Politická kaviareň
Diskusia 1 403 Krajina kabelárov Väčší formát

Ekonómia sa dá učiť aj inak

Každoročne si státisíce študentiek a študentov po celom svete zapisujú kurzy mikro- a makroekonómie a používajú v nich zjednodušujúce učebnice. Rod Hill a Tony Myatt sa rozhodli bližšie sa pozrieť na ich obsah a zviditeľniť ich ideológiu. Autori sa označujú za post-keynesiáncov, respektíve sociálnych demokratov európskeho strihu, ale ich anti-učebnica nemá za cieľ prezentovať jednotnú alternatívnu paradigmu, ani vyvracať celú neoklasickú ekonómiu. Zameriava sa len na jej učebnicovú verziu. Zatiaľ čo samotná neoklasická paradigma je pomerne ohybná, najpopulárnejšie anglosaské učebnice vykazujú značnú rigiditu pri prijímaní akýchkoľvek nových poznatkov.

​Kľúčovým problémom je, že učebnice prezentujú ekonómiu ako hodnotovo neutrálnu vedu s jasne danou metodológiou, ktorá je schopná generovať objektívne poznanie. V skutočnosti je ekonómia „bojovým poľom medzi protichodnými ideológiami“ (s. 3). Prvotným cieľom potom nemusí byť určiť, ktorá ideológia je správna, ale vôbec uznať, že existuje pluralita spôsobov nazerania na svet. To, že učebnice sú ideologické, je teda v poriadku (v skutočnosti je to nevyhnutné), problematické je, že sa prezentujú ako objektívne. Cieľom autorov je ukazovať, akým spôsobom a na akých konkrétnych miestach sú prítomné implicitné hodnotové orientácie, ktoré nemusia čitateľky a čitatelia zdieľať, ktoré ale zároveň môžu prehliadnuť.

​Text knihy je veľmi prehľadný. Svojou štruktúrou zhruba sleduje štruktúru skúmaných učebníc. V každej kapitole autori najprv prezentujú látku z „normálnej“ učebnice, aby potom poukázali v anti-texte na jej normatívnu orientáciu, empirické výskumy dokazujúce opak, teoretické nedostatky a existujúce alternatívne perspektívy.  Súčasťou každej kapitoly sú aj veľmi trefné „otázky pre profesorov a profesorky,“ ktoré im môžu študujúci klásť, ak postupujú podľa obvyklých učebníc. Text vtipne dokresľujú kresby Andyho Singera karikujúce základné ekonomické poučky.

​Nedá sa v recenzii zreprodukovať obsah celej knihy, keďže samotná je veľmi kondenzovanou studnicou informácií. Preto sa zameriam iba na vybrané problémy. Tie isto nebudú neznáme heterodoxným ekonómkam a ekonómom, ale pre študujúcich a zrejme aj pre niektorých ich vyučujúcich môžu byť nové.

​Základným prvkom ekonómie sú ekonomické modely, napríklad model dokonalej konkurencie. Často mu býva vyčítané, že nezodpovedá realite. Hoci skutočne len málo trhov funguje aspoň približne podľa modelu dokonalej konkurencie, základným problémom je, či iné modely majú lepšiu výpovednú hodnotu. Učebnice obvykle používajú príklady, na ktorých ilustrujú užitočnosť modelu – jedným z nich je regulované nájomné. Podľa neoklasickej dogmy by regulácia mala viesť k nedostatku bytov na trhu. Problematické je, že regulácia je omnoho variabilnejšia než iba stanovenie cenového stropu, ktoré sa používalo v mestách v Spojených štátoch počas Druhej svetovej vojny. Zároveň vzhľadom na obrovské množstvo faktorov je zisťovanie presného dopadu konkrétnej regulácie blízke snahe začuť šepkanie na druhej strane ulice v New Yorku (Arnott v s. 60).

