Politická kaviareň
Diskusia 696 Krajina kabelárov Väčší formát

Súkromná polícia, súkromné nemocnice aj súkromná veda

Predstavte si situáciu: Vedenie polície rozhodne, že pre policajtov je lepšie a budú aj lepšie pracovať, ak budú vlastníkmi policajných áut, zbraní, policajných staníc a s týmto nadobudnutým majetkom si budú môcť zakladať súkromné spoločnosti, ktoré budú môcť vytvárať zisk. Napríklad tým, že práve tieto dcérske spoločnosti budú vyberať pokuty a budú realizovať služby, o ktoré je zo strany verejnosti, teda najmä tých, ktorí si môžu zaplatiť nadštandardné služby, záujem.

V takomto prípade by policajti boli vraj zodpovednejší a o svoj majetok by sa starali motivovanejšie a zodpovednejšie ako o štátny majetok. Dokonca by pomohli zvýšiť príspevky na fungovanie polície, pretože by sa vraj už mohla jej činnosť spolufinancovať jej súkromnými aktivitami a štátny rozpočet na bezpečnosť by sa nemusel navyšovať. Dokonca by mohli ponúknuť aj širšiu škálu rôznych dočasných súkromných bezpečnostných a kriminalistických služieb, ktoré by však boli realizované štátnymi policajtmi platenými aj zo štátnych financií.

Výsledok takéhoto modelu je ľahko predpovedateľný. Keď prídete nahlásiť krádež auta, budú všetci riešiť ochranu krachujúcej firmy pred veriteľmi, ktorým neboli vyplatené ich podiely a úvery. Keď vás prepadnú na ulici, budete čakať, lebo kriminalisti budú s najnovšou technikou hľadať bankových lupičov. Keď prekročíte rýchlosť o 5 km/h, automaticky podporíte samofinancovanie polície, teda jej súkromnej časti.

Aj pri takomto, zatiaľ dosť absurdne pôsobiacom návrhu, by sa dali nájsť argumenty za a proti takémuto modelu. V každom prípade ide o návrh, ktorý by radikálne zmenil celú filozofiu verejnej bezpečnosti, charakter verejnej sféry a princípov fungovania verejnej sféry a štátu. Takýto návrh zatiaľ na Slovensku zo strany predstaviteľov polície neodznel, aspoň nie verejne. No identické mechanizmy sa už dlhšie aplikujú vo verejnom zdravotníctve, keď sa privatizujú ziskové činnosti a verejný rozpočet má pokryť len to, o čo súkromné spoločnosti nemajú záujem, lebo to neprináša zisk. Najnovšie sa tento princíp presadzuje v oblasti štátnej vednej politiky a pri snahách o transformáciu SAV.

Predstavitelia SAV, tiež platení z verejných zdrojov na účely verejného záujmu (ktorým veda zatiaľ je) využívajú svoje kapacity, financie a ľudí na to, aby pripravili zákony, ktoré by umožnili previesť majetok štátu do vlastníctva spoločností, ktoré s požehnaním štátu sami založia (majú sa volať verejné výskumné inštitúcie – v.v.i.) a vytvárajú takú legislatívu, ktorá im umožní na základe disponovania verejným majetkom a verejnými zamestnancami vytvárať zisk a zvyšovať súkromné príjmy.

Skupina reformátorov vedy sa realizuje už dlhšie a treba uznať, že je vo svojom snažení konzistentná. Už dlhodobo presadzuje zmeny v štátnej vednej politike, ktorá prerozdeľuje financie na výskum, a to tak, aby sa stále zvyšoval podiel financií určených pre podporu spolupráce so súkromnými firmami a priemyslom. Len v minulom roku boli aj v spolupráci s predstaviteľmi SAV zapracované viaceré formulácie do strategických dokumentov vlády – presadzujú komercionalizáciu vedy a výskumu. V máji tohto roku spustili ofenzívu za zmenu pravidiel dvoch najväčších grantových schém – VEGA a APVV – a to rovnakým smerom, teda na zvýšenie podielu z rozpočtov týchto agentúr určených na spoluprácu so súkromným a komerčným sektorom. Otázkou je, prečo sa verejní zamestnanci, platení na základe zákonov o verejnom záujme a z rozpočtov verejných inštitúcií, tak aktívne zasadzujú za presun časti verejných financií na podporu súkromných spoločností.

Aj existujúci vecný zámer návrhu zákona o verejných výskumných inštitúciách (v.v.i) vysvetľuje veľa. Najväčšia časť zámeru je postavená na zdôvodnení, že len ak budú pracoviská SAV vlastníkmi majetku, ktorý teraz ako štátny len spravujú, až potom sa oň budú môcť lepšie starať a robiť dobrú vedu. Sami si vraj (ako súkromníci chránení štátom), lepšie zoženú ďalšie zdroje, opäť predovšetkým verejné (kam zdroje z európskych grantov patria).

Predkladatelia návrhu sú zároveň budúci štatutári organizácií, ktoré budú vlastníkmi dnes ešte verejného majetku. No potom už budú mať väčšie možnosti s týmto majetkom disponovať, určovať, ktorý je prebytočný a teda predajný, a budú môcť rozhodovať o nakladaní so ziskom. Inými slovami, správcovia verejného majetku pripravujú zákony, ako sa stať jeho vlastníkom.  Zadarmo.

