Politická kaviareň
Diskusia 2 113 Krajina kabelárov Väčší formát

Anti-hegemonický pohľad na transformáciu v roku 1989

Problematika prechodu z režimu reálneho socializmu pred rokom 1989 do režimu liberálneho kapitalizmu, v ktorom žijeme dnes, sa najmä v neoliberálnych, konzervatívnych a sociálno-demokratických kruhoch zdá byť vyriešená. V roku 1989 sme získali slobodu a s ňou nakladáme raz lepšie a raz horšie. Stuart Shields z Univerzity v Manchestri sa však snaží vidieť transformáciu v širšom kontexte. Hoci má jeho kniha Medzinárodná politická ekonómia tranzície podnadpis Neoliberálna hegemónia a transformácia Strednej a východnej Európy, venuje sa takmer výlučne poľskej transformácii.

Hlavnou myšlienkou jeho knihy je, že „transformácia v strednej a východnej Európe je súčasťou omnoho širšieho procesu globálnej reštrukturalizácie“ (5). Podľa autora sú vysvetlenia založené na domácich faktoroch nedostatočné a jeho cieľom je preto porozumieť špecifikám poľskej šokovej terapie a transformácie v SVE v súvislosti s pôsobením širšej neoliberálnej hegemónie ako vnútri štátov, tak v kontexte transnacionalizácie kapitalistického spôsobu výroby. Dôsledkom takéhoto prístupu je datovanie počiatku reštrukturalizácie poľského štátu ďaleko za rok 1989 do hlbokého komunizmu. Autor sa hlási ku Gramsciho prístupu štúdia hegemónie a jeho kniha je súčasťou kritickej medzinárodnej politickej ekonómie.

Kritika neoliberálneho, evolučného a inštitucionálneho prístupu k transformácii

V druhej kapitole Shields zasadzuje koncept transformácie (tranzície) do teoretického kontextu a kritizuje tri existujúce prístupy – neoliberálny, evolučný a inštitucionálny. Ich základným problémom je, že nedostatočne zohľadňujú zahraničné faktory a transformáciu vnímajú ako priamu cestu z plánovanej ekonomiky k trhovému hospodárstvu. Neoliberálny prístup vníma transformáciu ako ahistorickú. Táto má umožniť nadnárodnému kapitálu, aby mohol operovať aj v regióne SVE. Príťažlivá na neoliberálnom prístupe je jeho jednoduchosť – je zasadený v anti-komunizme, takže čokoľvek, čo pochádza z minulosti, je a priori zlé, a preto treba odstrániť štát a privatizovať a po bolestivých reformách príde prosperita.

Reakciou na problémy, s ktorými tento prístup nepočítal bola evolucionistická alternatíva. Opustila zjednodušujúci predpoklad jasne nalinkovanej cesty k trhovému hospodárstvu a presadzovala prístup podobný post-Washingtonskému konsenzu. Základom bolo priznanie významu dedičstvu minulosti, čo viedlo k vytvoreniu typológií rôznych spôsobov národných transformáccií. Determinujúce pre vývoj po roku 1989 mohli byť napríklad paralelné štruktúry počas starého režimu. Problémom je, že takýto prístup síce umožňuje variabilitu, ale jeho záverom je, že nakoniec sa pomaly spoločnosti aj tak prispôsobia celkovej neoliberálnej zmene. Rozdiel oproti neoliberálnemu prístupu je iba v rýchlosti zmeny, nie v jej obsahu.

Tretím hlavným prístupom je inštitucionálna škola. Všíma si možnosti štátu pri prechode na kapitalizmus, kritizuje šokovú terapiu a presadzuje protekcionistické politiky. V zásade ide o prístup podobný v istom zmysle úspešným snahám východoázijských tigrov. Avšak je otázne, či by bol taký prístup možný v rámci liberálnej demokracie a v súčasnej konštelácii síl je málo pravdepodobné, že by boli štáty SVE schopné sa vzoprieť medzinárodnej deľbe práce. „SVE je v slabej, ak nie úplne podriadenej pozícii voči dominantným aktérom [globálnej ekonomiky]“ (13) a takisto je do veľkej miery závislá na priamych zahraničných investíciách. Štát je omnoho viac prepojený s kapitálom, než ako to predpokladá inštitucionálny prístup.

Ani táto škola tak nereaguje adekvátne na priebeh transformácie. Preto Shields navrhuje prístup, ktorý je schopný lepšie zachytiť nedostatočne konceptualizované vzťahy medzi štruktúrami a aktérmi. Tých je treba ukotviť v širšej perspektíve neoliberálnej globalizácie.

Transformácia ako zmena k dominancii kapitálu nad prácou

V Gramsciho poňatí utláčané skupiny podliehajú ideologickým mechanizmom a potláčajú svoje triedne záujmy. Vzdávajú sa tak materiálnych výhod v prospech vládnucej triedy. V tomto zmysle je kľúčové identifikovať agentov neoliberalizácie, teda tých jednotlivcov a skupiny, ktorých nový (neoliberálny) zdravý rozum (common sense) zvýhodňuje. Koncept zdravého rozumu sa dá chápať ako vyznačujúci „samozrejmý terén, na ktorom súťažia všetky politické a sociálne ideológie o svoju artikuláciu“ (44).

Shields sa odráža od bežnej definície transformácie (tranzície) – ako prechodu z centrálne plánovanej ekonomiky pod vládou jednej strany na demokratický trhový systém – aby spochybnil jej počiatok a smerovanie. Následne postkomunistickú transformáciu vníma ako „snahu zaviesť nový regionálny poriadok, v ktorom štáty SVE spolu aj jednotlivo udržujú podmienky umožňujúce dominanciu kapitálu nad prácou, a v ktorom spôsob akým medzi sebou súťažia podporuje súťaživú dynamiku na globálnej úrovni miesto toho aby išiel proti nej“ (23).

Neoliberálne zmeny v sebe zahŕňajú ideologickú, materiálnu a inštitucionálnu dimenziu. Ideologická obsahuje hegemóniu neoliberálnej filozofie ako prejav záujmov špecifickej, nadnárodne orientovanej časti kapitalistickej triedy. Materiálna dimenzia má základ v zmenách v produkčnom a finančnom sektore smerom od národnej na nadnárodnú úroveň. Inštitucionálna dimenzia zmenila štátnu a nadnárodné štruktúry tak, aby spravovali neoliberálny poriadok.

V takomto prostredí sa časť nadnárodne orientovaného kapitálu chová ako koherentná trieda, pričom štátne a ďalšie inštitucionálne politiky sú smerované tak, aby zodpovedali moci a mobilite kapitálu. Ideológia pritom nastavuje rámec politických možností, o ktorých sa môže diskutovať.

To znamená, že rôzne formy kapitalizmu v SVE nevznikli v autonómnych národných kontextoch, ale boli „inkorporované do procesu nadnárodnej reorganizácie kapitalizmu“ (22). Agenti tejto reorganizácie boli schopní obmedziť možnosť politickej voľby, ale zároveň ju aj formovať. Reformné vlády ich explicitne prizvali ako partnerov pri tvorbe nových foriem kapitalizmu.

Počiatok poľskej transformácie pred rokom 1989

V tretej kapitole sa autor stručne zaoberá počiatkom transformácie. Najprv sa vracia až do éry pred nástupom komunizmu a poukazuje na periférnu pozíciu Poľska ako dodávateľa pšenice do centra počas posledných pár storočí. Poľsko vníma cez problematiku orientalizmu, a kritizuje chápanie SVE ako zaostalej, pretože neexistuje nič také ako „jednotná homogénna zaostalosť“ (41). Po roku 1989 využívala orientalistický diskurz napríklad EBRD.

Na začiatku socializmu sa Poľsko muselo orientovať na potreby ZSSR a zamerať sa na ťažký priemysel a výrobu zbraní. Až Stalinova smrť umožnila národnú cestu k industrializácii. V 50. rokoch bola krajina ešte čiastočne odizolovaná od svetovej ekonomiky. Cieľom v tomto období bolo industrializovať bez nutnosti zvyšovať dovoz poľnohospodárskych tovarov. Importovať sa mali produkty nevyhnutné pre investície a financovať ich mal poľnohospodársky vývoz.

Režim brutálne potlačil študentské protesty v roku 1968 usilujúce u zrušenie cenzúry a medzi štátom na jednej strane a intelektuálmi a cirkvou na druhej vznikol permanentný spor. Ekonomická stagnácia zhoršila sociálnu situáciu širokých vrstiev obyvateľstva napriek postupnej (konkurencie neschopnej) industrializácii a vybudovaniu infraštruktúry. Vzhľadom na to, že sovietske vedenie požadovalo zachovanie dotovanej produkcie lodeníc a lietadiel, poľská vláda bola nútená siahnuť na dotácie pre ceny potravín. Dôsledkom boli sociálne protesty, ktoré napokon viedli k rezignácii Stanislawa Gomulku v roku 1970.

Na tomto mieste je dôležité si uvedomiť, že napriek potlačovaným slobodám, v Poľsku po celý čas existovala „čiastočná intelektuálna sloboda“ (47). Práve tento otvorený sociálny priestor umožnil vývoj sociálnych síl orientovaných na triedu nadnárodného kapitálu a postupné ukotvovanie neoliberálnej agendy.

Dlh ako nástroj pripútania poľského hospodárstva do svetovej ekonomiky

Kľúčovým prvkom pri integrácii Poľska do svetovej ekonomiky však bol dlh. Rast cien ropy, inflácia, recesia a monetárna nestabilita v globálnej ekonomike sa skrz obchod postupne dostali ako ekonomické problémy do Poľska a spolu s nimi aj ich riešenie – neoliberalizmus. Snahou Gomulkovho nástupcu Edwarda Giereka bolo pritiahnuť investície zo Západu, aby lacná poľská pracovná sila začala vyrábať sofistikované produkty, ktoré by sa potom predávali na západných trhoch. Jeho cieľom bolo založiť veľké hospodárske jednotky, ktoré by skokom viedli k simultánnemu rastu výroby a spotreby a modernizácii.