​Jeden dôvod, pre ktorý učebnice trvajú na zdôrazňovaní negatívneho dopadu regulácie nájomného, je ideologický – ide o vieru v slobodný trh. Druhý dôvod je metodologický – ak sa model dokonalej konkurencie nedá aplikovať na trh s nájomným, oslabuje sa predpoklad generickej schopnosti tohto modelu vysvetliť väčšinu existujúcich trhov. Napriek tomu, že sa väčšina ekonómov už od 80. rokov odvracia od používania tohto modelu a preferuje modely nedokonalej konkurencie v práci s realitnými trhmi, učebnice naďalej používajú tento príklad na dokazovanie užitočnosti modelu dokonalej konkurencie pri aproximovaní reality. Mohli by pritom použiť iný model, tým by však narušili svoj základný príbeh, že trhová ekonomika funguje podľa neviditeľnej ruky a efektívne alokuje zdroje.

​V siedmej kapitole sa autori venujú ďalšiemu významnému problému – spôsobu, akým sa učebnice ekonómie zaoberajú externalitami. Ako príklad často používajú riadenie auta, pri ktorom človek zohľadňuje najmä cenu benzínu, prípadne amortizácie. Avšak autá jazdením ničia cesty, produkujú emisie, môžu spôsobovať zápchy a zvyšujú náklady na poistenie kvôli nehodám. Učebnice obvykle navrhujú dve riešenia – Pigouovské dane (napríklad na opravu ciest) a vytvorenie trhov na dosiaľ neexistujúce trhy externalít (napríklad na obchodovanie s emisiami).

​Problémom je, že napriek tomu, že externality sú v reálnom svete viac pravidlom ako výnimkou, výučbové texty znižujú ich význam. Najprv ich letmo zmienia v jednej z prvých kapitol, aby sa im bližšie venovali až v závere. Študenti sa tak väčšinu kurzu učia o modeli dokonalej konkurencie, ktorý žiadne externality nepredpokladá. Navyše, v skutočnosti presadiť politiky proti externalitám vôbec nie je také jednoduché a predpokladá vyrovnanie sa s otázkami napríklad vplyvu korporácií na vládnu politiku, alebo racionálnej ignorancie na strane obyvateľstva, ktoré však učebnice celkom vynechávajú.

​Autori následne poukazujú na reálne problémy spojené s externalitami a dostávajú tak svojej snahe byť náhradou za existujúce učebné texty. Zdôrazňujú schopnosť korporácií prezentovať vedecký konsenzus ohľadom skutočnosti, že človek je pôvodcom globálnej zmeny klímy ako rozporuplné tvrdenie, ktoré je ešte len treba dokázať. Poukazujú na tzv. pozicionálne externality, teda vplyv kúpy napr. luxusných topánok na ostatných spotrebiteľov, ktoré štandardné učebnice nezmieňujú, pretože predpokladajú, že šťastie konzumenta závisí od absolútnej a nie relatívnej spotreby. V ďalších častiach potom poukazujú na význam externalít v podobe znečistenia vzduchu, utajovania ohrozenia azbestom, epidémie rakoviny, či kolapsu stavu rýb v oceánoch. Všetko sú to zásadné externality ohrozujúce naše životy, avšak učebnice im venujú omnoho menej priestoru než si zaslúžia vzhľadom na svoju dôležitosť.

​V deviatej kapitole sa autori venujú problematike vlády a dokazujú, že štandardné učebnice majú tendenciu byť proti vláde a najmä proti redistribúcii. Vláda je vnímaná ako entita, ktorá vzniká až potom, ako je ustanovený trh a následne do neho zasahuje. Pritom je známe, že v histórii to bolo presne naopak. Dane sa chápu ako bremeno a učebnice sa zameriavajú hlavne na náklady, ktoré vznikajú kvôli ich neefektivite, pričom pozitívne prínosy sú vysvetlené do omnoho menšej miery. Otázkami vládnutia sa učebnice zaoberajú obvykle v záverečných častiach, a dávajú tak najavo nízky význam tejto otázky. Pritom skutočnosť, že rovnosť je dôležitá pre prosperitu, uznáva nielen nová teória rastu, ale aj hlavný ekonóm Svetovej banky François Bourguignon. Výsledky empirických výskumov závisia od použitých ekonometrických metód, avšak neplatí, že by sociálne transfery mali negatívny vplyv na ekonomický rast. Príklad Dánska ukazuje, že napriek vysokej miere prerozdelenia, ktorá by podľa učebníc mala znamenať zníženú efektivitu hospodárstva, je možné dosiahnuť ako vysoký príjem tak aj šťastie obyvateľstva. Naopak nerovnosť v bohatstve znamená nerovnosť v zdraví a v dosahovanej dĺžke života.