Ale načo budú vedcom majetky štátu? Pri pohľade na rozmiestnenie budov (lukratívne stavby  v Starom meste v Bratislave, areál na Patrónke v tesnom susedstve majetkov J and T, areál Archeologického ústavu SAV v Nitre, zámok v Smoleniciach, budovy v Tatrách, budovy v Košiciach a pod.) je vidieť, že ide o pomerne lukratívny majetok. Až vtedy je pochopiteľné, prečo si predkladatelia návrhu chcú ponechať päť rokov celý majetok SAV pod svojou kontrolou a až potom podľa vlastného uváženia („podľa potrieb verejných výskumných inštitúcií“) prideliť nejaké zvyšky z pôvodného koláča vytvoreným v.v.i., ktoré vzniknú zlúčením súčasných ústavov akadémie. Zámerom je, že vlastníkom celého majetku, ktorý v súčasnosti spravujú všetky (právne samostatné) ústavy SAV aj s jeho predsedníctvom, by sa stalo len súčasné predsedníctvo SAV, teda tí, ktorí pripravujú návrh zákona o v.v.i, alebo nimi zriadená a kontrolovaná organizácia.

Druhým dôležitým bodom vecného zámeru je možnosť novovytvorených verejných výskumných inštitúcií, aby si zakladali dcérske spoločnosti, ktoré by mohli pod rúškom verejnej výskumnej inštitúcie produkovať zisk, teda fungovať v podstate ako bežná komerčná firma, len bez nutnosti mať vlastný kapitál alebo majetok. Tí, čo poznajú najrozšírenejšie spôsoby tunelovania, vedia, ako ľahko sa dá pomocou dcérskych spoločností tunelovať materská firma, a tiež vedia, že celá história slovenskej ekonomickej transformácie je v podstate históriou takýchto metód.

Skúsenosti s vytváraním dcérskych spoločností, ktoré môžu riešiť komerčne zaujímavé úlohy, prebrali aj autori vecného zámeru návrhu zákona o verejných výskumných inštitúciách a dokonca vnášajú do svojho návrhu aj systém výnimiek a definícií, v akých situáciách konflikt záujmov pracovníkov a vedenia materských a zároveň aj dcérskych organizácií nebude konfliktom záujmov. Našli dokonca aj legislatívny spôsob, ako realizovať vývoj (komerčná činnosť pre firmy), ktorý spadá pod prísnu ekonomickú a právnu kontrolu tak, aby sa dal robiť, hoci pod iným názvom a inou hlavičkou bez zbytočnej kontroly.

Miešanie súkromných a verejných záujmov však nie je v aktivitách mnohých pracovníkov a členov vedenia SAV žiadnou novinkou. Skôr to vyzerá tak, že pripravovaný návrh zákona, rovnako ako aj viaceré doterajšie iniciatívy na podporu výskumu a projektov napojených na súkromné a komerčné firmy, len upravujú a posilňujú už existujúci stav. Na adresách pracovísk SAV alebo vysokých škôl už pôsobí viacero organizácií, ktoré sa venujú identickej činnosti ako pracoviská v priestoroch, ktorých sídlia a dokonca v ich prospech vystupujú aj predstavitelia SAV.

Takto napríklad podľa vlastnej web stránky vlastnícky anonymná s.r.o, sídliaca v priestoroch jedného z ústavov SAV, uvítala najvyšších predstaviteľov Európskej únie a akoby náhodou v sprievode predsedu SAV a zároveň pracovníka uvedeného pracoviska v jednej osobe. Dlhodobo sa v prospech komercionalizácie vedy angažuje pracovník inej s.r.o., ktorý je zároveň zamestnancom tejto súkromnej spoločnosti, sídliacej na adrese Univerzity Komenského, na ktorej zároveň tento vedec pôsobí, no ktorý zároveň pôsobí aj na SAV, dokonca vo funkcii vedúceho centra, menovaného práve predsedníctvom SAV. Už niekoľko rokov z prostriedkov EÚ realizovala vedu popularizujúce akcie aj v úzkej spolupráci s SAV iná súkromná organizácia, ktorá sa aktívne zasadzuje za transformáciu SAV.

Otázkou môže byť, či aj tieto súkromné organizácie, už dlhší čas priamo či nepriamo financované aj z verejných a európskych peňazí, sú medzi tými budúcimi firmami a organizáciami, s ktorými by verejné výskumné pracoviská vytvárali spoločné podniky, prípadne by sa spoločne s pracoviskami SAV uchádzali práve o tie projekty VEGA a APVV, ktoré predpokladajú spoluprácu verejných a súkromných inštitúcií. Inou otázkou je, či dokážu aj priniesť ten očakávaný kapitál do výskumu, keďže zatiaľ žijú najmä z európskych a verejných peňazí.

Čítanie vecného zámeru pripravovaného na SAV môže pre čitateľa s citom pre verejný záujem pôsobiť veľmi známo. Ako čítanie o stratégiách privatizácie verejného majetku počas celých 90. rokov. Najskôr sa vytvorí nová právna forma. Potom sa existujúce podniky (SAV) zákonne transformuje na novú formu, pričom dôjde k odštátneniu majetku v prospech nových subjektov. Tieto subjekty sa tvária ako súkromné firmy, pohybujú sa na báze komerčných vzťahov podľa obchodného zákonníka, pritom však majú krytý chrbát garantovaným prísunom štátnych dotácii na realizáciu hlavnej činnosti. V rámci realizácie hlavnej činnosti, v priestoroch a s vybavením, ktoré boli pôvodne verejné, si však dokážu založiť dcérske spoločnosti, ktoré budú môcť robiť aj komerčne najzaujímavejšie objednávky, s bohatými partnermi a disponovať veľkými grantmi z nadnárodnej úrovne.

