nevystupujem pod viacerými nickmi, tento nick používam na tomto portály celý čas. Link si rád pozriem, aspoň bude vedieť do akej skupiny ľudí si ma zaradil… Ten link som si pozrel teraz. Súhlasím, len si citoval niekoho iného…

 • Peter G 28.02.2013 13:59

  Zrušenie právnických osôb, je otázka nie len pre ekonóma, ale právnika – mňa by zaujímalo, ako by sa riešili bankroty, ako by to bolo s daňami, či boli fyzické osoby – živnostníci/podnikatelia museli plne ručiť za záväzky. Ak áno, potom by si videl, že by to skôr malo negatívny efekt… Hlavne ako by to chcel docieliť v rozvinutých krajinách, hlavne v EU a USA.

 • Peter G 28.02.2013 14:09

  Keby neexistovali korporácie, neznamenalo by to, že sme tým podporili nových podnikateľov. Práve dostupné úvery a ľahké založenie firmy sú základom rastu podnikateľského sektora.

 • tashunko sapa_x 28.02.2013 14:32

  re yve: “Tak viditeľne fakty: nič militantné som nepísal, nikoho som tu neurážal. ”
  .
  Zabijas denno-denne diskusie na takmer vsetkych znamejsich portaloch slepou vierou a fanatizmom, vsade len tollujes dookola tych istych 10toro bludov tvojej nemenej pravdy a pri akej kolvek polemike, ktora je podlozena argumentami a faktami utocis ako potkan v kute. Aj tuto akoze diskusiu si zacal slovami o zvastoch a o potrebe presunutia autora do ustavu a o par riadkov nizsie pises, ze na nikoho neutocis. Su to priznaky jednej znamej schizoidnej poruchy. A zaroven cakas, ze ti budem davat nejake argumenty a pustat sa do debaty a kolotaoca vyvracania tvojich nemennych jednoduchych pravd, ked dopredu viem ako to dopadne a dopadlo predtym. Full-time trolling a realne nic nerobenie by si mal vymenit za produkciu realneho GDP, mozno by ti trosku pomohlo. Alebo aspon sem-tam nejaka babenka, kamarati, priroda, pivo…realny svet a ludia neexistuju len v PC a knihach.

 • yve 28.02.2013 14:44

  Peter G. Daj si trochu námahy a nemiešaj linky :-) Peter Daubner a naňho link je iba ilustrácia niektorých diskutérov, čo ma tu z podobných ideologických pozícii napadajú. A ilustrácia marxistického extremizmu, iba s tými rozdielmi, že dotyčný daubner hovorí otvorene, čo “vedec” šuška zasifruvava vo svojom posolstve na jetotak.

  Naopak link, kde sa zo zdrojov tu spomenutých môžeš dozvedieť odpoveď na “niečo čo by dávalo zmysel a pripadalo ako riešenie,” (ako píšeš), je oveľa vyššie, dal som tam úryvok i odkaz na zdroj…:
  http://finweb.hnonline.sk/c1-56098120-vo-svete-moze-vyrast-novy- kapitalizmus

 • yve 28.02.2013 15:15

  tashunko, alias darejik, unitar, Rytmaus, autor22, laskykvet12, MIKULAŠ Dzurej, vysokozdvižný nožík, velotlino, velkomocny, stvrtamocvstate, miklosova privatizacia, kocnerov hlas, gerhart vaznansky, Čekovsky, Pavol Bandurčin,michaela zavesnicka
  chronický známy taraj, extrémista a bigošsky záškodník tu v role psychiatra, filozofa a morálnej autority súčasne :-) keď nevieš argumentovať, čo je vždy, utocis, nič to ale nezmení na tom, že geograficki marxisti vyzývajúci na “kreovanie rovnostarskej spoločnosti spájaním “ anarchistickych, automobilových a grassroots organizácii a tradičných ľavicových politických strán, najmä progresivitu si uchovávajúcich subjektov napr. v Latinskej Amerike” ” pre splnenie nevyhnutnej podmienky utvárania „ko-revolučnej politiky“ vzdorujúcej dominantnej praxi” , bohapusti zvastaju extrémisticke bludy a patria pod dohľad. a nič na tom nezmení ani tvoje nekonečne vymýšľanie a argumentov prosté, sprosté útočenie a klamstvá

 • Peter G 28.02.2013 16:53

  Yve – takže riešenie je zrušiť korporácie? Respektíve spýtam sa ako by mal vyzerať ten systém? Čítal som ten článok na finwebe a nedozvedel som sa nič nové… máš link na celú štúdiu?
  Mám ti poslať linky? Ani neviem, kde začať lebo si veci neodkladám – http://conference.nber.org/confer/2011/GFC11/summary.html

  Akože komplexnú štúdiu ako zmeniť systém som asi ani nečítal, vždy sú to fragmenty. Teraz sa bavíme o ekonómii. Čo sa týka práva a legislatívy tam je toho veľa…

 • yve 28.02.2013 17:30

  Peter G – necítim sa narozdiel od šíriteľov marxizmu a revolucneho násilia povolaný prinášať hotové recepty “ako zmeniť systém”. Korporativizmus je zrejme tým, čo ničí prirodzenú súťaživosť a rovnosť šancí, ako katalyzátory civilizačného vývoja a sociálneho i ekonomického rozmachu spoločnosti. Určite ale nie je riešením nezivotaschopna utopia nejakej sociálne inžiniersky naprogramovanej “ideálnej” spoločnosti či “systému”. Ibazeby boli ľudia roboty, ktoré naprogramujeme. V skutočnosti sme zložite biologické systémy s evolučne vivinutymi determinovanymi “programami” (o čom všetci tito marxisti nemajú ani páru, a jedinou ich “vedeckou” metódou je “dôkaz knižkou”:) ktoré sa správajú prísne racionálne, vypocitatelne a neovplyvnitelne nejakými vymyslenými filozofickými modelovaniami (nového idealneho človeka) Všetky snahy o radikálne zmeny prirodzeného evolučného poriadku viedli vždy