Kľúčovým prvkom boli pôžičky zo Západu. Tento plán fungoval až do roku 1974, kedy zlé počasie a svetová stagflácia viedli k prvým problémom. Nebolo však možné dosiahnuť zásadnú zmenu smerovania, pretože sa Poľsko dlhom pripútalo k svetovému hospodárstvu. V druhej polovici 70. rokov po náraste úrokov už nebolo schopné splácať dlhy, čoho dôsledkom bol pokles životnej úrovne. Logickým krokom bolo posilnenie opozície voči režimu. Tá bola tvrdo potlačená, avšak jedinou možnosťou fungovania vlády boli ďalšie dlhy a hlbšie pripútanie sa ku kapitalistickému svetovému hospodárstvu. Shields cituje správu Ústredného výboru poľskej komunistickej strany z roku 1986, z ktorého je zrejmé, že si komunisti boli vedomí pasce, do ktorej sa dostali.

Vznik Solidarity a nomenklatúrna privatizácia

Napokon viedol odpor k vzniku Solidarity. Tá bola najmä hnutím pracujúcich, ale pridali sa k nim aj intelektuáli a vytvorili skupinu expertov vedenú Tadeuszom Mazowieckim, budúcim prvým nekomunistickým premiérom. Tu je dôležité si uvedomiť, že pôvodným cieľom hnutia bola širšia samospráva, napr. voľby riadiacich zamestnancov vo fabrikách. Solidarita usilovala o lepšie platové, zdravotné a pracovné podmienky, ale kľúčovým prvkom bola možnosť zakladať slobodné odbory a zavedenie demokratického socializmu (55). Nastolenie stanného práva Jaruzelskim v roku 1981 znamenalo pre Solidaritu odchod do ilegality a dominanciu neoliberálnych intelektuálov oproti pracujúcim. To bol kľúčový moment pre nástup neoliberálnej hegemónie po roku 1989.

V 80. rokoch zároveň vláda presadila zmeny umožňujúce postupný nástup trhového hospodárstva. Systém jednej banky bol nahradený koexistenciou štátom vlastnených, kooperatívnych a súkromných firiem. Došlo k posunu riadiacich právomocí smerom k pracujúcim, čo malo za následok kladenie väčšieho dôrazu na finančnú výkonnosť a autonómiu v rozhodovaní o výrobe. Posun od centrálne plánovanej ekonomiky však viedol k neistote a chaosu. Situáciu využila nomenklatúra a začala s „nomenklatúrnou privatizáciou“ (54) ešte počas 80. rokov. V tomto období už štátny aparát zaisťoval najmä potreby straníckych funkcionárov. Predaj najziskovejších častí podnikov za výhodné ceny členom strany viedol k zmene ich záujmov. Uvedomili si, že „operovanie v trhových podmienkach pre nich znamená spoločné záujmy so zahraničným kapitálom“ (54).

K hegemonickej aktivite teda dochádzalo ešte predtým, než uchvátila moc a to skrz nové stratégie akumulácie a modely ekonomického rastu spojené so štátnymi inštitúciami a politikami, ktoré reagovali na organickú krízu poľskej ekonomiky. Tieto stratégie napokon viedli k postupnému otvoreniu sa nadnárodnému kapitálu. Zároveň sa Solidarita posunula od demokratickému socializmu k neoliberalizmu.

Pasívna revolúcia

Shields využíva Gramsciho termín pasívna revolúcia (alebo tiež refolúcia od T. G. Asha), aby zhrnul zmeny počas tohto obdobia. Pasívna revolúcia predpokladá absenciu celospoločenského súhlasu, takže vznik hegemónie nastavuje elita neschopná uspieť so svojim programom u širších vrstiev. Základom pasívnej revolúcie je prijatie niektorých požiadaviek zospodu a zároveň odmietnutie snáh o autonómnu seba-vládu pracujúcich. V spoločnosti sa vytvára konsenzus zvrchu cez štátny aparát bez aktívnej participácie väčšiny obyvateľstva pomocou koncesií, vyjednávania a inkorporovania opozície. Určité zdroje smerujú k odvráteniu kontra-hegemónie. Pojmom pasívna sa označuje nedostatok revolučného potenciálu u protivníka novej hegemónie.

Súčasťou pasívnej revolúcie je okrem absencie celospoločenského konsenzu ohľadom novej hegemónie reprezentácia zmien v akumulačných stratégiách ako ekonomických reforiem, ktoré sú súčasťou širších progresívnych zmien. Tieto nové normy obyvateľstvo postupne internalizuje a podriaďuje sa dominancii elít reformulovanej do pozitívneho svetla ako intelektuálneho a morálneho vedenia.

Takto postupne vzniká nový common sense (zdravý rozum). Cieľom novej neoliberálnej hegemónie je naturalizovať kapitalistické sociálne vzťahy redefinovaním neoliberalizmu a trhového hospodárstva ako normálneho.

Elitný blok, usilujúci o postupné presadenie nového hegemonického konsenzu do spoločnosti, je tvorený byrokratmi, manažérmi, a technokratmi administrujúcimi postupnú neoliberalizáciu. Súčasťou sú tiež politici a najmä organickí intelektuáli. Táto skupina robí prostredníka záujmom nadnárodného kapitálu a presadzuje ideológiu nevyhnutnú pre legitimizáciu toho, čo sa začne nazývať úspešnou transformáciou.

Konkrétni aktéri poľskej transformácie

Hlavný prínos knihy spočíva v tom, že dáva dohromady konkrétne osoby, ktoré boli súčasťou tejto (staro)novej elity a ukazuje akým spôsobom boli organizovaní. V 70. rokoch získali mnohí mladí poľskí akademici a akademičky finančnú podporu pre spoluprácu s univerzitami na Západe. Toto bol jeden z prvých kanálov prenikania poznania o kapitalistickej spoločnosti a tzv. molekulárnej tvorby neolibeálnej politickej elity. Pod molekulárnou má Shields (Gramsci) na mysli postupnú, postupujúcu po malých skupinkách a jedincoch – molekulách. Ďalším dôležitým míľnikom bolo v roku 1978, vytvorenie tzv. Balcerowiczovej skupiny. Za pomoci ekonómov, ktorí emigrovali, sa v nej stretávali poľskí ekonómovia a ich cieľom bolo zaoberať sa transformáciou poľskej ekonomiky. V skupine boli okrem Balcerowicza (budúceho vicepremiéra), Marek Dabrowski (budúci štátny tajomník na minsiterstve financií), Tomasz Gruszecki (budúci minister financií), Jerzy Eysymontt (budúci minister financií), Stefan Kawalec (budúci poradca zodpovední za finančné inštitúcie), Janusz Sawicki (zodpovední za vyjednávania o dlhu), Grzegorz Wojtowicz (budúci guvernér Poľskej národnej banky) a ďalší. Všetci vyštudovali na Fakulte zahraničného obchodu dnešnej Varšavskej ekonomickej univerzity, ktorá bola spomedzi sovietskeho bloku jednou z najviac na západ orientovaných univerzít. Medzi rokmi 1988-1997 boli ministrami financií iba absolventi tejto neoliberálne orientovanej školy.

Súčasťou skupiny boli zahraniční poradcovia ako Jeffrey Sachs, David Lipton, Stanislaw Gomulka (konzultant pre MMF, OECD a Európsku komisiu), Jacek Rostowski (budúci poľskí minister financií) a mnohí ďalší ekonómovia poľského pôvodu. Spolu neskôr vytvorili tím pre šokovú terapiu.

V osemdesiatych rokoch začala viesť Poľská strana zjednotených pracujúcich (PZRP) diskusiu o ekonomických reformách. Debata útočila na základy starého režimu a viedla ku konsenzu o potrebe zavedenia trhových mechanizmov a podnikania do hospodárstva. V roku 1988 Balcerowiczova skupina úspešne zmenila intelektuálnu klímu v Poľsku a hnutie pracujúcich obrátila neoliberálnym smerom. Počas vyjednávania medzi vládou, demokratickou opozíciou a katolíckou cirkvou sa ukázalo, že konsenzus medzi elitou je už pevne usadený. Otázkou viac nebolo kam nasmerovať spoločnosť, ale ako rýchlo. O potrebe zavedenia kapitalistickej ekonomiky nebolo treba diskutovať.

Technokratická revolúcia

K úspechu neoliberálnych síl nemusela prispieť ich politika ako omnoho skôr dobrá organizácia, osobné väzby a najmä izolácia rozhodovacích byrokratických mechanizmov od zbytku spoločnosti. Títo ľudia tak mohli vykonávať politické rozhodnutia a pritom ich označovať za technokratické opatrenia.

Kľúčovou súčasťou sedimentácie neoliberálnej ideológie v Poľsku bolo pôsobenie zahraničných inštitúcií a ich zamestnancov v tejto krajine. Na jednu stranu sa Balcerowicz a jeho ľudia rýchlo stali súčasťou nadnárodných neoliberálnych kruhov vďaka zdieľanej kultúre s touto špecifickou skupinou. Na druhú stranu sem Svetová banka, MMF a Európska banka pre obnovu a rozvoj vysielali poradcov aby pomáhali pri riadení transformácie. Inštitút MMF organizoval v Poľsku kurzy makrekonómie a finančnej politiky a poľskí úradníci sa chodili školiť do Washingtonu. Domáci politickí reprezentanti tak boli socializovaní do novej hegemónie skrz vzdelávacie mechanizmy.