Špinavú, drobnú a podhodnotenú prácu nechajú na pleciach materských firiem a smotana sa bude papať v dcérskych firmách, bývajúcich stále v rodičovskom dome. Nad celou touto rodinnou idylkou bude pozorným okom dohliadať krstný otec zriaďovateľ, ktorý bude mať právo zasahovať do materskej rodiny, ale aj do rodiny dcéry. Komerčne úspešné firmy sa stanú ešte úspešnejšími a dokážu odstrániť konkurenciu na trhu, lebo málokto z bežných podnikateľských subjektov si bude môcť dovoliť mať takúto štátnu podporu (budovy, vybavenie, ľudia so zaplateným poistným a stabilným základným platom).

Pekná idylka má však jeden dôležitý háčik. Znamená prerozdelenie aj tak malých zdrojov v neprospech základného výskumu vo vede, ktorý mal byť primárnym poslaním SAV. Druhým rizikom je prevedenie dispozičných práv na verejný majetok na v podstate súkromné firmy, ktoré môžu vďaka tejto podpore zvyšovať svoj rast. Zisky sa sprivatizujú a straty (a náklady) zostanú na pleciach zvyškov verejnej inštitúcie. Je toto skutočne verejný záujem?

Share |

Komentáre (19)

 • Vilo 04.06.2014 4:03

  Vznik kastovného systému pokračuje. Výsledok je možné vidieť v Indii.

 • Blbológ 05.06.2014 8:40

  Nič nové pod “slnkom” – tento model bol na Slovensku “úspešne” realizovaný už za čias pontifikátov “otca vlasti” a jeho debokratických nástupcov!

 • Milan 07.06.2014 8:16

  Ale ako chcete donútiť mnohých vedcov – zamestnancov SAV, aby konečne začali (efektívne) pracovať? To, čo predvádza SAV je socialistická veda v kapitalistickej spoločnosti.

 • Michalík 09.06.2014 8:23

  Hodnotenie zamestnancov (t.j. technického personálu, ktorého je vzhľadom na stále viac limitované prostriedky stále menej) je v SAV samozrejme vecou jednotlivých pracovísk. Neviem však, odkiaľ pochádza informácia o tom, “čo predvádza SAV”. Ak je hodnotenie jednotlivých vedcov medzinárodným informačmým systémom SCI podľa výsledkov publikovaných v impaktovaných medzinárodných časopisoch (sledovaných strediskom vo Filadelfii) atribútom “socialistickej vedy”, nie je mi jasné, aké vedu má potom pán Milan na mysli…

 • Miroslav Tížik: O demagógii a vedeckej práci | Blog JeToTak.sk 11.06.2014 14:38

  [...] článok o rizikách transformácie (čiastočnej privatizácie) SAV ukázal na možné budúce negatívne [...]

 • Barnypok 05.01.2017 17:46

  jVY2rs http://www.FyLitCl7Pf7ojQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com

 • rpdzebse 11.01.2017 3:14

  Ln7PgD fmewcugurgxo, [url=http://hkjictrehmyf.com/]hkjictrehmyf[/url], [link=http://kwcszdouylhr.com/]kwcszdouylhr[/link], http://kpbsmqanhbln.com/

 • necxen 28.01.2017 16:14

  FJJUqh ipncimaejwka, [url=http://ntchesmmamou.com/]ntchesmmamou[/url], [link=http://bgbfxipxjqya.com/]bgbfxipxjqya[/link], http://fuwwcpjwaxcu.com/

 • Brendan 05.02.2017 5:32

  Which university are you at? voltaren kapseln kosten Bombs ripped through markets, shopping streets and parks late on Saturday as Iraqi families were out celebrating Eid al-Fitr, the end of the Muslim fasting month of Ramadan. Nearly 80 people were killed and scores wounded, police and medical sources said.
  cyvita dangers “Instead of backing away from the shoreline, we took the lessons learned from Sandy as an opportunity to assess our vulnerabilities and move ahead with smarter, more resilient waterfront development,” said RuthAnne Visnauskas, commissioner of the city Department of Housing Preservation and Development.
  how long does medrol pack work “I think the electorate will look very carefully at all of the parties’ policies on that score. We are getting to the point where very few people think the welfare budget is well spent. And that is a huge part of our national wealth.”
  erectosil 100 erfahrung The Washington stalemate has idled hundreds of thousands offederal government workers and comes two weeks before Washingtonfaces an even more crucial deadline – raising the U.S. debtlimit so the United States can pay its bills. A bitter debaterages over that issue as well and if left unresolved couldresult in a U.S. debt default.
  skelaxin maximum dosage After news broke of his death, TIFF artistic director Cameron Bailey described Ebert as “the most important film critic in the world.” Bailey said the fact that the late writer came to Toronto and loved the festival so much “meant everything to us.”
  cipro hc otic suspension alcon “This is really the world upside down,” said Peter Harling of the International Crisis Group, referring to Assad’s reliance on Hezbollah. “It reflects such a change in the relationship between the regime and what used to be its proxy.”
  urinozinc prostate formula plus reviews
  The Rabaa encampment that Morsi’s Muslim Brotherhood movement had transformed into an alternative mini-city — with communal kitchens, electricity and even playgrounds for children — became an unimaginable scene of chaos and death. 
  dosagem de ciprofloxacino para ces The growing breach between the United States and SaudiArabia was also on display in Washington, where another seniorSaudi prince criticized Obama’s Middle East policies, accusinghim of “dithering” on Syria and Israeli-Palestinian peace.
  neosize xl vs vigrx plus Floods from thawing snow along the Missouri River in North Dakota in 2010 and 2011 washed fracking fluids, drilling mud and brine into nearby streams, prompting changes in the laws governing storage of wastewater in the state.
  how to wean off of ambien 2012 Well all want to hear a range of views and it is the BBC’s remit to see that these views are represented on our airwaves. However, there is a crucial difference between making sure a programme is balanced by having a range of views and actually paying somebody to be a pundit.
  recepta cialis Kennamer received degrees from the University of Alabama and the Jefferson Medical College in Philadelphia before becoming a cardiology intern at a veteran’s hospital during World War Two, which led him to California, according to his nephew.