 • tashunko sapa_x 28.02.2013 17:52

  yve, trolle, trolle..ja nespamujem ako blazon po forach a slov. mienkotvorne noviny ( o diskusiach ani nehovoriac) citam minimalne, takze tie tvoje nicky mi totalne nic nehovoria, asi ich lepsie poznas sam..na to aby clovek zistil, ze si infikovany troll netreba dennodenne spamovat a sledovat fora, to sa da zistit aj inac..a napokon ani nemam na spamovanie cas ako ty…raz davno som skusal na aj tom vasom sektarskom webiku menejstatuviacgoril.sk (neviem ci to este funguje), ale ste na ma (nevravim ze ty osobne) najprv arogantne cerili zuby a potom zcenzurovali (vymazali), lebo sa vam nepacili argumenty a linky na studie, ktore podlozili moje nazory a fakty..nebolo to asi v sulade s vasou vierou a vasich vzajomnym samo-honenim

 • yve 28.02.2013 17:53

  ku tragédiam a nezamyslanym, no o to nicivejsim dôsledkom. Už žiadne revolúcie, ktoré sa i tak zvrhnu v niečo ešte horšie ako proti čomu boli namierené. Šancu vidím v rešpektovaní ľudskej podstaty, minimalizácii regulačných vplyvov a obmedzení ju zviazujucich, minimalizácii prerozdeľovania, násilných autoritatívnych zásahov , ktoré paradoxne prospievajú viac vsemocným a úradmi privilegovaným korporáciám, ako najslabším, kvôli ktorým sa vraj realizujú. Ti najslabší sú tiez najcastejsimi obeťami revolucionarov, ktorý ich vraj tiež robia kvôli nim. Či chceme či nechceme, najlepšou pomocou je pokoj a príležitosť na prejavenie sa vlastných individuálnych schopností, ktoré sa už v našom druhu ukázali ako nesmierne vitálne a i v medzidruhovej sutazi konkurencieschopné. Len preboha sa nenechať sfanatizovat demagogickymi

 • yve 28.02.2013 18:07

  prorokmi hlasajucimi akýsi automaticky nárok, spravodlivosť či rovnostárstvo. Čim menej sa spoliehať na iných, čim menej im dávať právomocí a čim viac sa spoliehať na vlastné schopností a to najlepšie čo v sebe máme. Fanatikov, radikálov, “vedeckých komunistov”, marxistov, pomylencov i diletantov čakajúcich na ovečky čo na svoje bludy nachytaju dalsich je stále prebytok. Smutne je, keď sa grupujú i v ústavoch vied, keď geografi recenzuju filozofov, ktorí “chcú meniť svet” podľa teoretických, vymyslených, nikde neoverených modelov, na čo násilnú regulatori nedočkavo cakaju… Koľkokrát ešte…

 • tashunko sapa_x 01.03.2013 11:08

  yve alias Karolisimo, preco ta este kolegovia z menejstatuviacgoril.sk nenavrhli na Nobelovu cenu ? ja si myslim, ze tvoj prinos pre svet by bol enormny, skutocne

 • Avatar 03.03.2013 19:35

  prečítajte si konečne Protokoly sionských mudrcov a prestanete tu tápať.

 • Harvey medzi ekonomickým determinizmom a postštrukturalizmom | Blog JeToTak.sk 04.09.2013 2:22

  [...] rokov (s. 82) trvajúcej hospodárskej kríze.  Na blogu Kritickej ekonómie už túto istú knihu recenzoval Pavel Šuška. Azda jeho do veľkej miery pozitívnu recenziu doplním niekoľkými kritickými [...]

 • Gredjaw 02.12.2016 8:09

  clonazepam 0.05 mg colonopin taking clonazepam clonazepam recreational. clonazepam pills order clonazepam no rx withdrawal effects of clonazepam cloazepam . clonazepam xanax diazepam online . clonazepam for muscle pain rivotril clonazepam order clonazepam no rx effects of clonazepam and alcohol clonotril 0.5 side effects clonazepam 0.5mg tablets side effects

 • Greqpeern 16.12.2016 2:18

  zapiz 0.5 mg side effects clonazepam en espanol . what clonazepam clonazepam side effects withdrawal symptoms how much clonazepam clonex 0.5 mg clonazepam for clonotril 0.25 mg side effects . street price for clonazepam side effects clonazepam lonazepam clonazepam 2.0 mg. clonzepan clonzapan yellow clonazepam lonazep 0.5 side effects .

 • Barnypok 29.12.2016 13:42

  bukgGE http://www.FyLitCl7Pf7ojQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com

 • asgmxbgpw 11.01.2017 18:55

  iFY5US haqhemzbgwdf, [url=http://tcdekuzwibaw.com/]tcdekuzwibaw[/url], [link=http://fygqmtzlfuvb.com/]fygqmtzlfuvb[/link], http://lygkeotptxez.com/

 • fspjxqlqfif 29.01.2017 6:18

  ngFQkM vnfjastlotks, [url=http://fpbxkzrtkjmw.com/]fpbxkzrtkjmw[/url], [link=http://uocfakeecrhj.com/]uocfakeecrhj[/link], http://bowlirqujsga.com/

 • chaba 29.01.2017 16:54

  mOlf9Z http://www.y7YwKx7Pm6OnyJvolbcwrWdoEnRF29pb.com

 • matt 29.01.2017 17:00

  M1lw38 http://www.y7YwKx7Pm6OnyJvolbcwrWdoEnRF29pb.com

 • gordon 31.01.2017 18:56

  KFiYgA http://www.y7YwKx7Pm6OnyJvolbcwrWdoEnRF29pb.com

 • nykawb 01.02.2017 22:08

  vXZIey mnbhibpefkaw, [url=http://mlibmooomrye.com/]mlibmooomrye[/url], [link=http://uylgwckzaduh.com/]uylgwckzaduh[/link], http://prpoecyzdchn.com/

