Politická kaviareň
Diskusia 2 113 Krajina kabelárov Väčší formát

Je možná anarchistická sociálna veda?

David Graeber je časti českej a slovenskej verejnosti známy svojou knihou Dluh: Prvních 5000 let, ktorú som nedávno recenzoval pre JeToTak.sk. Z nedávnej doby zaujal aj kontroverzným článkom o Práci na hovno. Vo svojej najnovšej knihe na slovensko-českom trhu, Fragmenty anarchistické antropologie, ktorú sám nazýva „pamfletom“ (s. 39),  prichádza s náčrtom toho, ako by mohla vyzerať a čomu by sa mohla venovať anarchistická antropológia.

Dôležitú otázku si autor kladie hneď v úvode, kde sa pýta, prečo dosiaľ nemáme anarchistickú antropológiu, anarchistickú sociológiu, anarchistickú ekonómiu či anarchistickú politickú vedu. Jednou z príčin je, že akademici majú len veľmi vágnu predstavu o tom, čo je to vlastne anarchizmus. Graeber poukazuje na odlišnosť medzi marxizmom a anarchizmom. Kým prvý je najmä teoretickým diskurzom o revolučnej praxi, anarchizmus „sa primárne zaujíma o formy revolučnej praxe“ (s. 37). To ale neznamená, že anarchizmus nepotrebuje teóriu. Otázkou však je, „aký typ spoločenskej teórie je skutočne užitočný pre tých, ktorí sa snažia vytvoriť svet, v ktorom si ľudia slobodne usporiadajú svoje vlastné záležitosti?“ (s. 39).

Takáto teória musí vychádzať z dvoch princípov. Prvým je, že iný svet je možný a inštitúcie ako štát, rasizmus alebo kapitalizmus nie sú nutné. Druhý princíp znie omnoho menej samozrejme. Graeber sa dovoláva toho, aby „anarchistická teória vedome odmietla akúkoľvek predstavu predvoja“ (s. 40). To, čo anarchistická antropológia potrebuje pritom nie je Vysoká Teória, ale niečo, čo Graeber nazýva Nízkou Teóriou. Mala by sa týkať konkrétneho jednania a modelom by jej mohla byť etnografická prax sledujúca, čo ľudia robia vo svojich každodenných činnostiach.

Revolúcia vs. revolučné jednanie

Na chápanie revolúcie sa Graeber pozerá kritickým pohľadom. Obvykle revolúcia predpokladá existenciu spoločnosti ako totalizujúceho systému, ktorý sa dá zmeniť práve iba revolúciou vedúcou k nahradeniu starého totalizujúceho systému za nový. Z toho potom vyplýva, že história je sledom revolúcii – neolitickej, priemyslovej, informačnej, atď. Podľa Graebera je lepšie uvažovať o revolúcii ako o analytickej kategórii, ktorá nám lepšie pomáha pochopiť svet, ale je zrejmé, že (pokiaľ nechceme povraždiť tisíce ľudí) revolúcia určite nebude predstavovať akýsi čistý zlom. Preto je treba o nej prestať uvažovať ako o veci, a pýtať sa na to, čo je to revolučné jednanie.

Ním je „akékoľvek kolektívne jednanie, ktoré odmieta určitú formu moci či nadvlády a tým jej čelí a ktoré zároveň v tomto svetle pretvára spoločenské vzťahy (…) Revolučné jednanie nemusí nutne usilovať o zvrhnutie vlády“ (s. 61). To potom znamená, že kolektívne snahy o určenie si vlastných pravidiel fungovania sú z definície revolučnými skutkami.