 • Reyes 06.02.2017 20:54

  I’m on business thuc etoricoxib 60 mg George Clooney and Elisabetta Canalis have ended their nearly two-year romance. Clooney and Canalis were rumored to have hit a rough patch earlier this year, though the actor denied an E! Online report in May that claimed he was eager to move on. ‘We are together and doing fine, as far as I can see,’ he told the site in response. But apparently ‘fine’ wasn’t good enough, though it’s unclear at this point when the two pulled the plug.
  manforce 50 online india The fund manager said: “Will Royal Mail shares go to fund management firms that pay taxes in the UK, for example? Are they going to good long-term holders, or to quick buck merchants? With Goldmans as the lead book runner, I wonder if the Government realises that the shares could end up hedge funds’ hands.”
  ciprofloxacino 500 mg bula posologia “The further weakening of rupee will make remittance flow grow by 15-20 per cent in the coming months. So the expected remittance flow towards India in 2013 will be around $84-85 billion, of which 60 per cent is expected from the GCC,” he reckons.
  can you smoke adderall xr beads BAE and the oil–rich Middle Eastern nation signed a deal called the “Salam” programme in 2007 to supply 72 Eurofighter Typhoon jets. But there have been delays due to issues with the cost.
  is 850 mg amoxicillin strong Steven J. Vaughan-Nichols, aka sjvn, has been writing about technology and the business of technology since CP/M-80 was the cutting edge PC operating system. SJVN covers networking, Linux, open source, and operating systems.
  trazodone medication information “My main goal was to create this passing kind of straight black masculinity,” Lamar said. “I needed to be believable on the surface but to also have layers underneath that were about an intense conflict.”
  ventolin spray precio mexico Most notably, they left Marlon Byrd at third in the eighth following a leadoff triple. After Ike Davis struck out, Buck grounded out to third and after reliever Chad Qualls walked Lagares, he struck out Quintanilla. “That’s the stuff we gotta do to win games,” Collins said. “When they are giving out the runs, you got people out there you got to drive them in. If we’re gonna stay hot or when we are playing well, we get those runs, we drive those runs in. We didn’t do it tonight.”
  daily use of klonopin The identification products maker forecast 2014 earningsbelow analysts’ expectations and said it expects organic salesto either contract slightly or grow in low single digit. Bradyreported a 15 percent jump in fourth-quarter revenue but organicsales fell 2.3 percent.
  ativan ilaç nedir “And there are parts of the country, like Michigan, where living in a mobile home community doesn't have the stigma it does in the south. You also have retirement communities in Florida where people aren't poor at all.”
  cheap adcirca President Obama says his administration’s surveillance programs, though controversial, are a significant improvement over those fashioned by his predecessor, George W. Bush, and Vice President Dick Cheney.
  mirtazapine 30 mg street value Mazda’s official unveiling of the revamped hatchback is part of a long marketing exercise that has included a convoy of Mazda3s setting out from Hiroshima in Japan to drive to Frankfurt for the show, via Moscow, in a 15-day, 30,000-kilometer trip.
  klonopin same as valium “While we are encouraged by Heathrow’s plans to try to reduce noise, the additional runway will put a 200,000 extra planes a year in the skies over London and the Home Counties and will negate these efforts”.