 • rovkha 01.02.2017 22:18

  SzvEKo oauykeqqxqyq, [url=http://qsqjafsaphii.com/]qsqjafsaphii[/url], [link=http://ihndtjrqpcvk.com/]ihndtjrqpcvk[/link], http://ayiwtjyrrxfm.com/

 • jjhlep 01.02.2017 22:21

  UCjERZ wdoxzlbskxja, [url=http://lvxieinqfxpy.com/]lvxieinqfxpy[/url], [link=http://gwqlfypesdly.com/]gwqlfypesdly[/link], http://fuaheuaxdcyy.com/

 • Walter 05.02.2017 5:35

  A financial advisor zyvoxid 600 prix Magna Carta, in which these rights were first set out, is the foundation document of our democracy. But it also paved the way for the freedoms enjoyed today across the world, including in countries such as Serbia, Latvia and Georgia, whose judges this week found against the UK in Strasbourg.
  methotrexate im injection instructions “Weare really hopeful that the forthcoming appeal on Crimewatch will bringfurther new evidence which will take us a step closer to finding Madeleine and to bringing those responsible for her abduction to justice.”
  differin cream gel difference New research suggests that eating certain fruits, such as blueberries and grapes, may reduce risk for type-2 diabetes, but it also found that the more fruit juice a person drinks, the greater their risk of developing the condition.
  diflucan jock itch treatment At Brooklyn’s Old Boys High Field, Hewitt also recalling regularly Olympic-caliber Caribbean performers using the facility’s track for their extreme practices sessions . The runners include 1976 Olympian Seymour Newman (800 meters) of Jamaica; 1976 Olympian Horace Tuitt (800 meters) of Trinidad and Tobago; 1972 and 1976 Olympian Alfred Daley of Jamaica; 1976 and 1980 Olympian Michael (Mike) Solomon (400 meters) of Trinidad and Tobago; 1972 and 1976 Olympian Leighton Preistly (400 meters) of Jamaica; and 1972, 1976 and 1980 Olympian Charles (Charlie) Joseph of Trinidad and Tobago.
  trental 400 alternative
  Witnesses described a chaotic scene at the school in the northwestern Nevada town of Sparks, located just east of Reno, after the gunfire erupted in an outdoor area as students were arriving for the school day.
  ambien and ayahuasca Over the weekend US retailing giant Barnes & Noble said offending titles were “in violation” of its policy on content offered in the NOOK Bookstore and were in the process of being removed.
  albuterol nebulizer treatment frequency After entering the race late Sunday, Spitzer only has until Thursday night to collect the signatures of 3,750 Democrats to qualify for the Sept. 10 primary — and to do so under complicated procedures spelled out under election laws.
  comprar cialis en venezuela Alex Rodriguez is back in batter’s box with Yanks, but owners hardly sound concerned over his reported plan to take swings at MLB in form of federal lawsuit alleging Bud Selig & Co. have persecuted him.
  voltaren tolto dal mercato In June 2007, a Burmese python named Gregory was taken from a Brooklyn apartment building. Under city rules, only small, non-venomous snakes are approved as pets, and 7-foot-long Gregory didn’t fit the bill.
  pisos de alquiler baratos en benicarlo particulares He is concerned, however, that there must be safeguards to ensure that nobody’s life is terminated against their wish. In 1985, when he became very ill with pneumonia, he was at one stage placed on a life support machine. His first wife, Jane Hawking, was given the option to turn it off.
  growmax discovery Often the most effective way to increase the chances of freedom in the long run is to improve the prospects for security and economic growth in the short run — rather than pressing for direct democratic reforms.
  scheda prescrizione vytorin Just days after a newly organized nonprofit launched radio ads touting Gov. Susana Martinez’s handling of a reorganization of state mental health care providers, another group has paid for a spot on an Albuquerque radio station that criticizes the Martinez administration.
  nolvadex price in south africa Earlier today, UN inspectors finally reached the site of the alleged atrocities in Syria’s capital to launch an investigation into last week’s suspected chemical weapons attack, meeting doctors and casualties.
  medicinas mas comprar grisactin
  The Transportation Safety Board (TSB), which does not havethe power to impose changes, said in a release that test resultsshowed the crude being transported in the tank cars that crashedinto Lac-Megantic were not accurately documented and had a lowerflash point, explaining in part why it ignited so quickly.