​Hoci recenzovaná anti-učebnica ekonómie ponúka perspektívu, ktorá sa zásadne odlišuje od obvyklých ekonomických učebníc, predsa len je z textu zrejmé, že ju napísali ekonómovia. Ako ukazuje posledný odstavec, autori využívajú výskum, ktorý kladie dôraz na hospodársky rast a hľadá k nemu korelácie a kauzality. „Otázka pre vášho profesora“ kladená autorom by tak mohla znieť: Má význam takéto články citovať, ak by definícia ekonómie „zdôrazňovala elimináciu chudoby a nedostatku tak, aby boli zaistené každého základné potreby“ ako to naznačujete na strane 3? Pri základných potrebách by sa študenti autorov mohli pýtať, či má zmysel tento koncept používať, ak antropológia dávno ukázala nezmyselnosť Maslowovej pyramídy potrieb a nemožnosť oddeliť „základné“ potreby od „kultúrnych“ (pre dobré zhrnutie tohto a ďalších argumentov kritizujúcich koncept základných potrieb pozri napr. The History of Development od Gilberta Rista). A napokon, ak sú externality takým zásadným problémom, čo vedie autorov k tomu, že reprodukujú rozdelenie krajín na „rozvinuté“ a „rozvíjajúce sa“ (napr. s. 161, 202)? Sú lepšie „rozvinuté“, ktoré spôsobujú viac negatívnych externalít, alebo „rozvíjajúce sa“, ktoré nám napr. nezamorujú planétu?

​Ak je však politika umením možného a učebnica Roda Hilla a Tonyho Myatta usiluje o politické zmeny vo výučbe ekonómie, môžeme tieto nedostatky vnímať ako daň za prijateľnosť v rámci ekonomickej disciplíny. Kým ekonómky a ekonómovia zrejme budú počúvať argumenty od svojich behavioralistických kolegov a kolegýň, ťažko od nich očakávať, že šmahom ruky neodmietnu kritiku z antropológie, či poskoloniálnych štúdií. Bohužiaľ si to vzhľadom na svoj vplyv ešte stále môžu dovoliť.

​Azda však veľmi užitočná a prínosná anti-učebnica ekonómie prispeje k spochybneniu spôsobu, akým sa táto vedná disciplína na väčšine univerzít vyučuje, a azda by sa mohla stať základom nových anti-kurzov ekonómie.

Táto recenzia vyšla pôvodne v dvojtýždenníku A2.

Rod Hill a Tony Myatt: The Economics Anti-Textbook. A Critical Thinker’s Guide to Microeconomics, Londond a New York, Zed Books a Halifax a Winnipeg, Fernwood Publishing, 305 s.

Share |

Komentáre (95)

 • Miroslav Jurásek 22.02.2014 10:07

  Pěkná recenze na zajímavou knihu!

 • vlado 27.02.2014 5:49

  Moj prispevok je trochu mimo, prepacte. Citajte toto: http://komentare.hnonline.sk/dnes-pise-150/ukrajina-a-my-606598 a odlozte si to na desat rokov. Potom to opraste a porovnajte to z realitou. Jeden z najvacsich problemov ekonomiky je volne sirenie bludov a priestor v mediach pre hlupakov. Lutujem, ze som netvoril archiv od 89-roku, aby som zaznamenal vsetky taraniny ekonomov.

 • venus puzzle 15.03.2014 16:05

  určite by som sa vedel s pár názormi stotožniť. no je toho hodne, kde by sa mali učebnice všeobecne upraviť smerom k pravde.

 • Skrota bilen Göteborg 04.03.2017 21:08

  128317 419920Sweet internet internet site , super style , genuinely clean and utilize genial . 683442

 • bdsm lovers 05.03.2017 22:12

  Qnpktr Some genuinely excellent information , Gladiolus I observed this.