 • Erin 07.02.2017 6:08

  I don’t know what I want to do after university trileptal ila fiyat TEPCO spokesman Noriyuki Imaizumi said the tank passed a water-tightness test and other safety requirements after being reassembled. The leak might have started when rubber seals degenerated, failing to cushion the tank’s possible contortion, he said, adding that the company was further investigating the cause.
  metformin dosage for weight loss in non diabetics I just don’t understand how asking for a voter to prove he is a citizen is discriminatory???? You are legally required to be a citizen, and to reside in your voting district to vote, and voting by a non-citizen or non-resident is a crime. So how can it be unlawful to ask to show evidence you legally reside in the voting area?? It is common sense that if you can simply make up any name, and vote, people will vote in more than one district, and non-citizens will vote. Duh! How is this even debatable??
  sildigra and dapoxetine The one-day-only event is the brainchild of NCM Fathom Events and The Asylum, the studio behind “Sharknado,” hoping to tap into the popularity of the original broadcast, which spawned an average of 5,000 tweets per second.
  indian vegetable karela benefits Shaw, which also operates Canada’s Global TV network, saidnet income in the quarter declined to C$117 million ($112.62million), or 24 Canadian cents a share, from C$133 million, or28 Canadian cents a share, a year earlier.
  2h2d singapore Users can answer calls simply by picking the phone up, with no need to swipe at a home screen. People who walk outside on cold winter days no longer need to take off their gloves to answer their phone.
  zolpidem tartrate teva 74 “If Russian investigators are interested in the extraditionof Russian citizen Baumgertner, arrested by us, I do not see anyparticular obstacles,” Lukashenko said on Thursday in commentsreported by the Belarussian news agency BelTA.
  endep dose for neuropathic pain “The hardware’s a beauty on this thing,” said tech websiteEngadget after CEO Stephen Elop demonstrated features including”floating lens” technology that adjusts for camera shake and sixlenses that help produce sharper images.
  prosolution gel in bangladesh The United States wants Iran to respond to proposals by world powers in February as a starting point for talks. If the parties cannot agree on how to start the negotiations, it casts doubt on whether a resolution can be agreed within the six months in which Iranian President Hassan Rouhani says he wants a deal.
  femelle cd 20 ** Telecom Italia is considering a sale of its 67percent stake in Brazilian mobile carrier Tim Participacoes in a bid to reduce its heavy debt, said a personfamiliar with the matter. The Italian operator, which wasdowngraded to junk on Tuesday by Moody’s credit rating agency,aims to garner at least 9 billion euros ($12.16 billion) fromthe sale, the person said.
  pariet kaina The number of Americans filing new claims for unemploymentbenefits dropped from a six-month high last week but remainedelevated as California continued to deal with a backlog relatedto computer problems.
  does kamagra jelly go out of date “If I get the Nobel Peace Prize, I think it will be such a great honor, and more than I deserve, and such a great responsibility as well,” she told an audience at a New York City cultural center on Thursday night.
  manforce indian price
  With the euro near a two-year high on a trade-weighted basis, traders expect more such talk, but not muchimpact on the currency. The euro remains supported by animproving economy, the ECB’s 2012 promise to save it, and theU.S. Federal Reserve’s decision last week to leave its monetarystimulus programme unchanged.
  virectin on sale If inflation and the job market picked up enough, Bernanke said then, the FOMC anticipated that “it would be appropriate to moderate the monthly pace of purchases later this year; and if the subsequent data remain broadly aligned with our current expectations for the economy, we would continue to reduce the pace of purchases in measured steps through the first half of next year, ending purchases around midyear.”

 • Sebastian 07.02.2017 15:38

  Insufficient funds testofen zeus Visitors on the trail are encouraged to leave the main roads and explore the narrow roads and rolling hills. Some of the locations for Hockney's paintings and drawings are identified, but what the artist wants is for people to “really look at the landscape… brought alive by the changing seasons”.
  p57 hoodia slimming bahaya A three strong disciplinary panel was appointed on May 7, comprising former Tory MP Matthew Carrington, chairman of the Tory party’s appeals committee, Conservative MP Richard Ottaway MP and Linda Kirk, a former chairman of Rushcliffe Conservative Association.
  cost of amoxicillin liquid “It does have an effect on our relationships around the world and it cuts straight to the obvious question: Can you rely on the United States as a reliable partner to fulfill its commitments to its allies?” Hagel told reporters.
  nolvadex precio venezuela In reverse repurchase agreements, or reverse repos, the Fed temporarily drains cash from the financial system by borrowing funds overnight from banks, large money market mutual funds and others, and offering them Treasury securities as collateral. Banks and the funds receive a modest overnight interest rate, initially set at 0.01 percentage point, or 1 basis point.
  prosolution vs endowmax Iranian Deputy Foreign Minister Abbas Araqchi’s comments on Sunday may disappoint Western officials, who want Iran to ship out uranium enriched to a fissile concentration of 20 percent, a short technical step away from weapons-grade material.
  how soon after eating can i take nexium The judge said just because there was evidence the Liborrate had been manipulated did not make a loan void. But he saidthe terms of the swap agreement and its specific link to a Liborcontract were more contentious.
  how long does bactrim work for acne At a town-hall meeting this week, Party officials from Yunhe district in Cangzhou, Hebei province vowed to confront their nicotine addictions in order to bring about the return of “blue skies”.
  what is apcalis sx oral jelly In 2010, Exelon Corp, the biggest U.S. nuclear poweroperator, agreed with New Jersey to shut its Oyster Creekreactor in New Jersey in 2019 – ten years before its licenseexpires – to avoid building cooling towers.
  cost for revatio The updated guidelines could also touch on Abe’s moves toward lifting a self-imposed ban on exercising the right of collective self-defence, or helping an ally under attack, such as if North Korea launched an attack on the United States.
  hydrochlorothiazide tablets The Gophers (4-2, 0-2 Big Ten) are 13-18 since Kill took over in 2011. The rest of their schedule this season is daunting: road games against Northwestern, improving Indiana and Michigan State, and home contests against Nebraska, Penn State and Wisconsin.
  sumatriptan 100 mg is it a narcotic On Sunday, the veteran Zimbabwean leader – who denies he has been receiving treatment for prostate cancer in Singapore over the last few years – said he deserved re-election to continue a black economic empowerment drive opposed by the MDC.
  pilexil anticaida barato The iPhone tripled sales and profit again during its first three years on store shelves, but it was the iPad that launched Apple into the stratosphere. The debut of the iPad in 2010, partnered with the completely redesigned iPhone 4 later that year, helped the company enter that remarkable stretch between the fall of 2009 and the spring of 2012. During that two-and-a-half year period, Apple became the stock market’s most valuable company, and Apple posted the second-most profitable quarter in U.S. corporate history.