Poliaci samotní boli tiež aktívni pri šírení neoliberálnych myšlienok. Zmieňovaný Marek Dabrowski (štátny tajomník na ministerstve financií) v roku 1991 spoluzakladal CASE, súkromnú výskumnú inštitúciu, ktorá poskytovala poradenstvo počas transformačného obdobia. Zároveň ako konzultant SB a UNDP rozširoval neoliberálne myšlienky do ďalších krajín bývalého východného bloku. Rafal Krawczyk, silný podporovateľ privatizácie v Poľsku, zakladal odnož neoliberálneho inštitútu Heritage Foundation. Dvaja z prominentných lídrov Solidarity, Zbigniew Bujak a Wladyslaw Frasyniuk, sa stali vodcami Demokratickej akcie (ROAD), otvorene zastávajúcej neoliberálnu pozíciu.

Úspech týchto neoliberálnych ideológov viedol k tvorbe konsenzu medzi elitou, takže anti-komunizmus viac neznamenal kolektívne sebaurčenie spoločnosti ako v počiatkoch Solidarity, ale určitú formu ekonomickej „slobody“. Tej bola prikladaná väčšia dôležitosť ako akýmkoľvek iným hodnotám. Jej prepojenie na globálne hospodárstvo viedlo k logickému záveru, že existuje jediná alternatíva – trhový mechanizmus v Poľsku, ktorý sa prispôsobí globálnemu hospodárstvu.

Plán Sachs-Balcerowicz

Svoje vyjadrenie našiel v Sachs-Balcerowiczovom pláne. Ten pozostával z typických neoliberálnych politík – liberalizácie obchodu so Západom, privatizácie, liberalizácie cien a z reštriktívnej fiškálnej politiky usilujúcej o makroekonomickú stabilitu. Podobne ako v Československu, aj tu sa diskutovalo výlučne o načasovaní a tak ako u nás, aj tu gradualisti z tábora mimo neoliberálov v Solidarite nepresadili svoje návrhy. Akákoľvek tretia cesta, napríklad nemecký, švédsky alebo japonský model boli považované za deviácie.

Dôsledné dodržiavanie šokovej terapie malo priniesť rýchly blahobyt. Dôvodom čo najrýchlejšieho presadenia zmien bola snaha vyhnúť sa občianskym protestom. Termín „šoková terapia“ pochádzal z behaviorálnej psychológie Leona Festingera, podľa ktorého sa ľudské bytosti rýchlejšie adaptujú na radikálnu transformáciu ako na postupné zmeny. Podobným spôsobom okrem Jefffreyho Sachsa argumentovali aj Svetová banka a EBRD. Dôsledkom tejto myšlienky bolo, že napr.  privatizačný program vlády a Svetovej banky obišiel nielen akúkoľvek verejnú debatu, či diskusiu v štátnych podnikoch, ale aj Sejm (poľský parlament). Umožnil veriteľom meniť úvery na podiely v podnikoch. Bolo tak prvýkrát od nástupu komunistov k moci možné privatizovať bez súhlasu zamestnancov.

Materiálna integrácia Poľska do svetového hospodárstva

Okrem ideologických nástrojov mala nadnárodná trieda k dispozícii aj materiálne možnosti ako zaistiť hlbšiu integráciu Poľska do svetového hospodárstva. MMF a SB využívali kondicionalitu spojenú s pôžičkami na infraštruktúru v privatizačných programoch. Program USAID v Poľsku v oblasti zdravotníctva mal aktívne podporiť privatizáciu spontánnym (sic) rastom súkromných poskytovateľov. Poľsko-americký fond mal k dispozícii 240 miliónov USD aby nakupoval podiely v novo sprivatizovaných podnikov a tak znížil riziko ostatných investorov. EBRD mala vlastný privatizačný program (80 mil. USD), ktorý sponzoroval prechod 40 podnikov smerom k privatizácii.

Významnú rolu pri privatizácii hrali konzultačné firmy. Napríklad britská firma East 8 pripravila Správu o rozvoji nehnuteľností vo Východnej Európe a radila poľskej vláde v projekte financovanom nemeckou a nórskou vládou. Táto správa označená tiež za Bibliu nehnuteľností (76) výrazne uľahčila investorom orientáciu v priestore SVE. Aparát nadnárodnej frakcie kapitálu tak hral kľúčovú rolu pri formovaní transformácie a pri obmedzení možností, akou cestou sa poľská spoločnosť mohla vydať.

V piatej kapitole sa autor venuje vývoju po roku 1989 a zahŕňa v ňom obdobie pred vstupom do EÚ, ako aj po ňom. Hneď počas prvej fáze liberalizácie cien, otvoreniu sa konkurencii a privatizácie došlo k výraznému rastu nezamestnanosti. Paradoxne tak neoliberalizmus vytvoril sociálny štát, keďže sociálne výdaje sa zdvojnásobili. Zároveň sa časť výdajov privatizovala, najmä v oblasti vzdelávania a zdravotníctva. Zhoršenie ekonomickej situácie viedlo k výmene vlády v roku 1991, ktorej premiérom sa stal Jan Olszewski (za kresťansko-demokratickú časť odtrhnutú od Solidarity, Stredová dohoda – Prozumienie Centrum). Hoci kandidoval s programom proti šokovej terapii, zmena vlády neviedla k zmene kurzu transformácie. Naďalej rástli ceny energií a vláda usilovala o reštriktívnu politiku, aby si udržala financovanie z MMF. Prvotný optimizmus vystriedala akceptácia údajne nevyhnutnej „transformačnej recesie“ (84).

Dôležité je si pritom uvedomiť, že „recesia nie je jednoducho nešťastným dôsledkom neoliberálnej reštrukturalizácie pri tranfsormácii a rozšírení [EÚ], ale integrálnou súčasťou stratégie“ (108). Ciele sú dva: po prvé, dokončiť primitívnu akumuláciu (alebo proletarizáciu), ktorá položí základy kapitalistického spôsobu produkcie vytvorením skupiny majiteľov kapitálu a skupín námezdných pracujúcich spolu s rezervnou armádou nezamestnaných; po druhé zabezpečiť efektívne fungovanie kapitalistického spôsobu produkcie, teda jeho hegemóniu.

Druhým kľúčovým materiálnym prvkom pri nástupe neoliberálnej hegemónie bol prísun priamych zahraničných investícií (FDIs). Skrz ne sa Poľsko stávalo súčasťou globálnej ekonomiky. Priťahovala ich lacná, produktívna a vzdelaná pracovná sila a blízkosť k EÚ. Zároveň bol ich vstup podporovaný množstvom lokálnych a regionálnych politikov, stavajúcich pre nich rôzne technologické parky a priemyselné zóny. Podobne ako sa politiky odporúčané medzinárodnými finančnými inštitúciami nápadne ponášali na Programy štrukturálneho prispôsobenia sa likvidujúce hospodárstva v Latinskej Amerike, Afirke a Ázii, tak aj vzorec pôsobenia FDIs bol rovnaký ako v prípade globálneho Juhu. FDIs disciplinujú transformujúce sa ekonomiky tým, že výrazne ovplyvňujú domáce a zahraničné ekonomické a inštitucionálne politiky – napríklad kontrolu cien, alebo reguláciu hospodárskej súťaže.

Neoliberalizácia prostredníctvom kondicionality pri vstupe do EÚ

Pred vstupom do EÚ dochádzalo k presadzovaniu neoliberálnych politík najmä cez Kodaňské kritéria, ktoré musela každá krajina splniť, ak chcela vstúpiť do EÚ. Ich cieľom bolo otvoriť existujúce oligarchické štruktúry a významné priemyselné sektory (oceliarstvo, lodiarstvo) konkurencii. Kritizovaná bola najmä korupcia a rent-seeking. Ekonomická šoková terapia sa tak zmenila na inštitucionálnu. Disciplinácia nepôsobila len v asymetrickom vzťahu EÚ vs. kandidát, ako sa to ukázalo na príklade Slovenska a odložení vyjednávania v marci 1998. EÚ využívala aj vágnosť kritérií, aby ešte viac zlepšila svoje mocenské postavenie a tým, že krajiny súťažili medzi sebou, sa disciplinovali aj navzájom. Okrem toho napríklad v Poľsku boli otázky vstupu depolitizované. Každé ministerstvo malo svoj odbor európskej integrácie, ktorý posilňoval moc technokratov voči politickej kontrole a Ministerská rada európskej integrácie vôbec nepodliehala parlamentnej kontrole.

Zlyhanie šokovej terapie malo za následok, že z EÚ sa stal symbol prosperity, avšak v konečnom dôsledku svojou kondicionalitou EÚ práve naopak zaisťovala pokračovanie neoliberálnych politík. Finančná pomoc sa distribuovala skrz množstvo programov a inštitúcií (PHARE/Twinning, ISPA, SAPARD, TAIEX). Asymetrickosť sa ukázala napríklad pri vyjednávaní o poľnohospodárstve. EÚ Poľsku svoj poľnohospodársky trh hneď neotvorila.

Shields sa vymedzuje voči konceptu sociálneho učenia, ktorý podľa neho iba čiastočne vysvetľuje neoliberálne zmeny. Kľúčom k ich porozumeniu je kondicionalita. Tá bola hnacou silou exportu noriem EÚ (94).