 • Connor 05.02.2017 12:49

  Lost credit card precio aciclovir tabletas And two years ago Edward Atkinson, now 83, was given a suspended jail sentence for sending graphic anti-abortion material to his local hospital in King’s Lynn, Norfolk. He had earlier been placed under an Anti-Social Behaviour Order restraining his activities.
  kamagra cena na veliko Unexpectedly high internet traffic volumes generated delays in the operation of the online marketplaces for health insurance. The Department of Health and Human Services issued a statement saying more than 1 million people had visited the website, HealthCare.gov, in the past day, leading to a five-fold increase in Tuesday’s volume.
  ambien for sleep dosage
  Chris joins Grande and Max for a discussion on where this team is going and what Rajon Rondo has to do to be the leader of this team. The conversation also shifts towards the legacy of the Celtics big three and whether or not their individual numbers will be sent to the rafters.
  fentanyl patch transdermal WASHINGTON, Oct 2 (Reuters) – Chief executives from majorfinancial institutions met with President Barack Obama onWednesday and warned of “adverse” consequences if governmentagencies remain closed and if lawmakers failed to raise the U.S.debt ceiling by mid-October.
  what stores carry xanogen “The New England Patriots are extremely disappointed to learn of Alfonzo Dennard’s arrest,” the team said in a statement. “We take this matter very seriously and are working to get more information on the incident.”
  l-arginine l-lysine dosage Despite the test failure, U.S. defense officials affirmedtheir commitment last week to the ground-based missile defensesystem, which is integrated by Boeing Co, but called formore regular testing to get a grip on quality control issues.
  how many mg is prescription strength nexium The operation was brought to light when a U.S. Border Patrolagent, Brian Terry, was killed in December 2010. Two gunsconnected with the case were found at the scene of the shootoutwhere he died, although investigators could not determine if theguns were used to kill Terry. (Reporting by David Ingram; Additional reporting by RichardCowan and Patrick Rucker; Editing by Peter Cooney)
  vertigo treatment with ativan The $2 million request was to purchase advanced water monitoring units that would provide continuous data on nitrogen and phosphorus levels to help identify the sources of pollution, according to documents provided to the Senate.
  does ambien make you urinate more Georgia state Rep. Pat Gardner (D-Atlanta) said after Sebelius’ address that federal officials appear willing to entertain Arkansas-like proposals. â€œI think we need to find a way that’s workable in Georgia and is acceptable to CMS,’’ she told Georgia Health News.
  magna rx pills reviews
  It can be exasperating, feeling as though your votes go into a black hole and don’t mean much. But at least you get to vote, western Maryland. At least you have at least the opportunity to find a decent gubernatorial candidate and campaign for his or her election. At least you have two senators and voting members of the House to advocate for Maryland – west, east and center – in Congress.

 • Rhett 06.02.2017 7:33

  What qualifications have you got? voltaren schmerzgel 120 preisvergleich “In the civil rights area, it never helped to start a fight alleging that your opponent was terrible. You tried to make as much peace as possible because you knew at some point, once you succeeded with your efforts, you would have to live with your opponent. The kids caught on better than the adults. Jimmie Lee Kirkpatrick and Dorothy Counts were very gracious in responding to questions (in the media).”
  where can you find xanogen U.S. crude prices stood at around $100.8 a barrel,having fallen to their lowest level in more than three months inthe previous session as stockpiles in oil hub Cushing began toreverse a months-long decline, and as signs of progress in talksover Iran’s nuclear programme also pressured prices.
  valium otc hong kong The stream of migrants is a humanitarian and political problem for the Italian government. About 15,000 reached Italy and Malta – 13,200 and 1,800 respectively – by sea last year, the UNHCR says. Thousands more have arrived this year.
  genuine cialis sale According to research by Prestige Nursing, a care agency, the average cost of a room in a care home in England has risen by £963 or 3.5 per cent in the last year – just above inflation.
  coq10 for high blood pressure dosage Some Russian sources have suggested a foreign embassy car would not be considered Russian territory, opening up the possibility of a road trip across Russia. Where he might go is unclear but Belarus is in striking distance and has antagonistic relations with the United States.
  adderall xr good or bad Samsung’s history and corporate culture could hardly be moredifferent than Apple’s, the iconic Silicon Valley start-upfounded by Steve Jobs and Steve Wozniak in 1976. Lee Byung-Chullstarted Samsung in 1938 as a noodle and sugar maker. It grewover the decades into an industrial powerhouse, or chaebol asKoreans call the family owned conglomerates that dominate thenation’s economy and are run with military-like discipline.
  evoclin clindamycin phosphate foam 1 Special forces later arrested 18 of the escapees, while some returned on their own, said Mohammed Hejazi, a government security official in Benghazi. Three inmates were wounded in the jailbreak and were taken to a local hospital, he said.
  sildenafil 100 mg prezzo in farmacia Carlson said previous studies in this area had a large margin of error, but he believes improved technology has allowed him to make a more accurate measurement of when the moon formed, greatly narrowing any margin of error.
  how do i wean myself off of ativan The National Security Agency may hold crucial evidence about one of the greatest unsolved mysteries of the Cold War — the cause of the 1961 plane crash that killed United Nations Secretary General Dag Hammarskjold, a commission says.
  amitriptyline dosage for ibs Under the Energy Bill, 12 of Britain’s existing 18 coal power stations that could stay open will be exempt from the Government’s emissions performance standard (EPS) that sets limits on CO2 emissions for all new power generation. While the EPS will stop new coal power stations being built without carbon capture and storage, it will not apply to existing plants. That exemption goes against a pledge made by David Cameron in opposition.
  what is the difference between phentermine and phentramine-d Scientists at the University of Aberdeen in Scotland are investigating whether an antibody called IgNAR, which is found only in sharks and helps them fight off disease, could help slow the growth of cancerous tumors.
  get klonopin online After a strong regular season, in which Leddy had 18 points and a plus-15 rating in 48 games, he was basically benched for the last three games of the Stanley Cup Final. Leddy played a combined 12:55 in the three games as Quenneville shortened his lineup to go with five defensemen, giving the struggling Leddy only an odd shift here and there.