 • Cedrick 08.02.2017 10:16

  I’d like to take the job how long should you take valium Organ transplants have been a lifesaving development and one of the shining success stories of modern medicine. But the shortage of organs for transplantation is an ongoing problem. One answer is to grow them artificially in a laboratory – a promising although controversial solution.
  feminil online While that’s not considered expensive by historical standards – the average forward p/e is estimated at about 17 by S&P – it does fuel concerns about valuations. Earnings growth is now expected at 6.3 percent for 2013, and estimates for the year have fallen about one percentage point in the past 90 days, according to Thomson Reuters StarMine data. The concern is that earnings growth will continue to slip as the economy’s path remains mediocre.
  zyprexa olanzapin 5 mg yan etkileri Amanda Feilding, director of the Beckley Foundation, which campaigns for reform of drugs policy and commissioned the report, said: “In these times of economic crisis, it is essential to examine the possibilities of more cost-effective drug policy.”
  duloxetine xr What I have found, though, is that fans mounted in plasterboard ceilings or stud partition walls can seem excessively noisy, because these act as sounding boards. It is better to mount a fan directly through an outside masonry wall, where possible, or in the case of an upstairs bathroom, to have an “in-line” fan fixed to a rafter or other roof timber, connected by flexible ducting to the ceiling inlet and roof outlet.
  metformin hcl er 750 mg tablet side effects On November 17, the Chiefs are scheduled to visit the Denver Broncos (5-0) in a game that could very well decide top spot in AFC West and perhaps a showdown between the conference’s two remaining unbeaten teams.
  cyvita does it work “While the lack of short-term debt discourages fast-money type players, they also pose a problem for funds to hedge their bond portfolios, especially in high-beta markets where the swap market is not very developed,” said Kenneth Akintewe, a fund manager at Aberdeen Asset Management Asia. Akintewe is part of a team overseeing $318 billion in assets.
  amoxicillin clavulanate walmart price There has also been speculation that Fininvest ChairwomanMarina Berlusconi might step into her father’s political shoes,potentially drawing her away from the business world, althoughshe has denied this.
  is it safe to stop taking ambien The two Cold war-era rivals have forged what they described as a “strategic partnership'' since the 1991 Soviet collapse, developing close political, economic and military ties in a shared aspiration to counter US power around the world.
  can you give ativan sublingual Inventing a malaria vaccine has involved breaking new medical ground. This is the first-ever vaccine against a parasite, said Learmouth. There are other novel vaccines in development, such as one from the US that involves injecting patients with weakened parasites, but Learmouth insisted GSK was not rushing to get a licence because it feared competitors.
  ibuprofen tylenol alternating adults I was fortunate enough to grow up a short walk from the zoo, but by the time Gus arrived on the scene there, in 1988, I was a teenager and no longer a regular visitor to the animals. So it’s only been in the last few years, on my family’s regular but still-too-infrequent trips to the city, that I’d encountered the giant creature.
  valium tmj Judge Rhodes also set an Aug. 2 hearing in federal court onOrr’s motion on procedural matters, including deadlines,schedules, the assumption of leases and contracts, and theappointment of a retired employees’ committee.
  comprar strattera en espaa On this week’s Daily News Fifth Yankees Podcast, Mark Feinsand sits down with outfielder Vernon Wells to discuss the Yankees’ fading postseason hopes, the tough road trip and what the team’s recent stumble means going forward.
  phentermine with ambien Jeanne Cooper, who played Katherine Chancellor on the daytime soap opera “The Young and the Restless,” died on May 8, 2013. She was 84.
  how to write a prescription for valtrex ** Danone has bought YoCrunch, a U.S. company thatmakes yogurts with toppings such as Reese’s peanut butter candy,M&M’s and Oreo cookies, as the French foods group continues togrow its share of the $7 billion U.S. yoghurt market.

 • Blaine 09.02.2017 16:59

  I support Manchester United does hugegenic work yahoo In one of those searches Tuesday, Sgt. 1st Class Keith Bart and Staff Sgt. Jose Pantoja leaned out the window of a Blackhawk helicopter, giving the thumbs-up sign to people on the ground while flying outside of hard-hit Jamestown.
  seroquel xr versus seroquel ir And there’s a potential practical use too, he added. “The principles we are uncovering in dung beetle navigation may be useful in the design of autonomous vehicles and robots, although this is likely to be few years off.”
  vaso 9 yahoo answers No one wants to say it, but we need to increase revenue by raising taxes. Then we need to decrease our military expenditures. Those would be the 2 steps we could take that would do the most good with the least amount of disruption. But that’s the smart thing, therefore, it won’t be done. Why should an entity h_ll bent on suicide care about doing the smart thing? Our country’s future is bleak and we Americans deserve it. It’s unlikely that the US will ever fully regain its sanity. Certainly no time within the next few generations.
  can i take ambien and effexor together A French official said this week that the statements coming out of Damascus showed that authorities had rejected the main premise of the proposed negotiation, a position which would rob Geneva 2 of any purpose.
  androgel on your balls “We were worried before we came. We had a lot of calls from people to see if we were still going to come but it has been safe so far. We have been with locals most of the time so I think that helps a lot,” she explained.
  order vibramycin The Black Hawk, now bound for Kabul, emerges from mountain passes and skims over the capital city’s skyline as daylight turns to dusk. It eventually touches down on a small helicopter pad where another medical crew picks up the unconscious fighter, and takes him to the hospital where the most grievously wounded locals end up.
  efectos secundario de la klonopin
  Despite his attributes, he is not guaranteed to make the Brazil squad for the World Cup, having won only one cap in 2012, against Bosnia-Hercegovina in February. Fernandinho will be hoping a string of good performances for City this season will convince national team coach Luiz Felipe Scolari that he is worthy of a place in his squad.
  can u take xanax and klonopin together Malema, who was expelled from the ANC for ill-discipline and has launched a new political movement advocating nationalization of the mines, accused Zuma and his government of failing to take responsibility for the miners’ deaths. A government inquiry into the mines violence has made little progress.
  feminax pil “In states where there is less competition, we are seeing higher rates. It depends very much where you are,” said Gary Cohen, director of the Center for Consumer Information and Insurance Oversight at HHS. For example, a family of four in Jackson, Miss., with an income of $50,000 would have to pay $1,200 a month for a “silver” plan if they didn’t qualify for government help — although they’d pay just $282 after the federal tax credit they almost certainly would qualify for.
  cost of albuterol inhaler Bynes, who is on probation in California for driving on a suspended license, is on trial in the state on a charge of driving under the influence and in New York on charges of marijuana possession and throwing a bong out of a window.