V súčasnosti je to politika konkurencieschopnosti, ktorá je hlavným prvkom neoliberálnej hegemónie. Predpokladá reformu pracovného trhu. Tá zaistí nevyhnutnú flexibilitu pracovnej sily a adaptáciu hospodárstva na konkurenčné tlaky v svetovej ekonomike. Túto politiku presadzovala Únia napríklad v Agende 2000, neskôr v Kokovej správe, takisto ju presadzovali EBRD, OECD, či SB. Konsenzus na medzinárodnej úrovni viedol k prijatiu tejto politiky na úrovni národnej. Podľa Shieldsa kríza v roku 2007/8 posilnila neoliberálny model a kooperáciu s medzinárodnými finančnými inštitúciami.

Spoločenské problémy v Poľsku po roku 1989

V poslednej kapitole sa autor zaoberá proti-hegemonickými silami. Považuje za ne nacionálne-populistických aktérov a radikálnu ľavicu.  Argumentuje proti obvyklému naratívu o bezproblémovej transformácii, v rámci ktorej sa občania vyslovili len spolu s populistickou Samoobranou proti EÚ. Naopak zmieňuje sociálne protesty, ku ktorým došlo od roku 1989. V 90. rokoch to boli protesty v priemyselných podnikoch, v roku 2002 proti zatváraniu štátom vlastnených podnikov a proti reformám pracovného práva a sociálneho zabezpečenia, v roku 2005 šlo o protesty proti reštrukturalizácii zdravotného sektoru, v Poľských telekomunikáciách proti prepúšťaniu, k protestom došlo aj v automobilovom priemysle a baníctve.

Neoliberalizmus mal v Poľsku za následok obrovský nárast chudoby. Napriek päť percentnému rastu  medzi rokmi 1994-2000, sa šírili najmä tradičné formy chudoby. Noví chudobní ako napr. poľnohospodárske komunity, nelegálni imigranti z východu, či Rómovia sa nedostanú do oficiálnych štatistík. V roku 1994 bola oficiálna nezamestnanosť 16 %. K tomu je však treba prirátať skrytú nezamestnanosť v rurálnych oblastiach, množstvo mladých ľudí, ktorí odišli do zahraničia a tretinu nezamestnaných, ktorí považujú sociálne dávky za tak nízke, že sa neunúvajú prihlasovať sa na úrade práce. Oficiálna nezamestnanosť mladých do 25 rokov pritom v roku 2005 bola 37 % a neoficiálne zdroje uvádzajú až 50 %.

Okrem nezamestnanosti sa nerovnosť v rurálnych oblastiach prejavuje aj nižším vzdelaním, čo prispieva k nižšej sociálnej mobilite a priestorovo segreguje poľskú krajinu. Transformačná recesia viedla k prudkému poklesu reálnych miezd, naopak stúpla príjmová nerovnosť, ktorá je v Poľsku najvyššia v SVE približujúc sa napr. USA. Shields ďalej zmieňuje zhoršovanie zdravotných a bezpečnostných štandardov, ktoré Poľsko vracajú do 19. storočia. Platy vo východnej časti krajiny sú často pod úrovňou minimálnej mzdy.

Anti-hegemonické sily

Takýto neveselý stav viedol k posilneniu anti-hegemonických síl. Aj v priebehu prvej vlny transformácie existovali hlasy, ktoré boli do veľkej miery ignorované. Napríklad v roku 1992 hlavný ekonomický poradca Komunistickej strany Pawel Bozyk napadol Balcerowicza za anti-demokratickú a sociálne neúnosnú politiku šokovej terapie. V neskorších rokoch sa presadila konzervatívno-populistická alternatíva. Hoci sa v roku 1993 a v roku 2001 opätovne dostala k moci umiernená ľavica, nepodarilo sa jej znížiť nezamestnanosť a nespokojnosť obyvateľstva. Naopak korupčné škandály ako Rywingate, či obvinenia z previazanosti s organizovaným zločinom mali za následok pokles popularity ľavice.

Posilnila naopak ultrakatolícka, homofóbna, antikomunistická a xenofóbna pravica kritizujúca doterajší neoliberálny režim z rozpadu rodiny. Populizmus Shields definuje spolu s Muddeom ako „diskurz, ktorý proti sebe stavia homogénny národ a vrchnosť usilujúcu o svoj vlastný prospech“ (103). Proti sebe tak stojí nevinný ľud a skorumpovaná elita. Neskôr však dobre ukazuje populizmus (v laclauovskom zmysle) konzervatívnej pravice, ktorej sa podarilo pospájať rôzne politické požiadavky do spoločného antagonizmu voči politickému strednému prúdu – neoliberálnym technokratickým stranám.

Kľúčovým Shieldsovým tvrdením je, že toto anti-hegemonické hnutie v skutočnosti prispelo k prehĺbeniu neoliberalizmu (119) a bolo skôr partikulárnou formou toho istého hegemonického projektu, než jeho vyzývateľom. Pravica po prekvapivom víťazstve napadla ľavicu za deformáciu kapitalizmu a za to, že cieľom bývalých komunistov bola iba obhajoba vlastných materiálnych záujmov. Samotné fungovanie svetového trhu nimi problematizované nebolo.

Naopak, z populistov sa stali kľúčoví aktéri pri udržiavaní neoliberálnej akumulačnej stratégie (120). Príkladom môže byť spor medzi bratmi Kaczynskimi a Balcerowiczom ako guvernérom Poľskej centrálnej banky. Hoci mu Lech Kaczynski vyčítal ideológiu miesto ekonomickej vedy (118-119), nakoniec ho nahradil neoliberálkou Zytou Gilowskou. Navyše tieto sily dostali najviac hlasov zo severovýchodu a západu Poľska, teda regiónov, ktoré boli najviac postihnuté šokovou terapiou. Konzervatívne-populistická pravica tak je schopná využiť protesty proti zlej sociálnej situácii na upevnenie režimu, ktorý ich zhoršuje.

A ako je na tom ľavica? Prejavila sa napríklad pri protestoch proti vojne v Iraku a základni USA v Poľsku, vďaka čomu sa začalo formovať anti-globalizačné hnutie. V mimo-straníckom priestore došlo k vzniku stredoľavej skupiny Kritika politiky. Bývalí komunisti však naďalej napriek korupčným škandálom ostávajú protestnou stranou, pričom 20 % ich elektorátu pochádza z oblastí najviac zasiahnutých transformáciou a nie tzv. nostalgických voličov.

Stuart Shields svojou knihou ukázal akým spôsobom sa medzinárodná kritická ekonómia dokáže vyrovnať s údajným fenoménom transformácie v SVE po roku 1989. Ponúka omnoho komplexnejší príbeh ako neoliberálne, evolučné a inštitucionálne prístupy. Jeho knihu by sme mali čo najpozornejšie čítať aj na Slovensku, pretože paralely s poľským vývojom sú zrejmé na prvý pohľad.

Shields, Stuart: The International Political Economy of Transition. Neoliberal Hegemony and Eastern Central Europe’s Transformationmore Eastern Central Europe’s transformation. 2012. Oxon and New York, Routledge.

Share |

Komentáre (226)

 • Vladimir 05.08.2014 18:19

  Nedavno som cital velmi dobry clanok na rovnaku tematiku- “Conversations with a Polish Populist: Globalization, Class, and “Transition””, Kalb 2009. Tu je volne dostupna, mozno preprintova, verzia http://www.eui.eu/documents/mwp/programactivities/kalbpaper.pdf . Po “teoretickom” uvode, tam autor analyzuje cely transformacny proces na zivotnych peripetiach jedneho obycajneho Poliaka- najprv vstupenca Solidarnosti, ktory sa potom stal pravicovym populistom. Tento clanok tiez ponuka “netradicny” pohlad http://www.praktykateoretyczna.pl/jan-sowa-an-unexpected-twist-of-ideology/.

  Zaujimalo by ma, ci jestvuje aj nejaka studia so zameranim na Ceskoslovensko? Predsa len situacia u nas bola trosku odlisna, napriklad uz v tom, ze u nas nebolo ziadne masove hnutie ako Solidarnosc. Napada ma iba kniha od Pullmana, o ktorej tu uz autor pisal. Z jej recenzie som mal ale pocit, ze ta kniha je skor o “transformacii” diskurzu, nez transformacii “skutocnej” a jej medzinarodnom a socialno-ekonomickom kontexte.

 • profant 07.08.2014 7:14

  vďaka za linky, vyzerá to veľmi zaujímavo. V súvislosti s pôvodnými požiadavkami Solidarity je zaujímavá knižka od Jamesa Krapfla “Revolúcia s ľudskou tvárou” (http://www.jetotak.sk/autonomna-zona/anarchisticka-revolucia). Zaujímavé k minulému režimu môžu byť aj texty z poľa orálnej histórie napr. (http://www.martinus.sk/?uItem=80591), (http://www.usd.cas.cz/cs/pracovnici/miroslav-vanek).

 • Catsnamesset 17.02.2017 11:43

  Found cat didn’t know what to call it. Found here hocus pocus cat name http://allcatsnames.com/hocus-pocus-cat-name full list of names for cats.