Tu sa treba kriticky pozastaviť, pretože Graeber, podobne ako napríklad Gibson-Graham a mnohí ďalší, ktorí odmietajú akýsi totálny boj proti kapitalizmu, ale sa uspokojujú s alternatívnymi anarchistickými ostrovčekmi v spoločnosti, by mali dodávať nielen príklady takýchto naozaj (značne) odstrihnutých kolektívov (napr. Mondragón, Linux, amazonské kmene, Parížska komúna, revolúcia v republikánskom Španielsku, s. 57-58), ale mali by naznačiť aj línie neprijateľnej kooptácie. Je Mondragón v poriadku, ak obchoduje so zbytkom sveta a využíva trh, ktorí v Indonézii núti ľudí pracovať v otrockých podmienkach? Povedzme, že je, ale potom je rovnako v poriadku napríklad aj Nadácia Georga Sorosa, ktorá tiež predstavuje kolektívne jednanie a v tomto svetle pretvára spoločenské vzťahy, alebo Nadácia Slovenského plynárenského priemyslu, atď.?

Určite je správne zbaviť sa megalomanských predstáv o revolúcii ako úplnom prechode do iného systému, a nahradiť pojem revolúcie revolučným jednaním. To, o čo by mal ale analytik usilovať je poskytnutie návodov na odlišovanie revolučného od zdanlivo revolučného jednania, ktoré  svojou činnosťou anarchistické ideály výrazne popiera.

Anarchistka v diskusii s kritikom

Poučný pre kohokoľvek, kto sa ocitne v diskusii o anarchizme, je zjednodušený variant polemiky medzi skeptikom a anarchistom. Podľa skeptikov a skeptičiek neexistujú žiadne spoločnosti, ktoré by existovali bez vlády. Anarchistka odpovedá príkladmi kmeňov, napr. Borórov, ale to sú „primitívi“, takže anarchistka musí prísť s príkladom zo súčasnosti – Mondragón, Linux –  ale to sú zas izolované príklady, a tak anarchistka musí siahnuť po Parížskej komúne a revolúcii v Španielsku. Lenže tam sa všetci pozabíjali. Nuž áno, keďže tam intervenovali politici z okolitých štátov. Skeptik chce totiž počuť príklad moderného anarchistického štátu, ktorý ale nemá vládu. To je však samozrejme nemysliteľná situácia.

Cestou von je pre Graebera uznanie, že anarchistické organizácie nebudú vôbec podobné štátu. Pôjde o rozmanité komunity, o postupný proces vytvárania alternatívnych organizácií. Dajú sa nájsť dokonca aj entity pripomínajúce národné štáty bez štátneho aparátu, avšak pre skeptikov sú príliš malé.

Graeber nasleduje Latoura, ktorý odmieta priznať modernite jej výnimočnosť. Malé anarchistické spoločnosti sú potom rovnako relevantné ako „moderné“ národné štáty využívajúce sofistikované technológie. V súčasnosti anarchistické skupiny totiž v mnohom nasledujú svojich predchodcov. Graeber reprodukuje teóriu exodu, ktorá ukazuje, ako sa v Taliansku mladí ľudia angažovaným odchodom od zbytku spoločnosti do rôznych squatov či sociálnych centier snažia vytvoriť nové formy spoločenstiev. Nejde o priamy odpor voči moci, ale o akési „vykĺznutie“ (s. 71). Podobne konala napríklad skupinka osadníkov (sluhov) z Jamestownu počas britskej kolonizácie, ktorí prešli na stranu pôvodných Američanov, aby prijali ich rovnostársky spôsob života.

V súvislosti s podobnými príkladmi Graeber zdôrazňuje dôležitosť pokojného jednania. Jednoducho, treba opustiť štát, namiesto vyvesovania červených alebo čiernych vlajok a vydávania konfrontačných vyhlásení. Nefunkčný štát netreba zbytočne provokovať, niekedy je lepšie pokračovať aj vo vyplňovaní jeho formulárov a v predstieraní, že sa mu skupina naďalej podriaďuje.

