Politická kaviareň
Diskusia 1 364 Krajina kabelárov Väčší formát

SAV ako verejná alebo súkromná výskumná inštitúcia?

V decembri je v programe vlády okrem iného aj prediskutovanie legislatívneho návrhu zákona o verejných výskumných inštitúciách (v skratke označovaných ako VVI). Pomerne nezrozumiteľné zdôvodnenie naznačuje, že zmysel a užitočnosť pripravovaného zákona sú pravdepodobne iné, ako uvádza dokument.

„Návrh zákona vychádza zo strategického materiálu pre oblasť výskumu a inovácií do roku 2020 Poznatkami k prosperite – Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR. Základným podnetom na vypracovanie návrhu zákona je transformácia SAV a jej ústavov na verejné výskumné inštitúcie s cieľom podporiť zapojenie SAV do spolupráce so súkromným sektorom vo výskume a vývoji a odstránenie prekážok vo využívaní súkromných zdrojov na financovanie výskumu a vývoja.“

Zdôvodnenie sa opiera o strategický materiál RIS 3, ktorý už jasnejšie naznačuje, čo je ambíciou zákona o VVI. „Pravidlá hospodárenia pre rozpočtové a príspevkové organizácie sťažujú komercializačné aktivity a znemožňujú efektívnu kapitalizáciu duševného vlastníctva ústavov SAV.“ Inými slovami a trocha zjednodušene, ide o možnosť, aby sa zmenilo poslanie SAV z oblasti výskumu a vývoja na produkciu zisku.

Otázkou je, kto by zo zisku profitoval a aké dôsledky môže zmena poslania SAV mať. Celá stratégia RIS3 však v prípade SAV neobsahuje žiadne iné analýzy, prepočty a vyhodnotenia doterajšej činnosti a okrem vyššie uvedenej ambície presmerovať zameranie SAV priamo deklaruje zmenu jej výskumného zamerania zo základného na excelentný výskum. „Po realizácii transformácie SAV sa stane modernou inštitúciou realizujúcou primárne nielen excelentný, ale aj aplikovaný výskum v spolupráci s ekonomikou, zabezpečujúci komercionalizáciu výsledkov vedeckých a výskumných aktivít.“

Čo je základný a teda experimentálny či teoretický výskum je pomerne jasné – nie je to komerčná činnosť. Oveľa problematickejšie bude určiť, čo je to excelentný výskum. Samozrejme, už uvedená formulácia zdôvodnenia naznačuje, že to bude najmä schopnosť produkovať zisk, alebo napĺňať požiadavky politickej moci, ktorá má možnosti definovať kritériá, na základe ktorých sa bude určovať excelentnosť. V každom prípade ide o ambíciu zmeniť základné poslanie SAV z vedecko-výskumnej činnosti na podnikateľskú.

Druhým rizikom je samotný model verejných výskumných inštitúcií (VVI), ktoré už niekoľko rokov fungujú v Českej republike a podľa vzoru ktorých majú byť transformované aj súčasné ústavy SAV. Prijatie tohto modelu z Českej republiky môže mať prakticky dva druhy negatívnych dôsledkov: a) zvýšenie nákladov na nevedecké aktivity SAV a jej organizácii a b) zníženie samosprávnych a sebaregulačných mechanizmov vedeckých spoločenstiev, inými slovami podriadenie vedy politickej a ekonomickej kontrole.

Jednoducho by sa dalo povedať, že transformácia SAV na VVI podľa českého modelu môže mať kvôli zvýšeným nákladom na riadenie organizácií dopady na znižovanie zamestnanosti. Po druhé, došlo by k odštátneniu majetku, ktorý v súčasnosti spravuje SAV a ktorý by bol kontrolovaný len manažmentmi jednotlivých inštitúcií (čiastočná privatizácia). No a napojením na súkromný sektor a výrobu by došlo k preliatiu verejných financií určených na rozvoj vedy a výskumu do súkromných spoločností a úzkemu okruhu ľudí, ktorí by riadili nové inštitúcie.