 • software estimation 02.03.2017 21:45

  426661 186918I notice there is surely lots of spam on this weblog. Do you need to have support cleaning them up? I may possibly support between courses! 86600

 • http://Teethwhiteningsolutions.info 06.03.2017 21:09

  466464 429885It shows how you comprehend this subject. Added this page, is for much more. 631292

 • hire a lawyer 07.03.2017 23:32

  942640 21068I like this web blog very much so much superb info . 79117

 • scr888 tips 11.03.2017 17:34

  381632 808463Hi! I discovered your site accidentally today, but am actually pleased that we did! Its not only entertaining, but in addition straightforward to make use of in contrast to lots that Ive viewed! 261872

 • trafikskola göteborg 20.03.2017 16:07

  921413 329145How do I know if a WordPress theme supports a subscribe option? 630597

 • economics tuition 21.03.2017 9:45

  226274 735564Spot lets start function on this write-up, I truly feel this fabulous internet site needs a terrific deal far more consideration. I

 • about his 29.03.2017 8:29

  320963 614286But wanna comment that you have a very nice internet site , I love the style and design it really stands out. 497077

 • Find Out More 29.03.2017 10:34

  283614 519765Informative Site

 • motorcycle roadside assistance 29.03.2017 19:22

  23698 59625I believe 1 of your commercials caused my internet browser to resize, you could properly want to put that on your blacklist. 842326

 • Skrota bilen gratis 29.03.2017 20:07

  522079 999355An intriguing discussion will probably be worth comment. I believe that you merely write a lot much more about this topic, it may become a taboo subject but usually consumers are inadequate to communicate in on such topics. To an additional. Cheers 83704

 • Social media 30.03.2017 11:00

  573215 276241There is noticeably a good deal to realize about this. I suppose you produced certain good points in attributes also. 780375

 • motor club of america 01.04.2017 21:04

  893187 192557extremely nice post, i certainly enjoy this incredible website, persist in it 124535

 • GVK BIO 08.04.2017 13:27

  740214 456276Hi there! Fantastic stuff, please do tell me when you finally post something like that! 621849

 • GVK BIO 09.04.2017 0:41

  538208 274239This web site is my breathing in, very great layout and perfect content material . 371016

 • Free UK Chat Rooms 09.04.2017 3:41

  475279 543948I genuinely don

 • GVK Biosciences 09.04.2017 11:56

  285284 894276Great work! That is the kind of info that are supposed to be shared across the internet. 344258

 • professional photographer in birmingham al 16.04.2017 14:17

  304418 252413I like your writing style truly loving this web site . 583913

 • here are the findings 16.04.2017 15:58

  I just want to say I am newbie to blogging and site-building and actually liked this page. More than likely I’m want to bookmark your website . You really have outstanding writings. Kudos for revealing your website.

 • Switch Energy Supplier 20.04.2017 13:27

  424734 249569Any person several opportune pieces, it comes surely, as effectively as you bring in crave of various the a lot of other types of hikers close to you with hard part your question. pre owned awnings 767748

 • Switch Energy Supplier 21.04.2017 4:18

  278442 506991Hey! Excellent stuff, please maintain us posted when you post something like that! 105470

 • useful reference 22.04.2017 14:26

  I just intend to tell you that I am new to putting up a blog and genuinely cherished your information. Likely I am going to remember your blog post . You really have superb article content. Like it for giving out with us all of your internet page

 • click here for info 22.04.2017 16:49

  Gday here, just started to be familiar with your post through yahoo, and have found that it’s genuinely helpful. I’ll be grateful for should you continue on this.

 • Wes Brockie 22.04.2017 20:32

  On Pixabay you will find both, terrific photos and cliparts. I would imagine several of these images are copyrighted and even though I probably bought some type of license once I bought the digital content I am not going to be sharing those files. It’s possible to even download whole size images without registration.

 • i thought about this 22.04.2017 23:30

  It is suitable opportunity to create some schemes for the long-run. I have study this blog post and if I may possibly, I wish to suggest you very few significant suggestions.

 • Read Full Article 24.04.2017 2:50

  Hi here, just turned out to be aware of your article through Search engine, and realized that it’s pretty useful. I’ll be grateful if you decide to continue on this.

 • business ethics 24.04.2017 14:04

  As I web-site possessor I believe the content matter here is rattling excellent , appreciate it for your hard work. You should keep it up forever! Good Luck.

 • songs download 24.04.2017 22:20

  558775 623011Quite exceptional data can be identified on weblog . 989755

 • published here 25.04.2017 15:52

  I just wish to inform you you that I am new to blogging and certainly cherished your report. Very likely I am going to store your blog post . You certainly have excellent article blog posts. Love it for share-out with us your web webpage

 • right here 25.04.2017 22:11

  It really is convenient opportunity to create some schedules for the longer term. I’ve go through this posting and if I have the ability to, I want to propose you some enlightening instruction.

 • Arts & Entertainment 26.04.2017 8:24

  I have been checking out a few of your articles and it’s nice stuff. I will make sure to bookmark your site.

 • Business Product and Supplies 26.04.2017 9:33

  Hello, i think that i saw you visited my web site thus i came to “return the favor”.I am trying to find things to improve my web site!I suppose its ok to use some of your ideas!!

 • Computer Virus 26.04.2017 16:54

  Good ¡V I should certainly pronounce, impressed with your web site. I had no trouble navigating through all tabs as well as related info ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, site theme . a tones way for your client to communicate. Nice task..

 • Car Industry 26.04.2017 17:02

  I appreciate, cause I found just what I used to be looking for. You have ended my four day long hunt! God Bless you man. Have a great day. Bye

 • Travel Hacks 27.04.2017 9:17

  Some genuinely fantastic articles on this website , regards for contribution.

 • look what i found 27.04.2017 14:10

  Hello there, just turned out to be receptive to your webpage through Google, and discovered that it’s quite educational. I will truly appreciate in the event you carry on this approach.

 • better health 27.04.2017 16:36

  What i do not understood is if truth be told how you are not actually a lot more smartly-appreciated than you may be right now. You’re so intelligent. You understand therefore significantly on the subject of this matter, made me for my part imagine it from numerous various angles. Its like women and men don’t seem to be involved until it is something to do with Lady gaga! Your individual stuffs outstanding. Always take care of it up!

 • business ethics 27.04.2017 16:36

  I have not checked in here for some time since I thought it was getting boring, but the last few posts are good quality so I guess I will add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend :)

 • home 27.04.2017 16:42

  of course like your web site however you have to test the spelling on several of your posts. Many of them are rife with spelling issues and I find it very troublesome to inform the truth on the other hand I will definitely come back again.

 • travel advisor 27.04.2017 16:46

  Very well written post. It will be useful to anyone who utilizes it, as well as me. Keep up the good work – can’r wait to read more posts.

 • Long Bechtel 28.04.2017 0:43

  Get your Cricut Blades, HTV and Glitter HTV here!

 • Ams 28.04.2017 2:23

  You really make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be actually something that I think I would never understand. It seems too complicated and extremely broad for me. I’m looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

 • Car & Automotive 28.04.2017 5:09

  Hello my loved one! I want to say that this post is awesome, great written and come with almost all significant infos. I would like to see more posts like this .

 • Truck 28.04.2017 5:39

  I like the valuable info you provide in your articles. I’ll bookmark your blog and check again here frequently. I am quite sure I will learn plenty of new stuff right here! Good luck for the next!

 • Computer & Technology 28.04.2017 6:12

  Hey, you used to write great, but the last several posts have been kinda boring¡K I miss your great writings. Past several posts are just a little out of track! come on!

 • Smart Car 28.04.2017 7:20

  I think other site proprietors should take this site as an model, very clean and excellent user genial style and design, let alone the content. You are an expert in this topic!

 • Business 28.04.2017 8:01

  You are a very capable person!

 • queen size mattress prices 28.04.2017 8:04

  I let that do it’s thing for 24 hrs without resting on that letting this to pack in and also broaden after being rolled up, as was recommended.

 • Business 28.04.2017 16:19

  Utterly written content material, regards for selective information. “The last time I saw him he was walking down Lover’s Lane holding his own hand.” by Fred Allen.

 • portland seo expert 28.04.2017 20:08

  Heya here, just started to be conscious of your website through Google, and realized that it is seriously informative. I’ll take pleasure in should you decide continue on such.

 • bedbugs 28.04.2017 21:01

  Super relaxed, Made in the USA and also seeems to become delaying effectively. I utilize that on a twin couch and also view tv.

 • Travel and Vacations 29.04.2017 1:34

  great issues altogether, you simply won a new reader. What might you suggest about your post that you simply made a few days in the past? Any positive?

 • Jakie Sa Formy Reklamy Nietypowe Formy Reklamy 29.04.2017 2:56

  You have mentioned very interesting details! ps nice site.

 • Business Funding Guides 29.04.2017 12:29

  I was just searching for this info for a while. After six hours of continuous Googleing, finally I got it in your website. I wonder what is the lack of Google strategy that do not rank this kind of informative sites in top of the list. Normally the top websites are full of garbage.

 • What Happened To Health 29.04.2017 15:10

  Wow, fantastic blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your web site is fantastic, as well as the content!

 • Business Information Data Financial 30.04.2017 10:49

  Wow, wonderful blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your web site is great, let alone the content!

 • Print 30.04.2017 13:21

  I’ve been browsing online more than three hours lately, yet I never discovered any fascinating article like yours. It¡¦s beautiful value enough for me. Personally, if all web owners and bloggers made just right content material as you did, the internet shall be a lot more helpful than ever before.

 • Dating Games 30.04.2017 13:26

  Hello.This post was extremely interesting, especially since I was browsing for thoughts on this topic last Monday.

 • check out the post right here 30.04.2017 15:56

  I had a box spring season Serta Firm … and also for a couple of years this was okay but in those 8 years my bone tissues developed a nearly hate of that.

 • discount ralph lauren polos 30.04.2017 16:30

  Only desire to articulate your main write-up is just as shocking. Most of the lucidity for your report is actually great and could actually presume you are an expert from this matter. Exceptional together with choice ok, i will to post ones own Feed to maintain currently that has heading short article. Due hundreds of in addition to make sure you keep up all of the qualitative perform.

 • Autos Europe 01.05.2017 5:51

  I¡¦ve been exploring for a little bit for any high quality articles or blog posts on this sort of house . Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this website. Studying this information So i am glad to exhibit that I’ve a very excellent uncanny feeling I found out exactly what I needed. I such a lot surely will make certain to don¡¦t put out of your mind this website and give it a glance regularly.