Základy anarchistickej sociálnej vedy

Predposledná časť knihy sa snaží prísť so základmi dosiaľ neexistujúcej vedy. Vychádza z toho, že „nám chýbajú intelektuálne nástroje“ (s. 77), napríklad pre typológiu štátov, teoretické poňatie občianstva mimo štát, či pre kategóriu štátu vo všeobecnosti. „Podobná teória sa stáva naliehavou potrebou hlavne v dnešnej situácii krízy národného štátu a prudkého nárastu medzinárodných inštitúcií“ (ibid.). Hoci takéto volanie po lepšej alebo novej teórii je jadrom knihy, chýba mu originalita. Je vhodné, aby sa antropológia a iné vedy venovali problematike anarchizmu v kategóriách, ktoré z neho nebudú robiť nejakú chaotickú nemožnosť, ale jednoducho priestor mimo trhu a štátu. Avšak so zmenami v oblasti medzinárodných vzťahov sa už dávno vyrovnávajú všetky Graeberom spomenuté vedy. A nerobia tak iba z pohľadu potreby lepšieho vládnutia, ako napríklad tzv. globálne vládnutie, ale idú do omnoho hlbších priestorov identít, diskurzov a každodenných praktík, ktoré súvisia s vládnutím na rôznych úrovniach -  napríklad cez Foucaultom inšpirované štúdium guvernmentality (na Slovensku sa mu v oblasti vzdelávania venujú napríklad Kaščák a Pupala). V tomto zmysle je intelektuálnych nástrojov dosť, čo nám však chýba je viac analýzy funkčných kontramocí.

Na záver Graeber ponúka pomerne jednoduchý anarchistický program: odpustenie všetkých medzinárodných dlhov, zrušenie ochrany patentov starších ako jeden rok, a najmä odstránenie všetkých obmedzení globálnej slobody pohybu. Práve posledná požiadavka by viedla k tomu, že by elity bohatých štátov veľmi rýchlo začali riešiť problémy chudoby na globálnom Juhu. Na námietku, že takáto požiadavka je nerealistická, si Graeber odpovedá, že je nerealistická iba preto, pretože by ju bohatí odmietli, a preto sa stávajú problémom oni sami.

Súčasťou programu má byť boj proti práci ako vzťahu nadvlády. Tu opakuje myšlienky známe z textu o Práci na hovno.

Antropologická kritika demokracie

Veľmi zaujímavý pohľad poskytuje Graeber na demokraciu. Kritizuje tzv. väčšinovú demokraciu, ktorá má pôvod v antike, pričom tvrdí, že táto forma „sa len zriedkakedy objavuje sama od seba“ (s. 88). Zásadný rozdiel oproti procesom dosahovania konsenzu je v prítomnosti hlasovania. Antropológmi skúmané spoločenstvá však nehlasujú, pretože jednoducho odmietli tento spôsob rozhodovania (s. 89). Spôsobil by totiž poníženie a nenávisť. „Komplikovaný a náročný proces hľadania konsenzu je v skutočnosti dlhým procesom dosahovania toho, aby nikto neodišiel s tým, že jeho názory boli úplne ignorované“ (s. 89). Na väčšinovú demokraciu je treba presvedčenie, že ľudia majú mať pri rozhodovaní rovnaké slovo a zároveň nátlakový aparát schopný vynútiť dosiahnuté rozhodnutia. V minulosti však bola prítomnosť oboch veľmi vzácna. Keďže v Grécku bolo obyvateľstvo ozbrojené, práve tu mohla vzniknúť väčšinová demokracia. Každý hlas tu bol v reálnom zmysle slova silou. Podľa Graebera pojem kratos neznamená vládu, ale „silu“ alebo „násilie“ ľudu. Nestabilita priamych demokracií spočíva v tom, že sa konfliktné línie odsunuté do sveta fantázie pretavia v reálnom živote do skutočných konfliktov. Je to práve hrozba násilia, ktorá ospravedlňuje minimálnu formu demokracie – jej reprezentatívnu formu.

Recenzovaná kniha poskytuje zaujímavý, hoci mierne nesúrodý súbor argumentov v prospech využitia antropológie pri revolučnej aktivite. Nevyhnutné obmedzenie jej radikálnosti umožňuje, aby sa antropologičky a antropológovia viac angažovali v prospech tých, ktorým sa venujú a rozhodovanie zdola nielen študovali, ale ho aj aktívne podporovali. Takéto výzvy platia nielen pre akademikov a akademičky pracujúcich v krajinách globálneho Juhu, ale o to viac pre tých, ktorí sa neboja využívať antropologické metódy na Slovensku či v Čechách.