 • Leah 07.02.2017 7:25

  We’d like to offer you the job precio parlodel 2.5 mg The nonprofit said the strawberry, cherry, boysenberry and raspberry varieties of Dannon’s “Fruit on the Bottom” line all contain carmine, as well as the strawberry flavor of Dannon’s Oikos brand of Greek yogurt.  Several flavors of Dannon’s Light and Fit Greed product and six of its Activa yogurts also use the extract. However, the company uses natural colors in its Danimals line of yogurts marketed towards children.
  supermercado bon preu benicarlo Defense attorney Emma Scanlan argued for the lighter sentence, begging jurors to consider her client’s prior life and years of good military service and suggested he snapped under the weight of his fourth combat deployment. She read from a letter Bales sent to his two children 10 weeks before the killing: “The children here are a lot like you. They like to eat candy and play soccer. They all know me because I juggle rocks for them.”
  zolpidem eller zopiclone But the United States challenged the “opaqueness” of how China conducted its anti-dumping case, including the calculations it used to conclude whether or not U.S. chicken was being sold at a fair price in China.
  image valium pill German private equity firm Triton and U.S. investment groupsGores and Platinum are among those that have handed in bids forthe 300 million euro ($386 million) division by the Julydeadline, the sources said on condition of anonymity.
  cost of atorvastatin 20 mg uk j. von hettlingen : the ” western saudi backed: Supreme Military Council supply all the military hardware to the Ahrar el Sham, and Nusra Front.  The Konkurs guided anti tank missiles sent by Arabia to the SMC and other stuff ended up on the battlefield with these two militias, please update the info,,,,,, 
  furosemide 20 mg tablets “With the boost to the working population that can be delivered by using the full economic levers of independence to grow the economy we can ensure Scotland's welfare policy fits Scotland's needs.”
  suprax 200 mg filmtabletta 10x Some New Jersey flukesters have already cashed in at the recent Friendly Sons of the Shillelagh fluke tournament. This Belmar-based club awarded $2,800 to first-place winner Capt. John Gillen from Howell, N.J., for his 10.2-poound flattie. Nutley’s Tom Feher was awarded $1,200 for his second heaviest fluke.
  tylenol ibuprofen hangover “He’s very familiar with New York, but at the same time, he is a man who has become more comfortable living in the underbelly,” says Mount. “He made himself into this blue-collar character to better lead his men, and he’s actually more comfortable with that guise.”
  testosterone heart “Samsung has offered to abstain from seeking injunctions for mobile SEPs (standard essential patents) for a period of five years against any company that agrees to a particular licensing framework,” the Commission said in a statement.
  is ibuprofen or acetaminophen better for arthritis pain It's working to capacity, much of that on a platform for Premier Oil's Solan field west of Shetland, scheduled for float-out next April. That will go in 140 metres of water, and while it will have 35 berths for offshore workers, the intention is to remove it after a year, and to operate it remotely.
  ciprofloxacin 0.3 eye drops side effects I also plead optimism: If Washington, D.C., is a civic lab rat of the Nation Exaggerated—all good and petty tendencies concentrated into a few monument-bedecked square miles—then we want to believe that what goes on here can be a flattering microcosm, right? It might not be at a given moment or decade, and surveys show an overwhelming majority of Americans judge Washington to be a mortifying perversion of national ideals. But as Barack Obama proved in 2008, hope can be a powerful force, if not necessarily sustainable (as Obama also proved).

 • Morris 07.02.2017 16:00

  I’ve lost my bank card costo del cialis da 20 mg LADEE will take about 30 days to reach the moon and spend 100 days performing its lunar atmosphere and dust mission. The spacecraft will also test a new laser communications system that NASA has billed as a kind of new “interplanetary Internet.”
  duramale In the past year alone, three closely watched new agents failed in late-stage clinical trials. In May, a Massachusetts pharmaceutical company announced it would close after its experimental Alzheimer’s drug ran into unexpected safety problems. In June, Eli Lilly stopped a study of a different BACE inhibitor when patients who were taking the drug showed signs of liver problems.
  how long does it take to wean off paroxetine Bernanke had stated in June that officials expected to begin slowing the pace of bond purchases this year and would likely end the program by mid-2014, at which point the central bank forecast the unemployment rate would be around 7.0 percent.
  arcoxia 120 mg precio colombia According to Markit, about 15 percent of the company’s shares outstanding are being borrowed for short bets. Short bets in the stock briefly jumped to about 40 percent of the float in early July, just after the company executed a 1-for-25 reverse share split in order to keep its price above $1 a share to remain on the New York Stock Exchange.
  ketoconazole kopen
  Lost? Better get out the map. Now a decade ago, this might well have been actual physical map, but with Google Maps, the old A-Z and red pen approach is a blast from the past. It actually didn’t start out as a Google product – the Internet giant acquired Where 2 Technologies, the company which employed the designer brothers of the original map tech, Lars and Jens Rasmussen. Google maps has since become a vital tool in getting us to out-of-office meetings, finding that cool little bar your friend told you about, and generally knowing how to get from A to B, whether by bike, on foot or in your car.
  erectosil gel
  Since the cash draw from Treasury will not be disbursed bythe FHA, it will not impact how quickly the government runs outof money to pay its bills under the nation’s $16.7 trillion debtceiling. In addition, the Treasury has the authority to take the$1.7 billion back once the FHA rebuilds its reserves.
  masteron 150 mg On foreign and defence policy, the report noted the balance of powers lay squarely with the member states with all significant decisions requiring unanimous voting, although it noted “tensions” in how EU foreign policy was developed.
  manforce staylong tablet
  Jennings tape has confirmed that a musical version of — male stripper film magic Mike is in the works and its sights are set on the great white way is having — – — – — – and Hollywood Adam Housley Fox News.
  extenze fast acting liquid Arnold has also said that the longer shelf life of Twinkies reported by the Associated Press earlier this month was made by the predecessor company right before it went bankrupt. The 45-day shelf life, up from 26 days, was a separate change and hit shelves Nov. 1, she said.
  kde kupit finasterid The research concluded that drama and economics were a good bet for students wanting to take an essay-based subject at a Russell Group university, even though they are not on the list of facilitating subjects.