 • continue reading this 02.05.2017 4:22

  I merely hope to advise you that I am new to blogging and totally liked your webpage. Likely I am likely to bookmark your blog post . You seriously have excellent article blog posts. Love it for giving out with us your very own web webpage

 • Bringing Excellence to Education 02.05.2017 4:32

  Someone essentially assist to make severely articles I’d state. This is the first time I frequented your web page and thus far? I amazed with the research you made to create this actual publish amazing. Wonderful task!

 • Travel & Leisure 02.05.2017 9:19

  excellent submit, very informative. I wonder why the opposite experts of this sector don’t understand this. You must proceed your writing. I am sure, you have a great readers’ base already!

 • this article 02.05.2017 12:13

  Hiya here, just got aware of your blog page through Search engines like google, and realized that it is pretty beneficial. I will appreciate in the event you maintain this approach.

 • Build Computer Online 02.05.2017 14:40

  Utterly pent content material, Really enjoyed studying.

 • More hints 02.05.2017 20:00

  I really have to inform you you that I am new to posting and completely valued your site. Likely I am inclined to remember your blog post . You truly have amazing article materials. Admire it for giving out with us your main internet webpage

 • Travel & Leisure 02.05.2017 23:25

  Wow! This could be one particular of the most useful blogs We have ever arrive across on this subject. Basically Wonderful. I’m also an expert in this topic therefore I can understand your effort.

 • Health 03.05.2017 3:17

  You are my aspiration , I possess few web logs and sometimes run out from to brand.I conceive this web site holds some very fantastic information for everyone. “The human spirit needs to accomplish, to achieve, to triumph to be happy.” by Ben Stein.

 • Business 03.05.2017 3:18

  Wow, marvelous blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your web site is excellent, let alone the content!

 • Travel & Leisure 03.05.2017 7:57

  whoah this blog is wonderful i like reading your posts. Stay up the good work! You recognize, lots of people are searching round for this information, you can aid them greatly.

 • Travel & Leisure 03.05.2017 9:02

  Great ¡V I should certainly pronounce, impressed with your web site. I had no trouble navigating through all tabs as well as related information ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, web site theme . a tones way for your client to communicate. Excellent task..

 • browse this site 03.05.2017 13:08

  Greetings there, just turned out to be aware of your writings through yahoo, and have found that it’s really interesting. I’ll like in the event you carry on this informative article.

 • business opportunities 03.05.2017 13:55

  Hey, you used to write excellent, but the last several posts have been kinda boring¡K I miss your tremendous writings. Past few posts are just a little out of track! come on!

 • Luxury Cruises 03.05.2017 21:48

  Hello.This post was extremely motivating, especially because I was looking for thoughts on this topic last Thursday.

 • Flight Discounts 04.05.2017 0:57

  Wow, awesome blog layout! How lengthy have you ever been blogging for? you made running a blog look easy. The overall look of your website is magnificent, as neatly as the content!

 • Homes For Sale 04.05.2017 5:09

  Well I really liked reading it. This tip provided by you is very useful for good planning.

 • Real Estate 04.05.2017 11:04

  There is clearly a bundle to realize about this. I believe you made certain good points in features also.

 • Travel 04.05.2017 11:44

  I regard something truly interesting about your website so I bookmarked .

 • Technology 04.05.2017 11:59

  Some really fantastic info , Gladiola I detected this. “To be conscious that we are perceiving or thinking is to be conscious of our own existence.” by Aristotle.

 • Jewelry 04.05.2017 12:00

  Simply wanna input that you have a very nice website , I the style and design it actually stands out.

 • Insurance 04.05.2017 12:29

  you’re truly a good webmaster. The site loading speed is amazing. It sort of feels that you’re doing any distinctive trick. Moreover, The contents are masterpiece. you’ve performed a magnificent job in this subject!

 • Travel & Leisure 04.05.2017 18:20

  Hello there, You have done a fantastic job. I will definitely digg it and personally suggest to my friends. I’m sure they’ll be benefited from this website.

 • Travel Info 04.05.2017 20:26

  Lovely blog! I am loving it!! Will come back again. I am bookmarking your feeds also

 • ggdsmsmlth 05.05.2017 5:25

  Anti-hegemonický pohľad na transformáciu v roku 1989 | Blog JeToTak.sk
  aggdsmsmlth
  ggdsmsmlth http://www.gwp05z03j07qmcbe29l61k2l4b697g3vs.org/
  [url=http://www.gwp05z03j07qmcbe29l61k2l4b697g3vs.org/]uggdsmsmlth[/url]

 • Home Improvement Ideas 05.05.2017 8:32

  I simply couldn’t leave your site before suggesting that I extremely loved the usual info a person supply to your visitors? Is gonna be again ceaselessly in order to check out new posts.

 • Contact Rothar 05.05.2017 17:09

  Actually my blog name is not relevant to my blog niche..in this time i want to convert my blog to a website through blogger. but i dont know if i will do it ,then how much will affect my blog traffic?.

 • Mike Richter Rangers Jersey 05.05.2017 21:26

  Additionally, a proposal has been made for heavily subsidizing the crossing for school children and the elderly on the river taxi service.
  Mike Richter Rangers Jersey

 • goyard totes online sale 05.05.2017 22:18

  great advice you write understand it very nice and clean. I will be incredibly lucky so you can get this situation material of you. ;. . .)

 • jordan shoe site 05.05.2017 22:49

  confessedly

 • Web Design 05.05.2017 23:19

  I went over this website and I believe you have a lot of excellent information, saved to favorites (:.

 • Travel 05.05.2017 23:22

  Hello, you used to write great, but the last few posts have been kinda boring… I miss your tremendous writings. Past few posts are just a bit out of track! come on!

 • Autos 05.05.2017 23:29

  obviously like your web site however you need to check the spelling on quite a few of your posts. A number of them are rife with spelling issues and I in finding it very bothersome to inform the truth however I will certainly come again again.

 • 红酸枝黑酸枝进口报关 06.05.2017 0:15

  这不仅是必须完成的硬任务,更多靠汽车行业拉动的格局并无改变。由于排查和更换改造需要大量的人力物力,江苏省已关停小火电机组30.开展重点标准的跟踪评价。走精品咖啡生产的道路,上海电气以EPC模式承建,2005年,日前,日处理煤2300t、气化压力6.

 • Stroller Gloves 06.05.2017 4:39

  Anti-hegemonický pohľad na transformáciu v roku 1989 | Blog JeToTak.sk

 • new nike golf irons 06.05.2017 6:13

  commerce

 • adidas yeezy japan 06.05.2017 8:56

  compartment

 • Roy Oswalt Astros Jersey 06.05.2017 10:50

  It could face insolvency if the process is not done right, BCCI added.
  Roy Oswalt Astros Jersey

 • Brett Lawrie White Sox Jersey 06.05.2017 14:39

  The first report of the elections watchdog body, the Media Monitoring Unit (MMU) of the Guyana Elections Commission (GECOM), for the period of March 1 to March 31, 2015 was the first to document how this occurred.
  Brett Lawrie White Sox Jersey

 • Pop Health 07.05.2017 6:38

  I went over this website and I believe you have a lot of good information, bookmarked (:.

 • Health and Diet 07.05.2017 7:59

  A person necessarily assist to make critically articles I’d state. That is the very first time I frequented your web page and thus far? I amazed with the research you made to create this particular publish extraordinary. Magnificent task!

 • Trip 07.05.2017 9:51

  Attractive section of content. I just stumbled upon your blog and in accession capital to assert that I acquire in fact enjoyed account your blog posts. Any way I’ll be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently quickly.

 • Shopping 07.05.2017 17:22

  Wow, incredible blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your web site is magnificent, as well as the content!

 • Dating 07.05.2017 17:28

  Absolutely indited articles , regards for information .

 • Web Design 07.05.2017 17:37

  Utterly written content material, Really enjoyed reading through.

 • Home Improvement 07.05.2017 17:47

  I’ve read several just right stuff here. Definitely price bookmarking for revisiting. I surprise how a lot effort you place to create this type of fantastic informative site.

 • Health Trip 07.05.2017 19:34

  Heya i am for the first time here. I found this board and I find It truly useful & it helped me out much. I hope to give something back and help others like you aided me.

 • Pop Health 07.05.2017 21:33

  As soon as I found this site I went on reddit to share some of the love with them.

 • Health Trip 08.05.2017 5:39

  I’ve been surfing online more than three hours today, yet I never found any interesting article like yours. It’s pretty worth enough for me. In my view, if all webmasters and bloggers made good content as you did, the net will be much more useful than ever before.

 • Health & Life-style Management 08.05.2017 13:00

  I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was great. I don’t know who you are but certainly you are going to a famous blogger if you are not already ;) Cheers!

 • airfare 08.05.2017 13:01

  obviously like your web-site however you need to test the spelling on several of your posts. A number of them are rife with spelling issues and I in finding it very bothersome to tell the reality however I will certainly come again again.

 • camera 08.05.2017 13:16

  Keep functioning ,impressive job!

 • 机械进口注意事项 08.05.2017 17:50

  承德市2014年的丰水期水质检测工作已经完成。并以中西部铁路建设为重点。不过。0%可以说,给公司和整个市场环境产生了极大的消极因素,”构建创新与制造业桥梁据以色列驻华使馆消息,在昨日会见上海市市长杨雄时,年产值近100亿元。70年代末。

 • yeezy 350 boost 08.05.2017 21:30

  Nike also official LeBron Basketball shoes
  yeezy 350 boost

 • Health Advantages, Diet, & Recipes 08.05.2017 21:31

  Rattling nice design and style and great subject material , nothing else we want : D.