Graeber, David: Fragmenty anarchistické antropologie. 2013. Praha, tranzit.cz.

Dlhšia verzia recenzie vyšla v časopise Sociální studia 1/2014.

Share |

Komentáre (68)

 • peter 08.07.2014 8:58

  tomas… vdaka.

 • jake jilennanal 15.05.2017 18:38

  aMDyAx You should deem preliminary an transmit slant. It would take your internet situate to its potential.

 • Google 26.05.2017 2:28

  Google…

  The time to study or pay a visit to the subject material or web-sites we have linked to beneath….

 • coffee, 100% kona 30.05.2017 1:32

  coffee, 100% kona…

  [...]just beneath, are various completely not related web sites to ours, on the other hand, they’re certainly worth going over[...]…

 • RMUTT Thailand 30.05.2017 2:52

  RMUTT Thailand…

  [...]usually posts some quite intriguing stuff like this. If you’re new to this site[...]…

 • tratamento Dependência Química 30.05.2017 5:44

  tratamento Dependência Química…

  [...]Here are a number of the websites we suggest for our visitors[...]…

 • tama tube 30.05.2017 10:29

  tama tube…

  [...]Here is a superb Blog You might Discover Exciting that we Encourage You[...]…

 • free web hosting 30.05.2017 16:51

  free web hosting…

  [...]just beneath, are various completely not connected sites to ours, on the other hand, they may be certainly worth going over[...]…

 • womens sex toy 30.05.2017 23:53

  womens sex toy…

  [...]usually posts some extremely fascinating stuff like this. If you’re new to this site[...]…

 • realistic vibrating dildo 31.05.2017 3:06

  realistic vibrating dildo…

  [...]Here is a good Blog You might Discover Interesting that we Encourage You[...]…

 • g spot stimulator 31.05.2017 11:11

  g spot stimulator…

  [...]the time to study or check out the content or internet sites we have linked to beneath the[...]…

 • triple rabbit vibrator 31.05.2017 16:15

  triple rabbit vibrator…

  [...]check beneath, are some completely unrelated web sites to ours, nevertheless, they’re most trustworthy sources that we use[...]…

 • sex toys for nipples 01.06.2017 0:25

  sex toys for nipples…

  [...]Wonderful story, reckoned we could combine a few unrelated information, nevertheless definitely really worth taking a appear, whoa did a single learn about Mid East has got much more problerms at the same time [...]…

 • pc games for windows xp 01.06.2017 4:29

  pc games for windows xp…

  [...]Every once in a although we pick out blogs that we read. Listed beneath would be the most up-to-date internet sites that we pick out [...]…

 • online scr game 01.06.2017 7:42

  online scr game…

  [...]check beneath, are some completely unrelated websites to ours, on the other hand, they may be most trustworthy sources that we use[...]…

 • basement renovation in Atlanta 01.06.2017 10:37

  basement renovation in Atlanta…

  [...]one of our guests a short while ago recommended the following website[...]…

 • acrylic jars 01.06.2017 16:24

  acrylic jars…

  [...]here are some hyperlinks to web-sites that we link to since we think they are really worth visiting[...]…

 • egyptian bath sheets 01.06.2017 21:00

  egyptian bath sheets…

  [...]Here is a great Weblog You may Find Fascinating that we Encourage You[...]…

 • Venture Point Network 04.06.2017 11:17

  Venture Point Network…

  [...]Here is an excellent Weblog You may Find Fascinating that we Encourage You[...]…

 • first time vibrator 04.06.2017 23:04

  first time vibrator…

  [...]although web sites we backlink to beneath are considerably not associated to ours, we feel they may be truly really worth a go by means of, so possess a look[...]…

 • rabbit vibrator 05.06.2017 3:57

  rabbit vibrator…

  [...]Every once in a though we decide on blogs that we study. Listed beneath are the most up-to-date internet sites that we pick [...]…

 • circles 06.06.2017 7:46

  circles…

  [...]always a huge fan of linking to bloggers that I appreciate but don’t get quite a bit of link love from[...]…

 • realistic penis 06.06.2017 20:10

  realistic penis…

  [...]just beneath, are numerous absolutely not connected websites to ours, having said that, they’re surely worth going over[...]…

