Politická kaviareň
Diskusia 2 113 Krajina kabelárov Väčší formát

Príspevky od:
Štefan Domonkos

 • Kam miznú regionálne rozdiely

  Priepastné regionálne rozdiely Slovenska sa často spomínajú medzi najzávažnejšími problémami nášho štátu. V tejto veci sa zhoduje zahraničná, ale aj domáca odborná verejnosť. Rozsiahla štúdia o regionálnych rozdieloch publikovaná Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (v skratke OECD) v roku 2014 napríklad uvádza, že vnútroštátne disparity medzi trhmi práce rôznych regiónov sú spomedzi všetkých členských štátov OECD najväčšie práve na [...]

  Diskusia 0
 • Ivan Lesay: Bitka o budúcnosť Únie ešte nie je prehratá

  Prednedávnom sa ukončilo prvé slovenské predsedníctvo v Rade Európskej únie. Zároveň, o niekoľko mesiacov uplynie šesť desaťročí od podpísania Rímskych zmlúv, ktorými sa položil základ Európskeho hospodárskeho spoločenstva, predchodkyne dnešnej Európskej únie. Dôvodov na bilancovanie je teda hneď viacero. Svoj pohľad na aktuálny stav a budúcnosť Únie nám poskytol Ivan Lesay, bývalý štátny tajomník Ministerstva financií pre [...]

  Diskusia 0
 • Ako sa dedí chudoba

  Príjmová nerovnosť a chudoba v ľudskej spoločnosti, jej najrôznejšie pramene a následky sú prirodzenou doménou spoločenských vied. Vzhľadom na obšírnosť problematiky a jej rastúcu relevanciu, o výskumné otázky súvisiacimi s rozdelením statkov v spoločnosti nie je núdza v ekonómii, politológii, či demografii. O fenomén materiálnej deprivácie a jeho vplyve na človeka sa ale čoraz viac zaujímajú aj vedné disciplíny skúmajúce fungovanie ľudského mozgu. Science, jeden z najvplyvnejších [...]

  Diskusia 0
 • Exekučná amnestia

  Jedným z veľkých prekvapení parlamentných volieb bol výsledok dosiahnutý hnutím Borisa Kollára – Sme rodina. Medzi programovými prioritami tohto hnutia zastáva prominentné postavenie odpustenie úrokov z dlhov, čo Kollár vágne nazýva exekučná amnestia. O detailoch návrhu sa veľa nedozvieme. Na základe verejne dostupných programových materiálov, dlžníci by mali naďalej mať povinnosť splatiť istinu úverov, ale „so zvyškom im [...]

  Diskusia 790
 • Skryté dimenzie nerovnosti

  Pred niekoľkými mesiacmi publikovalo americké Centrum pre výskum dôchodkov pri Boston College štúdiu o vzťahu medzi úmrtnosťou a socioekonomickým statusom (Sanzenbacher et al. 2015). Spomínaná štúdia poukázala na dátach zo Spojených štátov na jednu zo skrytých dimenzií nerovnosti, konkrétne na rozdiely v mortalite a s tým spojené rozdiely v strednej dĺžke života. Podľa záverov tohto výskumu ľudia s vyšším vzdelaním [1] žijú [...]

  Diskusia 635
 • Osobný bankrot – reforma pri ktorej zastal čas

  Slovenská legislatíva sa začala vážnejšie zaoberať bankrotom fyzických osôb, podnikateľov aj nepodnikateľov, od roku 2006, kedy vstúpil do účinnosti nový zákon o konkurze, zavádzajúci právny inštitút malého konkurzu. Malý konkurz, ktorý je v porovnaní so štandardným konkurzom administratívne menej náročný, sa vyhlasuje vždy ak úpadcom, t. j. dlžníkom v konkurze, je fyzická osoba nepodnikateľ. Za istých [...]

  Diskusia 504
 • Šmejdi v akcii

  Morálny hazard a slovenský spotrebiteľ Pojem morálny hazard patrí už niekoľko desaťročí do štandardného slovníka ekonomických a spoločenských vied. Morálny hazard sa pôvodne používal ako pomenovanie na situáciu, kedy poistenec stráca záujem o ochranu poistenej veci a o zamedzenie vzniku poistnej udalosti. Crosby (1905) už začiatkom 20. storočia rozlišoval medzi priamym a nepriamym morálnym hazardom a považoval tieto javy za kľúčové príčiny [...]

  Diskusia 828
 • Osobný bankrot po slovensky

  Rovnováha čiastočných reforiem v praxi V roku 1998 obohatil politológ Joel S. Hellman vedeckú literatúru o postkomunistických transformujúcich sa ekonomikách pojmom partial reform equilibrium, tj. rovnováha pri čiastočných reformách. Tento pojem opisuje stav, kedy po zavedení niektorých reforiem vedúcich k nastoleniu trhového hospodárstva dochádza k zastaveniu legislatívneho vývoja. Príčinou tohto javu podľa autorky nie sú nespokojné davy ľudí, ale [...]

  Diskusia 417
 • Dôchodcovské evanjelium – od chudobných bohatým

  Novela Zákona o sociálnom poistení, ktorá vstúpila do účinnosti 1. septembra 2012, prináša množstvo zmien. Jednou z nich je aj zvyšovanie veku odchodu do dôchodku v závislosti od priemernej strednej dĺžky života.[1] Ak sa priemerná stredná dĺžka života zvýši, zvýši sa aj vek odchodu do dôchodku. S najväčšou pravdepodobnosťou sa preto dôchodkový vek bude od roku 2017 zvyšovať každoročne [...]

  Diskusia 29
 • Nedomyslená privatizácia dôchodkov

  Druhá vlna dôchodkových reforiem v strednej Európe Nástupom hospodárskej krízy v roku 2008 sa viacero štátov strednej a východnej Európy ocitlo behom niekoľkých mesiacov v nezávideniahodnej situácii. Pri dvojcifernom medziročnom poklese hrubého domáceho produktu[1] a neschopnosti refinancovať svoj dlh sa všetky tri baltické štáty rozhodli dočasne znížiť príspevky do druhého dôchodkového piliera. K zníženiu percenta odvodov do druhého piliera pristúpilo v roku [...]

  Diskusia 812