 • Ahmad 10.02.2017 10:10

  An envelope prix du lioresal They wrote: “In particular, we would recommend that every doctor needs to be aware that it is not just the active drug being dispensed but a whole group of other agents which may have relevance to an individual patient’s compliance with treatment when oral treatments are prescribed.”
  ciprofloxacino con dexametasona oftalmico dosis The crisis in the euro zone periphery has been exacerbatedby capital outflows, and the communique pledged to move”decisively” with reforms to create a banking union in Europethat could revive cross-border lending.
  atarax 25 mg for dogs BURBANK (CNS) – Walt Disney Co. and producer Jerry Bruckheimer say they won’t renew their first-look deal when it expires in 2014, ending a relationship that generated in 27 movies over more than 20 years.
  how fast does penatropin work The indictment suggested as well that the government probeinto insider trading is far from over, alluding to Cohen’shaving hired an employee from a fund despite a warning that theperson was part of that fund’s “insider trading group.”
  rosuvastatin vs atorvastatin side effects Asked to update his progress in his recovery from a torn right ACL and any potential return timeline after he stepped to the podium, Rondo offered a wry smile and repeated what he said on media day last month: “I’ll be returning in the 2013-14 season.”
  is imitrex good for cluster headaches Wal-Mart expects its overall sales to rise to $475 billionto $480 billion this fiscal year, a gain of about 1.9 percent to3 percent over last year’s $466.11 billion. For fiscal 2015,which begins in February, it is targeting 3 percent to 5 percentgrowth, Chief Financial Officer Charles Holley said at thecompany’s meeting with investors and analysts in Arkansas. Themeeting was also webcast.
  nak beli vitamin c injection Rockies pitcher Josh Outman – shown here with the A’s – will miss 2012 Opening Day for Colorado. He strained an oblique muscle vomiting after a bout with food poisoning, according to manager Jim Tracy. He gives true meaning to the phrase, left-handed hurler.
  what does trazodone do when snorted The Raspberry Pi, which was launched last year, was originally made in China to help keep costs down, but in September 2012 the Foundation started moving manufacture to a plant owned by Sony in South Wales.
  harga betamethasone valerate The civilians, many from the Nuba ethnic group, had fled their homes when fighting between the Sudanese government and rebels from the Sudan People’s Liberation Army-North broke out in early June 2011. This ongoing conflict has displaced thousands of civilians in South Kordofan, Blue Nile and elsewhere.
  dulcolax tropfen preis Director Ryan Coogler, fresh off the acclaimed drama “Fruitvale Station,” is set to direct. The studio is in early talks to also bring aboard his “Fruitvale Station” star, Michael B. Jordan, for the title role in “Creed,” according to the report.
  doctors diet phentermine Because of the live band and Timberlake’s versatility, the opening to Jay’s “Izzo,” originally a sample of The Jackson Five’s “I Want You Back,” could be extended, with Timberlake singing lead.