Rizikom pripravovaných zmien vo fungovaní SAV z celospoločenského hľadiska je, že už roky sa znižujúce financie určené na vedu a výskum budú v nezanedbateľnej miere presunuté na podporu podnikania.

Pre tých, ktorí majú záujem o dôkladnejší rozbor rizík, ho ponúkam v nasledujúcej časti, kde vychádzam z českého modelu fungovania VVI.

A. Ekonomické riziká:

1. Presun majetku štátu (hnuteľného a nehnuteľného) na novovytvorené organizácie SAV.

2. Zvýšené náklady na prípravu legislatívy a transformáciu organizácii SAV (transformačné náklady už vzniknuté a potrebné do budúcnosti).

- zmena právnej formy organizácií vyžaduje náklady, ktoré doterajšie návrhy nezohľadňujú.

a) V prípade podpory zo štátneho rozpočtu to znamená zvýšené náklady na rozpočet SAV.

b) V prípade využitia rozpočtu SAV by to znamenalo zníženie výdavkov na hlavný predmet činnosti SAV na úkor financovania nákladov na transformáciu.

3. Zvýšená administratívna a finančná záťaž na iné orgány štátnej správy

- zriadenie Registra VVI na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR a jeho administrácia znamená nové náklady nad rámec rozpočtu SAV.

4. Zvýšenie nákladov na administratívu a riadenie SAV a vytvorenie zložitejšej riadiacej a kontrolnej štruktúry oproti súčasnému modelu

- v prípade aplikácie modelu VVI podľa vzoru z ČR by došlo k vytvoreniu nového kontrolného inštitútu, novej podoby samosprávnosti a nového medzistupňa riadenia a kontroly:

a) dozorné rady, revízor, ktoré sú nad rámec súčasných samosprávnych kontrolných inštitútov. Vytvorenie nového prvku kontroly riadenia, zabezpečovaného predovšetkým z externého prostredia, znamená presun časti nákladov na predmet činnosti organizácií SAV na kontrolu plnenia predmetu činnosti. Finančné odmeny členom orgánov VVI podľa modelu v ČR zvyšujú oproti súčasnému modelu administratívne náklady na fungovanie VVI z rozpočtu organizácie.

b) Akademický snem nad rámec súčasného modelu je zložený aj zo zástupcov iných inštitúcií, čo znamená zvýšené náklady na zabezpečenie fungovania SAV z rozpočtu SAV.

5. Riziko zmeny predmetu činnosti vo verejnom záujme na podnikateľskú činnosť a riziko nehospodárneho nakladania s mzdovými prostriedkami v prípade zrušenia odmeňovania pracovníkov SAV podľa tabuliek pracovníkov vo verejnom záujme.

- zrušenie tabuľkových platov zníži pracovnoprávnu ochranu vedeckých pracovníkov SAV, umožní mzdovú polarizáciu v rámci pracovísk a môže v mene zvyšovania miezd viesť k prepúšťaniu pracovníkov (znižovanie zamestnanosti), prípadne k znižovaniu miezd časti kvalifikovaných pracovníkov na úroveň minimálnej mzdy podľa Zákonníka práce.

6. Projekt nenaznačuje možnosti šetrenia verejných zdrojov inak ako len prepúšťaním pracovníkov, alebo výraznejšou diferenciáciou platových podmienok pracovníkov. Naopak, naznačuje presunutie časti zdrojov z riešenia predmetu činnosti na administrovanie a správu SAV.

B. Riziká v riadení vedy:

1. Zvýšená centralizácia riadenia a oslabenie demokratickej samosprávnosti vedeckých pracovísk: a) vedenia SAV na úkor samosprávnych inštitúcií (v súčasnosti Snem SAV, Vedecká rada SAV), b) vedenia výskumných inštitúcií (dnes ústavov) na úkor samosprávnych mechanizmov, c) ministerstva školstva na úkor vedenia SAV, lebo práve ministerstvo školstva by získalo kompetenciu zriaďovať a rušiť VVI.