 • George Springer Astros Jersey 09.05.2017 1:28

  When he announced that the government would be bringing in its own cable at a cost of US$32 million from Brazil his aim was to help his friends and family to position themselves to take over the telecommunications market.
  George Springer Astros Jersey

 • Education 09.05.2017 5:11

  Some truly nice and utilitarian info on this site, as well I conceive the style and design has fantastic features.

 • van cleef sautoir replique 09.05.2017 8:12

  I love biscotti biscuits Deej and that lemon cheesecake doesn’t look half bad either !!!! It’s all about comfort eating over here at the moment as the weather is FREEZING !! Happy Sunday. XXXX
  van cleef sautoir replique

 • Business & Finance 09.05.2017 10:10

  http://www.keragreensystem.com

 • Sports 09.05.2017 11:08

  Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to say that I have truly enjoyed browsing your blog posts. After all I will be subscribing to your rss feed and I hope you write again soon!

 • Air max pas cher 09.05.2017 14:32

  Where are some good places to get good free blogger templates?. I know of pyzam but I would like to search others, what are some good sites?.

 • Sports 09.05.2017 14:37

  Good blog! I really love how it is easy on my eyes and the data are well written. I am wondering how I could be notified when a new post has been made. I’ve subscribed to your feed which must do the trick! Have a great day!

 • faux bracelet or homme cartier 09.05.2017 16:32

  I was wondering if you ever thought of iffofjduu changing the page layout of your website? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having 1 or 2 images. Maybe you could space it out better?
  faux bracelet or homme cartier

 • Jeff Samardzija White Sox Jersey 09.05.2017 18:44

  “When the Parliament was prorogued, we were on the verge of completing the works in the Special Select Committee for the entire package of legislation… since the bulk of the work was already done, I think we can have consent on the way forward, to ensure that that happens (the Bill is passed),” Harmon explained.
  Jeff Samardzija White Sox Jersey

 • nb shoes 09.05.2017 20:48

  Barcelona poaching peg Manchester united 1 small method model and name the wizards to dig the premier league
  nb shoes

 • Rotary Seamless Underwear Printing 09.05.2017 22:58

  Anti-hegemonický pohľad na transformáciu v roku 1989 | Blog JeToTak.sk

 • Computer & Technology 10.05.2017 6:10

  I simply wanted to appreciate you all over again. I’m not certain the things I would have handled in the absence of the type of tactics discussed by you about my concern. Completely was a very hard condition in my circumstances, but understanding this professional manner you managed it took me to cry with gladness. I am happy for the information as well as hope that you comprehend what a great job you happen to be doing teaching people today by way of your web page. More than likely you’ve never met all of us.

 • Mass For Healing 10.05.2017 7:10

  How can i migrate from Joomla to WordPress together with all my posts?

 • Business Service 10.05.2017 9:39

  Great – I should definitely pronounce, impressed with your web site. I had no trouble navigating through all the tabs as well as related info ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, site theme . a tones way for your customer to communicate. Excellent task.

 • Air max pas cher 10.05.2017 9:43

  Why do copyright holders only allow people from certain countries to view their content?

 • Country End Tables 10.05.2017 11:49

  Anti-hegemonický pohľad na transformáciu v roku 1989 | Blog JeToTak.sk

 • Education 10.05.2017 22:38

  Its like you read my mind! You seem to know a lot about this, like you wrote the book in it or something. I think that you can do with a few pics to drive the message home a bit, but instead of that, this is wonderful blog. A fantastic read. I’ll definitely be back.

 • Education 10.05.2017 22:55

  You have brought up a very wonderful details , regards for the post.

 • Travel International 11.05.2017 2:22

  Excellent beat ! I wish to apprentice while you amend your website, how can i subscribe for a blog web site? The account helped me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast provided bright clear concept

 • Relationship 11.05.2017 5:44

  http://www.keragreensystem.com

 • About Health 11.05.2017 15:18

  Hey there, You’ve done a fantastic job. I’ll definitely digg it and personally recommend to my friends. I’m sure they will be benefited from this site.

 • Divorce 11.05.2017 15:18

  You made some good points there. I did a search on the topic and found most guys will go along with with your blog.

 • Car & Automotive 12.05.2017 5:33

  Wonderful beat ! I wish to apprentice while you amend your web site, how could i subscribe for a blog web site? The account helped me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast offered bright clear concept

 • Arts & Entertainments 12.05.2017 5:45

  http://www.keragreensystem.com

 • Education and Training 12.05.2017 11:30

  You have brought up a very great details , regards for the post.

 • Travel International 12.05.2017 12:22

  Hello there, just became aware of your blog through Google, and found that it is truly informative. I’m gonna watch out for brussels. I’ll appreciate if you continue this in future. A lot of people will be benefited from your writing. Cheers!

 • Education 12.05.2017 17:55

  But a smiling visitor here to share the love (:, btw great design and style .

 • Education 12.05.2017 17:58

  Somebody necessarily help to make severely posts I might state. This is the very first time I frequented your website page and to this point? I surprised with the research you made to create this particular put up extraordinary. Excellent task!

 • Education 12.05.2017 18:00

  Hey, you used to write magnificent, but the last several posts have been kinda boring… I miss your great writings. Past several posts are just a little bit out of track! come on!

 • House & Home Improvement 13.05.2017 12:11

  You are a very capable individual!

 • Healthy Food 13.05.2017 13:04

  I have been examinating out many of your articles and it’s pretty nice stuff. I will make sure to bookmark your website.

 • Education and Training 13.05.2017 16:19

  I’m so happy to read this. This is the kind of manual that needs to be given and not the accidental misinformation that’s at the other blogs. Appreciate your sharing this greatest doc.

 • Auto Care and Service 13.05.2017 17:00

  Some genuinely nice and utilitarian info on this web site, besides I think the design has superb features.

 • Education and Training 13.05.2017 20:00

  Just wanna remark on few general things, The website design is perfect, the subject material is very good : D.

 • cheap cartier love bracelet 14.05.2017 18:23

  always a massive fan of linking to bloggers that I adore but do not get a lot of link adore from
  cheap cartier love bracelet

 • Andre Williams Chargers Jersey 14.05.2017 21:18

  “We know that something has to be done to correct this wrong.
  Andre Williams Chargers Jersey

 • Education 15.05.2017 2:30

  A person necessarily lend a hand to make severely posts I’d state. That is the first time I frequented your website page and to this point? I amazed with the analysis you made to create this particular post amazing. Wonderful activity!

 • Education 15.05.2017 2:38

  I think this is one of the most important information for me. And i’m glad reading your article. But wanna remark on some general things, The website style is wonderful, the articles is really excellent : D. Good job, cheers

 • Home Improvement 15.05.2017 2:49

  Great blog here! Also your website loads up fast! What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my web site loaded up as quickly as yours lol

 • Home Improvement 15.05.2017 3:03

  Absolutely written subject material, appreciate it for entropy. “Life is God’s novel. Let him write it.” by Isaac Bashevis Singer.

 • bape hoodie 15.05.2017 3:26

  Hamilton confirmed to attend the standing conference and media training
  bape hoodie

 • bape hoodie 15.05.2017 7:19

  Hummel: teams have pressure, want to beat PSV eindhoven
  bape hoodie

 • russell westbrook shoes 15.05.2017 10:50

  Officer xuan!Chen tao and sichuan team contract before the season continues to battle at the foot of b
  russell westbrook shoes

 • Cuba Travel 15.05.2017 12:42

  whoah this blog is excellent i love reading your articles. Keep up the good work! You know, many individuals are hunting around for this information, you could help them greatly.

 • DIY Projects 15.05.2017 12:42

  Hi there, just became aware of your blog through Google, and found that it is really informative. I am gonna watch out for brussels. I’ll be grateful if you continue this in future. Numerous people will be benefited from your writing. Cheers!

 • Michael Lorenzen Reds Jersey 15.05.2017 14:14

  The Tertiary Zones will be Linden, Lethem and Mabaruma.
  Michael Lorenzen Reds Jersey

 • suba me 16.05.2017 0:03

  uokhAM you ave a great weblog right here! would you wish to make some invite posts on my blog?

 • Tech 16.05.2017 14:33

  Wow, incredible blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your site is great, let alone the content!

 • Costa Rica Travel 16.05.2017 14:34

  Excellent weblog here! Also your website quite a bit up very fast! What web host are you the usage of? Can I get your associate link in your host? I wish my site loaded up as quickly as yours lol

 • Zageszczarka Elektryczna Cena 16.05.2017 23:32

  Hello, Neat post. There is a problem along with your site in internet explorer, would test this… IE still is the marketplace chief and a big component of other folks will miss your wonderful writing due to this problem.

 • mattress adjustable beds 17.05.2017 3:14

  Revise after just about pair of years: Mattress is actually still storing up fantastic. Terrific purchase for a mattress without unpleasant chemicals. This is actually extremely relaxed as well as looks to be actually effectively made.

 • Home Improvement 17.05.2017 3:24

  I’ve been browsing on-line more than 3 hours as of late, yet I never discovered any interesting article like yours. It is beautiful price enough for me. Personally, if all website owners and bloggers made just right content material as you probably did, the net shall be a lot more helpful than ever before. “No one has the right to destroy another person’s belief by demanding empirical evidence.” by Ann Landers.

 • Home Improvement 17.05.2017 3:33

  Its superb as your other blog posts : D, appreciate it for posting . “The rewards for those who persevere far exceed the pain that must precede the victory.” by Ted W. Engstrom.

 • Home Improvement 17.05.2017 3:37

  Just a smiling visitor here to share the love (:, btw great pattern .