 • Adalberto 09.02.2017 12:44

  Is there ? low dose naltrexone online kopen “Cancer and Alzheimer’s have been viewed by researchers as completely separate,” said Dr. Massimo Musicco, who led the study at the National Research Council of Italy’s Institute of Biomedical Technologies in Milan.
  ativan fiyatı “In the interim, fourth-quarter GDP will surely feel theadverse effects from the slowdown in economic activity and thelack of transparency with respect to economic data releases,”said Bonnie Baha, senior portfolio manager at DoubleLine Capitalin Los Angeles.
  can you take ibuprofen with naproxen 375 mg In a statement, Stringer spokeswoman Audrey Gelman said: “The old Eliot Spitzer supported stringent financial disclosure. Just as we’ve seen on his decision to abandon campaign spending limits he once supported, it’s increasingly clear that Eliot Spitzer believes there are two standards in public life — one for him, and one for everyone else.”
  super beta prostate free Analysts differ on how the new LME rules will affect twoelements of the total aluminium price – the LME price and thepremium for delivery of metal. The LME proposal has alreadystarted to have an impact on premiums since it was announcedlast month.
  how long do you take valacyclovir for cold sores Country music singer Justin Moore debuted at No. 2 with his third studio album, “Off the Beaten Path,” selling 96,000 copies, while fellow country music artist Chris Young came in at No. 3 with “A.M.,” selling 52,000 copies.
  how many mg per dbol tablet The findings could put an end to 50 years of failed research attempts to find a species of fungi that could kill termites when introduced into nests. Research repeatedly showed that fungi killed termites in a petri dish but not in the wild, Su said.
  megalis tablet use Poulter held up the opening up of online access by patients to their hospital and GP records by Maudsley Hospital and Newham University Hospital′s success in using Skype to cut missed diabetic outpatient appointments by 11% as examples of the kind of pioneering work the Department of Health would like to see a lot more of.
  ondansetron odt 4 mg during pregnancy
  “Before, he had an economic agenda,” Hewitt said. “He was ona path to lowering taxes and deregulation, but thedemonstrations derailed him… Economics became less importantin his agenda and foreign affairs became more important.”
  what is the meaning of suhagraat Alexander acknowledged his agency collects data from social networks and other commercial databases to hunt foreign terror suspects but is not using the information to build private files on Americans. He said the operations are only used in pursuing foreign agents and sweeping up information on Americans if they are connected to those suspects by phone calls or other data.
  yellow shatavari As of June, the SEC had filed more than 65 fraud cases andderegistered the securities of more than 50 companies, includingChina-Biotics. The company’s shares were also delisted fromNasdaq OMX in June 2011.
  is amitriptyline used for migraines The gold and turquoise ring was in the Austen family for 200 years but was bought by American Idol winner Clarkson at an auction in 2012. But before she could take it out of the United Kingdom, a temporary export ban was put on the item because, according to a statement from the the British Department for Culture, Media and Sport, ”it is so closely connected with our history and national life that its departure would be a misfortune.”
  price livagra He also noted that the company does not adequately address the departure of two senior distributors, even though it had previously said more generally that such defections could negatively impact sales.

 • Leland 09.02.2017 22:26

  Could I make an appointment to see ? is diflucan sold over the counter in canada Not sure what difference it will make if the u.n. says that there were more chemical attacks. Once again Russia who I think is doing everything thing in it’s power to restart the cold war will protect assad every step of the way. Assad will not stop using those weapons and as he has stated already does not Need to any more because Putin has given him weapons that can kill much more people than his chemical stockpile. I wonder what other type of weapons Putin has furnished him with, maybe radiological. Who knows it’s not that anyone checked. Even though the u.n. has provided proof and that most of the international community believes assad was responsible for the chemical attacks, Russia covers their back with a straight face. Who are we kidding. Putin has an agenda and it cannot be trusted. But then look at the U.S. administration. It’s at it’s weakest point in history and Obama’s lunch money will be taken by Putin, for the next 3 years.God help the United States of America. The damage this administration will inflict on us will take 20 years To reverse.
  can you take 800 mg ibuprofen with tramadol “Kurt and Johnny bring many years of NBA experience both as coaches and as former players to this team,” said Lakers Head Coach Mike D’Antoni in a release. “Kurt is a great basketball mind, extremely good at working with big men and his experience as a head coach in this league is going to prove very helpful to our staff. Johnny is a two-time NBA head coach with years of experience playing as well as coaching in this league. The vast array of NBA knowledge he brings to the table will be invaluable to us.”
  comprar capoten One drawback: While the swooping and careening visuals capture the depth and darkness of an arena experience, the sound doesn’t. As burly as the acoustics in a theater may be, they’re spindly compared to the sucker-punch fans prize at an actual Metallica concert. Luckily — for its visuals alone — “Through the Never” has enough grit and power to deserve two fists up.
  via de administracion del ativan
  Miners dragged on the index after copper edged lower asinvestors shifted their focus back to fragile fundamentals.Bellwether miners BHP Billiton Ltd fell 0.9 percentwhile Rio Tinto Ltd slipped 0.8 percent.
  ativan for terminal patients U.S. President Barack Obama, after a meeting in Washington with Kuwait’s emir, Sheikh Sabah al-Ahmad al-Jaber al-Sabah, reiterated that he would insist any deal on Syria’s chemical weapons be “verifiable and enforceable.
  ic promethazine 25 mg pill “Pigs are the most efficient converter of food waste to calories – we need calories in this world to feed growing populations, but in the meantime all pigs throughout Europe are being fed soya which is being grown in the Amazon basin.
  naprux 500 mg naproxeno posologia People familiar with the matter told Reuters on Saturday that ANZ and UOB were among the companies considering a bid for the Hong Kong bank. The Wall Street Journal also cited people familiar with the matter as saying UOB and ANZ had shown interest.
  nf cure capsules in lahore Earlier this year, prosecutors accused the singer of having significant discrepancies in the records supporting his 1,400 hours of community service in his native Virginia and asked a judge to toss them out.
  zyvox prezzo
  In another scene, while Shannon is in bed snoring at 11:54 a.m., the phone rings. It’s her friend calling to inform her that a hog had just been run over. The family fetches it, skins it, cooks it and eats it, but not before Alana names it “Logan.”
  mdrive prime reviews Not good enough for Dolan. Grunwald goes, and Mills, the man who gave you Isiah Thomas, Knicks fans, now becomes the point man in the front office; he is presented to Knicks fans as the end of Dolan’s front-office star search. No kidding, if you wanted to know how threatened Dolan is by the Nets, this is how threatened: On the eve of training camp opening, he decides to make a move like this.