 • Noble 10.02.2017 11:08

  Please wait zyban price uk The Sedan Crater explosion was the largest in Plowshare history and exposed more than 13 million Americans to radiation, according to All Around Nevada. It marked the end of the excavation program and any hopes of irradiating harbors, roadways and canals.
  vigoril side effects Ironically, a successful filibuster by Tea Party supporterswould have blocked consideration of the bill to defundObamacare, supported by the smaller-government Tea Party andpassed with a round of cheers by House conservatives.
  que pasa si tomo 20 mg de zolpidem A lot of people in business don’t like it. “The product should speak for itself.” Well that’s true but it’s only the start. The world is full of good stuff. Great stands out through intangible factors like profile and promise. It’s a world made for campaigners.
  nexium vs prilosec vs prevacid Still, the move is surprising in some ways, given thatVivendi has talked up its media assets as the company’s futureafter it failed at the outset of its strategic review last yearto sell its 61 percent stake in Activision, its largest and mostprofitable media business.
  manforce staylong cream Content engaging our readers now, with additional prominence accorded if the story is rapidly gaining attention. Our WSJ algorithm comprises 30% page views, 20% Facebook, 20% Twitter, 20% email shares and 10% comments.
  stopped paxil side effects NOAA told PIX 11 24 bottleneck dolphins have died in New York during July and August, along with 59 in New Jersey.  For comparison purposes, consider that New York only had one dolphin death in July 2011 and one death in July 2012.
  can you take ibuprofen or aspirin while pregnant To this end he said Tehran was prepared to engage “immediately in time-bound and result-oriented talks to build mutual confidence and removal of mutual uncertainties with full transparency”.
  side effects of klonopin while pregnant Emerging markets have stronger shock absorbers today and largely borrow in their own currencies, making them less vulnerable to a dollar squeeze. However, they now make up half the world economy and are big enough to set off a crisis in the West.
  nexium cardiac risk Stadium security and fan behavior also came under scrutiny when another Dodgers-Giants matchup saw a Northern California paramedic severely beaten. Bryan Stow, a Giants fan, suffered a traumatic brain injury after a beating by two men dressed in Dodgers gear following the March 31, 2012, home opener between the teams.
  can i drink alcohol with valium It is astonishing that faith schools, whose remit should be to look after the needy and vulnerable, seem to be ignoring them; it suggests that an admissions policy based on faith selection has become a back door for socio-economic selection, and that is deeply troubling.
  para que se usa methylprednisolone Rather than lose the business, the president of Universal Pictures, Carl Laemmle, flew to Germany in 1931 to push a new, heavily edited version. Laemmle, who was Jewish, even agreed to make the same cuts to the film across the world.
  astrazeneca seroquel xr coupons Balls said in the latest note that Pimco favors shorter-dated debt of core euro zone countries and the UK given its weak European growth outlook and expectations that the European Central Bank and Bank of England will keep policy rates “on hold for the next few years.”
  amitriptyline 25 mg for headaches Forget about the Six Million Dollar Man. On Sunday, Oct. 20, The Smithsonian Channel will air a new documentary that follows the efforts of a team of scientists as they attempt to build the world’s first fully functioning bionic man. We’ll be able to watch this incredible real bionic man walk, sit, nod and even speak. Surprisingly, this bionic man is worth a measly 1 million dollars in parts provided from 17 manufacturers around the world, making him much cheaper than the 1970s Steve Austin version.

 • Wilber 10.02.2017 22:27

  Have you got a current driving licence? ativan with st john’s wort Kennedy was once part of the triumvirate of pitching prospects that was supposed to transform the Yankees’ rotation, along with Joba Chamberlain and Phil Hughes. But while there were rumblings about both Chamberlain and Hughes, neither went anywhere while Kennedy went from Arizona to San Diego Wednesday, the Diamondbacks announced.
  doxycycline tablets malaria The new pipeline and export terminal will give oil sandsproducers in landlocked Alberta, where heavy crude trades at adiscount to the West Texas Intermediate benchmark, access tohigh-priced Atlantic markets for the first time.
  ambien and autoimmune disorders Motorola had argued that Microsoft did not enter into royalty negotiations with it as required by fair, reasonable and non-discriminatory (FRAND) patent licensing rules, and instead filed its lawsuit immediately after Motorola presented it with what was merely an initial licensing offer.
  singulair tablets 5 mg The ruling came after a nine-week trial where lawyers for the plaintiffs contended the NYPD had “laid siege to black and Latino neighborhoods over the last eight years .. . making people of color afraid to leave their homes.”
  harga obat penyubur femara He predicted that rates may improve further, and added: “With new lenders entering the market and plenty of capital from the Funding for Lending Scheme to bring into play, the range of borrowing options is likely to improve even further across the board.”
  cost prescription flagyl Chase Utley, pinch-hitting for Halladay in the sixth, hit an RBI single to right, chasing Corbin, who had allowed two runs or fewer in 19 games this season. Bernadina, who later made an outstanding diving catch in the seventh, added a two-run double in the sixth against Heath Bell.
  unterschied tadadel und tadacip Liverpool would clearly prefer to sell abroad and Madrid have already agreed personal terms with Suárez. Madrid, though, regard Suárez as less of a priority than Arsenal, meaning they may very well offer below £40 million.
  cara menggunakan dulcolax bisacodyl 10 mg But, to my consternation, she was gone. That is to say, she wasn’t gone; there was her red head, moving reluctantly (or so it seemed) across the room. Her grandpa had slipped his arm through hers and – whispering to her, with great enthusiasm – was towing her away to look at some picture on the opposite wall.
  tretinoin microsphere gel price And now he’s back. The Liverpool striker has completed his 10-match ban for biting yes biting Chelsea’s Branislav Ivanovic last season and is expected to play at Old Trafford in the third round of the Capital One Cup against Manchester United on Wednesday.
  lisinopril 20 mg cena Merkel has kept the option of a coalition with the Greens alive, despite resistance from the CSU. Tensions are high between the CSU and the Greens, a left-leaning party with roots in the 1970s peace and anti-nuclear movements.

 • plqxyazdck 20.02.2017 19:24

  H1milJ ewalhprsjcxu, [url=http://ymvsvfbcoupr.com/]ymvsvfbcoupr[/url], [link=http://qvnaftkiydsi.com/]qvnaftkiydsi[/link], http://jfpasxgvhnhf.com/

 • qyiwpusz 20.02.2017 21:15

  NzlLfg ospacnjwutqe, [url=http://hoidkhjdkklq.com/]hoidkhjdkklq[/url], [link=http://wszpiyewdwyd.com/]wszpiyewdwyd[/link], http://jyzzgqxnstxm.com/

Pridaj komentár