 • http://Tmjcareexperts.info 06.03.2017 21:15

  402377 226625Effectively worded post is going to be sharing this with my readers this evening 27754

 • hire a lawyer 07.03.2017 21:07

  357806 507406Attractive portion of content. I merely stumbled upon your weblog and in accession capital to assert that I get in fact loved account your weblog posts. Anyway I will probably be subscribing to your augment and even I success you get admission to constantly rapidly. 156141

 • http://reviewadvantage.net 08.03.2017 13:40

  42614 863921Hello! Excellent stuff, please maintain us posted when you post once more something like that! 576605

 • Dicito 09.03.2017 18:58

  77874 760968Sweet internet web site , super layout, real clean and utilize pleasant. 215899

 • playboy slot 11.03.2017 22:17

  701498 26407I like this weblog it

 • Adult Chat Rooms 18.03.2017 16:24

  839588 381949A blog like yours ought to be earning a lot cash from adsense.

 • linked here 29.03.2017 6:37

  210561 344328I wanted to say Appreciate providing these details, youre doing an excellent job with the website… 214121

 • trouver un telephone 30.03.2017 14:45

  418786 589910I like the useful info you offer inside your articles. I

 • economics tuition singapore 01.04.2017 18:12

  458548 722204Visiting begin a business venture about the internet typically indicates exposing your products or services moreover provider not only to some individuals inside your town, but however to plenty of future prospects who may possibly be more than the internet several times. straightforward internet business 121873

 • is motor club america a scam 01.04.2017 19:18

  408856 510411That being said by use it all, planet is truly restored just a little much more. This situation in addition will this particular Skin tightening and starting to be moved and into the mood of these producing activities. every day deal livingsocial discount baltimore washington 85917

 • Google 01.04.2017 22:16

  Google…

  Every after in a although we pick out blogs that we study. Listed below would be the most current sites that we pick….

 • what is motor club america about 02.04.2017 0:47

  299167 167911As soon as I located this internet web site I went on reddit to share some with the enjoy with them. 131772

 • Google 04.04.2017 12:28

  Google…

  Check below, are some absolutely unrelated web-sites to ours, nonetheless, they’re most trustworthy sources that we use….

 • adamandeve.com 05.04.2017 20:52

  adamandeve.com…

  [...]although internet sites we backlink to below are considerably not associated to ours, we feel they’re actually worth a go as a result of, so have a look[...]…

 • realistic dildos 06.04.2017 18:30

  realistic dildos…

  [...]usually posts some very fascinating stuff like this. If you are new to this site[...]…

 • GVK Biosciences 09.04.2017 2:42

  502819 631018The particular New york Diet can be an highly affordable and versatile eating much better tool built for time expecting to loose fat along with naturally keep a healthful every day life. la weight loss 780568

 • sexy 10.04.2017 1:05

  sexy…

  [...]The information and facts talked about in the write-up are some of the most effective readily available [...]…

 • adam and eve sex toy shop 11.04.2017 7:31

  adam and eve sex toy shop…

  [...]check below, are some absolutely unrelated sites to ours, on the other hand, they’re most trustworthy sources that we use[...]…

 • data recovery 11.04.2017 8:32

  data recovery…

  [...]check below, are some absolutely unrelated internet websites to ours, having said that, they’re most trustworthy sources that we use[...]…

 • bedroom feng shui 11.04.2017 16:31

  bedroom feng shui…

  [...]always a significant fan of linking to bloggers that I love but don’t get a great deal of link adore from[...]…

 • VideoJelly 11.04.2017 20:35

  907260 143245I genuinely enjoy searching at on this site , it has great content material . 556000

 • anal vibrator plug 11.04.2017 23:58

  anal vibrator plug…

  [...]just beneath, are numerous entirely not connected websites to ours, nonetheless, they’re surely really worth going over[...]…

 • Freshest food 12.04.2017 4:39

  Freshest food…

  [...]just beneath, are many totally not associated sites to ours, nevertheless, they’re certainly worth going over[...]…

 • Cheap Cleveland Cavaliers Jerseys 13.04.2017 1:16

  Cheap Cleveland Cavaliers Jerseys…

  [...]one of our visitors a short while ago proposed the following website[...]…

 • Phentermine Over The Counter 13.04.2017 7:23

  Phentermine Over The Counter…

  [...]just beneath, are quite a few absolutely not related websites to ours, having said that, they may be certainly really worth going over[...]…