2. Zánik časti vedeckých disciplín na SAV, oslabenie plurality a odborovej diverzity na SAV: a) komerčne nevyužiteľných, b) dlhodobo na Slovensku personálne aj finančne poddimenzovaných, ktoré budú z dôvodu „efektivity“ a „šetrenia“ zlúčené s inými disciplínami, teda podriadené iným, doteraz z rôznych dôvodov podporovanejším disciplínam, c) politicky nepohodlných, teda disciplín, ktorých „zmysel bytia“ (popis mechanizmov fungovania moci) a analýzy môžu byť nepohodlné pre politickú a ekonomickú moc.

3. Zníženie kvality výstupov: sústredenie sa na efektivitu (šetrenie) a komercionalizáciu výsledkov povedie k zmene kritérií posudzovania kvality, keď základným kritériom kvality vo všetkých vedných disciplínach bude komerčný zisk.

4. Oslabenie autonómie vedca: Nie vedec, ale „trh“, politická objednávka a záujem organizácií, ktoré z vedy žijú (ale ju netvoria) budú určovať, čo je vedecky zaujímavé a dôležité a aj to, čo bude považované za objav. Tvorivá práca vedca bude nahradená vykonávateľskou prácou na objednávku, prípadne na pomocnú prácu podobnú práci na výrobnom páse.

Share |

Komentáre (55)

 • Bedoxymn 04.12.2016 18:58

  clonazepam tablets clonazepam dry mouth clonazepam 2mg tablets 4 mg clonazepam. cloazepam klonop clonazepam brand name clonazepam . kolonopin kalonapin . snort clonazepam clonazepam anti anxiety clonozepam k pin pill is clonazepam a controlled substance clonazepam mexico

 • love anal 05.03.2017 20:27

  acMT3f You got a very good website, Gladiola I detected it through yahoo.

 • what is mca 07.03.2017 3:49

  217975 772008Admiring the time and energy you put into your weblog and in depth data you offer. It is very good to come across a weblog every once in a even though that isn

 • click here to hire an injury lawyer 08.03.2017 0:47

  780760 264299Just wanna comment that you have a very nice site, I the style and design it actually stands out. 216027

 • women on women 08.03.2017 21:38

  747620 888627IE nonetheless is the market chief and a huge element of people will pass over your excellent writing because of this problem. 262333

 • economics tuition 11.03.2017 17:48

  510096 130592Top rated lad speeches and toasts, as nicely toasts. might extremely nicely be supplied taken into consideration generating at the party consequently required to be just a little much more cheeky, humorous with instructive on top of this. greatest man speeches funny 712458

 • scr888 casino 11.03.2017 18:31

  652866 629599I like the useful info you offer inside your articles. I

 • scr888 register 11.03.2017 21:17

  80848 83578

 • http://www.ajcbeauty.co.uk/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1761846 15.03.2017 8:02

  735975 370770extremely nice post, i really adore this web website, carry on it 173304

 • UK Chat Rooms 18.03.2017 21:44

  508655 251502HURRAY! can

 • ICQ Chat 18.03.2017 22:32

  680646 374933very good put up, i actually love this web site, keep on it 768425

 • raja reddy radiologist 19.03.2017 14:32

  467482 835541This really is genuinely intriguing, I

 • cfhhqvvos 19.03.2017 23:51

  SAV ako verejná alebo súkromná výskumná inštitúcia? | Blog JeToTak.sk
  [url=http://www.giz3ft8660if9j7zgu7u8456bd30b9b7s.org/]ucfhhqvvos[/url]
  acfhhqvvos
  cfhhqvvos http://www.giz3ft8660if9j7zgu7u8456bd30b9b7s.org/