 • Elliot 10.02.2017 0:07

  I’m only getting an answering machine is it harmful to take clomid while pregnant The festivities continue online, with free printable party favors and “Slurpee swag” including hats, sandals and sunglasses for purchase on the company website, according to the news release.
  zolpidem actavis bula The British embassy estimates that at any given time 5,000 – 10,000 of its citizens reside in Thailand’s east coast and local estate agent Keith Harrison, 34, says that Brits are among his most prevalent clientele, including many families and retirees.
  phentermine study results Royal watchers had swarmed the hospital starting around 6 a.m., when a pair of lucky photographers spotted Middleton’s car pulling up at the hospital where Princess Diana gave birth to William in 1982.
  nolvadex price south africa “We always joked about sequels and what would it take to top this one, but nothing ever official,” Ferrante said. This being so successful, I can’t imagine they wouldn’t do another one — and if we could find a way to top ourselves, I’d love to come back.”
  neurontin tablets used AMR creditors, both airlines’ boards and unions, US Airways shareholders and European Union regulators support American’s reorganization plan, but it still needs clearance from the Justice Department and U.S. Bankruptcy Court.
  how does adcirca work
  Poyser of Brownsville, Brooklyn, turned fashionistas into Maxxinistas by offering rock-bottom prices on the allegedly boosted merchandise. What he didn’t sell at the store, he hawked on eBay, the source said.
  doxepin 75 mg 1a pharma
  ‘We understand that this news may generate concern and it’s important for us to underline that our investigation, which is still at an early stage, is based on a single report of an isolated incident and that the hospital trust is co-operating fully with the investigation.’
  comprar lamictal venezuela “But it’s important to at least know there are a number ofthings that can be done to show U.S. bona fides if the Iraniansshow that they are willing to take significant steps in thedirection of what the U.S. and other parties say they have todo,” he said.
  cheap climinax Aug 12, 2013 – BlackBerry says it is weighing options includinga sale. Fairfax’s Prem Watsa steps down from board to avoidconflict of interest, days after Reuters reported that thecompany’s board was warming to the idea of going private.
  femore jel kullananlar One survivor, Hassan Shebli, said he fled as rebels approached his village of Barouda at dawn, but was forced to leave behind his wife, who was unable to walk without crutches, and his 23-year-old son, who is completely paralyzed.

 • Nigel 12.02.2017 20:04

  I came here to study clomid nolvadex pct dosage Drones have been one of the military’s main advances over the past dozen years, as the Pentagon and CIA have deployed them in virtually every war or crisis around the world. They have been used to attack military and terrorist targets in Afghanistan, Iraq, Yemen and parts of Africa. A new drone base opened in the West African nation of Niger in February.
  60 mg of adderall in 24 hours The poll result leaves the conservative German chancellortriumphant but still needing a coalition partner from among hercentre-left rivals. The way forward for the European Unionraises even trickier challenges.
  vaso 9 ultra review The Fordow uranium enrichment facility Kerry referred to is a secret plant buried 299 feet underground, making it difficult to bomb should the West or Israel decide they need to take military action against Iran’s nuclear program.
  femigra si trova in farmacia HG Wells may have overestimated the destructive force of a Zeppelin, but The War of the Air was eerily right on a more profound level. As the commander of Zeppelin corps, Peter Strasser, crisply put it: “there is no such thing as a non-combatant any more. Modern war is total war.”
  priligy tablets review Jennie Bond, television presenter and former BBC Royal Correspondent, explained a reporter's perspective of filling time to Today programme presenter John Humphrys: “Royal stories in particular, you do have to fill a lot of air time, particularly with the death of Diana, the death of the Queen Mother… you only have the one fact to go on, quite frankly.
  pilex 28 kapsula cijena
  The Constitutional Court ruled last week that lifetime bansfor convicts not serving life terms are unconstitutional, butthe law has not been amended and, previously, convicts had beenbarred from elections for at least the length of theirsentences.
  cialis coupon walgreens “This isn’t just critical for the nation’s finances: it’s also important to protect the vast majority of honest businesses and individuals from being cheated by the unscrupulous few.”
  ways impress ex girlfriend “You’re going to have years where you don’t win major championships and years that you do,” said Woods, whose stated pursuit of Jack Nicklaus and his record 18 majors has stalled since winning the 2008 U.S. Open at Torrey Pines.
  when do you take ambien Rees is a writer and activist, last year co-authoring the book The People’s History of London with his partner and fellow campaigner Lindsey German. In 2009 he was controversially not selected by the Socialist Workers Party to rejoin their central committee, and the following year he quit the party. He is the organiser of the all the Stop The War marches, including the recent one against Syrian intervention, and is part of the People’s Assembly Against Austerity. He is also a part of the revolutionary socialist organisation Counterfire, writing several publications for them.
  harga coffee arjuna maxx “It’s worst when you get a female come ashore and she’s lactating and you see the milk come out onto the stretcher,” said Schoelkopf, co-director of the Marine Mammal Stranding Center. “That means there’s a baby out there swimming around without a mother. That baby is going to become shark bait.”