 • 韓国エスコートアガシ 13.04.2017 11:08

  韓国エスコートアガシ…

  [...]Here are a number of the web pages we advocate for our visitors[...]…

 • Arduino store 13.04.2017 17:34

  Arduino store…

  [...]Here is a good Blog You might Come across Interesting that we Encourage You[...]…

 • filter media manufacturer 13.04.2017 20:31

  filter media manufacturer…

  [...]Here are several of the websites we advocate for our visitors[...]…

 • pc apps for windows 7 13.04.2017 21:41

  pc apps for windows 7…

  [...]that will be the finish of this write-up. Here you will obtain some sites that we assume you’ll value, just click the hyperlinks over[...]…

 • pc apps for windows xp 14.04.2017 1:13

  pc apps for windows xp…

  [...]that may be the end of this article. Right here you’ll find some internet sites that we believe you will enjoy, just click the hyperlinks over[...]…

 • pc apps for windows 10 14.04.2017 11:40

  pc apps for windows 10…

  [...]please pay a visit to the web pages we follow, which includes this a single, because it represents our picks from the web[...]…

 • 福井脱毛 16.04.2017 3:38

  福井脱毛…

  [...]Wonderful story, reckoned we could combine several unrelated data, nonetheless truly worth taking a search, whoa did one find out about Mid East has got far more problerms also [...]…

 • 福井脱毛 16.04.2017 6:01

  福井脱毛…

  [...]one of our visitors recently recommended the following website[...]…

 • Get the facts 16.04.2017 19:39

  I simply want to tell you that I’m beginner to weblog and absolutely savored your blog site. Likely I’m want to bookmark your website . You amazingly have fantastic posts. Kudos for sharing your webpage.

 • 福井脱毛 17.04.2017 5:23

  福井脱毛…

  [...]we came across a cool web-site that you simply might take pleasure in. Take a appear in case you want[...]…

 • Purchase China 17.04.2017 12:48

  Purchase China…

  [...]although internet sites we backlink to below are considerably not connected to ours, we really feel they may be truly worth a go by way of, so have a look[...]…

 • adam and eve sex toy shop 17.04.2017 18:32

  adam and eve sex toy shop…

  [...]check beneath, are some absolutely unrelated web-sites to ours, nonetheless, they’re most trustworthy sources that we use[...]…

 • Site sparkfun: Invalid 17.04.2017 21:30

  Site sparkfun: Invalid…

  [...]Every when in a although we pick out blogs that we study. Listed beneath are the most recent web sites that we opt for [...]…

 • work from home 2018 20.04.2017 6:23

  work from home 2018…

  [...]please take a look at the web sites we follow, which includes this one particular, because it represents our picks in the web[...]…

 • Cheap Cincinnati Reds Jerseys 21.04.2017 4:16

  Cheap Cincinnati Reds Jerseys…

  [...]just beneath, are many completely not associated websites to ours, nonetheless, they may be surely worth going over[...]…

 • خرید سرور مجازی 21.04.2017 4:21

  خرید سرور مجازی…

  [...]Wonderful story, reckoned we could combine several unrelated data, nevertheless seriously worth taking a appear, whoa did 1 discover about Mid East has got much more problerms at the same time [...]…

 • 最佳的未來dvd 21.04.2017 23:50

  最佳的未來dvd…

  [...]the time to read or visit the material or web-sites we’ve linked to below the[...]…

 • check this link right here now 22.04.2017 4:57

  Howdy here, just turned aware of your web page through Bing, and found that it’s genuinely beneficial. I will appreciate if you decide to continue this informative article.

 • click site 22.04.2017 11:34

  It really is most suitable occasion to generate some preparations for the foreseeable future. I’ve browsed this posting and if I may just, I wish to suggest to you you few insightful advice.

 • click this link now 22.04.2017 12:46

  Hiya here, just got aware about your writings through The Big G, and have found that it’s genuinely entertaining. I will like should you carry on these.