 • hyderabad escort 21.03.2017 2:57

  792322 352856Its superb as your other articles : D, regards for posting . 151092

 • Switch 袩械褉械胁芯写 21.03.2017 17:03

  SAV ako verejná alebo súkromná výskumná inštitúcia? | Blog JeToTak.sk

 • 1370mm Width 90gsm Sublimation Transfer Paper 21.03.2017 18:21

  SAV ako verejná alebo súkromná výskumná inštitúcia? | Blog JeToTak.sk

 • Aluminium Square Tube 21.03.2017 18:55

  SAV ako verejná alebo súkromná výskumná inštitúcia? | Blog JeToTak.sk

 • Steph Curry 3 Shoes 21.03.2017 19:33

  銈炽兂銈裤偗銉堛儦銉笺偢銈掓寔銇c仸銇勩倠銇傘仾銇熴伅銇勩伨銇欍亱锛?銇傘仾銇焲 銈枫儱銉笺儓閫佷俊绉併亴銇椼仧銇勩伄銇с仚銇屻€?銇濄倢銈掕銇ゃ亼銈嬨伄銇屻€佺銇亗銈嬨倱銇с仚銆傘亗銇仧銇叕鑱翠細銇垐鍛炽亴銇傘倠銇嬨倐銇椼倢銇亜銇傘仾銇熴伄銉栥儹銈般伄銇熴倎銇?绉併伅銇勩亸銇ゃ亱銈掓寔銇c仸銇勩倠銆傘亜銇氥倢銇仐銇︺倐銆佺礌鏅淬倝銇椼亜鏅傞枔銈掋亱銇戙仸銈︺偋銉栥偟銈ゃ儓銇ㄧ銇偛銇ゃ€併仢銈屻倰妤姐仐銇裤伀銇椼仸銇勩伨銇欍€?
  Steph Curry 3 Shoes

 • Stainless Kitchen Countertops Agents 21.03.2017 21:47

  SAV ako verejná alebo súkromná výskumná inštitúcia? | Blog JeToTak.sk

 • Pizza Vending Machine Price Canada 21.03.2017 23:54

  SAV ako verejná alebo súkromná výskumná inštitúcia? | Blog JeToTak.sk

 • Reach Forklift 22.03.2017 0:36

  SAV ako verejná alebo súkromná výskumná inštitúcia? | Blog JeToTak.sk

 • P5 Outdoor Led Module 22.03.2017 3:44

  SAV ako verejná alebo súkromná výskumná inštitúcia? | Blog JeToTak.sk

 • Cheap Jerseys 22.03.2017 4:36

  Recovery From Addictions: Part 1(This is Part 1 of a 5 part series on addiction). Addictions can take many forms:SUBSTANCE ADDICTIONS: addiction to alcohol, recreational drugs, prescription meds, caffeine, nicotine, food, sugar, carbohydrates. He threw two sides . They should seem for client audit and client help solutions. But parents of an ADHD child have an even harder time with this.

 • 万能复合机进口 22.03.2017 5:30

  2、 像其中的上海哈娜光学科技有限公司达产后预计年产值达到10亿元、北京牛牛基因技术有限公司技术含量高..”在管委会项目推进处处长高维静的如数家珍中记者了解到仪器仪表产业基地由以往的广招商变为精招商把好的、优质的、有前景的、有发展潜力的企业引到丹东来“实木产品提价已成定局。可以向劳动仲裁委员会提出仲裁,南京市地震局还将于近期组织编印地震宏观监测工作手册,他说:”生意太清淡。深圳市大族激光科技股份有限公司,ù?“京东快递员工资高,小李果断往应聘京东快递员。1至5月总销量则同比增长6.

 • Cheap Jerseys China 22.03.2017 6:16

  Fish that contains high Omega3 are essential. Children who are affected by ADHD are without a doubt able to gain knowledge and become successful in each are of their lives. Dietary Recommendations for Lowering High Cholesterol Apple Pectin, Calcium, CoenzymeQ10, Rice and oat bran, Vitamin A with mixed carotenoids, Vitamin B complex, all as directed on label.Anything you do to avoid taking responsibility for managing your pain is self abandonment, which creates even more pain the deep pain of aloneness.When you have just figured out, there are many folks marketing you on cons.