 • but plug review 06.06.2017 23:40

  but plug review…

  [...]please take a look at the websites we follow, including this 1, because it represents our picks in the web[...]…

 • I Love News Paper 07.06.2017 16:08

  I Love News Paper…

  [...]we like to honor numerous other world wide web websites on the net, even though they aren’t linked to us, by linking to them. Beneath are some webpages really worth checking out[...]…

 • adam and eve 07.06.2017 23:56

  adam and eve…

  [...]usually posts some really fascinating stuff like this. If you are new to this site[...]…

 • read about 08.06.2017 2:56

  read about…

  [...]check below, are some completely unrelated internet sites to ours, however, they are most trustworthy sources that we use[...]…

 • free download for windows 8free download for pc 08.06.2017 8:41

  free download for windows 8free download for pc…

  [...]usually posts some quite interesting stuff like this. If you are new to this site[...]…

 • realistic dong 08.06.2017 12:36

  realistic dong…

  [...]always a big fan of linking to bloggers that I like but do not get a whole lot of link like from[...]…

 • label tudung 09.06.2017 0:55

  label tudung…

  [...]please pay a visit to the sites we adhere to, like this one particular, as it represents our picks from the web[...]…

 • Weed Eater head 09.06.2017 1:11

  Weed Eater head…

  [...]Here are some of the internet sites we suggest for our visitors[...]…

 • g spot vibrator 09.06.2017 22:47

  g spot vibrator…

  [...]Here are a number of the web-sites we advise for our visitors[...]…

 • max results pump 10.06.2017 4:55

  max results pump…

  [...]check beneath, are some absolutely unrelated web-sites to ours, having said that, they’re most trustworthy sources that we use[...]…

 • Recipes for the holidays 10.06.2017 9:15

  Recipes for the holidays…

  [...]although sites we backlink to below are considerably not connected to ours, we really feel they may be in fact really worth a go by, so have a look[...]…

 • vibrating butt plug 12.06.2017 1:42

  vibrating butt plug…

  [...]always a massive fan of linking to bloggers that I like but really don’t get a good deal of link like from[...]…

 • gay toys 12.06.2017 3:04

  gay toys…

  [...]usually posts some very intriguing stuff like this. If you are new to this site[...]…

 • inflatable butt pug 12.06.2017 5:09

  inflatable butt pug…

  [...]the time to study or pay a visit to the content material or internet sites we’ve linked to below the[...]…

 • gay sex toys 12.06.2017 9:56

  gay sex toys…

  [...]here are some links to web pages that we link to because we assume they’re really worth visiting[...]…

 • anal toy 12.06.2017 17:53

  anal toy…

  [...]the time to read or check out the content material or web sites we have linked to beneath the[...]…

 • Beads 13.06.2017 7:45

  Beads…

  [...]we prefer to honor several other online websites on the internet, even if they aren’t linked to us, by linking to them. Under are some webpages really worth checking out[...]…

 • a&e g-bunny slim 13.06.2017 12:06

  a&e g-bunny slim…

  [...]check beneath, are some totally unrelated internet sites to ours, having said that, they’re most trustworthy sources that we use[...]…

 • waterproof clit vibrator 13.06.2017 12:56

  waterproof clit vibrator…

  [...]very few web sites that occur to become detailed beneath, from our point of view are undoubtedly very well really worth checking out[...]…

 • Cheap bond cleaning Melbourne 13.06.2017 18:09

  Cheap bond cleaning Melbourne…

  [...]Wonderful story, reckoned we could combine a handful of unrelated information, nevertheless really worth taking a appear, whoa did one particular master about Mid East has got more problerms also [...]…

 • bandiera Italia 14.06.2017 1:27

  bandiera Italia…

  [...]check beneath, are some completely unrelated sites to ours, nonetheless, they are most trustworthy sources that we use[...]…

 • The latest sports news from the most popular sporting event 14.06.2017 6:21

  The latest sports news from the most popular sporting event…

  [...]Every after in a even though we pick out blogs that we study. Listed below would be the latest sites that we pick out [...]…

 • kala jadu 14.06.2017 11:55

  kala jadu…

  [...]usually posts some incredibly intriguing stuff like this. If you’re new to this site[...]…

 • interior design Singapore 15.06.2017 7:31

  interior design Singapore…

  [...]Here is an excellent Weblog You may Find Fascinating that we Encourage You[...]…

 • adam and eve sex toy 16.06.2017 14:50

  adam and eve sex toy…

  [...]below you will locate the link to some internet sites that we think you ought to visit[...]…

 • Google 18.06.2017 9:56

  Google…

  Sites of interest we have a link to….