 • official statement 22.04.2017 17:03

  I merely want to tell you that I am new to writing a blog and certainly cherished your article. Very likely I am prone to save your blog post . You indeed have memorable article information. Truly Appreciate it for swapping with us your domain report

 • click here for info 22.04.2017 18:35

  I merely intend to advise you that I am new to putting up a blog and completely valued your website. Very possible I am most likely to remember your blog post . You definitely have lovely article material. Admire it for share-out with us all of your url article

 • Natashia Allford 22.04.2017 20:47

  The URL is needed to figure out the security zone, which is needed to ascertain the condition of the ActiveScripting setting. Completely ad-free, this website is quite easy to navigate and enables you to locate what you need fast. It’s a website that will permit you to really observe plenty of svg files created by very talented people at an affordable price. Everyone can join and add to the undertaking. This facility is known as SVG fonts.

 • Chicago 23.04.2017 20:09

  Chicago…

  [...]please visit the web sites we stick to, which includes this one particular, as it represents our picks from the web[...]…

 • glendale 24.04.2017 6:17

  glendale…

  [...]usually posts some quite fascinating stuff like this. If you’re new to this site[...]…

 • 100% kona 24.04.2017 8:21

  100% kona…

  [...]just beneath, are many absolutely not associated websites to ours, having said that, they may be certainly really worth going over[...]…

 • cruises 24.04.2017 14:04

  I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was great. I don’t know who you are but definitely you are going to a famous blogger if you aren’t already ;) Cheers!

 • small business administration 24.04.2017 14:18

  I was just looking for this information for some time. After six hours of continuous Googleing, finally I got it in your site. I wonder what’s the lack of Google strategy that don’t rank this type of informative websites in top of the list. Generally the top web sites are full of garbage.

 • design services 24.04.2017 14:48

  design services…

  [...]we prefer to honor several other world-wide-web sites around the web, even if they aren’t linked to us, by linking to them. Under are some webpages really worth checking out[...]…

 • LED Lighting Component Supplier OEM ODM Sanlibang 25.04.2017 8:48

  LED Lighting Component Supplier OEM ODM Sanlibang…

  [...]always a huge fan of linking to bloggers that I adore but do not get a lot of link like from[...]…

 • Financial Business 25.04.2017 11:02

  Only a smiling visitant here to share the love (:, btw outstanding style and design .

 • weblink 25.04.2017 21:10

  Good morning there, just became alert to your wordpress bog through Yahoo and bing, and found that it’s pretty beneficial. I will value in the event you keep up such.

 • my latest blog post 25.04.2017 21:51

  Greetings there, just became aware about your blog site through Search engine, and realized that it’s seriously good. I’ll like in the event you keep up these.

 • motu and patlu games 25.04.2017 22:34

  motu and patlu games…

  [...]here are some hyperlinks to web pages that we link to mainly because we believe they may be really worth visiting[...]…

 • porn stories 26.04.2017 2:19

  porn stories…

  [...]very few internet websites that transpire to become in depth below, from our point of view are undoubtedly effectively worth checking out[...]…

 • Arts & Entertainment 26.04.2017 3:59

  http://www.zkrf.info

 • Arts & Entertainment 26.04.2017 3:59

  You made various fine points there. I did a search on the topic and found nearly all folks will have the same opinion with your blog.

 • click here for more 26.04.2017 5:27

  I merely need to show you that I am new to posting and absolutely cherished your site. Most likely I am probably to remember your blog post . You certainly have excellent article blog posts. Truly Appreciate it for telling with us your favorite url post

 • Travel International 26.04.2017 11:13

  There is visibly a bunch to identify about this. I suppose you made various nice points in features also.

 • http://motuandpatlugames.com 26.04.2017 11:39

  http://motuandpatlugames.com...

  [...]one of our guests not long ago recommended the following website[...]…

 • jimmy buffet 26.04.2017 11:46

  jimmy buffet…

  [...]always a huge fan of linking to bloggers that I appreciate but really don’t get a great deal of link enjoy from[...]…

 • Tablet repair 26.04.2017 23:56

  Tablet repair…

  [...]although websites we backlink to beneath are considerably not related to ours, we feel they’re really worth a go by, so possess a look[...]…

 • Water plumber 27.04.2017 3:27

  Water plumber…

  [...]the time to read or check out the material or sites we have linked to beneath the[...]…

 • home page 27.04.2017 8:37

  home page…

  [...]always a major fan of linking to bloggers that I enjoy but really don’t get a great deal of link love from[...]…

 • Business 27.04.2017 10:32

  Wow! This could be one particular of the most beneficial blogs We’ve ever arrive across on this subject. Basically Magnificent. I am also an expert in this topic therefore I can understand your effort.