 • Home Improvement 17.05.2017 3:48

  naturally like your web-site however you have to take a look at the spelling on several of your posts. Several of them are rife with spelling problems and I in finding it very bothersome to tell the truth on the other hand I will definitely come again again.

 • Samoa peta interaktif 17.05.2017 4:30

  Compare Sat images at GlobalMaps.xyz

 • Business And Marketing 17.05.2017 13:08

  Wow, marvelous weblog format! How long have you been running a blog for? you made running a blog glance easy. The full look of your website is wonderful, as neatly as the content!

 • Money Manager 18.05.2017 14:39

  You can definitely see your expertise in the work you write. The sector hopes for more passionate writers such as you who are not afraid to mention how they believe. At all times go after your heart.

 • Ciudad Guayana Landkarten 18.05.2017 19:34

  Try Interactive online maps project at GlobalMaps.xyz

 • Home Improvement 18.05.2017 23:37

  Great write-up, I’m normal visitor of one’s web site, maintain up the nice operate, and It’s going to be a regular visitor for a long time.

 • Business 18.05.2017 23:51

  I think this internet site holds some real good information for everyone :D . “Experience is not what happens to you it’s what you do with what happens to you.” by Aldous Huxley.

 • Business 21.05.2017 2:02

  Regards for helping out, excellent information. “If you would convince a man that he does wrong, do right. Men will believe what they see.” by Henry David Thoreau.

 • Business 21.05.2017 2:13

  Wow! This can be one particular of the most helpful blogs We have ever arrive across on this subject. Actually Fantastic. I’m also a specialist in this topic therefore I can understand your effort.

 • Business 21.05.2017 2:24

  As soon as I found this internet site I went on reddit to share some of the love with them.

 • adjustable air bed 21.05.2017 2:48

  I got this bedroom for my child (double size) she still had a little one bedroom and I intended to obtain her one thing that I knew was actually mosting likely to last.

 • full size adjustable bed frame 22.05.2017 15:33

  Simply 4 superstars because this looks like the pillow top on it stores a considerable amount of heat energy in – ideally my outdated cover will eliminate that.

 • Home Improvement Stores 24.05.2017 1:51

  magnificent issues altogether, you just received a new reader. What may you recommend about your post that you simply made some days in the past? Any positive?

 • Designer Shopping 24.05.2017 13:44

  Excellent blog here! Also your web site loads up very fast! What host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my site loaded up as fast as yours lol

 • 80s fashion 26.05.2017 17:48

  I have not checked in here for a while as I thought it was getting boring, but the last several posts are good quality so I guess I¡¦ll add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend :)

 • sleep comfort adjustable bed complaints 27.05.2017 18:50

  .}

 • office gadgets 28.05.2017 19:05

  A person necessarily assist to make critically posts I might state. That is the very first time I frequented your website page and so far? I surprised with the analysis you made to make this particular post amazing. Fantastic task!

 • electric bed 29.05.2017 7:42

  Various other customer reviews mention the sides are actually sloped downward as well as that is actually real. We have actually not had any kind of concerns with rolling off consequently.

 • Online Shopping 30.05.2017 11:56

  I’m still learning from you, while I’m improving myself. I certainly enjoy reading all that is written on your blog.Keep the information coming. I enjoyed it!

 • holistic medicine 01.06.2017 18:00

  Valuable information. Fortunate me I found your web site by chance, and I’m shocked why this twist of fate did not happened in advance! I bookmarked it.

 • flight 01.06.2017 18:03

  Good ¡V I should certainly pronounce, impressed with your web site. I had no trouble navigating through all the tabs as well as related information ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, web site theme . a tones way for your client to communicate. Nice task..

 • business ethics 01.06.2017 18:08

  Great goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you are just too great. I actually like what you have acquired here, certainly like what you’re saying and the way in which you say it. You make it entertaining and you still take care of to keep it wise. I can not wait to read much more from you. This is really a great website.

 • 620 Jones 05.06.2017 10:04

  I love what you’ve created here, this is definitely one of my favorite sites to visit.

 • Velg And Tier 06.06.2017 17:02

  You are a very smart individual!

 • Margert Scogin 07.06.2017 0:44

  https://www.hotfrog.com/business/fl/miami/shipping-containers-for-sale_42726387

 • Jeffry Fude 07.06.2017 12:05

  https://riding-lawn-mowers-for-sale.hub.biz/

 • Marquis Zolinski 08.06.2017 3:01

  http://pokeballchargerbank.com/ visit also http://bookahomekeeper.com/ check out this website http://mayhemsecurity.com/

 • trampolines for sale craigslist 08.06.2017 23:35

  trampolines for sale craigslist

 • Computer Games 10.06.2017 16:06

  I have been exploring for a little for any high quality articles or blog posts on this kind of area . Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this web site. Studying this info So i am happy to express that I have a very just right uncanny feeling I came upon just what I needed. I so much without a doubt will make sure to don¡¦t forget this website and provides it a look regularly.

 • Girls Bedroom 12.06.2017 9:49

  Hi there, I discovered your blog by the use of Google while searching for a similar matter, your site got here up, it seems to be good. I have bookmarked it in my google bookmarks.

 • Design 12.06.2017 13:02

  I’ve been browsing online greater than 3 hours today, but I by no means discovered any attention-grabbing article like yours. It is lovely value sufficient for me. Personally, if all webmasters and bloggers made good content as you did, the web might be a lot more useful than ever before.

 • Kindergarten 12.06.2017 21:10

  I have been surfing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me. In my opinion, if all webmasters and bloggers made good content as you did, the web will be a lot more useful than ever before.

 • https://about.me/RefrigeratorForSale 13.06.2017 16:12

  http://refrigeratorforsales.blogspot.com/

 • Augustine Borunda 13.06.2017 22:10

  http://refrigeratorsforsale.net

 • Public Works SF 15.06.2017 4:43

  The post is absolutely fantastic! Lots of great info and inspiration, both of which we all need! Also like to admire the time and effort you put into your website and detailed info you offer! I will bookmark your website!

 • Recipes By Ingredients 15.06.2017 5:17

  Heya i am for the first time here. I found this board and I find It truly useful & it helped me out much. I hope to give something back and help others like you aided me.

 • Garden 15.06.2017 8:19

  Wow! This could be one particular of the most useful blogs We’ve ever arrive across on this subject. Actually Magnificent. I’m also a specialist in this topic so I can understand your effort.

 • Bedroom Decorating Ideas 15.06.2017 18:47

  As I web site possessor I believe the content material here is rattling magnificent , appreciate it for your efforts. You should keep it up forever! Good Luck.

 • Boat Lifts 15.06.2017 19:22

  Hello there, just became aware of your blog through Google, and found that it is really informative. I am going to watch out for brussels. I will be grateful if you continue this in future. Numerous people will be benefited from your writing. Cheers!

 • Local Contractors 17.06.2017 17:53

  You made a number of nice points there. I did a search on the topic and found most persons will have the same opinion with your blog.

 • World Travel 18.06.2017 8:41

  Hi there, just became aware of your blog through Google, and found that it’s truly informative. I’m gonna watch out for brussels. I will be grateful if you continue this in future. Many people will be benefited from your writing. Cheers!

 • Sports Gear 18.06.2017 12:58

  great issues altogether, you simply received a new reader. What might you suggest in regards to your post that you just made some days in the past? Any positive?

 • Latest Technology 18.06.2017 15:43

  I have learn some just right stuff here. Definitely worth bookmarking for revisiting. I surprise how so much effort you set to create such a wonderful informative website.

 • 4cyn5et4m5t94c5t9m4vn54cx65 18.06.2017 21:59

  Title…

  [...]just beneath, are several entirely not connected sites to ours, however, they may be surely really worth going over[...]…

 • Frederic Ferreyra 18.06.2017 22:22

  Heya i’m for the primary time here. I came across this board and I to find It truly useful & it helped me out a lot. I’m hoping to provide something back and help others like you helped me.

 • Business To Business 19.06.2017 9:12

  Wow, amazing blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your site is magnificent, let alone the content!

 • Enoch Sargetakis 19.06.2017 16:14

  HelloHey thereHeyGood dayHello thereHowdyHi thereHi! Do you use Twitter? I’d like to follow you if that would be okokay. I’m definitelyundoubtedlyabsolutely enjoying your blog and look forward to new updatesposts.

 • Frederic Ethington 20.06.2017 12:14

  You are a very smart individual!

 • Data Recovery 21.06.2017 9:25

  A wholly agreeable point of view, I think primarily based on my own experience with this that your points are well made, and your analysis on target.

 • Nathanael Suares 21.06.2017 10:51

  Hi there, just become alert to your weblog through Google, and located that it is truly informative. I am going to be careful for brussels. I’ll appreciate if you happen to continue this in future. A lot of other folks will be benefited from your writing. Cheers!

 • Google 21.06.2017 13:31

  Google…

  Check beneath, are some entirely unrelated sites to ours, nonetheless, they are most trustworthy sources that we use….

 • Employment Agencies 21.06.2017 20:46

  You actually make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be actually something which I think I would never understand. It seems too complicated and extremely broad for me. I’m looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of it!

 • Business Management 22.06.2017 0:11

  You actually make it seem so easy together with your presentation but I to find this matter to be actually something which I feel I might never understand. It sort of feels too complicated and very large for me. I’m looking forward to your next publish, I¡¦ll try to get the dangle of it!

 • http://falschgeldkaufen.blogspot.com/2017/01/wo-kann-ich-falschgeld-kaufen.html 22.06.2017 2:15

  Title…

  [...]Sites of interest we’ve a link to[...]…

 • House Rabbits 23.06.2017 1:07

  Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed surfing around your blog posts. In any case I will be subscribing to your rss feed and I hope you write again very soon!

Pridaj komentár