 • 微整修护原液内料进口报关 22.03.2017 7:49

  美国农业部数据显示,美国农产品出口还为美国国内提供了近100个工作岗位。这种秘方和化学品速成有什么不同?泡得好不好,全球工程机械制造商50强排行榜中,中国巨大的工程机械市场吸引了卡特彼勒、小松、沃尔沃、斗山等国际巨头在华投资,对于应收账款的过快增长。当发现申请的项目不合适时。

 • Packaging Jobs At Home 22.03.2017 10:03

  SAV ako verejná alebo súkromná výskumná inštitúcia? | Blog JeToTak.sk

 • Pill Box 22.03.2017 10:53

  SAV ako verejná alebo súkromná výskumná inštitúcia? | Blog JeToTak.sk

 • 遠束版 22.03.2017 11:54

  Is that true? Ill spread this information. Anyway, good posting.

 • Buckyballs Magnets 22.03.2017 14:18

  SAV ako verejná alebo súkromná výskumná inštitúcia? | Blog JeToTak.sk

 • Wholesale Jerseys 22.03.2017 15:57

  The sickness they have can actually be managed with a range of line of attacks and techniques that have been completely explored by physicians. High serum cholesterol levels are indicative of liver stress.Receivers have a chance to shine in their first year, but tend to be very inconsistent and require a year or two of patience. Part of the characteristics aren’t difficult to utilize and for which the seo firms may possibly charge you exceedingly.A.

 • Door Peephole Viewer Doorbell 27.03.2017 3:33

  SAV ako verejná alebo súkromná výskumná inštitúcia? | Blog JeToTak.sk

 • 双面抛光机进口代理 27.03.2017 7:05

  2、 项目研制成功将极大提高海洋环境重金属元素分析的速度 。一般作为模板材一次性使用。这样就会更加隐蔽。也就是说并没有处理,在2014年鲁甸地震发生的第一时间在1月初就基本预定满了,山东省质监局副局长王光辉:在两节期间。 “加”就是要面广, 咨询)、石家庄炼化等6家企业的相关油品质量升级项目,保质期至06/11/2016。主要包括:深入企业开展调查研究。

 • motorcycle roadside assistance 30.03.2017 1:00

  942563 470412hello, your internet site is genuinely very good. We do appreciate your give very good outcomes 769208

 • hysuperalloy.com 01.04.2017 16:42

  SAV ako verejná alebo súkromná výskumná inštitúcia? | Blog JeToTak.sk

 • www.hysuperalloy.com 01.04.2017 20:10

  SAV ako verejná alebo súkromná výskumná inštitúcia? | Blog JeToTak.sk

 • Cheap NFL Jerseys 02.04.2017 0:11

  Addressing patients’ questions individually and simply by phone while simultaneously recording the problem. The quantity of period, work as well as cash that the rivals possess spent in to SEARCH ENGINE OPTIMIZATION such as hyperlink creating, content creation as well as distribution, may usually impact as well as figure out how a lot you need to to have comparable outcomes.Feasibility Research The SEARCH ENGINE OPTIMIZATION professional can rapidly let you know exactly how achievable your own goals tend to be.A good way to keep yourself in front of the competition is to respond to your competitors’ costs decisions. Since Bryant was a first round pick, it is obvious to Cowboys management that trading for Roy Williams was a bad idea.

 • Wholesale NFL Jerseys China 02.04.2017 4:50

  . When you believe that you are incapable of handling pain €?especially the deep pain of loneliness and helplessness €?then you will find many addictive ways to avoid feeling your pain. From a fantasy standpoint, he is playing behind Adrian Peterson.SEARCH ENGINE OPTIMIZATION Suggestion Following talking about all the over along with you, a good SEARCH ENGINE OPTIMIZATION organization will be able to offer you a person by having an approx .”It didn’t feel real great, as expected,” Mike Matheny said.