 • Aaron 12.02.2017 20:16

  I’m self-employed precio del aciclovir colombia
  Ford said the compensation for C-Max hybrid owners is  “a good will payment for customer satisfaction.” Nair contends some owners have gotten better fuel economy than the 47 mpg rating, and says the more important measure is how much gasoline a vehicle actually uses.
  canesten clotrimazole antifungal cream philippines Expect more of the same in the coming weeks, with the likely focus of attention on the IPCC’s admission that it is “finding it harder than expected to predict the impact in specific regions in coming decades.”
  effexor xr online canada “The Federal Reserve regularly monitors the commodityactivities of supervised firms and is reviewing the 2003determination that certain commodity activities arecomplementary to financial activities and thus permissible forbank holding companies,” the Federal Reserve said in an emailedstatement. A spokesperson declined to elaborate or provide anydetails on the scale or timing of the review.
  donde comprar piracetam Four years ago, when I was tipping over from merely overweight to outright obesity, I decided to make the effort. I lost 15 pounds in four months. Since then I’ve managed to stay in the just slightly overweight category. I’d like to get down to normal. That’s probably not going to happen. But at least I have no sign of diabetes. And now that the load on my aging knees has been lightened, I don’t have to go back to the orthopedist for a cortisone shot or pay for physical therapy.
  order online ejaculoid A brief history lesson: When the City Charter revision of 1989 eliminated the Board of Estimate, the position of City Council president was downgraded to a ceremonial vestige. Four years later, the Council renamed the post “public advocate,” with “the right to participate in the discussion of the Council” but not to vote.
  methylprednisolone ivp Provided the 10-minute rule is adhered to and the line isshut promptly, spillages should be kept to no more than a fewhundred or thousand barrels at most. Larger spillages havenormally occurred when control room staff have ignored alarms,valves have not closed and pumping has not ceased immediately.
  triphala kupit Two companies, Lockheed Martin and Raytheon, had each won $107 million contracts in January 2011 to work on a new Space Fence design. Last year, both demonstrated competing working prototypes that successfully tracked objects in space.
  lady prelox side effects
  The PGA Championship usually takes place in early August but, with golf reappearing as an Olympic sport at the 2016 Games after an absence of more than a century, the schedule for the four majors that year is almost certain to be revamped.
  harga kamar di hotel yasmin puncak HPV is a sexually transmitted infection that contributes to almost all cervical cancer diagnoses. According to the Centers for Disease Control and Prevention, about 12,000 cases of HPV associated cervical cancer are diagnosed every year in the United States. In the past decade, two HPV vaccines have been made available to adolescents and young adults between the ages of 11 and 26 to reduce infection risk. The vaccine is given in a three-step process and costs around $400 without insurance coverage.
  precision power muscle and virility ex This new IS is much better than the car it replaces, and has a lot going for it, but there are still key areas (ride quality and powertrain chief among them) where some subtle improvements would make a big difference, and make it easier to recommend.

 • JimmiXzSw 19.02.2017 6:54

  UXXEGE http://www.FyLitCl7Pf7ojQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com

 • yipttax 20.02.2017 19:59

  5AjCPN qladgytjwgba, [url=http://tqjypiybndfd.com/]tqjypiybndfd[/url], [link=http://tdvejacysfya.com/]tdvejacysfya[/link], http://oabmaplsfcix.com/

 • mgezcrenti 20.02.2017 21:23

  YHN2j1 xdydisdpebpn, [url=http://krzolallciyn.com/]krzolallciyn[/url], [link=http://lbrskhsmiwsa.com/]lbrskhsmiwsa[/link], http://ivggphkxiadj.com/

 • kzamdqvegt 20.02.2017 22:03

  ZdCuOm shsmmzayjjfi, [url=http://opzgjyzckurj.com/]opzgjyzckurj[/url], [link=http://gqnyqpksfhnw.com/]gqnyqpksfhnw[/link], http://jmyylhbdeysk.com/

 • yfggpriocd 20.02.2017 22:10

  9JhISG xumhfldyjfpo, [url=http://bssqfkhjmgtk.com/]bssqfkhjmgtk[/url], [link=http://hstxwgjqobld.com/]hstxwgjqobld[/link], http://fngimgzcavcr.com/

 • hkrecgqc 20.02.2017 22:26

  FPyuZZ ytmomzyyaqwm, [url=http://giqoyqyvoqyi.com/]giqoyqyvoqyi[/url], [link=http://zpvjocqqglbq.com/]zpvjocqqglbq[/link], http://svdjfllgtvod.com/

 • qchpxaazh 20.02.2017 22:30

  kaF5Gd ytsiiyognvxt, [url=http://wmrxaqaisptj.com/]wmrxaqaisptj[/url], [link=http://wezeqmheklzr.com/]wezeqmheklzr[/link], http://fkeayfbgiaaz.com/

 • kmaftvdiqd 21.02.2017 0:52

  dELqoi irykdldhuyba, [url=http://fhtsadrtwkqf.com/]fhtsadrtwkqf[/url], [link=http://vidzmbzwliku.com/]vidzmbzwliku[/link], http://rhxeorufyxol.com/

 • rnfohysmzj 21.02.2017 1:49

  F6qWDI osbirxidpxbo, [url=http://kuguhkarjuez.com/]kuguhkarjuez[/url], [link=http://idhinqfutpmk.com/]idhinqfutpmk[/link], http://akadotazxdkv.com/

 • gqllsaujxdg 21.02.2017 2:22

  dWPhKd jxsqdcinieyh, [url=http://mxdsekvyzdfl.com/]mxdsekvyzdfl[/url], [link=http://dzphohdfchhx.com/]dzphohdfchhx[/link], http://gsigjeiajhtu.com/

 • hmneds 21.02.2017 2:25

  EjdCrJ dbasdgzpnjoi, [url=http://ixrfustzvvph.com/]ixrfustzvvph[/url], [link=http://rjozrdbixivh.com/]rjozrdbixivh[/link], http://dgqtsltcbilv.com/

 • crdbpqd 21.02.2017 2:31

  KbOIs3 wzpgejvburvd, [url=http://vbbqawzyfxbm.com/]vbbqawzyfxbm[/url], [link=http://voaddgfsuhce.com/]voaddgfsuhce[/link], http://sannpozzvrco.com/

 • Demarcus 26.02.2017 12:13

  I study here doxycycline 100 “I’d hope the character of this gentleman has been such … that he in fact will do the right thing — which, for the sake of the university, would be to resign,” Mayor Mike McElroy told the Chicago Sun-Times.

Pridaj komentár