 • Butterfly Kiss Toy 19.06.2017 4:11

  Butterfly Kiss Toy…

  [...]very handful of web-sites that take place to become in depth below, from our point of view are undoubtedly effectively worth checking out[...]…

 • Wand Massager 19.06.2017 5:08

  Wand Massager…

  [...]Sites of interest we have a link to[...]…

 • Hand Held Massager 19.06.2017 6:42

  Hand Held Massager…

  [...]Sites of interest we’ve a link to[...]…

 • Rabbit Vibrator 19.06.2017 13:37

  Rabbit Vibrator…

  [...]Sites of interest we have a link to[...]…

 • Sex Cream 19.06.2017 18:57

  Sex Cream…

  [...]The info talked about inside the report are a number of the top readily available [...]…

 • Dolphin Vibrator 20.06.2017 6:55

  Dolphin Vibrator…

  [...]Wonderful story, reckoned we could combine several unrelated information, nonetheless truly really worth taking a look, whoa did one particular study about Mid East has got much more problerms at the same time [...]…

 • Sportsheets Bed Restraint 20.06.2017 9:56

  Sportsheets Bed Restraint…

  [...]always a huge fan of linking to bloggers that I enjoy but really don’t get quite a bit of link appreciate from[...]…

 • Super Head Honcho Reviews 20.06.2017 12:57

  Super Head Honcho Reviews…

  [...]Wonderful story, reckoned we could combine some unrelated information, nonetheless really really worth taking a search, whoa did a single master about Mid East has got extra problerms too [...]…

 • good head 20.06.2017 18:30

  good head…

  [...]here are some hyperlinks to web sites that we link to mainly because we believe they are worth visiting[...]…

 • Sex lube 20.06.2017 21:06

  Sex lube…

  [...]just beneath, are quite a few completely not related internet sites to ours, nonetheless, they are certainly worth going over[...]…

 • sex toys 21.06.2017 0:09

  sex toys…

  [...]here are some hyperlinks to websites that we link to mainly because we assume they may be worth visiting[...]…

 • adam and eve sex toy 21.06.2017 4:03

  adam and eve sex toy…

  [...]usually posts some extremely interesting stuff like this. If you are new to this site[...]…

 • www.spu.ac.th 21.06.2017 14:16

  http://www.spu.ac.th...

  [...]here are some links to internet sites that we link to since we think they may be really worth visiting[...]…

 • pc games free download for windows 8 21.06.2017 18:06

  pc games free download for windows 8…

  [...]just beneath, are many entirely not related web sites to ours, nonetheless, they are certainly worth going over[...]…

 • lasting longer in bed 21.06.2017 20:28

  lasting longer in bed…

  [...]Here are a few of the sites we suggest for our visitors[...]…

 • pc games for windows 7 22.06.2017 6:15

  pc games for windows 7…

  [...]just beneath, are a lot of completely not related web pages to ours, nevertheless, they may be surely really worth going over[...]…

 • web site 22.06.2017 15:34

  web site…

  [...]just beneath, are many totally not connected internet sites to ours, on the other hand, they’re surely really worth going over[...]…

 • Boom lift service 23.06.2017 0:58

  Boom lift service…

  [...]Here is a good Weblog You may Find Exciting that we Encourage You[...]…

 • divorce in PA 23.06.2017 1:53

  divorce in PA…

  [...]we prefer to honor quite a few other web sites around the web, even when they aren’t linked to us, by linking to them. Below are some webpages really worth checking out[...]…

Pridaj komentár