 • www.koowheel 02.04.2017 13:11

  SAV ako verejná alebo súkromná výskumná inštitúcia? | Blog JeToTak.sk

 • DIN 8077 8078 PPR Pipe For Hot Water 06.04.2017 23:53

  SAV ako verejná alebo súkromná výskumná inštitúcia? | Blog JeToTak.sk

 • nike t shirt big sign 13.04.2017 18:22

  cold-shoulder

 • puma children's shoes online 13.04.2017 22:17

  carrier pigeon

 • wholesale jerseys china 14.04.2017 1:41

  I tell you she wasn’t killed and I didn’t hit her.”Yale’s emotional testimony came just days after he tried taking his own life three different ways at the Monroe County Correctional Facility in Snydersville.Yale says he inhaled Sweet and Low into his lungs through the oxygen mask he uses.
  wholesale jerseys china

 • women's prada eyeglasses 14.04.2017 8:38

  capital intensive

 • 军事 14.04.2017 13:09

  新闻网

 • Cheap Jerseys From China 16.04.2017 18:35

  Some parts do not have spare parts but going for one which takes after the original is still okay. Those which have been riveted or welded to bring the parts together should only be handled by specialists.Small Business Ideas For The Stay At Home ParentSmall Business Ideas For The Stay At Home ParentFebruary 17, 2014 Author: Valentino Crawford Posted in BusinessWhile the idea of a home business is appealing, many people aren’t exactly sure of what it entails.”I just like the way he communicates and treats people,”hitting coach Jeff Manto said. However, due to finances which in most cases are not adequate, the services in these institutions may not be as good.

 • curry 3 17.04.2017 4:03

  Why would someone stepped on my new basketball shoes?This is a long N problem puzzle me
  curry 3

 • Cheap NFL Jerseys 17.04.2017 11:47

  Having fit will make you feel good! What have you been waiting for?锘?Finding things to do with the entire family in tow is not always an easy feat. They’ve also been obtainable in like heels along with without having high heel in smooth design.Number of View :117Tips about downloading digimon masters hackStrevel Morr   Submitted 2014-01-08 10:16:13 These days, computer games, that are simply referred to as PC games, have increased greatly in popularity.Take them out to the ball game. This FDA-approved chemical can darken the skin without the need to expose it to UV radiation.

 • Mike Montgomery Cubs Jersey 17.04.2017 19:44

  ”Should the APNU+AFC Government be able to realize this option, Jagdeo said, it can then significantly lower the tolls and this would not require the entire $30B amount available.
  Mike Montgomery Cubs Jersey

 • Andrew Bogut Mavericks Swingman Jersey 18.04.2017 8:31

  “Without intending any disrespect to anyone, I would state that carelessness, most species of negligence, foolhardiness or even stupidity are not the standard of proof of guilt for a criminal offence.
  Andrew Bogut Mavericks Swingman Jersey

 • Jacklyn 22.04.2017 15:28

  It’s genuinely very complicated in this busy life to listen news on Television, so I only use internet for that reason, and
  get the most recent information.

 • Cheap Jerseys Wholesale 22.04.2017 21:28

  The list is long, so there are many options for you to try.Number of View :117Tips about downloading digimon masters hackStrevel Morr   Submitted 2014-01-08 10:16:13 These days, computer games, that are simply referred to as PC games, have increased greatly in popularity.The kind of facilities offered in the institutions so run are similar to those provided in private schools.Animals are always a hit, especially with the young ones. She has an advanced degree in engineering and over twenty years making technology decisions for fortune 500 companies.
  Cheap Jerseys Wholesale

 • Shanghejia Rubber & Plastic 23.04.2017 6:14

  SAV ako verejná alebo súkromná výskumná inštitúcia? | Blog JeToTak.sk

 • info@pinandcoin.com 24.04.2017 7:37

  SAV ako verejná alebo súkromná výskumná inštitúcia? | Blog JeToTak.sk

 • Power Supply Box 24.04.2017 12:29

  SAV ako verejná alebo súkromná výskumná inštitúcia? | Blog JeToTak.sk

Pridaj komentár