 • nSpire Network Signup 27.04.2017 14:03

  nSpire Network Signup…

  [...]check beneath, are some completely unrelated web-sites to ours, nevertheless, they’re most trustworthy sources that we use[...]…

 • view it now 27.04.2017 16:34

  I just hope to show you that I am new to putting up a blog and undeniably admired your work. Probably I am going to store your blog post . You undoubtedly have fabulous article materials. Get Pleasure From it for expressing with us your favorite internet information

 • kitchen remodel ideas 27.04.2017 17:02

  Heya i am for the first time here. I came across this board and I find It truly useful & it helped me out much. I hope to give something back and help others like you helped me.

 • lowe's home improvement 27.04.2017 17:12

  We’re a group of volunteers and opening a new scheme in our community. Your site provided us with valuable information to work on. You have done an impressive job and our whole community will be grateful to you.

 • travel 27.04.2017 17:16

  magnificent post, very informative. I’m wondering why the other specialists of this sector don’t realize this. You should continue your writing. I’m sure, you’ve a huge readers’ base already!

 • online piano 27.04.2017 18:24

  online piano…

  [...]the time to study or take a look at the content or websites we’ve linked to below the[...]…

 • ATV 28.04.2017 2:29

  This is really interesting, You are a very skilled blogger. I have joined your feed and look forward to seeking more of your excellent post. Also, I’ve shared your website in my social networks!

 • Computer & Technology 28.04.2017 6:05

  I have learn a few good stuff here. Definitely worth bookmarking for revisiting. I wonder how so much attempt you set to create this type of magnificent informative website.

 • Car & Automotive 28.04.2017 7:17

  Wow, amazing blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your site is great, as well as the content!

 • what is motor club of america 28.04.2017 7:47

  50284 290613Excellent read, I just passed this onto a colleague who was doing a little research on that. And he actually bought me lunch because I found it for him smile So let me rephrase that. 700229

 • Portland SEO (@portlandseoex) | Twitter 28.04.2017 10:52

  It’s appropriate day to prepare some desires for the forthcoming future. I have looked over this article and if I can possibly, I wish to recommend you very few useful tip.

 • Dating & Relationship 28.04.2017 12:36

  Hey there, You’ve done an incredible job. I’ll certainly digg it and personally recommend to my friends. I am sure they’ll be benefited from this website.

 • Travel Guides 28.04.2017 16:20

  I like the efforts you have put in this, regards for all the great blog posts.

 • portland seo expert 28.04.2017 18:52

  Heya there, just became conscious of your post through Yahoo and bing, and realized that it’s pretty helpful. I’ll truly appreciate if you maintain this.

 • bed bug prevention treatment 28.04.2017 21:34

  Extremely relaxed. My daughter is not fussing concerning her mattress being irregular or uneasy.

 • Business Funding Guides 29.04.2017 0:43

  Hey there, You’ve done a great job. I will definitely digg it and personally suggest to my friends. I’m confident they will be benefited from this site.

 • Health & Lifestyle Management 29.04.2017 2:51

  Great blog here! Also your web site loads up fast! What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my site loaded up as quickly as yours lol

 • Uslugi Seo Stron Internetowych 29.04.2017 3:07

  I really like your writing style, great info , appreciate it for putting up : D.

 • Auto Auction 29.04.2017 7:20

  Heya i am for the first time here. I came across this board and I find It really useful & it helped me out much. I hope to give something back and aid others like you aided me.

 • Travel Reservation Ideas 29.04.2017 10:12

  Great goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you are just too fantastic. I really like what you’ve acquired here, really like what you are saying and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still care for to keep it sensible. I can not wait to read far more from you. This is really a tremendous site.

Pridaj komentár